Abdullah-I Bosnevi Kimdir, Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 27 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdullah Bosnevi hayatı
  Abdullah Bosnevi kimdir
  Abdullah Bosnevi biyografi
  Abdullah Bosnevi hakkında bilgi


  Bosnada 1584 yılında doğmuştur. Abdullah Bosnevi ilköğrenimini Bosnada yaptıktan sonra istanbula giderek dönemin ünlü bilginlerinden islam bilimleri okudu.Tasavvuf konularına ilgi duyunca Bursaya gitti.Bursada Bayramiye tarikatı Melamilik kolu ileri gelen şeyhlerinden Hasan Kabaduza bağlandı. Hasan Kabaduz efendi ile ilgili kendisinin Hicri 1010 yılında Bursa'da vefat ettiği dışında hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Abdullah Bosnevi çıktığı hac yolculuğunda önce Hicaz sonra Mısır'a uğradı ve Arap coğrafyasında Melamiliğin tanınmasını sağladı. İbn-i Arabi'nin Fusûs'una yazdığı Türkçe şerhten sonra Arapça kaleme aldığı şerh Arap dünyasında melamiliğin ve Vahdet-i Vücud'un yayılmasını kolaylaştırmıştır.

  Dönüşünde bir süre Şam'da bulundu.Şamda Şeyh Muhyiddin Arabinin türbesi yakınlarına yerleşti , toplumla ilgisini kesti ve inzivaya çekildi.

  Eserleri

  Altmıştan fazla eseri olan ve Hadis, fıkıh, ve tefsir alanında geniş kapsamlı çalışmalar yapan ve özellikle tasavvuf alanında birbirinden değerli yapıtlar veren Abdullah Bosnevinin en çok Muhyiddin İbn Arabinin Füsusul Hikemini yorumlayan Şerh-i Füsusul Hikem adlı kitabı önemlidir. Yaşamının son yıllarını Konya'da geçirdi.1644 yılında ölmüştür.Mezarı Konyada Sadreddın Konevi'nin kabrinin yanındadır.Abdullah Bosnevî Vahdet-i Vücud düşüncesini islam alemi tasavvuf kültürü içinde temsil eden en önemli mutasavvıflardan bir tanesidir

  Ek Okumalar

  Abdullah Bosnevi, Şerh-i Fususu'l Hikem
  Abdullah Kartal, Abdullah Bosnevi ve Meratib-i Vücud Risalesi, M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi

  Bazı Eserleri

  Tecelliyâtü arâisi'n-nusûs fî manassâti hikemi'l-fusûs. Kısaca Şerh-i Fususu'l Hikem adıyla anılan Muhyiddin İbn Arabi'nin Fususu'l Hikem adlı eserinin Türkçe şerhidir.
  Şerh-i Fusûs. Fususu'l Hikemi ikinci kez Arapça olarak şerhettiği eseridir.
  Kurratü ayni'ş-şühûd ve mir'âtü arâyisi meâni'l-gaybi ve'l-cûd. İbnü'l-Fârız'ın tâiyyesinin şerhidir.
  Kitâbu sırrı'l-hakâyıkı'l-ilmiyye fi beyânil-a'yâni's-sâbite. Tasavvufun en önemli kavramlarından biri olan A'yân-ı sâbite hakkında çalışmasıdır.
  Kitâbu'l-lübbi'l-lüb fî beyâni'l-ekli ve'ş-şürb. Yemek içmekle ilgili Kur'an'ın ifadelerini yorumlayan bir çalışmadır.
  Kitâbu sırrı'l-feyz ve'l-asr fî tefsiri sûreti'l-asr. Zaman'ın tasavvufi anlamını açıkladığı eseridir.
  Şerh-i cezîre-i mesnevî. Mesnevi'den seçilen 360 beytin şerhidir
   
Yükleniyor...