Bilişim Sözlüğü

'Teknoloji' forumunda Scully tarafından 23 Şub 2009 tarihinde açılan konu

 1. a posteriori distribution : sonsal dağılım

  a priori distribution : önsel dağılım

  A.C. pulse : almaşık akım darbesi

  abandoned connection : yarıda kalan bağlantı

  Abbreviate : Kısaltmak

  abbreviated address calling : kısa numarayla arama

  abend : olağandışı sonlanma

  aberration : sapınç

  abnormal end : olağandışı son

  abnormal reflection : olağandışı yansıma

  abnormal termination : olağandışı son

  abort sequence : durdurma dizisi

  abort, to : (bitirmeden) durdurmak

  aborted connection : yarıda kalan bağlantı

  Aborted Connection : Yarıda kalan bağlantı

  absolute code : makina dilindeki kod, mutlak kod

  absolute delay : mutlak gecikme

  absolute error : mutlak hata

  absolute error of measurement : mutlak ölçüm hatası

  absolute instruction : makina dilindeki komut, mutlak komut

  absolute instrument : mutlak ölçü aleti

  absolute pressure : mutlak basınç

  absolute stability of a system : bir dizgenin mutlak kararlılığı

  absolute system of electrical units : elektrik birimlerinin mutlak sistemi

  absolute-value device : mutlak değer aygıtı
  absolutely stable system : mutlak kararlı dizge

  absolutely summable : mutlak toplanır

  absorb, to : soğurmak

  absorbant : soğurgan

  absorbing state : soğurucu durum

  absorption : soğurulma, soğurum

  absorption cross-section : etkin soğurma alanı

  absorption loss : soğurum yitimi

  absorption modulation : enerji soğurum kiplenimi

  absorption spectrum : soğurum izgesi

  absorption trap : soğurum tuzağı

  absorptive attenuator : soğurgan zayıflatıcı

  abstract : 1) öz; 2) soyut

  abstract symbol : soyut simge

  abstract syntax tree : soyut sözdizim ağacı

  abstraction : soyutlama

  AC : almaşık akım, AA

  AC/DC converter : AA/DA çevirici

  accelerate, to : ivmelendirmek, hızlandırmak

  accelerated test : ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test

  accelerating relay : ivme bağlağı, ivme rölesi

  acceleration of gravity : yerçekimi ivmesi

  accelerator : 1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım)

  accelerometer : ivmeölçer

  acceptable level of risk : onanır risk düzeyi

  accidental : 1) ilineksel; 2) raslantısal

  accidental jamming : raslantısal boğma

  accountability : izlenebilirlik (yazılım)

  accounting machine : sayışım makinası

  accounting rate : hesaplaşma oranı

  accreditation : onay belgesi

  accumulate, to : biriktirmek

  accumulator : birikeç

  accumulator bus : birikeç yolu

  accumulator register : birikeç yazmacı

  accuracy : doğruluk

  accuracy class : doğruluk sınıfı

  accuracy of a measuring instrument : ölçme aletinin doğruluğu

  accuracy of measurement : ölçümün doğruluğu

  accuracy rating : doğruluk derecesi

  ACD : Automatic Call Distribution; Otomatik Çağrı Dağıtımı. Gelen çağrıları merkezi ofisten farklı yerlerdeki çalışanlara yönlendiren cihaz veya servis.

  ACK : alındı damgası

  acknowledge character : alındı damgası

  acknowledge, to : alındılamak

  acknowledgement : alındı; alındılama

  acknowledgement signal : alındı sinyali

  acoustic : 1) akustik, 2) sesli

  acoustic coupling : akustik bağlaşım

  acoustic delay line : akustik gecikme hattı

  acoustic feedback : hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme
  accidental : 1) ilineksel; 2) raslantısal

  accidental jamming : raslantısal boğma
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Ağu 2014
 2. accountability : izlenebilirlik (yazılım)

