Emevi ve Abbasilerin Mevaliye karşı uygulamaları ve etkileri

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 26 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Emevî İktidarının Tutumu
  Muaviyenin iktidara gelmesiyle birlikte Müslüman toplumun yaşam
  koşulları ve olaylara bakış açıları derinden değişim sürecine girmiştir.
  Çünkü onunla birlikte hilafet sisteminde değişiklikler meydana gelmiş;
  hanedanlık ve saltanat olarak nitelendirilebilecek14 bir uygulamaya
  geçilmiştir. Bunun yanı sıra yeni siyasi açılımlara ve dizayn edilen yeni
  ekonomik sisteme dinî meşruluk kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu
  uygulamalar, muhatap kesimlerden biri olarak mevâlîyi birçok açıdan
  etkilemiş ve enerjilerini değişik yönlere sevketmiştir.
  Emevîler, kendi iktidarlarını güçlü kılmak, yönetimlerini meşru
  zemine yerleştirmek, söylemlerinden rahatsızlık duydukları
  muhalefetin gücünü ve direncini kırabilmek adına, insan iradesini
  görmezlikten gelerek, Cebr düşüncesinden yararlanmak istemişler ve bu
  doğrultuda yaptıklarını “Allahın Takdiri çerçevesinde
  temellendirmeye çalışmışlardır. Bu süreci, “Rabbim beni bu göreve ehil görmeseydi, onu bana bırakmazdı. Bizde bulunmasını Allah çirkin
  görseydi değiştirirdi. Ben Allahın hazinesinin sahibiyim, Allahın
  verdiğini verir, onun yasakladığını yasaklarım15 söylemi ile birlikte
  Muaviye başlatmıştır. Böylece makam ve konumları itibariyle güçlü ve
  etkin insanlar, ekonomik alanda oluşan krizin, yanlışlıkların,
  haksızlıkların ve olumsuz görülen uygulamaların kendileri ile ilgili
  olmadığını, her şeyin Allahın takdiri ile olduğunu söyleyerek
  sorumluluktan kaçınmışlardır.16 Oysa -iktidara geliş yöntemi ne olursa
  olsun- yöneticinin adaleti uygulayacak biri olması halk kesimince her
  zaman istenmiştir. Söz gelimi saltanat usulüyle hilafete gelmesine
  rağmen Ömer b. Abdulazizin hemen hemen her müslüman grup
  tarafından takdir edilmesinin arka planında adil bir yönetim17
  göstermesi yatmaktadır.
  Emevîler döneminde Müslüman toplumun yapısı, ağırlıklı olarak
  Araplar ve kendi varlığını yeni hissettirmeye çalışan mevâlîden
  oluşmaktaydı. Fethedilen yeni bölgelerde İslâmı kabul eden Arap
  olmayan unsurlar, hem yöneten kesim, hem de Arap kamuoyunda
  mevâlî olarak adlandırılmış ve idarî, siyasî, ekonomik ve sosyal olarak
  hayatın her alanında ikinci sınıf vatandaş gibi görülmüşlerdir. Bu
  dönemde mevâlî, Arap olan müslümanların yararlandığı birçok
  imkândan yararlanamamış ve bu yöndeki istek ve uygulamalar
  yadırganmıştır. Söz gelimi Hadis ilminde öne çıkan ve takva sahibi bir
  insan olarak bilinen Sudan asıllı mevâlî18 Sâid b. Cübeyr (95/714) Kûfe
  kadılığına tayin edildiğinde bazı gruplar, bu atamaya, kadılığın
  Arablara özgü bir meslek olduğunu düşündüklerinden dolayı tepki
  göstermişlerdir.19
  Yine bu dönemde mevâlî, orduda müslüman Araplar gibi süvari olarak değil de, ancak piyade olarak bulunabilme hakkını elde
  edebilmiştir. Üstelik Arap süvarilerden daha az aylık ve daha az hisse
  alıyorlardı. Ayrıca mevâlî feyden pay alamıyor, ganimetlerden de cüzi
  oranda yararlanabiliyordu. Bu çerçevede, Muhtar es-Sakafî, mevâlîye
  feyden pay ayırdığı için Kûfeli Araplardan tepki görmüştür.20 İlmî ve
  fikrî alanda da etkili olan mevâlînin, Mekke, Yemen, Mısır, Suriye,
  Cezire, Horasan ve Basrada meşhur alimler yetiştirdiği görülmektedir.
