Büyü Bozmak İçin Okunacak Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda YAREN tarafından 17 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. büyü bozmak için okunacak dua,büyü bozmak için okunacak dualar,büyü bozmak için okunan dualar,büyü bozması için okunanak duası, büyüden korunmak için okunacak dua


  Büyüden kurtulmak isteniyorsa o kişi bir çizgisiz kağıdın üzerine şu duayı yazarsa ve 40 defa o duayı kağıdın üzerinde okursa ve o kağıdı suyun içinde eritip o suyu içerse bir kısmıyla da yüzünü yıkarsa o kişinin üzerindeki bütün büyüler çözülür. İşte büyü bozmak için kağıt üzerine yazılacak dua:

  Vettebeu ma tetlüş şeyatiynü ala mülki Süleyman, ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatiyne keferu yüallimunen nasas sihra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut, ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür, fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer’i ve zevcih, ve ma hüm bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah, ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm, ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahirati min halakiv ve le bi’se ma şerav bihi enfüsehüm, lev kanu la’lemun
  Sümme beasna mim ba’dihim musa bi ayatina ila fir’avne ve meleihi fe zalemu biha fenzur keyfe kane akibetül müfsidin
  Ve kale musa ya fir’avnü inni rasulüm mir rabbil alemin
  Hakiykun ala el la ekule alellahi illel hakk kad ci’tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meiye beni İsrail
  Kale in künte ci’te bi ayetin fe’ti biha in künte mines sadikiyn
  Fe elka asahü fe iza hiye su’banüm mübin
  Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
  Kalel meleü min kavmi fir’avne inne haza le sahirun alim
  Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm fe maza te’mürun
  Ye’tuke bi külli sahirin alim
  Ve caes seharatü fir’avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
  Kale neam ve inneküm le minel mükarrabin
  Kalu ya musa imma en tülkiye ve imma en nekune nahnül mülkiy
  Kale elku fe lemma elkav seharu a’yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sihrin aziym
  Ve evhayna ila musa en elki asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikin
  Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’lemun
  Fe ğulibu hünalike venkalebu sağirin
  Ve ülkiyes seharatü sacidin
  Kalu amenna bi rabbil alemin
  Rabbi musa ve Harun
  Kale fir’avnü amentüm bihi kalbe en azene leküm inne haza le merkum mekertümuhü fil medineti li tuhricu minha ehleha fe sevte ta’lemun
  Le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafin sümme le üsallibenneküm ecmeiyn
  Kale rabbül mesriki vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta’kilun
  Kale leinittehazte ilahen ğayri le ec’alenneke minel mescunin
  Kale e ve lev ci’tüke bi şey’im mübin
  Kale fe’ti bihi in künte mines sadikiyn
  Fe elka asahü fe iza hiye sü’banüm mübin
  Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
  Kale lil melei havlehu inne haza lesahirun alim
  Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm bi sihrihi fe maza te’mürun
  Kalu ercih ve ehahü veb’as fil medaini haşirin
  Ye’tuke bi külli seharin alim
  Fe cümias seharatü li mikati yevmim ma’lun
  Ve kiyle lin nasi hel entüm müctemiun
  Leallena nettebius seharete in kanuhümül ğalibin
  Fe lemma caes seharatü kalu li fir’avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
  Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabin
  Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
  Fe elkav hibalehüm ve isiyyehüm ve kalu bi izzeti fir’avne inna le nahnül ğalibun
  Fe elka musa asahü fe iza hiye telfafü ma ye’fükun
  Fe ülkiyes seharatü sacidin
  Kalu amenna bi rabbil alemin
  Rabbi musa ve Harun
  Kale anemtüm lehu kalbe en azene leküm innehu le kebirukümüllezi allemekümüs sihr f ele sevfe ta’lemun le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafiv ve la üzallibenneküm ecmeiyn
  Sümme beasna mim ba’dihim musa ve harune ila fir’avne ve meleihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmen mücrimin
  Fe lemma caehümül hakku min indina kalu inne haza le sihrum mübin
  Kale musa e tekulune lil hakki lemma caeküm e sihrun haza ve la yüflihus sahirun
  Kalu e ci’tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard ve ma nahnü leküma bi mü’minin
  Ve kale fir’avnü ‘tuni bi külli sahirin alim
  Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
  Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sihr innellahe seyübtilüh innellahe la yuslihu amelel müfsidin
  Ve yühikkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun
  Fe ma amene li musa illa zürriyetüm min kavmihi ala havfim min fir’avne ve meleihim ey yeftinehüm ve inne fir’avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifin
  Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimin
  Fe kalu alellahi tevekkelna Rabbena la tec’alna fitnetel lil kavmiz zalimin
  netten alıntıdır​