Abdülhakim Arvasi Kimdir

'Biyografi' forumunda ZeuS tarafından 10 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdülhakim Arvasi,
  Abdülhakim Arvasi Kimdir, Abdülhakim Arvasi hayatı, Abdülhakim Arvasi eserleri, Abdülhakim Arvasi hakkında bilgi,

  Abdülhakîm Arvâsî İslam âlimidir.
  Abdülhakim Arvasi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşamıştır. Seyyid ve Hüseyin kolundandır. Moğol istilâsı sebebiyle Iraktan Doğu Anadoluya yerleşmiş ve çok sayıda âlim yetiştirmiş bir aileye mensuptur.

  Abdülhakim Arvasi Halife Mustafa Efendinin oğludur. 1860ta o zaman Hakkâri vilâyetinin merkezi olan ve şimdi Van'a bağlı Başkale kazasında doğdu. Bazı resmî evrakta doğum tarihi 1865 olarak görülür. Başkalede iptidaiye ve rüşdiye mekteplerini bitirdi. Doğu Anadolu ve Irakın çeşitli beldelerindeki âlimlerden ilim öğrendi. 1879da Arvasta Nakşî şeyhi Seyyid Fehîm Arvâsîye talebe oldu. Kendisinden 1882de icâzetnâme (diploma) ve 1887de de Nakşıbendî, Kâdirî, Çeştî, Kübrevî ve Sühreverdî tarikatlarından hilâfet alarak memleketine döndü..

  Abdülhakim Arvasi Başkalede kendi parasıyla kurduğu medresede 29 sene talebe yetiştirdi. Anadolu ve İran sınırında çok beldeyi ziyaret ederek irşatta bulundu. Bu sebeple zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamid tarafından taltif edildi. 1898 ve 1908 yılında İstanbul ve Mısır üzerinden iki defa hacca gitti. Mekkede görüştüğü Şeyh Ziya Masum Müceddidî, kendisine Üveysî hilâfeti de verdi.

  Abdülhakim Arvasi Doğu Anadolu'nun Ruslar tarafından işgali üzerine mayıs 1916da ailesiyle beraber Musula hicret etti. 1916-1918 arasında Ziybar kazâsı müftülüğünde bulundu. Adana ve Eskişehirde kaldı. 150 kişilik ailesinden kalan 20 kişi ile 1919 yılında İstanbul'a geldi. Sultan Vahideddin tarafından 5 Ağustos 1919'da Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak tayin edildi. Aralık ayında da Eyüp Sultanda münhal Kaşgarî Dergâhı postnişinliği kendisine tevdi edildi.

  Abdülhakim Arvasi 1924-1928 arası Vefa Lisesine din dersi muallimliği yaptı. 1925te tekkeleri kapatan kanun gereği, Kaşgarî Dergâhında ömür boyu oturmasına müsaade edildi. 1924 yılında İstanbul vâizliğine tayin olundu. İstanbulda Eyüp Sultan, Fatih, Bayezid, Ayasofya, Bakırköy Zuhuratbaba, Kadıköy Osman Ağa, Kasımpaşa Câmi-i Kebir, Üsküdar Yeni Câmi ve Beyoğlu Ağa Câmii kürsülerinden senelerle vaaz verdi. 1930da yaş haddine rağmen vazifesi Bakanlar Kurulu kararıyla uzatıldı. 1931de Menemen hadisesi sebebiyle Menemene götürülüp divan-ı harbe çıkarıldı. Beraat etti ise de, emekliye sevkolundu. Câmi derslerini aralıksız fahrî olarak yürüttü. Bayezidde Kadı Beydâvî tefsirini okutup tamamlamaya muvaffak oldu. Üçışık soyadını aldı. Oğlu Mekki Efendi başta olmak üzere çok sayıda talebe yetiştirdi. Bunlardan en meşhurları, Necip Fazıl Kısakürek ve Hüseyin Hilmi Işıktır.

