657 Giyim Yardımı

'Sosyal Konular' forumunda Elfida tarafından 16 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Memur Giyim Yardımı
  Memura yapılan giyim yardımı
  657'ye tabi memura giyim yardımı


  MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 14/09/1991 - 91/2268

  Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965 - 657

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/10/1991 - 21016

  ***03/05/2011 tarih ve 27923 Sayılı R.G. de yayımlanan 10/02/2011 tarih ve 2011/1437 sayılı Bakanlar Kurulu yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca yapılan değişiklikler Yönetmelik yayımını izleyen mali yılın başında yürürlüğe girecektir.***

  I. BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

  Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanır.

  II.BÖLÜM : GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANACAK OLANLAR

  Madde 3 - 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar.

  Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar.

  III. BÖLÜM : GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANMA ŞEKLİ

  Madde 4 - Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz.

  Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir.

  (Değişik fıkra: 06/12/1993 - 93/5103 K.;Değişik fıkra: 28/02/2008 - 2008/13349 S.Yön./1. md.) Ancak, Emniyet Hizmetleri Sınıfında sivil olarak görev yapanlara giyecek yardımı bedeli ve aynı sınıfta resmi kıyafet taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine dikiş bedeli, ilgili kurumun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilerek nakden ödenir.

  (Ek fıkra: 28/02/2008 - 2008/13349 S.Yön./1. md.) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeline ayni veya nakdi olarak giyecek yardımı yapılır. Nakdi olarak verilecek giyecek yardımı bedeli ile ayni olarak verilecek giyim eşyasının tespitinde, bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen kullanım süreleri ve fiyatlar esas alınır. Ayni olarak verilecek giyim eşyasının cinsi, rengi ve biçimi ise Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.

  Verilecek giyecek eşyasının rengi ve biçimi ilgili kurumca tespit edilir.

  Madde 5 - Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;

  a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,

  b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,

  c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında,

  verilir.

  Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.

  Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.

  Madde 6 - Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu süre eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır.

  Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez. Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir. Bu takdirde 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır.

  Sık sık temizlenmesi gereken giyim eşyası (beyaz önlük v.b.) o eşya için belirtilen kullanma süresinin iki katı zamanda kullanılmak üzere iki adet verilir.

  Madde 7 - Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

  Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.

  Madde 8 - Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak üzere bu Yönetmeliğin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya kadar yeni kurumca ilgiliye o cins eşya verilmez.

  IV. BÖLÜM : GİYECEK YARDIMININ VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR

  Madde 9- (Değişik madde: 10/02/2011 - 2011/1437 S.Yön./1. md.)

  Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Giyecek yardımı harcama yetkililerince onaylanan bu listelere göre yapılır.

  Madde 10 - Kurum tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutulacak bir zimmet defterine kaydedildikten sonra örneği ekli "Giyim Eşyası Teslim Tutanağı"nda gösterilerek ilgililere zimmet karşılığı verilir.

  Teslim tutanağı, personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim eşyası, kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği veya 6 ncı madde gereğince yenisi verildiği takdirde eskisi zimmetten düşülür.

  Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde kullanılacak giyim eşyaları 9 uncu maddede belirtilen mercilerin uygun görüşü üzerine demirbaş olarak alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara verilir.

  Madde 11 - Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar.

  Geçici Madde 1- (Ek madde: 07/05/2010-2010/508 S.B.K Yön/2.mad.)

  Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma süresi devam eden giyim eşyaları dikkate alınmaz.

  Madde 12 - a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.

  b) Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

  Madde 13 - a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir.

  b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır.

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasıyla ilgili hususlarda Maliye ve Gümrük Bakanlığı Devlet bütçe uzmanları ile Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel uzmanları kapsama dahil kurumlarda gerektiğinde, her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

  Tetkik, inceleme ve denetleme sonucunda bu Yönetmeliğe aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim eşyalarının bedeli tahsil edilir ve haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin hükümleri uygulanır.

  Madde 15 - 31/10/1972 tarihli ve 7/5314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri ile diğer Yönetmelik ve Kararnamelerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçecek bir yıl içerisinde doğabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

  Geçici Madde 1 - (Ek madde: 07/05/2010-2010/508 S.B.K Yön/2.mad.)

  Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma süresi devam eden giyim eşyaları hakkında dikkate alınmaz.

  Ek Madde 1- (Ek madde: 07/05/2010-2010/508 S.B.K Yön/1.mad.)

  Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (16), (17), (18), (19) ve (20) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (3) numaralı sırası hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uy arınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görev yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.'

  Madde 16 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri 01/01/1992 tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  I SAYILI CETVEL

  KADRO UNVANLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

  Verilecek Giyim Eşyasının

  Sıra Kullanma

  No. ve Kadro Unvanı Cinsi Miktarı Süresi Niteliği

  1 Ambar Memuru İş önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten kumaştan

  (Açıkta çalışan) Yağmurluk

  (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  2 Ambar Memuru İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  (Soğuk hava deposu, Kazak 1 Adet 2 Yıl Yün

  buzhane, buz fb., kom- Lastik çizme 1 Çift 2 Yıl

  bina vb.) Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  3 Ayniyat memuru İş önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  (Açıkta çalışan) Yağmurluk

  (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  4 Rasat Kontrol Yağmurluk

  Muşamba 1 Adet 2 Yıl Bunlardan biri

  Memuru-Rasatçı Meşin ceket 1 Adet 3 Yıl verilir.

  Lastik çizme 1 Çift 2 Yıl Bunlardan biri

  veya bot verilir.

  5 Şoför Takım elbise 1 Takım 1 Yıl Yünlü kumaştan

  veya tayyör

  Tulum 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Yağmurluk-

  Muşamba 1 Adet 2 Yıl

  Atkı veya

  kaşkol 1 Adet 3 Yıl Bunlardan biri

  verilir.

  Eldiven 1 Çift 1 Yıl Yün

  6 İcra Memuru Yağmurluk-

  Muşamba 1 Adet 2 Yıl

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  7 Ambar Memuru

  (Kapalı yerde çalışan), İş Önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Ayniyat Memuru (Kapalı

  yerde çalışan),

  Daktilograf, Bilgisayar

  İşletmeni, Veri

  Hazırlama ve Kontrol

  İşletmeni, Haberleşme

  Memuru, Kütüphaneci,

  Arşivci, Evrak Memuru

  Santral Memuru, Usta

  Öğretici, Gişe Memuru,

  Zabıt Katibi (Mahkeme),

  Programcı Çözümleyici,

  Programcı Yardımcısı

  Çözümleyici Yardımcısı.

  8 Matbaacı, Ciltci İş Önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Tulum 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  9 Hemşire Hemşire Forması 2 Adet 1 Yıl Terlen Kumaştan

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Kep 2 Adet 1 Yıl Patiskadan

  Çorap 2 Adet 1 Yıl Naylondan

  10 Ebe Ebe Forması 2 Adet 1 Yıl Terlen Kumaştan

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Kep 2 Adet 1 Yıl Patiskadan

  Çorap 2 Adet 1 Yıl Naylondan

  Önlük 1 Adet 1 Yıl Plastik, deri vb

  11 Hemşire, Ebe Hemşire veya 2 Adet 1 Yıl Terlen Kumaştan

  (Gezici) Ebe Forması

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Kep 2 Adet 1 Yıl Patiskadan

  Çorap 2 Adet 1 Yıl Naylondan

  Manto 1 Adet 3 Yıl Yünlü Kumaştan

  Önlük 1 Adet 1 Yıl

  Yağmurluk-

  Muşamba 1 Adet 2 Yıl

  12 Sağlık Memuru İş Gömleği 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  (Gezici) Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Palto veya Manto 1 Adet 3 Yıl Yünlü Kumaştan

  İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Yağmurluk-mu-

  şamba 1 Adet 2 Yıl

  13 Veteriner-Hayvan

  Sağlık Memuru İş Gömleği 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Veteriner Sağlık

  Teknisyeni

  (Laboratuvarda Laboratuvar

  çalışan) Kıyafeti 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  14 Veteriner-Hayvan

  Sağlık Memuru İş Gömleği 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Veteriner Sağlık Lastik Çizme 1 Çift 2 Yıl Bunlardan biri

  Teknisyeni (Hay- veya Bot verilir

  vanlarla direkt

  temas eden)

