Edebi Metin Olarak İstiklal Marşı

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 19 Ağu 2011 tarihinde açılan konu

 1. Günümüze kadar gelen tarihî bilgilerin ışığında, Türk millî marşı yarışmasına 724
  şiirin katılmış olduğunu biliyoruz. Bu şiirlerini tamamını ihtiva eden bir dosya maalesef
  mevcut değil.

  Yalnız bunlar arasında bir heyetin seçerek Meclis’e takdim ettiği yedi şiirden
  biri o sırada kabul edilmiş olsaydı yalnız zayıf bir millî marşımız olmakla kalmıyacak, aynı
  zamanda, belki Türkçe’nin en güzel şiirlerinden birine sahip olamayacaktık.
  Birinci Büyük Millet Meclisi hükümetinin Maarif Vekili Hamdullah Suphi de bizim
  şimdiki endişemizi o günden hissetmiş olmalıydı ki araya aracılar sokarak Mehmed Akif
  Bey’in yarışmaya mutlaka katılmasının teminini ısrarla istemiştir.
  Aradaki para mükâfatının kaldırılması şartıyla yarışmaya katılan Mehmed Akif’in
  İstiklâl Marşı’nı tamamlayıp Maarif Vekâletine gönderdiği, fakat henüz sonuç alınmadığı
  günlerde manzume ilk defa Sebilürreşad dergisinde çıkar. Şiirin baş tarafında bir ithaf vardır:
  “Kahraman Ordumuza”.

  İstiklâl Marşı’nı okurken ve dinlerken bu ithafın değerini ve önemini hatırdan
  çıkarmamak lâzımdır. O kahraman ordu ki, marşın yazıldığı çetin mücadele yıllarında kadın
  erkek her ferdiyle bütün bir milletin kendisiydi. Demek ki “Kahraman Ordumuza” ithafı, aynı
  zamanda “Kahraman Milletimize” manasını da taşımaktaydı.
  Şimdi, Mehmed Akif’in İstiklâl Marşı’nı Safahat’a niçin koydurmadığı ve “O benim
  değil, milletimindir” dediği üzerinde biraz daha durabiliriz. Akif’in bu sözünün gerçek
  manası sadece bu şiiri, her ferdi kahraman birer nefer olan millete ithaf etmiş olmaktan mı
  ibarettir? Yoksa “O benim değil, milletimindir” demesinin başka bir anlamı mı vardır?
  Dünyada millî marşların güfteleri, bir şairin kaleminin mahsûlü olmakla beraber, onu
  benimseyecek, yıllarca, yüzyıllarca dilinden düşürmeyecek olan milletin de karakterini
  aksettirmek gibi bir özelliği beraberinde taşırlar. Bu bakımdan birçok millî marş şairinin adı
  çok defa unutulur; bir milletin kuruluşunda, tarihi bilinmeyen devirlerde teşekkül eden
  destanlar gibi anonimleşir.
  Millî marş tabiri, bu özellikleri taşıyan şiirlerin bütün dünyada yaygın olan ortak
  adıdır. Bazı millî marşların ayrıca isimleri de vardır. Bu isimler o milletin bir vasfını veya
  marşın yazıldığı, kabul edildiği sıradaki olağanüstü bir hadiseyi işaret eder.
  Bizim millî marşımızın, dünya millî marşları arasında ayrı bir yeri vardır. Millî
  marşımızın adı “İstiklâl”dir. Bu kavram milletimizin çok önemli bir karakterini
  belirtmektedir. Tarihler, bilinen en eski çağlardan günümüze kadar Türklerin on altı, elli veya yüz küsur devlet kurmuş olduğunu yazarlar. Bu sayının azlığı veya çokluğu, devlet tarifinin
  farklılığından kaynaklanmaktadır ve pek de önemli değildir. Asıl önemli olan, milletimizin
  tarihinde, hiçbir devirde devletsiz bulunmadığıdır. Yazılı en eski Türkçe metinlerden olan
  Orhun Kitabeleri’nde de sık sık vurgulanan, Türk milletinin hür ve müstakil yaşamaya alışmış
  olmasıdır. Akif’in

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım
  Yırtarım dağları, enginlere sığmaz, taşarım


  mısralarında Türk milletinin tarihinin bilinen en eski devirlerinden gelen bu değişmez
  karakterine işaret vardır.
  Devletin çeşitli tarifleri varsa da bütün bu tariflerin içinde değişmeyen ve her zaman
  var olan unsur, istiklâldir. Millî marşımız, milletimizin işte bu hiç değişmeyen karakterinin
  yakın çağdaki tezahürü olan bir mücadelenin içinden çıkmıştır. Yirminci yüzyıl başlarında,
  istiklâline sahip yegâne Türk birliği Osmanlı Devleti’ydi. Hatta bağımsız yegâne İslâm devleti
  de Osmanlıydı. Millî marşımız, işte bu devletin, adına medeniyet denilen tek dişi kalmış bir
  canavar tarafından yok edilme niyet ve teşebbüslerine karşı verilmiş bir kavganın içinden
  doğmuştur. Onun için adı “İstiklâl Marşı”dır. Onun için manzume İstiklâl’le başlar ve
  İstiklâl’le biter. Ayrıca şiirin başka kıtalarında, başka mısralarında İstiklâl kelimesi geçmese
  de zikredilmemiş bir istiklâl değişik motiflerle kendini hissettirir: “Sönmez bu şafaklarda
  yüzen al sancak” mısraında olduğu gibi. Çünkü sancak da aslında bir milletin istiklâlinin
  sembolüdür. Marşımızın bu ilk mısraında da bayrak, istiklâlin sembolü olarak, hiç
  sönmeyeceği müjdesiyle birlikte gelir. Hem de “Korkma!” haykırışıyla zihinleri, gönülleri,
  yürekleri bir çığlık halinde doldurarak.

  Bestelenmiş iki kıtasının sonunda ve bütün manzumenin sonunda tekrarlanan mısra
  “Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl”dir. Bu mısralarda milletimizin iki mühim
  karakteri bir arada belirtilmiştir. Biri, biraz önce belirttiğim, hiçbir devirde kaybetmediği
  istiklâlin onun hakkı olduğu. İkinci ise bu hakkın, istiklâl hakkının, iman duygusuyla beraber
  doğuşudur. İman duygusunu son mısradaki ikinci Hak kelimesinden çıkarıyoruz. Bu Hak,
  Allah manasındadır. Böylece millî marşımızda milletimizin dinî ve millî karakteri birbirinden
  ayrılmaz bir bütün olarak ifade edilmiş olmaktadır.
  Görüldüğü gibi, millî marşımızın adı tesadüfî değildir. Hatta yazıldığı yıllardaki
  şartları düşünerek, sadece şairinin ümit ve temennisinden de ibaret olmadığı söyleyelim. Hak
  kelimesinin dilimizde kullanılış manalarıyla sanat halinde ifade edilmiş bir gerçeğin ta
  kendisidir.

  Millî marş güftelerinin bir özelliği de, içinden çıktığı milletin yaşadığı olağanüstü bir
  hali, bilhassa büyük felâketli zamanları, bunların arkasındaki büyük ümitleri ve zaferleri
  aksettirmesidir. Meselenin herkesçe bilinen tarihî teferruatı üzerinde durmaya gerek
  görmüyorum. Bir millî marş güftesi yazılmasının Akif’e teklifi ile İstiklâl Marşı’nın Büyük
  Millet Meclisi’nce kabulü tarihleri, 1920 Aralık ayı ile 1921 Mart’ı arasına rastlamaktadır. Bu
  tarihler İstiklâl Mücadelelerinin en kritik aylarıdır. Millî Marşımızın, “Korkma!” hitabıyla başlaması, iyi niyetli olmayan bazı itirazlara sebep olmuştur. Aslında Akif’in, şiirine bu
  hitapla başlaması çok manidardır. Yalnız dönemin şartlarını çok iyi bilmek gerekir. Batılı
  devletlerin silâhlandırdığı Yunanlıların Anadolu içlerine yürümesi, Birinci İnönü Muharebesi,
  iç isyanlar ve bunların bastırılması gibi olayların vuku bulduğu zamanlardır. Meclis ve onunla
  beraber bütün bir Türk milleti korku, ümit, ümitsizlik, zafer ve sevinç haberlerini, duygularını,
  heyecanlarını arka arkaya ve birbirine karışmış halde yaşıyordu. İşte bu yeis günlerinde
  “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” hitabıyla başlayan ve “Ebediyen sana yok,
  ırkıma yok izmihlâl” mısraıyla devam eden İstiklâl Marşı doğmaktadır. Millî Marşımızın
  “Korkma!” diye başlaması boşuna değildir. Ümitsizliğin, inanç yokluğundan geldiğini haber
  veren bir dinin mensubu olan Türk milleti, bu manzume ile var olma azmini, imanını,
  iradesini yeniden bulmuştur. Onun için İstiklâl Marşı, bir milletin ölüm-kalım çağının
  destanıdır. Millî Mücadele’nin ne gibi zor hatta başarılması imkânsız gibi görünen şartlar
  altında yapıldığı malûmdur. Adına medeniyet denilen ve her türlü teknik donanımı haiz
  düşmanın, en güçlü ve yeni silâhlarla saldırarak yağma etmek istediği bir vatanda Türk
  milletinin güvendiği en önemli silâh imanıdır. Bu imanı hem dinî manada vatan için şehadet
  inancına, hem millî manada kendine güven olarak düşünebiliriz. Millî Mücadele’nin
  kazanılmasında Türk milletinin istiklâline düşkün bir millet olması yanında, sadakatle bağlı
  olduğu dinî inançların rolü unutulmamalıdır. Milletinin sinesindeki bu gücü bilen Mehmed
  Akif ona bu tarafıyla seslenmektedir:


  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar
  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var
  Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar
  Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar


  Nihayet millî marşların üçüncü bir hususiyeti olarak, anonim karakteri taşıması
  meselesine geliyorum. Yani tıpkı destanlar gibi, milletçe yaşanmış, milletçe yaratılmış, sahibi
  bilinmeyen anonim karakterde bir şiir olması. İstiklâl Marşı anonim bir şiir değildir. Ancak
  Akif’in, bu marş için açılmış yarışmaya ne şartlar altında katıldığını, yahut katılmayıp ısrar
  üzerine sonradan ne şartlar altında şiirini gönderdiğini biliyoruz. Akif’in bu yarışmaya
  katılmamasındaki felsefesi açıktır: Millî marş güftesi ısmarlama olmaz. Ve marşın
  yazılmasından dolayı da para gibi hasis bir menfaat kabul edilemez.
  Yarışmaya katılan yüzlerce şiirin beğenilmemesi, bir milleti temsil edecek, onun
  karakterinin sembolü olacak değerde bulunmaması, Akif’in haklı olduğunu göstermiştir. Her
  iki şart da Akif’in isteği üzerine kaldırılır. Yani şiir ne yarışma için ısmarlanmış olacak, ne de
  karşılığında para verilecektir. Akif’in şiiri zaten ısmarlama değildi. O çetin günlerde,
  yarışmadan çok önce tamamen samimi duygularıyla zaman zaman yazdığı birçok mısraını
  parça parça dostlarına okuyordu. Daha sonra Maarif Vekili’nin ısrarı ve dostlarının
  aracılığıyla yarışmaya katılmayı kabul eden Mehmed Akif, o zaman, ikamet ettiği mütevazi
  Taceddin Dergâhı’nın odasında iç sükûnetine çekildi. O uhrevî hava içinde milletinin azmiyle,
  iradesiyle kendi sanatını birleştirdi. Âdeta “ruhunun vahyini” duyarak taşa geçirircesine şiirini
  tamamladı.
  Mehmed Akif’in bütün Safahat’ında, içinde yaşadığı topluma yabancı kalmadığını,
  onun dertleriyle nasıl hemdert olduğunu biliyoruz. Fakat hiçbir şiirinde, İstiklâl Marşı’nda
  olduğu kadar, âdetâ mistik bir ruhla, milletiyle beraber, milletiyle bir aynîleşme, özdeşleşme içinde olmamıştır. İşte bütün bu olağanüstü şartların birleşmesiyle Mehmed Akif’e göre
  İstiklâl Marşı artık kendisinin değil milletin ruhundan çıkmış bir şiir olmuştur, başka bir
  ifadeyle şiirinde milletini konuşturmuş bir medyum gibiydi. Bunun için onu Safahat’a
  almamış ve “o benim değil, milletimindir” demiştir.
  Şimdi Akif’in bu vasiyetini ihmal etmeyerek, biraz da onun bu şiirde gösterdiği
  sanatına temas etmek istiyorum. İstiklâl Marşı’mızı, başka milletlerin millî marşlarından
  ayıran özellikleri zikrederken unutulmaması gereken bir karakterini de belirtmek gerekir. O
  da, şairinin Türkiye’de bütün bir millet tarafından bilinen bir şahsiyet olmasıdır. Dünyada
  millî marşların çoğu, adı duyulmamış veya o milletin edebiyat tarihlerinde önemli yeri
  olmayan şairlerin yazdıklarıdır. Hatta çoğunun edebî değeri zayıftır ve önemi sadece ortaya
  çıktığı dönemin heyecanlı bir hatırasını taşımaktan ibarettir. Mehmed Akif ise yalnız İstiklâl
  Marşı’nın şairi olarak değil, hemen bütün şiirleriyle zamanında da, günümüzde de en çok
  tanınan şairdir. Belki bütün milletimizce en çok benimsenen ve en çok okunan şairdir.
  Safahat’ın bugün, Türkiye’de hiçbir şiir kitabının ulaşamadığı defalarca basımıyla yüz binin
  çok üzerinde tiraja ulaşmış olması bunun açık bir delilidir. Akif’in şiirinde fanteziye yer
  yoktur. Kendi şiiri hakkında söylediği “Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri” mısraı da
  bu gerçeği gösterir. Akif kadar milletinin acılarını, mutluluklarını samimi olarak duyan,
  yaşayan ve yazan başka ikinci bir şairden bahsetmek kolay değildir.
  Fakat o erişilmez tevazuu ile şiiri hakkında “samimiyeti ancak hüneri” demekteyse de,
  şiirinin, özellikle de İstiklâl Marşı’nın samimiyetinin dışında başka hünerleri vardır. İstiklâl
  Marşı edebî bir metin olarak da Türk şiirinin en güzel örneklerindendir.
  İstiklâl Marşı, gerek nazım tekniği gerekse muhteva bakımından herhangi bir millî
  marş güftesinin çok ilerisinde, Türk edebiyatının en güzel lirik-hamasî şiirlerindendir. Son
  kıtası beş mısra olmak üzere dörder mısralık on kıtadan oluşan ve aruzla yazılmış olan şiirin
  her kıtasının bütün mısraları tam kafiyelidir ve her kıtanın, temayı teşkil eden duyguyla
  uyumlu ton ve vurguların yer aldığı sağlam bir nazım yapısı vardır. Hece vezninin
  yaygınlaştığı ve ciddi olarak rekabete giriştiği bir dönemde geleneksel şiirimizin vezni olan
  aruzun Akif’in kaleminde olağanüstü bir rahatlıkla kullanıldığını bütün tenkitçiler kabul eder.
  Alışılmışın dışında, beklenmeyen fakat bir sehl-i mümteni gibi şairin kolaylıkla yakaladığı
  kafiyeler, yer yer işlenen tema ile uyumlu iç kafiyeler şiirin ses zenginliğini oluşturur:
  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl

  Uyarıcı, vurgulu tonda hitap ifadeleri:
  Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
  yahut
  Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
  veya
  Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!mısraları gibi.
  Fakat dua mısralarına geldiğinde Akif secdelere kapanırcasına büyük iradenin önünde
  diz çöker:
  Ruhumun senden İlâhi, şudur ancak emeli:
  Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli
  Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
  İşlenen temalar bakımından da sağlam bir yapısı olan İstiklâl Marşı’nda ilk iki kıtada
  bayrağa hitap eden şair, onun milletin varlığıyla beraber ebedî istiklâlini müjdeler. Şair
  üçüncü ve dördüncü kıtalarda Türk milleti adına konuşmakta, ebedî hürriyet aşkı ve imanıyla
  Batılıların maddî güçlerine karşı direneceğini söylemektedir. Türk askerine hitap eden beşinci
  ve altıncı kıtalar, üstünde yaşadığımız yerlerin alelâde bir toprak değil vatan olduğunu, onun
  düşmana çiğnetilmemesi gerektiğini telkin eder. Yedinci ve sekizinci kıtalarda sevilen pek
  çok şey kaybedilse bile vatanın kaybedilmemesini ve ezan seslerinin kesilmemesini niyaz
  eder. Dokuzuncu kıtada bu duası kabul edildiği takdirde kendi ruhunun da vecd içinde
  yükseleceğini söyler. Nihayet son kıtada yine bayrağa dönerek ona ve milletine ebediyen
  çöküş olmayacağını, hürriyetin ve istiklâlin ebediyen onun hakkı olduğu müjdesini tekrar
  eder.
  Milletin iradesine ve Allah’ın müminlere vaad ettiği zaferin er geç gerçekleşeceğine
  inanan Mehmed Akif’in şiirindeki özelliklerinden biri de millî ve ulvî değerler ile dinî
  motifleri dengeli bir şekilde kıtalara yerleştirmesidir. Bayrak, hilâl, yıldız, hak, hürriyet,
  istiklâl, yurt, millet, ırk, vatan, kahramanlık gibi millî kavramlarla iman, şehâdet, helâl,
  cennet, Hudâ, ezan, mâbed, vecd gibi dinî motifler birbiriyle uyum halinde ve zengin bir
  belâgatle kullanılmış, böylece Millî Mücadele’yi gerçekleştiren halkın ruhunda mevcut iki
  önemli kavram İstiklâl Marşı’nın da iki temel temasını oluşturmuştur.
  Tam bir bütünlük gösteren, dört başı mamur bir şiir olan İstiklâl Marşı’nda mecazlar
  ve semboller de ifade sanatı bakımından manzumeyi zenginleştirmiştir. Bu kısa konuşma
  içinde bunları açıklamak değil sadece bu sanatların adlarını sıralamak bile mümkün değildir.
  Manzumenin her mısraı, her ibaresi, her kelimesi ses ve mana bakımından birbiriyle
  ilişkilidir. Hemen her kelime, her kavram aslî ve mecazî manalarıyla şiirde yerlerini almıştır.
  Bütün bu vasıflarıyla İstiklâl Marşı tek taşı bile yerinden oynatılmayacak muhkem,
  harikulâde bir ses, söz ve mana mimarîsidir.

  Prof.Dr. M.Orhan OKAY
  E. Yeni Türk Edebiyatı Profesörü
   
Yükleniyor...