  accounting machine : sayışım makinası

  accounting rate : hesaplaşma oranı

  accreditation : onay belgesi

  accumulate, to : biriktirmek

  accumulator : birikeç

  accumulator bus : birikeç yolu

  accumulator register : birikeç yazmacı

  accuracy : doğruluk

  accuracy class : doğruluk sınıfı

  accuracy of a measuring instrument : ölçme aletinin doğruluğu

  accuracy of measurement : ölçümün doğruluğu

  accuracy rating : doğruluk derecesi

  ACD : Automatic Call Distribution; Otomatik Çağrı Dağıtımı. Gelen çağrıları merkezi ofisten farklı yerlerdeki çalışanlara yönlendiren cihaz veya servis.

  ACK : alındı damgası

  acknowledge character : alındı damgası

  acknowledge, to : alındılamak

  acknowledgement : alındı; alındılama

  acknowledgement signal : alındı sinyali

  acoustic : 1) akustik, 2) sesli

  acoustic coupling : akustik bağlaşım

  acoustic delay line : akustik gecikme hattı

  acoustic feedback : hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme
  active low : alt seviyede aktif

  active maintenance time : etkin bakım süresi

  active menace : aktif (etkin) tehdit

  active power : etkin (etkin) güç

  active redundancy : etkin artıklık

  active reflector : aktif (etkin) yansıtıcı

  active risk : aktif (etkin) risk

  active threat : aktif (etkin) tehdit

  active transducer : aktif (etkin) dönüştürücü

  active transducer : etkin dönüştürücü

  active wiretapping : aktif yasadışı erişim

  activity counter : işleklik sayacı

  activity ratio : işleklik oranı

  actuating force : eyleyici kuvvet

  actuator : 1) eyleyici (robotbilim); 2) erişim düzeneği (disk)

  acyclic : çevrimsiz

  ad hoc : tasarsız, plansız

  ad infinitum : sürgit

  adapt, to : 1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak

  adaptability : uyarlanırlık

  adaptation : uyarlama

  adaptive : uyarlanır

  adaptive differential pulse code modulation : uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi

  adaptive equalization : uyarlanır denkleştirme

  adaptive filter : uyarlanır süzgeç
  babble : parazit

  back beam : ters ışın

  back door : gizli kapı

  back off : geri çekme

  back plate : sırt, arka pano

  back projection : geriye izdüşüm

  back scattering : geri saçılım

  back tracking : geri iz sürme

  back tracking (audit) : geri iz sürme

  back-to-back connection : sırt sırta bağlanma

  back-up file : yedekleme dosyası

  back-up system : yedek dizge

  backbone : omurga

  backbone network : omurga ağ

  background : artalan, arkaplan

  background application : arkaplan uygulaması

  background data : arkaplan verileri

  background information : gerekli bilgiler

  background job : arkaplan işi

  background processing : önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri

  backlighted : arkadan aydınlatmalı

  backlit screen : arkadan aydınlatılmış ekran

  backlog : (işlem) bekleyen, birikim

  backloggedd order : karşılanamayan sipariş

  backpannel : arka pano
  backplane : arkaplan, sırt

  backpropagation : geri yayılım

  backslash : ters eğik çizgi

  backspace key : geri tuşu

  backspace, to : (bir) geri almak

  backtab : geri sekme

  backtrack search : geriye dönük arama

  backup center : yedekleme merkezi

  backup computer : yedekleme bilgisayarı

  backup copy : yedek kopya

  backup disk : yedekleme diski

  backup facility : yedekleme merkezi

  backup file : yedekleme kütüğü

  backup frequency : yedekleme sıklığı

  backup operations : yedekleme işlemleri

  backup procedure : yedekleme yordamı

  backup, to : yedeklemek

  backward compatible : öncesiyle uyumlu, geçmişle bağdaşır

  backward shift operator : geri kaydırma işleci

  backward signalling : geri yönde imleşim

  backward wave : geri yönde dalga

  bad sector : bozuk kesim

  badge : kimlik kartı

  balance relay : denge rölesi (bağlağı)

