Adalet Bakanlığı Depo Ve Garajları İçin 2011 Yılı Ücret Tarifesi

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 26 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2011 Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlar için ücret tarifesi
  Depo ve Garajlar için 2011 yılı ücret tarifesi

  5 Şubat 2011 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 27837

  TEBLİĞ

  Adalet Bakanlığından:

  ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

  Amaç ve kapsam  MADDE 1 –

  (1) İcra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlığının depo ve garajlarında muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tebliğde düzenlenen Tarife hükümleri uygulanır.

  (2) Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda da, bu Tebliğde düzenlenen Tarife hükümleri uygulanır.

  Hukuki dayanak

  MADDE 2

  (1) Bu Tebliğ; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanunun 105. maddesi ile eklenen geçici 4 üncü maddesi ve 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Muhafaza ücretinin hesabı

  MADDE 3

  (1) Adalet Bakanlığının depo ve garajlarındaki mahcuz malın muhafaza ücreti, o malın satışa esas alınacak değeri üzerinden günlük binde bir olarak hesap edilir. Ancak yapılacak hesaplamalarda mahcuz malın hacmi iki metre küpün üzerinde ise belirlenecek ücretlere binde bir oranında ilave yapılabilir.

  (2) Bu yerlerde muhafaza edilen mahcuz motorlu araçlar için maktu olarak;

  a) İş makinelerinden 8,00 TL

  b) Otobüs ve kamyonlardan 5,75 TL

  c) Minibüs, midibüs ve kamyonetlerden 4,20 TL

  d) Diğer binek ve yük vasıtalarından 3,10 TL

  günlük ücret alınır.

  (3) Ancak, altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler 1/2 oranında uygulanır.

  (4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz.

  Muhafaza ücretinin azami haddi

  MADDE 4

  (1) Muhafaza müddeti hitamında bu Tarifenin üçüncü maddesi uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın satışa esas alınacak değerinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın takdir edilen değeri beş bin altı yüz otuz liranın üzerinde ise, beş bin altı yüz otuz liranın üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde onbeşini geçemez.

  Muhafaza ücretinin alınması

  MADDE 5

  (1) Muhafaza ücreti ilgili icra dairesince muhafaza hitamında bu Tarifeye göre hesap edilip, bu hususta alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır ve bu suretle tahsil edilen ücret en geç onbeş gün içinde Maliye veznesine ilgili icra dairesince yatırılır ve keyfiyet depo ve garaj memurluğuna yazı ile bildirilir.

  Yürürlük

  MADDE 6

  (1) Bu Tebliğ 24/2/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 7

  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
   
Yükleniyor...