chp 2011 seçim beyannamesi

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 12 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. CHP seçim beyannamesi 2011
  2011 Chp seçim beyannamesi

  KENTLERDE YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK, YAŞAM DAHA KOLAY, DAHA GÜZEL OLACAK
  » Kent estetiğine, güzelliğine önem verilecek, tarihi doku ile çağdaş mimarinin uyum içinde olmasına özen gösterilecektir.
  » Doğal ve kültürel değerlerimize sahip çıkılacaktır.
  » Kentte yaşayanlara, kenti gezmeye gelenlere, eğlence, kül-tür ve bilgiyi orada arayan ve eğitim görenlere en iyi yaşam koşulları sağlanacak ve iyi bir yaşam biçimi sunulacaktır.
  » İnsanlara, doğayla baş başa kalabilecekleri alanlar sunulacaktır.
  » Kent içerisinde sosyal bütünleşmeye ve fırsat eşitliğine önem verilecektir.
  » Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevre ve koşullar sağlanacaktır. Halkın nefes aldığı kamuya ait açık alan-lar, parklar, bahçeler, çay bahçeleri, hobi bahçeleri, mesire yerleri ve oyun alanları korunacak, geliştirilecek ve yaygınlaş-tırılacaktır.
  » Kentlilerin buluşma noktası olan kent meydanları çoğaltılacaktır.
  » Yaya bölgeleri, kaldırımlar, cadde ve sokaklar iyileştirilecek, ağaç, heykel, anıt, havuz ve çeşmelerle donatılacaktır.
  » Kent içindeki akarsular korunacak, atık kanallarına dönüşmesi ön-lenecek, kentte yaşayanların ortak kullanımına açılacaktır.
  » Kent merkezlerinde yayalara öncelik tanınacaktır. » Kentler, herkesin her yere kolayca erişebilmesini sağlayabilecek şekilde tasarlanacaktır.
  » Engellilerin kent yaşamına katılmalarını kolaylaştırmak için her türlü fiziksel ve çevresel önlemler alınacaktır.
  » Kentleşme politikaları “kâr ve rant” amacıyla değil, “Önce İnsan” ilkesi temelinde geliştirilecektir. Kentler rant avcılarına, talancılara, kent mafyalarına teslim edilmeyecektir.
  » Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalınacak, uzmanlıklara saygılı olunacak, meslek odala-rının görüşleri dikkate alınacaktır.
  » Su, metro, otobüs ve doğalgaz gibi yaşamsal hizmetlerin nitelikli, ucuz ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır.
  » Kent merkezlerindeki yeşil alanlar korunacak, plan değişik-likleri ile konut ve ticaret merkezine dönüştürülmesi önlene-cektir. » Kent hukukuna ve kentli haklarına azami saygı gösterilecek, kente karşı işlenen suçlar konusunda yöre halkı bilinçlendirilecektir.
  » Son yıllarda kentlerde büyük artış gösteren suçların işlen-meden önlenmesine, kent ve kentli güvenliğinin artırılmasına dönük her türlü tedbir ivedilikle uygulamaya geçirilecektir.
  » Caddelerin, sokakların ve parkların günün ve gecenin her saatin-de güvenli olmasını sağlayacak etkin önlemler alınacaktır.
   
 2. Cevap: chp 2011 seçim beyannamesi

  BARINMA HAKKI EN TEMEL İNSAN HAKLARINDAN BİRİDİR: KONUTSUZ KİMSE KALMAYACAK
  » Kendi konutunu satın almak, kendi konutunda yaşamak ha-yal olmaktan çıkarılacaktır.
  » Dar gelirlilere ait sağlıksız konutların iyileştirilmesi veya konutsuz dar gelirlilerin konut sahibi yapılması amacıyla Halk Konut Projesi uygulamaya geçirilecektir.
  » Kamu arsaları lüks konut projelerine değil, dar gelirliler için hazırlanacak konut projelerine tahsis edilecektir.
  » Başta TOKİ eliyle üretilenler olmak üzere, toplu üretilen konutlarda, ülkenin farklı yörelerinde tek tip proje anlayışına son verilecek, iklim şartları dikkate alınacak, coğrafi ve yöresel mimari özellikler korunacaktır.
  » Kentsel dönüşüm projeleri, gecekonduda ev sahibi ve ki-racı konumunda oturanları, yaşam çevrelerinden koparma-dan, taşıyamayacakları mali yükümlülükler altına sokmadan yaşama geçirilecektir. Hiçbir gecekondu sakini bu projelerin uygulanması sürecinde, kapı önüne koyulmayacak, açıkta bırakılmayacaktır.