  Bu durum dönemin halifesi Abdulmelik (86/705)in endişe duymasına21
  neden olmuştur.
  Mevâlînin varlığı ve gücü hissedilmeye başlandıktan sonra
  Emevîler, çözmek zorunda oldukları önemli bir sorunun ayrımına
  vardılar. Halife Abdulmelik bu duruma çare bulmak için Haccacı Iraka
  vali olarak atadı.22 O da, Basra Camiinde okuduğu hutbede “karşımda
  koparılma zamanı gelmiş bazı olgunlaşmış kelleler görüyorum; onların
  sahibi benim23 demek suretiyle ilk gövde gösterisini yaptı. Emevî
  yönetiminin tutumu ve Haccacın mevâlîye karşı uygulamış olduğu
  ekonomik politika, devletin yöneticileri ile yönetilen kesim arasındaki
  gerginliğin tırmanmasına yol açmıştır. Emevîler döneminde devletin
  biri ganimetler, diğeri vergiler olmak üzere iki gelir kalemi vardı.
  Esasen devlet, fetihlerin durmasıyla gelir gider dengesini sağlamada
  zorluk çekmekteydi. Çeşitli düzenlemelere gidilmesi ve mevâlîden vergi
  alınma isteği, bu dengeyi tutturma ihtiyacından kaynaklanmaktaydı.24
  Haccacın, harac toplamak için görevlendirdiği amilleri, kendisine
  mevâlînin müslüman oldukları için, bunlardan harac alınamayacağını
  yazmışlarsa da Haccac, Basra ve diğer şehirlerde yerleşmiş olan, ama
  harac ödemeyen herkesin şehirlerden çıkarılması emrini verdi. Bu
  aşamadan sonra, emrin muhatabı olan herkes, bir meydanda toplanarak nereye gideceklerini bilemez durumda, ağlama protestosuna
  başladılar.25 Bu sessiz direnişe rağmen mevâlî, hükümet tarafından
  şehirlerin dışına sürülmüş ve daha önce geldikleri yerlere geri
  gönderilmiştir
  Emevîlerin mevâlîye uygulamış oldukları ekonomik politika, Arap
  üstünlüğüne dayalı tutumları, Emevî-Haşimî çekişmesinin doruk
  noktaya ulaşması vb. sosyo politik olaylar, ilgili birçok kesimi muhalif
  kanatta toplamıştır. Emeviler, bu muhalefeti susturmak veya alt etmek
  için ulemanın desteğinden de yararlanmak istemişlerdir. Söz gelimi,
  Zührî (124/742), Kaderiyyenin kanının helal olduğuna dair Abdulmelik
  b. Mervana fetva vermiştir.33 Hasan Basrî gibi vali ve halifeleri
  uyarmanın ahlakî bir sorumluluk olduğunu söyleyen alimler de
  olmuştur. O, Emevilere karşı isyan edenleri uyarmayı da ihmal etmemiş
  ve emire itaatin şart olduğunu söyleyerek ayaklanmalara taraftar
  olmamıştır.34 Onun geleneğinden gelen Amr b. Ubeyd (144/761) de,
  ceza olarak bir hırsızın elinin kesildiğini gördüğünde, -yöneticileri
  kastederek- “gizli hırsız açık hırsızın elini kesiyor35 demiştir.
  Bu arada Emevi saltanatının sarsılmasında etkin bir rol üstlenen
  başka bir mevâlî hareketi de dikkat çekmektedir. Bu hareket, Türk
  diyarı olarak bilinen Horasanda Haris b. Sureyc önderliğinde ortaya
  çıkmıştır.36 Wellhausen, Haris b.Sureycin İranlı müslümanlara devlet
  içinde vatandaş hukukunu kazandırmak amacıyla giriştiği bu
  teşebbüsü şöyle kritik eder: “Haris daha evvelki devirlerde harekete
  geçmiş olsaydı ona bu mutaassıp inkılâpçı sıfatıyla Haricî denilecekti.