  Abdülhakîm Arvâsî 18 Eylül 1943te İzmirde mecburî ikamete tâbi tutuldu. Daha sonra geçtiği Ankara'da 27 Kasım 1943te vefat etti. Bağlum Kabristanı'nda medfundur. Türkçeden başka çok iyi derecede Arapça, Farsça ve Kürtçe bilirdi. Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Üç oğlu ve iki kızı dünyaya geldi. Büyük oğlu Mekki Üçışık Üsküdar ve Kadıköy müftülüğü yaptı. Abdülhakîm Efendinin kardeşlerinden Taha Efendi (1864-1928) İstanbul Süleymaniye Medresesinde müderris olup, 1908 ve 1921 meclisinde Hakkâri mebusluğu ve Şeriye Vekâletinde heyet-i müşavere âzâlığı yaptı.

  Abdülhakîm Arvasînin eserlerinden yalnızca ikisi matbudur. Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye kitabında, çeşitli mektuplarından ve kitaplarından önemli ölçüde alıntı mevcuttur.

  Abdülhakim Arvasi Eserleri

  Râbıta-i Şerîfe (2. Baskısı 1342/1924) (Abdülhakîm Arvasî'ye ait Rabıta-i Şerife, isminden de anlaşılacağı üzere, çok özel bir bahsi, "Râbıta"nın nasıl yapılacağını, usûl ve âdâbını çerçeveliyor. Kitabın ikinci bölümünde ise, Abdülhakîm Arvâsî ders, takrir ve mektuplarından çeşitli mevzular, Vahdet-i Vücud bahsinin geniş bir mütalâası ve "Ruh Risalesi" var. Necip Fazıl Kısakürek tarafından sadeleştirilerek yayınlanmıştır. Büyük Doğu Yayınları No:47)
  er-Riyâdüt-Tasavufiyye (1342/1924) (Tasavvuf Bahçeleri adıyla Necip Fazıl Kısakürek tarafından sadeleştirilerek yayınlanmıştır. BD Yayınları No:50)
  Sefer-i Âhiret (Hüseyn Hilmi Işıka ait Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye adlı kitabın sonunda sadeleştirilerek yayınlanmıştır. Hakikat Kitabevi)
  Eshâb-i Kirâm (Hüseyn Hilmi Işıka ait Eshâb-ı Kirâm adlı kitabın ilk kısmında sadeleştirilerek yayınlanmıştır. Işık Kitabevi)
  Ecdâd-ı Peygamberî (Hüseyn Hilmi Işıka ait Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye adlı kitabın içinde sadeleştirilerek yayınlanmıştır. Hakikat Kitabevi. Ayrıca İbrahim Boğalı tarafından Muhammed Aleyhisselâm adlı eserin içinde yayınlanmıştır. Veli Yayınları, İstanbul, 1981)
  Namaz Risâlesi
  Küfr ve Kebâir Risâlesi
  Esmâ-yı Hüsna Şerhi
  Nevevînin Hadîs-i Erbâîn Şerhi
  Sevânihül-efkâr ve Sevâmihül-enzâr (Keşkül)
  Mevlid Risâlesi
  İmam Hüseynin Şehâdeti (İbrahim Boğalı tarafından Muhammed Aleyhisselâm adlı eserin içinde yayınlanmıştır. Veli Yayınları, İstanbul, 1981)


  Abdülhakim Arvasi Bibliyografya

  Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye, s. 1061, 92. Baskı, Hakikat Kitabevi, 2005
  Eshab-ı Kiram, Işık Kitabevi
  O Ve Ben, Necip Fazıl, Büyük Doğu Yayınları
  Orta Anadolu (Kuzey-Güney) Evliyaları 1. Cild, s. 89-118, 1. Baskı, 2004, Türkiye Gazetesi Yayınları
  İslâm Meşhurları Ansiklopedisi (Abdüllatif Uyan) Cilt: 1, Berekat kitabevi, 1983
  Başbakanlık Arşivi
  Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivi

  kaynak: wikipedia.org​
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Abdülhakim Arvasi Kimdir
 1. ZeuS
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  986
 2. Dark
  Yanıt:
  8
  Gösterim:
  1,074
 3. Semerkand
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,430
 4. ZeuS
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  636
 5. Meryem
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,015