2013 Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliği

'Eğitim Merkezi' forumunda Yasemin tarafından 20 Oca 2013 tarihinde açılan konu

 1. 2013 Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliği Yeni Şartlar


  2013 Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliği merak edilen tüm sorularınızın cevabını 2013 Polis Kolejlerine giriş yönetmeliğinde bulabilirsiniz..


  POLİS KOLEJİNE GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

  AMAÇ

  Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejine alınacak aday öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 : Bu Yönetmelik, Polis Kolejine alınacak aday öğrencileri kapsar.

  DAYANAK

  Madde 3 : Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 :

  Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakan: İçişleri Bakanını
  Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
  Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtını
  Müdür: Polis Koleji Müdürünü,
  Polis Koleji: Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejini,
  Sağlık Yönetmeliği: Emniyet Teşkilâtı Sağlık Şartları Yönetmeliğini ifade eder.

  GİRİŞ İLE İLGİLİ ESASLAR

  ÖĞRENCİ KAYNAĞI

  Madde 5 : Polis Kolejinin öğrenci kaynağı Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim mezunu kabul edilen öğrencilerdir.

  ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI

  Madde 6 : Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile Polis Kolejinin kapasitesi dikkate alınarak Polis Kolejine kız yahut erkek öğrenci alınacağı ve alınacak öğrenci sayısı Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

  ADAYLARIN NİTELİKLERİ

  Madde 7

  Polis Kolejine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  Genel Müdürlükçe tespit edilecek başarı puanını almış olmak.
  Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
  İlkokul dördüncü sınıftan sonra yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları geçerli olmak üzere, Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından gün almamış olmak.
  İlköğretimi bitirdikten sonra öğrenime ara vermemiş veya lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.
  Herhangi bir okuldan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
  Alkol ve kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak.
  Genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir iş ile iştigal etmemiş olmak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti,vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmamış olmak, veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
  Anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan dolayı;
  Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
  Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

  BAŞVURU İLE İLGİLİ ESASLAR

  BAŞVURU ŞEKLİ YERİ ve ZAMANI

  Madde 8 : Polis Koleji Sınavı başvuru şekli, yeri ve zamanı Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilir.

  POLİS KOLEJİ SNAVINA KATILACAK ADAYLARIN TESPİTİ

  Madde 9

  Polis Koleji Sınavına katılmak isteyen adaylar, Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilen esaslara göre başvururlar.
  Polis Koleji Sınavı için müracaat eden adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede esas alınan puana göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak o yıl Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday Polis Koleji Sınavına katılmaya hak kazanır. Ancak bu sayı Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile otuz katına kadar arttırılabilir.

  ADAYLARA SINAV TEBLİĞİ

  Madde 10

  Polis Koleji sınavına girmeye hak kazanan adaylar Polis Koleji Müdürlüğünce ilan edilir ve adayların kimlik bilgileri ilgili İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir.
  İl Emniyet Müdürlüklerince, sınava katılmak isteği ile kendilerine müracaat eden adaylara, sınavın tarihi, yeri ve saati tebliğ edilir ve tebligat sonuçları Polis Koleji Müdürlüğüne bildirilir.

  ARŞİV KAYITLARINDA SORGULAMA

  Madde 11 : Polis Koleji Sınavına katılmaya hak kazanan adayların arşiv araştırmaları Polis Koleji Müdürlüğü tarafından merkezde Genel Müdürlüğe yaptırılır ve 7 nci maddede belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmazlar.

  SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

  SINAVIN ŞEKLİ ve YERİ

  Madde 12 : Polis Koleji Sınavı, Polis Koleji Müdürlüğünün tespit edeceği ve Genel Müdürün onaylayacağı yer ve zamanda; mülakat, fiziki yeterlilik, yazılı sınav ile intibak eğitimi ve değerlendirilmesi olarak dört aşamalı şekilde yapılır.

  MÜLAKAT ve FİZİKİ YETERLİLİK SINAV KOMİSYONU

  Madde 13

  Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulacak Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Adayların sayısı dikkate alınarak sınav komisyonu sayısı birden fazla olabilir.
  Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu, komisyon başkanı, iki rütbeli personel, bir hekim ve bir rehberlik ve psikolojik danışmandan oluşur.
  Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonunda görevlendirilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin etkili mülakat yapma teknikleri konusunda eğitim almış olma şartı, komisyon başkanlarının ise, daha önceden mülakat komisyonlarında en az iki kez görev almış olması şartı aranır.