  Yağmurluk-muşamba 1 Adet 2 Yıl

  15 Uzman Tabip, İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Tabip (Fiilen

  Tabiplik Yapanlar

  ile Akademik Unvanlılar),

  Eczacı, Sağlık Memuru

  16 Müftü, Vaiz, Cüppe 1 Adet 2 Yıl

  İmam Hatip Sarık 1 Adet 2 Yıl

  17 Avukat, Hakim, Cüppe 1 Adet 2 Yıl

  Savcı

  18 Bekçi (Üniformalı)

  a) Açık yerde çalışan Takım Elbise 1 Takım 1 Yıl Yünlü Kumaştan

  veya Tayyör

  Palto veya

  Manto 1 Adet 3 Yıl

  Yağmurluk-

  muşamba 1 Adet 2 Yıl

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Bot veya Fotin 1 Çift 1 Yıl Bunlardan biri

  verilir.

  Şapka 1 Adet 2 Yıl

  Eldiven 1 Çift 1 Yıl

  Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık,

  2 Kışlık

  verilir

  Kravat 1 Adet 1 Yıl

  b) Kapalı Yerde Takım Elbise 1 Takım 1 Yıl Yünlü Kumaştan

  Çalışan veya Tayyör

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık,

  2 Kışlık

  verilir.

  Kravat 1 Adet 1 Yıl

  Şapka 1 Adet 2 Yıl

  19 (Değişik sıra: 29/9/2009 - 2009/15480 S.B.K.Yön/1.mad) Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.)

  a) Açık Yerde Çalışan Takım Elbise veya 1 Takım 2 Yıl Yünlü Kumaştan

  Tayyör veya Pantolon ve Mont

  Ayakkabı veya Bot 2 Çift 1 Yıl

  Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

  Kravat 1 Adet 1 Yıl

  Şapka veya Kep 1 Adet 2 Yıl

  Palto veya Manto 1 Adet 3 Yıl Bunlardan biri verilir.

  veya Pardesü veya Kaban

  Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl

  b) Kapalı Yerde Çalışan Takım Elbise veya Tayyör 1 Takım 2 Yıl Yünlü Kumaştan

  veya Pantolon ve Mont

  Ayakkabı veya Bot 1 Çift 1 Yıl

  Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

  Kravat 1 Adet 1 Yıl

  Şapka veya Kep 1 Adet 2 Yıl"

  20 (Ek: 17/5/2005 - 2005/8864 S.B.K.Yön/1.mad)

  İnfaz ve Pantolon veya etek 3 adet 1 yıl Kumaştan 1 adet yazlık

  koruma 2 adet kışlık

  memuru

  Gömlek 4 adet 1 yıl, 2 adet yazlık, 2 adet kışlık

  Ayakkabı 1 çift 1 yıl

  Bot 1 çift 1 yıl

  Mont 1 adet 2 yıl

  Kazak 1 adet 1 yıl

  Eldiven 1 adet 5 yıl

  Kravat 2 adet 1 yıl

  Parka 1 adet 3 yıl

  Kep 1 adet 1 yıl

  Yağmurluk 1 adet 5 yıl

  Bel kemeri 1 adet 3 yıl

  II SAYILI CETVEL

  SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

  Verilecek Giyim Eşyasının

  Sıra Kullanma

  No. Sınıfı Cinsi Miktarı Süresi Niteliği

  TEKNİK HİZMETLER SINIFI

  1 Atölye, Fabrika, İş Önlüğü veya 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Telekomünikasyon Tulum Lastik

  Tesisinde Fiilen Çizme veya

  Çalışanlar Bot 1 Çift 2 Yıl Bunlardan

  biri verilir.

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  2 Açıkta Çalışanlar İş önlüğü veya 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  (Arazi, Şantiye, Tulum

  Maden İşletmesi Yağmurluk (Muşam- 1 Adet 2 Yıl

  ve Radyoling ba) Lastik Çizme 1 Çift 2 Yıl Bunlardan biri

  İstasyonlarında veya Bot verilir.