  Fakat o, Haricilerin ısrarla üzerinde durdukları müfrit fikirlere saplanmamıştı. Ne kendisine halife sıfatıyla biat ettiriyor, ne de başka
  birisi için biat topluyordu. Murciî olarak ortaya çıkmıştı. Murciîlik ise;
  bir toplanma politikasıydı.37 Bu kişi, haksızlığa uğrayanlarla birlikte
  devlete karşı çarpışan Mesih rolüne bürünmüş bir mazlumlar
  kurtarıcısı38 olarak görülmüştür. Bu hareketin mensuplarını kendine
  bağlamayı başaran Abbasiler, onların yardımıyla zafere ulaştılar.39
  Böylece Emevîlerin tebasına ve özellikle mevâlîye karşı sürdürdüğü katı
  rejim en büyük protestoyu mevâlîden almış oldu. Bu bir anlamda
  mevâlînin Araplara karşı üstünlüğüydü.
  Genel olarak Emevî iktidarının menfaatlerini dinin önüne
  almaları, Haccacın mevâlîye karşı uygulamış olduğu ekonomik
  politikanın bazı halifelerce desteklenmesi, kabileci ve ırkçı tutumların
  sergilenmesi gibi uygulamalar; söz konusu iktidarın kendi sonunu
  hazırlayan sebeplerdi. Hem müslümanlığın gereğini yapmak isteyen
  hem de kültürel kimliklerini korumak isteyen, ama mevâlî nitelemesiyle
  dışlanan, itilen, kakılan bu kesim, bu sonun hazırlanmasında öncülük
  yapmıştır.
   
 2. Cevap: Emevi ve Abbasilerin Mevaliye karşı uygulamaları ve etkileri

  Abbasilerin Mevâlî Politikası
  Emevîlere karşı isyan faaliyetlerini yürüten Abbas oğulları, mücadeleyi
  mevâlînin nüfus olarak egemen olduğu Horasanda yoğunlaştırmıştır.
  İsyanı yöneten Ebû Müslimin gözetiminde mevâlîden oluşan daî ve
  nakîbler eliyle gizlice teşkilâtlanma cihetine gidilmiştir. Gerek haksızlığa
  ve zulme uğrayanlar ve gerekse din kardeşleriyle eşit seviyede olmayı
  arzu eden mevâlî için umut ışığı olan Abbasîler, iktidara gelmeleriyle
  birlikte iktidarlarını borçlu oldukları bu kesimlere ilk etapta
  umduklarını verememiştir. İlk halifeler döneminde isyanda etkin rol
  alan mevâlî dışlanmışken,40 sonraki dönemde izlenen siyaset41 bu
  unsurun güç kazanmasında etkili olmuştur.
  Abbasiler üzerindeki mevâlî özellikle de İran etkisi, saraydaki
  birçok görev alanında mevâlînin istihdamıyla kendisini
  göstermektedir.42 Aynı zamanda ilk dönem vezirlerinin çoğu Fars
  asıllıydı. Harun Reşid (193/809) iktidarının vezirleri Bermekî ailesi, bu
  konuda en önemli örneklerden biridir.43 Vezirlik yaptıkları dönemde bu
  aile, siyasî arenada etkin olduğu ölçüde ilmî hayata da damgasını
  vurmuştur. Değişik mezhepler ve eğilimler arasında tartışma oturumları
  düzenlediklerine dair rivayetler mevcuttur.44 Cahızın Abbasi devletini
  “Horasan Acem devleti, Emevîleri ise “Asıl Arap devleti şeklinde
  isimlendirmesi45 de Abbasiler üzerinde İran etkisini göstermesi
  açısından ilginçtir.
  Memundan itibaren mevâlînin yıldızının parladığına tanık
  olunur. Çünkü o, kardeşi Emin ile olan hilafet mücadelesinde daha çok
  Arap olmayanlara ve özellikle İranlılara dayanmıştır. Zira Emin, anne
  ve baba tarafından Araptır ve destekçilerinin çoğunluğu da Araptır.46
  Memun ise anne tarafından Farisîdir ve Fars asıllı olan Fazl b. Sehl
  (202/817) tarafından desteklenmiştir. Böylece Memun, Arap
  olmayanların desteğini almayı başarmış ve bu unsur kendisine iktidar
  yolunu açmıştır.47
  Böylece mevâlî içinde etnik kökene önem veren ve bağları
  güçlendirmeye çalışan İranlı unsur öne çıkmaya başladı. Farklı gruplar
  devlete farklı özellikleri ile güç ve katkı sağlamış oldular. Bu durum,
  Abbasilerin siyasal iktidarı daha geniş biçimde paylaştıklarını ve nedeni
  ne olursa olsun, Araplarla, mevâlî arasındaki ayırımı gidermeye
  çalıştıklarını göstermektedir.
