Fakülte mezunlarından polis alımı 2009

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 8 Ağu 2009 tarihinde açılan konu

 1. Polis olmak isteyen fakülte mezunları
  Polis olmak isteyen fakülte mezunlarının bilmesi gereken şartlar
  Fakülte mezunlarından polis alınması uygulamasına bu yıl da devam ediliyor.
  Polis olarak çalışmak isteyenlere 2 önemli şart;
  1) Bu yolla polis olacak fakülte mezunları, 6 yıl boyunca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olamamaktadır.
  2) Yaş şartı kanun ile düzenlenmiş olup, bu şartın yükseltilip veya düşürülmesi ancak kanun değişikliği ile mümkündür.

  Fakülte mezunları arasından polis alınmasına imkan tanıyan 5336 sayılı yasa, 06/05/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu kanuni düzenlemeye göre;

  En az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış,29 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınmaktadırlar.

  Yaş şartı kanun ile düzenlenmiştir. Kanunda değişiklik yapılmadan İçişleri Bakanlığının insiyatif kullanıp yaş şartını düşürmesi mümkün değildir. Diğer taraftan Meclis şuan tatilde olduğu ve POMEM başvuruları 17-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında alındığı için bu yaş şartının değişmesi mümkün görünmemektedir.

  Eğitimi yarıda bırakanlar ya da başarısız olanlar masrafları öder

  Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim/öğretim süresince; giriş şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenlerden, ödenen harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

  ADAY POLİS MEMURU OLARAK ATANANLAR 6 YIL SÜREYLE NAKİL İSTEYEMEZ

  Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

  Bu madde polis memurunun naklen başka memurluklara geçiş yapamayacağını düzenlemektedir. Diğer taraftan söz konusu bu sınırlama sadece memur kadroları için söz konusu olup, belirlenen tazminatı ödemek koşuluyla aday polis memurunun atanmaya yeni hak kazanacağı işçi, 4/B'li, 399'a tabi sözleşmeli bir pozisyona, 2914'e tabi akademik bir kadroya, sözleşmeli subay ve astsubaylığa, istifa ederek atanması mümkün bulunmaktadır.

  Kanununun uygulanmasını gösteren yönetmelik düzenlemesi ise 9/5/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


  Polis olmak isteyenlerin tabi tutulacağı sınavlar

  Her il'de bir "İl değerlendirme ve seçme kurulu" oluşturulacak..

  İl Değerlendirme ve Seçme Kurulları, Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında, personel, eğitim ve güvenlik şube müdürleri ile birlikte en az bir (1) doktor ve Emniyet Teşkilatında görev yapan bir psikiyatrist veya nöropsikiyatrist veya psikolog, yoksa ilde bulunan sağlık kuruluşlarından psikiyatrist veya nöropsikiyatrist, bu branşlarda doktor bulunmadığı takdirde psikologdan oluşur. Mazereti nedeniyle görevde bulunmayan Şube Müdürlerinin yerine İl Emniyet Müdürünün belirleyeceği Şube Müdürleri görevlendirilir.

  İl Değerlendirme ve Seçme Kurulunun "Ön değerlendirmesi" neleri kapsıyor?

  İl Değerlendirme ve Seçme Kurulunca adaylar bizzat görülerek; fiziki görünüşü, konuşma düzgünlüğü ile Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirme oy çokluğu ile yapılır. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır ve “POMEM öğrenci aday adayı olur” veya “POMEM öğrenci aday adayı olamaz” şeklinde değerlendirilir. Ayrışık oy kullanan üye var ise gerekçesi açık olarak belirtilir.


  Öndeğerlendirmeden sonra ne yapılacak?

  İl değerlendirme ve seçim kurulunun ön değerlendirmesinden sonra haklarında "POMEM öğrenci aday adayı olur" denilenlerin isimleri POMEM Başkanlığına bildirilir. İl değerlendirme ve seçim kurulunca haklarında "POMEM öğrenci aday adayı olamaz" şeklinde değerlendirme yapılanlar yapılacak mülakata katılamaz.


  Haklarında "POMEM öğrenci aday adayı olur" denilenler hakkında ne işlem yapılacak?


  Ön değerlendirme sonucuna göre; haklarında “POMEM öğrenci aday adayı olur” kararı verilenlerin, Başkanlıkça KPSS puanına göre, erkek ve bayan olmak üzere en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı listeleri oluşturulur. O yıl alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısının en fazla üç (3) katı kadar aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanır. Eşitlik durumunda yaşı küçük olan tercih edilir.

  Mülakat ve Fiziki Yeterlik Sınavları komisyonlarının oluşumu


  Sınav Komisyonları, Başkanlığın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile merkezden görevlendirilen en az 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri başkanlığında, Merkezden bir (1) rütbeli personel ile İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü ve İl Emniyet Müdürünün uygun göreceği bir (1) şube müdürü olmak üzere toplam dört (4) personelden oluşturulur.

  Sınavlara İlişkin Esaslar

  Sınavlar, mülakat ve fiziki yeterlik olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Mülakat sınavı 60, fiziki yeterlik sınavı 40 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

  Mülakat Sınavı Nasıl Yapılacak?

  Adayların her birinden, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisini çekmeleri istenir ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları sağlanır. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında adayların; Konu Hakkında Bilgi Düzeyi, Kendisinden İstenileni Kavrama, Kendine Güven Duyma ve Sözlü İfade Becerisi olmak üzere dört (4) ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme, her bir kriter için 15’er puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden hesaplanır. Komisyon üyelerinden her biri bir kriteri değerlendirir. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamından oluşur.


  Fiziki yeterlik sınavı nasıl yapılacak?

  Fiziki yeterlik sınavında, adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziki yeterlik puanları, komisyonun ortak kararıyla belirlenir.Adayların fiziki yeterlik kabiliyetleri 40 puan üzerinden değerlendirilir.


  Başarı Listeleri Nasıl Düzenlenecek?

  Erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı listesi düzenlenecek, ama POMEM’lere o yıl için alınacak öğrenci miktarının % 10’unu geçemeyecektir.

  Bu sayı ve oran esas alınarak; KPSS ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucu eşitlik olması halinde, önce KPSS puanı fazla olan, onun da eşit olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asil, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak belirlenir.
  Alıntı​
   
 2. Cevap: Fakülte mezunlarından polis alımı 2009

  Teşekürler..
   
Yükleniyor...