  balance, to : dengelemek
  balanced code : dengeli kod

  balanced error : sıfır toplamlı hata

  balanced mixer : dengeli karıştırıcı

  balanced mode : dengeli kip

  balanced modulator : dengeli kipleyici

  balanced network : dengeli devre

  balanced transmission line : dengeli iletim hattı

  balanced two-port network : dengeli iki-kapılı devre

  balanced-to-ground circuit : toprağa dengeli devre

  balancing speed : denge hızı

  ball bearing : bilyeli yatak

  ballast resistor : balast direnci

  ballistic galvanometer : balistik miniakımölçer

  balloon : balon, top (grafik simge)

  band elimination : bant bastırma

  band printer : kuşak yazıcı

  band rejection : bant bastırma

  band-limited : bant-sınırlı

  band-pass amplifier : bant-geçiren yükselteç

  band-pass filter : bant-geçiren süzgeç

  band-pass process : bant-geçen süreç

  bandwidth : bant genişliği

  bandwidth control : bant genişliği denetimi

  Bandwith : Bant genişliği. Bir ağ kablosunun taşıyabileceği
  maksimum veri miktarı, bps (bit per second) birimi ile ölçülür.

  bank of (filters) : süzgeç öbeği
  cabinet : dolap

  cable : kablo

  cable capacitance : kablo sığallığı

  cable duct : kablo oluğu

  cable loss : kablo yitimi

  cable television : kablolu televizyon

  cable transmission : kablo üzerinden iletim

  cache memory : cep bellek, önbellek

  caching : önbelleğe alma

  CAD : Bilgisayar Destekli Tasarım

  cadence signal : ritimli sinyal

  CAE : Bilgisayar Destekli Mühendislik

  cage : kafes

  calculate, to : hesaplamak

  calculator : hesap makinesi

  calculus : analiz (matematik)

  calculus of variations : değişimler hesabı

  calibration : ayar, kalibrasyon

  calibration frequency : ayar (kalibrasyon) sıklığı

  call : çağrı, çağırma; arama (telefon)

  call abandonment probability : çağrının yarıda bırakılma olasılığı

  call accounting : çağrı sayışımı (muhasebesi)

  call add-on : çağrı ekleme

  call blocking : çağrı tıkama

  call charge, call fee : arama ücreti
  D.C. coupling : doğrudan bağlaşım

  DAMA : istek güdümlü çoklu erişim

  damage, to : zarar vermek, örselemek

  damaged area : bozuk alan (disk)

  damped oscillations : sönümlü salınımlar

  damper winding : söndürücü sargı

  damping : sönüm, söndürme

  damping factor : sönüm katsayısı

  damping ratio : sönüm oranı

  damping torque : söndürme burusu

  dark current : karanlık akımı

  dark noise : karanlık gürültüsü

  dark resistance : karanlık direnci

  dash : kısa çizgi

  dashed line : kesikli çizgi

  dashpot : amörtisör

  data : veri

  data acquisition : veri edinme

  data adapter unit : veri uyarlama birimi

  data authentication : verinin aslına uygunluğu

  data backup : veri yedekleme

  data bank : veri bankası

  data bus : veri yolu

  data capture : veri yakalama

  data code : veri kodu
  E layer : E katmanı

  E region : E bölgesi

  E-book : Elektronik kitap

  E-commerce : Türkçe'si elektornik ticarettir. İnternet üzerinden alım-satım hizmeti veren sitelerin gelen adıdır.