  Mülakat sınavı

  MADDE 14 - (1) Mülâkatta adayın Polis Koleji öğrencisi olmasında; ifade kabiliyeti, konuşma düzgünlüğü, fizikî görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama kabiliyeti ile sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığı değerlendirilir.

  Mülakatta;

  İfade kabiliyeti değerlendirilirken; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanıp kullanmamasına, duygu ve düşüncelerini ifade edip edememesine ve girdiği ortama uyum sağlayıp sağlayamamasına
  Konuşma düzgünlüğü değerlendirilirken; adayın harfleri düzgün çıkarıp çıkaramadığına, kekemelik bulunup bulunmadığına, sesin seviyesi veya titremesi veya hızlı konuşma gibi nedenlerle konuşulanların yeterince anlaşılıp anlaşılmadığına,
  Fiziki görünüş değerlendirilirken; adayın yazlık kıyafet giydiği zaman görünebilecek yerlerinde eşkâlini belirlemede kolaylık sağlayacak bir farklılığın ve vücut yapısının normal olup olmadığına,
  Kendine güven derecesi değerlendirilirken; adayın aşırı heyecanlanıp heyecanlanmamasına,
  Kavrama kabiliyeti değerlendirilirken; adayın kendisine yöneltilen soruları ve konuşulanları anlayıp anlamamasına, dikkatini toplayıp toplayamamasına,
  Polis Koleji öğrencisi olmasına sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığı değerlendirilirken; komisyondaki hekim tarafından Sağlık Yönetmeliğine göre yapılan ön sağlık kontrolüne göre adayın Polis Koleji öğrencisi olmasına engel bir halin olup olmadığına bakılır.
  Birinci fıkrada belirtilen hususların tamamından yeterli görülen aday, Fiziki Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanır.
  Mülakat Sınavı sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.
  Mülakat sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

  FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

  Madde 15

  Fiziki Yeterlilik Sınavı, Müdürün teklifi Genel Müdürün onayı ile adayın bedeni kabiliyeti ile fiziki yapısını değerlendirecek şekilde önceden tespit edilen parkurda, uygulamalı olarak yapılır.
  Fiziki Yeterlilik Sınavı sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.
  Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda yazılı sınava alınırlar.
  Fiziki yeterlilik sınavı sonuçlarına itiraz edilemez.
   
 2. Cevap: 2013 Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliği

  YAZILI SINAV SORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

  Madde 16

  Yazılı sınav soruları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyon tarafından ilköğretim okullarının öğrenim programları dikkate alınarak hazırlanır.
  Yazılı sınav sorularının ağırlıkları Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdürce onaylanan Türkçe, matematik, fen, sosyal ve yabancı dil konularında test usulü ile yapılır.
  Yazılı sınava ait sorulara “GİZLİ gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler uygulanır.

  YAZILI SINAV YAZILI SINAV KOMİSYONU

  Madde 17

  Yazılı sınav sorularının teslim alınmasından cevap kâğıtlarının yazılı sınav değerlendirme komisyonuna teslimine kadar yapılacak işlemler, Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür
  Sınavlar, tüm sınav salonlarında aynı gün ve saatte yapılır.
  Sınav soru kitapçığının numunesi ve cevap kâğıtları Polis Koleji tarafından 1 yıl süreyle saklanır.

  YAZILI SINAV DEĞERLENDİRME KOMİSYONU – SONUÇLARIN İLANI ve İTİRAZ

  Madde 18

  Yazılı sınav cevap kâğıtları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilen Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonunun sorumluluğunda değerlendirilir.
  Polis Koleji yazılı sınav sonuçları herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.
  Kesin aday listelerinin ilanını takip eden 2 gün içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar adayın kendisi veya velisi tarafından şahsen Polis Koleji Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden sonra en geç 24 saat içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  BAŞARI LİSTESİSİNİN TANZİMİ

  Madde 19

  Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak başarılı olanların listesi, asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.
  Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile fiziki yeterlilik sınavı, Türkçe, matematik, fen, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır. Yine de eşitlik olması halinde kura ile belirlenir.
  Başarı listesi, o yıl Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adaydan meydana gelir.

  ADAYLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

  Madde 20: Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda sınavı kazanan adayların kolejlere yerleştirilme işlemleri sağlık raporları sonuçlandıktan sonra başarı sıralaması ve tercihleri dikkate alınarak yapılır. Asıl adaylar yerleştirildikten sonra sırası gelen yedek adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir.  SAĞLIK KURULU RAPORU

  Madde 21

  Sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve Polis Koleji Müdürlüğünce uygun görülecek sayıda yedek adaya sağlık kurulu raporu aldırılır.
  Sağlık kurulu raporu için çağrıldığı tarihten itibaren 24 saat içerisinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
  Rapor işlemleri süresince Polis Kolejinde kalmak isteyen adayların barınma ve beslenme giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce karşılanır.
  Sağlık kurulu raporuyla Polis Koleji öğrencisi olması uygun görülenler intibak eğitimine katılmaya hak kazanırlar.

  GEÇİÇİ KAYIT

  Madde 22 : İntibak eğitimi ve değerlendirilmesi için Polis Kolejine gelen adayların geçici kayıtları Müdürün onayı ile yapılır.

  İNTİBAK EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

  Madde 23

  İntibak eğitimine çağrılan adayların Polis Kolejine alınmasına veya alınmamasına karar vermek üzere Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
  İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu, bir başkan, en az üç rütbeli personel ve en az bir rehberlik ve psikolojik danışmandan oluşur.

  İNTİBAK EĞİTİMİ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Madde 24

  Adaylar eğitim öğretim başlamadan önce Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdür tarafından onaylanan sürede intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre üç günden az olamaz.
  İntibak eğitimi için Polis Kolejinde hazır bulunacağı tarihten itibaren 24 saat içinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 24 saat içinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır.
  İntibak eğitimi sırasında adaylar; birinci sınıflar amiri, sorumlu komiseri ve psikolojik danışmanı tarafından Polis Kolejine uyum sağlayıp, sağlayamadığı konusunda gözlemlenir. İntibak eğitimi sonunda hazırlanan intibak değerlendirme formuna göre, İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların Polis Kolejine alınmasına ya da alınmamasına karar verilir.
  En az üç gün intibak eğitimine katılan ancak belirlenen intibak eğitimi süresini tamamlamadan hakkında olumsuz intibak değerlendirme formu düzenlenen adayların durumu, İntibak Eğitimi ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hemen karara bağlanır. Komisyonun, aday hakkında “Polis Koleji öğrencisi olamaz kararı vermesi halinde adayın ilişiği Müdürün onayı ile kesilir.
  İntibak eğitimi süresince adayların beslenme ve barınma giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce karşılanır.
  İntibak eğitimi değerlendirme sonuçlarına itiraz edilemez.

  ADAYLAR HAKKINDA YAPILACAK GÜVENLİK SORUŞTURMASI

  Madde 25 :polis Koleji sınavında başarılı olan adaylar hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır ve 7 ncimaddede belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan adayların ilişiği kesilir.

  KESİN KAYIT

  Madde 26 : Yüklenme ve kefalet senetleri ile diplomalarının asıllarını getiren ve yapılan tahkikat neticesi olumlu olan adayların kesin kayıtları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

  ÇEŞİTLİ SON ve HÜKÜMLER

  Madde 27

  Bu Yönetmelikte belirtilen komisyonların görevleri dışında kalan, Polis Koleji sınavına yönelik olarak yapılacak diğer iş ve işlemler, Müdürün onayı ile kurulacak komisyonlar marifetiyle yürütülebilir.
  Bu Yönetmeliğe göre kurulacak komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir.

  ŞEHİT ve VAZİFE MALÜLÜ ÇOÇUKLARI

  Madde 28 Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarına Polis Koleji Yazılı Sınavında aldıkları puanın %5′i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.

  SINAV GÖREV ve SORUMLULUĞU

  Madde 29 Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda; sınav için ön hazırlık çalışmalarının yapılması, alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi, Polis Koleji Sınavı için adayların çağrılması, sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirmenin yapılması, aday öğrencilerin sağlık raporlarının aldırılması, adayların kolejlere yerleştirilmesi ve gerektiğinde yedek adayların çağrılması Ankara Polis Koleji Müdürlüğünün görev ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir.

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMENLİK

  Madde 30 6/4/1998 tarihli ve 23309 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 31 : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 31 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür