Edebi Sanatlar

'Etüt Merkezi' forumunda By RiZeLi tarafından 8 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mecaz

  Kelime veya kelime gruplarını bilinen ilk manalarından başka bir manada kullanmaya mecaz denir. Mecaz edebî eserlerde kullanıldığı gibi zaman zaman günlük konuşmalarda da kullanılır. Mesela "yüreksiz" kelimesi "korkak" manasında kullanıldığı zaman mecaz sanatı yapılmış olur. Eğer kelimeye kazandırılan mana ile asli mana arasında bir benzerlik var ise bu mecaz; hiç bir ilgi yok ise mecaz-ı mürsel adını alır.

  Örnek

  Akif'in "Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal" mısraındaki "hilâl" kelimesi ile Türk bayrağı kastedildiği için mecaz-ı mürsel sanatı yapılmıştır. “Ankara bu konuda kararlı. cümlesinde kararlı olan Ankara değil, Ankaradaki hükûmettir. Bir ilgi dolayısıyla Ankara kelimesi hükûmet anlamında kullanılmıştır.

  Teşbih

  Aralarında ilgi kurulabilen iki şeyden, ilgili oldukları konuda zayıf olanın kuvvetliye benzetilmesine teşbih denir.

  Tam bir teşbihte dört unsur vardır:

  1. Kendisine benzetilen: Aslan
  2. Benzetme edatı: Gibi
  3. Benzetme yönü: Kuvvetli
  4. Benzetilen: Çocuk

  Bunlardan benzeyen ve benzetilen aslî unsurlardır.

  Örnek

  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.

  İstiare


  İki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe istiare denir.

  İstiarelerde ya benzeyen veya benzetilen vardır. Yalnız benzetilen söylenmiş ise açık istiare, yalnız kendisine benzetilen söylenmiş ise kapalı istiare denir.

  Örnek

  “Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa mısraında düşman ordusu mahşere benzetilmiştir. Ama benzeyen (düşman ordusu) belirtilmemiştir. Bu bir açık istiaredir.

  “Can kafeste durmaz uçar mısraında ise can bir kuşa benzetilmiştir. Ancak benzetilen açıkça yazılmamıştır. Bunu diğer unsurlardan anlıyoruz. Bu sebeple bu bir kapalı istiaredir.

  Teşhis

  Canlı veya cansız varlıklara insan benliği vermek, yani onları şahıs gibi kabul etme sanatıdır.

  Örnek

  “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal mısraında bayrağın çehresi çatık bir insan olarak düşünülmesi ile teşhis sanatı yapılmıştır.

  İntak

  Kelime olarak söyletmek konuşturmak manasına gelir. Canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşturmak sanatıdır. La Fontaine'in küçük hikâyeleri bu sanatın en güzel örneklerini verir.

  Örnek

  Benim adım dertli dolap
  Suyum akar yalap yalap

  mısraları su dolabının konuşması olarak düşünüldüğü için intak sanatı vardır.

  Tariz

  Söylenen bir sözün; alay etmek veya sitemde bulunmak maksadıyla tam tersinin kastedilmesi sanatıdır.

  Örnek


  “Eski eş'arda dürbin ile mana görülür
  Yeni eş'arda mana gibi bir külfet yoktur.

  beytinde yeni şirin mana yönünden yetersizliği ile tariz sanatı yoluyla alay edilir.

  Kinaye


  Bir sözün aynı anda hem gerçek hem de mecazi manada kullanılması sanatıdır.

  Örnek


  Şu karşıma göğüs geren
  Taş bağırlı dağlar mısın

  beytindeki taş bağırlı deyimi ile hem dağların taş ve topraktan meydana gelmiş olması; hem de merhametsiz, yüreksiz olmak anlamı kastedilir. Buradaki merhametsiz mecazi anlamdır.

  Mübalağa

  Bir şeyin vasıflarını veya bir olayı olduğundan fazla büyüterek veya küçülterek ifade etme sanatıdır.

  Örnek

  “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. mısraında şair bir şehidin tarihe sığmayacağını ifade ile güzel bir mübalağa örneği veriyor.

  Tezat

  Aynı varlığın iki zıt yönünü bir arada ifade etme veya birbirine zıt iki kavram arasında ilgi kurma sanatıdır.

  Örnek

  "Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz" mısraında birbirine zıt iki kelime aynı beyitte kullanılarak tezat sanatı yapılmıştır.
  Biz şiri böyle söyledik ağyar söylesün,
  Hem dost söylesün bunu hem yar söylesün

  Tecahül-i Arif

  Şairin çok iyi bildiği bir şeyi bilmezlikten gelmesi sanatıdır.

  Örnek

  “Edrine şehri mi bu ya gülşen-i me'va mıdır
  Anda kasr-ı padişahi cennet-i a'lâ mıdır

  beytinde gördüğü yerin Edirne mi cennet mi olduğunu soruyor, yani bilmezlikten geliyor.

  İstifham

  Anlatımı etkili kılmak için soru sorarak anlatmaya denir.

  Örnek


  Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail
  Bana tan eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı

  beytinde şair kendisini ayıplayanların sevgilisinin ne kadar güzel olduğunu görünce utanacakları soru sorarak ifade ediyor.

  Hüsn-i Ta'lil

  Sebebi bilinen bir olayı, bir durumu, gerçek sebebi dışında daha güzel bir sebebe bağlama sanatıdır.

  Örnek


  Gül-i ruhsarına karşu gözümden kanlı akar su
  Habibim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

  beytinde şair çok ağladığı için gözyaşları bulanık yani kanlı akmaktadır. Oysa şair bunu ilkbaharda sular bulanık akar benim de gözyaşlarım senin yanağının gülüne karşı bulanık akmakta diye söyleyerek güzel bir sebebe bağlıyor.

  Tevriye

  Bir kelimenin aynı yerde birden fazla manada kullanılması sanatıdır. Kelimenin asıl anlamı yanında uzak anlamının da kastedilmesidir.

  Örnek

  Sordum nigarı, dediler ahbab
  Semt-i Vefa'da doğru yoldadır.

  beytinde vefa "bir semt adı ve sadakat" manalarıyla , doğru yol " yolun düzlüğü ve seçilen tavrın doğruluğu" manalarıyla tevriyeli olarak kullanılmıştır.
  Bir delikanlu harâmidir deyü afv ettiler
  Asmadan kurtuldu ammâ çok sıkılmıştır şarâb

  Tenasüp

  Manaca birbirine uygun kelimeleri bir arada kullanma sanatına tenasüp denir.

  Örnek

  Ol peri-veş kim melahat mülkinün sultanıdur
  Hükm anın hükmü bana ferman anın fermanıdır.

  beytinde de padişahlık müessesesi ile ilgili olarak "sultan, hüküm, ferman, mülk" kelimeleri birbiriyle ilgilidir.

  Telmih

  Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olayı , bir veya birkaç kelime ile hatırlatma sanatıdır.

  Örnek

  “Yar sana
  Çağlar sular yarsana
  Çünkü Ferhatım dersin
  Bulunmaz mı yar sana

  manisinde Ferhattan bahsediliyor. Ferhatın sevgilisi uğruna dağları yararak su getirmeye çalıştığı herkesçe bilinen bir olaydır.
  Meyve-i memnu'dan tadmak günahından beri
  Karban-ı aşk bitmez bir beyabandan geçer.

  Hz. Âdem'in cennette yasak meyveyi yemesi hatırlatılıyor.

  Cinas

  Ses bakımından (okunuş ve yazılışları) aynı veya birbirine çok yakın fakat manaları ayrı kelimelerin bir arada kullanılması sanatıdır. Bu sanat daha çok mani ve hoyrat türünde kullanılır.

  Örnek

  Gam zedeler
  Gam vurur gam-zedeler
  Sinem hakkak delemez
  Delerse gamze deler

  Eyleme vaktini zayi, deme kış yaz oku yaz


  Alıntı : Edebiyatalemi
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 May 2010
Yükleniyor...