  E-learning : E-öğrenme.
  İnternet tabanlı öğrenme

  e-mail : elektronik posta, e-posta

  earth : 1) yer, 2) toprak

  earth antenna : gömülü anten

  earth current : toprak akımı

  earth fault : topral arızası

  earth leakage indicator : toprak kaçağı göstergesi

  earth satellite : yer uydusu

  earth station : yer istasyonu

  earth wire : toprak teli

  earthing position (mech. switch) : topraklama konumu

  earthing switch : topraklama anahtarı

  eavesdropping : gizli dinleme

  echelon matrix : basamaklı matris

  echo : yankı

  echo cancellation : yankı giderimi

  echo canceller : yankı giderici

  echo check : yankılayarak sağlama

  echo curve : yankı eğrisi

  echo loss : yankı yitimi

  echo suppression : yankı bastırımı
  F-series recommendations : F-serisi tavsiyeler

  face angle : yüz açısı

  face plate : 1) kablo bağlantı plakası; 2) ön yüz

  facility : 1) olanak; kolaylık; 2) tesis

  facsimile machine : faks; faks aygıtı

  facsimile receiver : faks alıcısı

  fact : olgu
  + 1 Yorumlar

  factor : 1) çarpan; 2) etmen

  factor analysis : etmen çözümlemesi

  factorial : 1) çarpınım, faktöryel; 2) etmensel

  factorial experiment design : etmensel deney tasarım

  factorisation : çarpanlara ayırma

  factory installed : fabrikada kurulmuş

  factual : olgusal

  faculty : yeti

  fade-out : sönüşüm

  fading : bayılma, sönümlü, sönümlenen

  fading channel : sönümlü kanal

  fading radio wave : sönümlü radyo dalgası

  fail safe : bozulmaya dayanıklı

  fail soft : kademeli aksama

  fail, to : başarısız olmak, aksamak

  failure : 1) aksama, bozukluk; 2) arıza

  failure cause : 1) aksama nedeni; 2) arıza nedeni

  failure rate : 1) aksama oranı; 2) arıza oranı
  G-series recommendations : G-serisi tavsiyeler

  gain : kazanç

  gain bandwidth product : kazanç bantgenişliği çarpımı

  gain margin : kazanç payı

  gain sensitivity : kazanç duyarlılığı

  galvanometer : miniakımölçer

  game : oyun

  game software : bilgisayar oyunları yazılımı

  game theory : oyun kuramı

  gap : (elektriksel) boşalma aralığı

  gap character : aralık damgası (yazı işleme)
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Ağu 2014
 3. garbage : atık (bilgisayar)