  Abbasilerin askerî gücü de, bir başka mevâlî grup olan Türklerin
  eline geçmiştir. Memunun halifeliği döneminde, Mutasımın
  görevlendirilmesiyle Semerkanddan sayılarının 3000 kadar olduğu
  söylenen Türk askeri getirtilmiştir.48 Mutasım döneminde bu sayının 20
  bine yaklaştığı49 rivayet edilmektedir. İran unsuruna karşı güç kazanan
  bu grup, sonraki dönemde halifelere karşı tehdit unsuru haline
  gelmiştir.
  İlmî hareketin başında da Araplardan daha çok mevâlî etkin bir
  görüntü çiziyordu Beytül-Hikme personelinin çoğu mevâlî kesime
  mensuptu.50 Tercüme faaliyetlerinin arttığı dönem Memun (218/833)
  dönemidir ve onun zamanında Beytül Hikmeye yeni bir veche
  kazandırılmıştır. Eski Cündişapur Akademisi örnek alınarak kurulmuş
  olan bu müessesedeki asıl faaliyet, felsefe ve çeşitli ilim dallarıyla ilgili
  kitapları tercüme etmeye yönelikti. Muhtemelen Harun Reşid
  iktidarının son zamanlarında Hızanetul-Kutubil Hikme adıyla kuruluş
  çalışmaları başlatılmıştı. Burada etkin bir görev üstlenen İran asıllı Ebu
  Sehl el-Fazl b. Nevbaht halifenin emriyle Farsçadan Arapçaya eserler
  tercüme etmekteydi.51
  Abbasiler döneminde mevâlînin bilim alanındaki etkinliği, aslında
  Emeviler döneminde başlayan bir teamülün devamı niteliğindeydi.
  Çünkü bu dönemde tekrar ortaya çıkan kabile çekişmeleri ve Arapların
  ilimle meşgul olmayı küçük görmeleri gibi nedenlerle, ilmî alandaki
  otorite, Arap olmayan ve mevâlî diye bilinen insanların eline geçmişti.
  Müslüman toplumda gerek şeri ve gerekse akli ilimler alanında çalışan
  ilim adamlarının çoğunluğu mevâlîdendi.52 Bu teaümülün Abbasiler
  döneminde de sürdüğü görülmektedir. Abbasî gücünün zirvede olduğu
  ilk yüzyıllarda merkez şehir Bağdata Arapların yanı sıra Arap olmayan
  birçok ilim adamı, edip ve düşünür gelmeye başlamıştır. Kültür ve fikir
  hayatı gelişmiş ve canlılık kazanmıştır. Mevâlî kendi bilgi ve tecrübeleri
  ve özellikle Yunancadan ve Süryaniceden yaptıkları tercümelerle
  katkıda bulunmuştur
  Fars kültüründen yapılan çeviriler, İslâm kültürünün bünyesini
  derinden etkilemiştir. Abbasî yönetimi, Mehdi dönemindeki yabancı
  inanç ve kültürleri şiddet yoluyla sindirme politikasından54
  vazgeçmiştir. Bu tavır beraberinde farklı din ve kültürlerin
  kaynaşmasını ve bir arada yaşamalarını getirmiştir.
  Mevâlî İslâmın ilk dönemlerinde, Arap müslümanlarla devletin
  müslüman olmayan uyrukları arasında önemli bir ara sınıf
  oluşturuyordu. Bu grup, Abbasî yönetiminde İslâm toplumunun diğer
  unsurlarıyla bütünleşmek suretiyle ayrı bir toplumsal sınıf olarak ayırt
  edici niteliğini yitirmiştir. Böylece mevâlî ismi, sonraki dönemlerde
  yerini etnik yapıların isimleri olan Fars veya Türk sözcüklerine
  terketmiştir. Böylece etnik kimlikler ön plana çıkmıştır. Her iki etnik
  yapının, İslâm ile gelen Arap kültürü etkisine boyun eğmedikleri ve
  geliştirdikleri yeni kimlik ve din anlayışıyla, eski din ve kültürlerinden
  gelen nitelikleri korudukları görülmektedir.