  Çalışanlar)

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  3 Laboratuvarda İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  Fiilen Çalışanlar Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Verilecek Giyim Eşyasının

  SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

  1 Ameliyathanede Ameliyathane

  Görevli Sağlık Kıyafeti 2 Adet 1 Yıl

  Personeli

  2 Bu Hizmet Sını-

  fında Bulunan

  Diğer Personel İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

  3 - 112 Acil Sağlık Kep 1 Adet 1 Yıl Pamuklu/Polyester

  Hizmetleri Personeli

  (İlk ve Acil Yardım Montgomer 1 Adet 2 Yıl 1. Sınıf Sentetik

  Sağlık Hizmetleri Şube Kumaş

  Müdürlüğü, İlk ve Acil Yağmurluk 1 Adet 2 Yıl Naylon (Kalın)

  Yardım Komuta

  Kontrol Merkezi ve İlk

  ve Acil Yardım

  İstasyonlarında

  kadrolu olarak

  fiilen çalışan Tabip, Kışlık Pantolon 1 Adet 1 Yıl 1. Sınıf Sentetik

  Tıbbi Teknolog, Kumaş

  Sağlık Memuru, Yazlık Pantolon 1 Adet 1 Yıl Pamuklu/Polyester

  Teknisyen, Hemşire ve

  Şoför) Kazak 1 Adet 2 Yıl Yün/Polyester

  Uzun Kollu Gömlek 1 Adet 1 Yıl Pamuklu/Polyester

  Kısa Kollu Gömlek 1 Adet 1 Yıl Pamuklu/Polyester

  Yelek 1 Adet 2 Yıl Pamuklu/Polyester

  Bot 1 Çift 2 Yıl

  EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

  1. (Değişik 24/01/2005 - 2005/8411 S.Y./1. mad)

  1 Resmi Kıyafet Taşıyanlar Pantolon veya etek 3 adet 1 yıl Kumaştan 1 adet yazlık, 2 adet kışlık

  Gömlek 4 adet 1 yıl 2 yazlık, 2 kışlık

  Ayakkabı 1 çift 1 yıl

  Bot 1 çift 1 yıl

  Mont 1 adet 2 yıl

  Kazak 1 adet 1 yıl

  Eldiven 1 adet 5 yıl

  Kravat 2 adet 1 yıl

  Parka 1 adet 3 yıl

  Kep veya bere 1 adet 1 yıl

  Yağmurluk 1 adet 5 yıl

  Bel kemeri 1 adet 3 yıl

  Teçhizat takımı 1 adet 10 yıl (Mülga ibare: 10/02/2011 - 2011/1437 S.Yön./3. md.)

  2 Sivil Olarak

  Görev Yapanlar Takım Elbise veya

  Tayyör 1 Takım 2 Yıl Yünlü Kumaştan

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Palto veya Manto

  veya Pardesü 1 Adet 3 Yıl Bunlardan

  biri verilir.

  Gömlek veya

  Bluz 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık,

  2 Kışlık

  verilir.

  MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

  Bu Hizmet Sınıfında Takım Elbise 1 Takım 2 Yıl Yünlü Kumaştan

  Çalışan Personel veya Tayyör

  Gömlek

  veya Bluz 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık,

  2 Kışlık

  verilir.

  Kravat 1 Adet 1 Yıl

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  Palto veya Manto

  veya Pardesü 1 Adet 3 Yıl Bunlardan

  biri verilir.

  YARDIMCI HİZMETLER SINIFI (Değişik kısım: 06/12/1993 - 93/5103 K.)

  1 Emniyet Genel Takım Elbise 1 takım 1 yıl Yünlü kumaştan

  Müdürlüğü Kadrolarında

  Çalışan Çarşı Ayakkabı 1 çift 1 yıl

  Ve Mahalle Bekçileri Bot 1 çift 1 yıl

  Gocuk 1 adet 3 yıl

  Pantolon 1 adet 1 yıl Yazlık

  Şapka 1 adet 1 yıl

  Kravat 2 adet 1 yıl

  Gömlek 4 adet 1 yıl 2 yazlık

  2 kışlık

  2 Bu Hizmet Sınıfında Takım Elbise 1 Takım 1 Yıl Yünlü Kumaştan

  Çalışan Diğer Personel veya Tayyör

  Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

  DİP NOT :

  A) 1 - (Değişik bent: 21/08/1996 - 96/8518 K.; Değişik bend: 24/01/2005 - 2005/8411 S.Y./2. mad) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki bando, boru ve trompet takımı gösteri birliği mensuplarına normal giyim eşyası dışında 3 yılda bir kışlık ve yazlık tören üniforması verilir.

  Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personele tören veya özel günlerde giyilmek üzere ayrıca 5 yılda bir kumaştan takım elbise, şapka ve palto veya pardesü verilir.

  2 - (Değişik bent: 06/12/1993 - 93/5103 K.) Resmi kıyafet taşıyan personele (Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve koruma memurları hariç) *1* ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise veya pantolon ve mont *2* verilir.

  3- (Değişik: 10/02/2011 - 2011/1437 S.Yön./2. md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, çevik kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı grup amirliğinde görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), Başbakanlık koruma motosikletli ekibi, köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere (II) sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.

  Bu hizmet birimlerinde görev yapan personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenen esaslara göre hak sahiplerine verilir.

  Bu hizmet birimlerine ait giyim eşyalarından; yurtdışında görevlendirilen personel ile öğrenci, eğitici ve kursiyer personele verilmesi gerekenler Emniyet Genel Müdürünün onayı ile belirlenir.

  4- (Değişik: 10/02/2011 - 2011/1437 S.Yön./2. md.) Hava sıcaklığı ve nem oranı göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek illerde ve hizmet birimlerinde görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline yazlık gömleğe ilave olarak yılda 2 adet tişört, kep veya bereye ilave olarak yılda 1 adet örgü başlık verilir.

  Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapanlara 5 yılda bir reflektif uygulama yeleği ve sivil olarak görev yapanlara 5 yılda bir operasyon yeleği verilir.

  5 - Karayollarında kar temizleme işinde çalıştırılanlara, bir takım eldiven, lastik çizme veya bot ve gocuk verilir.

  6 - Şoförlere verilen tulum, aracın bakımı ve tamiri sırasında kullanılmak üzere kamu araçlarında hazır bulundurulur.

  7 - İtfaiye işinde fiilen çalışan personele I sayılı cetvelde belirtilen resmi kıyafete ilaveten görev (iş) kıyafeti olarak, iş elbisesi veya tulum, yağmurluk (muşamba), iş ayakkabısı veya lastik çizme ve eldiven verilir.

  8 - Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) fıkrasında sayılanlar ile büro personeli hariç olmak üzere; maden işletmelerinde çalışanlara tulum, bot veya lastik çizme, eldiven; çimento fabrikaları ile kömür tevziinde çalışanlara tulum, yağmurluk (muşamba), bot veya lastik çizme, eldiven; tekel tuzlaları, yaprak tütün atölye ve evleri ile fabrikalarında çalışanlara tulum ve eldiven ayrıca verilir.

  9 - Laboratuvarda fiilen çalışanlara iş önlüğüne ilave olarak görevin gerektirdiği diğer kıyafet demirbaş olarak verilir.

  10 - Dip Not A/8'de belirtilenlerle II sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında sayılan yerlerde fiilen çalışanlara gerektiğinde ayrıca gocuk veya meşin ceket verilebilir.

  11 - (Ek bent: 21/08/1996 - 96/8518 K.) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışan personele görevlerinin özelliği itibariyle verilecek giyecek eşyasının kimlere verileceği, cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi, bu Yönetmelikte belirlenmiş hususlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile tespit edilir.

  12 - (Ek bend: 25/08/2003 - 2003/6104 S.Yön./2. md.) İlk ve Acil Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Komuta Merkezi ve İstasyonlarda görevli personele özel olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz.

  (Ek paragraf: 25/08/2003 - 2003/6104 S.Yön./2. md.) Bu personelin herhangi bir nedenle acil sağlık hizmetleri dışında başka bir görevle görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış olan giyecek eşyaları geri alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyeceklerin nasıl değerlendirileceği Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

  Yukarıda belirtilen giyim eşyaları için bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilen adet ve süreler esas alınır.

  B) Bu Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında belirtilen (Arazide çalışanlar) ibaresi, yıllık çalışma programları çerçevesinde aynı yıl içerisinde en az toplam 3 ay süre ile fiilen arazide görev yapılmasını ifade eder.
   
Yükleniyor...