  garbage byte : işe yaramaz bayt

  garbage file : karmakarışık dosya

  gas blast circuit breaker : gaz üflemeli kesici

  gas filled tube : gazlı tüp

  gas plasma screen : gaz plazmalı ekran

  gate : geçit

  gate array : geçit dizilimi

  gate width : geçit sinyal süresi

  gateway : ağ geçidi

  gateway protocol : ağ geçit protokolu

  gating pulse : geçitleme darbesi

  gating signal : geçitleme sinyali

  gauge : ölçü, mastar
  hacker : bilgisayar korsanı

  halation : hale oluşumu

  half adder : yarı toplayıcı

  half duplex : yarı çift yönlü

  half wave rectifier : yarım dalgalı doğrultucu

  half-power bandwidth : yarım güç bant genişliği

  half-wave dipole : yarım dalga dipolu

  halfword : yarım sözcük

  Hall effect : Hall olayı

  Hamming distance : Hamming uzaklığı

  handler : kotarıcı, işleyici

  handling : kotarma, işleme

  handover : el değiştirme

  hands on training : pratik eğitim

  handset : 1) el takımı; 2) telefon ahizesi

  handsfree : elsiz, el bağlantısız

  handshake protocol : tokalaşma protokolu

  handshaking : tokalaşma

  handshaking procedure : tokalaşma yordamı

  handwriting recognition : elyazısı tanıma

  hard copy : basılı kopya

  hard crash : örseleyen çöküm, onulmaz arıza

  hard decision : sıfır-bir kararı

  hard disk : sabit disk

  hard disk controller : sabit disk denetleyicisi
  icon : ikon, simge

  iconize, to : ikonlaştırma

  ID number : kimlik numarası

  ideal : ideal, düşüncel

  ideal attenuator : ideal zayıflatıcı

  ideal capacitor : ideal sığaç

  ideal diode : ideal diyot

  ideal filter : ideal süzgeç

  ideal inductor : ideal irgiteç

  ideal source : ideal kaynak

  ideal transformer : ideal trafo

  ideal value : ideal değer

  identical : özdeş

  identification character : tanıtma damgası

  identification label : tanıtma etiketi

  identification procedure : 1) tanıtma, 2) tanılama yordamı

  identification, ID : 1) kimlik; 2) tanıtma; tanılama

  identifier : kimlik tanıtıcı

  identifier field : tanıtıcı alan

  identity : 1) özdeşlik, 2) kimlik

  identity operator : özdeşlik işleci

  identity proof : kimlik belgesi

  identity sign : özdeşlik imi

  identity simulation : özdeşlik benzetimi

  identity token : kimlik simgesi

  jack : jak, priz

  jacket : kılıf (kablo)

  jam, to : (elektronik) boğmak

  jammer : boğucu

  jamming : boğma (sinyal)

  jamming resistance : boğulma dayanaklılığı

  Javascript : Netscape firması tarafından geliştirilen, html kodları ile uyumlu bir şekilde çalışan kod dili. Java programlama diliyle ilişkisi yoktur.

  jerk : dürtme

  jet recorder : püskürtmeli kayıtçı

  jitter : seğirme

  job : iş

  job control statement : iş güdüm komutları

  job description : iş tanımlaması

  job queue : iş kuyruğu

  job scheduling : iş sıralama; iş çizelgeleme

  job stream : iş kuyruğu

  join, to : birleştirmek, eklemlemek

  joint : ortak

  joint distribution : ortak dağılım

  joker : joker; değiştirilebilir damga

  Joule effect : Joule etkisi

  joystick : denetim kolu

  JSP : (Java Server Pages), Java Servlet teknolojisinin bir uzantısıdır. HTML ve sunucu taraflı Java progamlarının birlikte çalışmasını sağlar. JSP sayfaları .jsp uzantısı taşır.

  juke box : optik disk kutusu

  jump, to : atlamak
  Kalman filtering : Kalman süzgeci

  Kelvin bridge : Kelvin köprüsü

  Kendalls notation : Kendall simgelemi

  kern, to : karakter çiftlerini sıkıştırmak

  kernel : çekirdek

  key : şifre, anahtarı

  key click : tuş tıklama

  key distribution : şifre dağıtımı

  key distribution center : şifredağıtım merkezi

  key field : şifre alanı

  key generation : şifre üretimi

  key gun : anahtar yükleme birimi

  key in, to : (veri) girmek

  key management : şifre yönetimi

  key, to : 1) anahtarlamak; 2) kiplemek (sayısal)

  keyboard : tuş takımı, klavye

  keyboard style : klavye biçemi

  keyboard template : klavye şablonu

  keyboardless computer : klavyesiz bilgisayar

  keyed sequential access : anahtar sıralı erişim

  keypad : miniklavye, özel tuş takımı

  keystroke : tuşa basma

  keystroke verification : klavyede doğrulama

  keyword : anahtar sözcük

  Keyword Density : Kelime ağırlığı;
  Bir web sayfasında bir kelimenin tekrarlanma oranı.label : etiket, marka