  ÇEVRE ALTYAPI HİZMETLERİ TAMAMLANACAK, ÇEVRE HAKKI KORUNACAK
  » Yeşil alanlar, ekolojik denge ve su havzaları korunacaktır. Kentlerin içinde kalan kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanla-rındaki tahribat engellenecek, bu alanların korunarak kullanıl-masını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önlemler geliştirilecek ve desteklenecektir.
  » Su, kanalisazyon, atık su arıtma, çöp imha tesisleri gibi çevresel alt yapı hizmetlerinin sunumunda yaşanan yetersizlikler hızla giderilecektir. Yerel yönetimlerin asli görevlerinden olan çevresel altyapı hizmetlerinin yeterince ve hızla çözülmesi için öncelikli projeler hazırlanacak ve uygulanacaktır.
  » Temiz hava, temiz su ve yeşil çevre gibi haklardan oluşan Çevre Hakkının sağlanması temel önceliklerden biri olacaktır.
  » Çevre kirlenmesinin bedeli kullanana ve kirletene ödettirilecek ancak bedel ödemenin sürekli bir kirletme hakkına dö-nüşmesine izin verilmeyecektir.
  » Hava kirliliğini azaltacak önlemlere öncelik ve önem verilecektir.
  » Kent halkının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen görsel kir-lilik ve gürültü kirliliğini önleyecek yasal ve yönetsel önlemler alınacaktır.

  KENTLER ALTYAPILARINDAN BAŞLAMAK ÜZERE YENİDEN KURULACAK
  » Kentlerde alt ve üst yapının yapım, onarım ve yenileme çalışmaları, iş tekrarlarını, kaldırımların sürekli sökülüp yeniden yaptırılması gibi zaman ve kaynak israfını, araç ve yaya trafiğindeki aksamaları önleyecek şekilde ilgili merkezi ve yerel yönetim kurumları tarafından eşgüdüm içinde planlanacak ve gerçekleştirilecektir. Bu amaçla yerel yönetimler güncel, geçerli, güvenilir, interaktif ve eksiksiz veri tabanına dayanan bilgi sistemleri geliştireceklerdir.
  » Sağlıklı ve düzenli kentleşmenin en önemli gereksinimi olan kentsel alt yapı, şehrin yapılaşmasından önce planlanıp hazır hale getirilecektir.
  » Kentlerin alt yapı, arıtma ve katı atık sorunlarına öncelik verilecektir. Arıtma tesisi bulunmayan kentsel yerleşme ve orga-nize sanayi bölgelerinde biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri öncelikle tamamlanacaktır. Katı atık tasfi ye, çöp depolama ve geri dönüşüm tesislerinin kurulmasına öncelik verilecektir.
  » Kentlerin su gereksinimlerinin karşılanması, hazırlanacak ana planlar kapsamında gerçekleştirilecektir.
  » Herkesin yeterli, temiz, içilebilir ve uygun kalitede suya eriş-mesi sağlanacak, kentler sağlıklı, ucuz ve güvenli içme suyuna kavuşturulacaktır.
  » Suya, ticari bir mal olarak değil, temel bir insan hakkı olarak bakılacak, ancak israfının önüne geçilecektir.
  » Suyun verimli kullanımı sağlanacak, farklı konut alanlarına ve farklı sanayi alanlarına göre farklı su kullanım stratejileri uygulanacaktır.
  » Su tüketiminde kayıp-kaçak oranı azaltılacaktır.
  » Kirli suların çevreye zarar verecek şekilde deşarjı engellene-cek, arıtma tesisi bulunmayan sanayi ve ticari kuruluşlarının arıtma tesisi kurmaları için gerekli önlemler alınacaktır.
  » Su kaynakları ve doğal kaynakların dengeli kullanımına yö-nelik olarak yerel yönetimler arası işbirliği mekanizmaları geliştirilecek, havza bazlı su kaynakları yönetim modellerine iş-lerlik kazandırılacak ve ilgili belediyelerle işbirliği yapılacaktır.
  » İçme suyunun arıtılmasına ihtiyaç duyulduğunda, diğer belediyeler veya birlikler ile ortak projeler geliştirilecektir.
  » Kent peyzaj mimarisi kentin iklim kuşağına göre oluşturu-lacaktır.
  » Atıkların depolanması, taşınması ve bertarafının doğru ya-pılması için her belediye atık yönetimi oluşturacaktır. Katı atık-ların değerlendirme yöntemleri katı atık yönetimi çerçevesin-de planlanacak ve uygulanacaktır.
  » Atık suyun modern kanalizasyon sistemleriyle ve uygun arıtma tesisleriyle çevre kirliliği yaratmadan deşarjı sağlana-caktır. Deşarj edilen atık suların arıtılması ve sisteme geri ka-zandırılması amacıyla diğer belediyeler veya birlikler ile ortak projeler geliştirilecektir.