  label identification : etiket tanıma

  labelled : etiketli

  labelled set : etiketli küme

  labelling : etiketlendirme

  ladder network : merdiven devre

  Lambertian reflection : Lambert yansıması

  laminar flow : yaprak tipi akış

  laminated core : sac paketli çekirdek

  LAN : yerel alan ağı

  landing beacon : inme parıldağı

  landscape printing : sayfa boyuna yazım

  lane : kulvar

  language : dil

  Laplacian : Laplas işleci

  laptop : dizüstü

  laptop computer : dizüstü bilgisayar

  large scale integration : büyük çapta tümleşim

  laser printer : lazer yazıcı

  laser trimming : lazerle budama

  laser videodisc : lazer videodisk

  lasso : kement

  last in first out queue : son giren ilk çıkar kuyruğu

  last in first out stack : son giren ilk çıkar yığıtı

  latch : mandal
  machine : 1) makina; 2) bilgisayar

  machine code : makina kodu

  machine cycle : bilgisayar çevrimi

  machine dependent : bilgisayar tipine bağlı

  machine independent : bilgisayar tipinden bağımsız

  machine instruction : bilgisayar komutu

  machine language : bilgisayar dili

  machine learning : otomatik öğrenme, yapay zeka ile öğrenme

  machine positioning precision : makina konumlama kesinliği

  machine readable : bilgisayarca okunur

  machine translation : bilgisayarla çeviri

  machine vision : bilgisayarla görü

  machine word : bilgisayar sözcüğü

  macro : makro

  macro language : makro dil

  macro library : makro kitaplığı

  macrogenerator : makro üreteci

  macroinstruction : makrokomut

  magenta : macenta

  magnet core : mıknatıs çekirdeği

  magnet yoke : mıknatıslı boyunduruk

  magnetic amplifier : manyetik yükselteç

  magnetic card : manyetik kart

  magnetic circuit : manyetik devre

  magnetic core : manyetik çekirdek
  n-neighborhood : n-tane komşuluk bölgesi

  n-port network, n-terminal pair network : n-kapılı devre

  N-type semiconductor : N -tipi yarıiletken

  NACK : olumsuz alındı damgası

  Name Server : Alan adlarını IP adreslerine çeviren birime verilen addır.

  naming convention : adlandırma kuralı

  NAND gate : OVE (Olumsuz VE) geçidi

  narrow band frequency modulator : dar bantlı sıklık kiplenimi

  narrowband communication : dar bantlı iletişim

  narrowband FM : dar bantlı sıklık kiplenimi (FM)

  narrowcast : dar alana yayın, aza gönderim

  national archive : ulusal belgelik

  national standard : ulusal standart

  native : yerel

  native language : anadil

  natural frequency : özfrekans, doğal frekans

  natural language : doğal dil

  natural noise : doğal gürültü

  natural number : doğal sayı

  natural oscillations : özsalınımlar, doğal salınımlar

  navigation [software] : yöngüdüm, gezinim

  navigational radar : yöngüdüm radarı, seyrüsefer radarı

  near end crosstalk, NEXT : yakın çaprazkarışma

  near end echo : yakın uçtaki yankı

  near field : yakın alan
  object : 1) nesne; 2) amaç

  object code : amaç kodu

  object language : amaç dil

  object module : amaç birimi

  object oriented : nesneye yönelik

  object oriented analysis : nesneye dayalı çözümleme

  object oriented design : nesneye dayalı tasarım

  object oriented programming : nesneye yönelik program

  object program : 1) amaç program, 2) nesne programı

  objective : 1) nesnel, 2) amaç

  objective criterion : nesnel ölçüt

  objective function : amaç işlevi

  objective performance : nesnel başarım

  objective probability : nesnel olasılık

  objectivity : nesnellik

  oblique : yatık

  observability : gözlenebilirlik

  observable variable : gözlenir değişken

  observation noise : gözlem gürültüsü

  observe, to : gözlemlemek

  obtuse angle : geniş açı

  occlusion : örtme, kapatma

  occupancy : hat meşguliyet süresi

  OCR : optik damga tanıma

  octal numbering system : sekizli sayı sistemi
  p type semiconductor : p tipi yarıiletken

  PABX : otomatik özel santral, PABX

  pace : ilerleme hızı

  pacing : hız denetimi

  pack, to : yoğunlaştırmak (bellek)

  package : sarmalaç, paketleme

  packed data : yoğunlaşmış veri

  packet : paket

  packet buffer : paket yastığı

  packet format : paket formatı

  packet header : paket başlığı

  packet mode terminal : paket uçbirimi

  packet network node : paket ağı düğümü
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Ağu 2014
Yükleniyor...