Genel Sağlık Sigortası Kanunu

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 30 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Genel SAğlık Sigortası kanun metni
  Genel Sağlık Sigortası kanunu hakkında bilgi

  Genel Sağlık Sigortası

  Amaç:
  Madde 1- Kanunun amacı bu Kanun kapsamındaki kişilere, Temel Teminat Paketi ile belirlenen sağlık yardım ve hizmetlerinin sunulmasını sağlamak üzere, Genel Sağlık Sigortası Sistemini oluşturmak ve bu amaçla Sağlık Sigortası Kurumunu kurmaktır.

  Kapsam:
  Madde 2 -Bu Kanun, Türkiye'de sürekli ikamet eden; T.C. vatandaşları ile bunların yabancı uyruklu eş ve çocuklarını, sosyal sigorta kurumlarına tabi çalışan yabancılar ve Türkiye'nin onayladığı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında olan kimseler ile sığınmacılar ve vatansızları kapsar.

  Tanımlar:
  Madde 3 - Bu Kanunda geçen ;

  Bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  Bakan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

  Kurum; Sağlık Sigortası Kurumunu,

  Genel Müdürlük; Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü,

  Yönetim Kurulu; Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

  Sosyal Güvenlik Kurumları: Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Türkiye İş Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 inci maddesine tabi sandıkları,

  Sosyal Sigorta Kurumları; Emeklilik Sigortaları Kurumu ve Türkiye İş Kurumunu,

  Sigortalı; Genel sağlık sigortası primi işveren veya kendi tarafından ödenecek kişiler ile adına Devlet tarafından prim ödenecek prim ödeme gücü olmayan kişileri,

  Sığınmacı; 28 temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de imzalanan Sığınmacılar Statüsüne ilişkin Sözleşmenin 1. maddesinde tanımlanan kimseleri,

  Vatansız; 28 eylül 1954 tarihinde New-York'ta imzalanan Vatansızlar Statüsüne ilişkin Sözleşmenin 1. maddesinde tanımlanan kimseleri,

  Sosyal Güvenlik Sözleşmesi; Bu Kanun kapsamına giren sosyal güvenlik kolları ve rejimlerinin tamamı veya bir kısmı için Türkiye'nin onayladığı ikili ve çok taraflı her çeşit sözleşme ile bu sözleşmelerin uygulama hükümlerini düzenleyen anlaşmaları,

  İşveren; 506 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde belirtilen sigortalılar ile aynı Kanunun Geçici 20 inci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları ve 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olanları çalıştıranları,

  Temel Teminat Paketi; Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kimselere; yurt içinde veya sınırları bu Kanun ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan yönetmeliklerde belirlenmiş olmak üzere; Kurumca anlaşma yapılan yurtdışı sağlık tesislerinde görecekleri tedavileri, yurtdışında bulunduğu sırada zorunlu haller nedeniyle görecekleri tedavileri ya da kendi isteği ile yurtdışında görecekleri tedavileri,

  Bu Kanunda tanımlanmış birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile bu hizmetler için verilen, ilaç, iyileştirme araçları, ortez, protez ile bu yardımların yapılabilmesi için bulunduğu yerden başka yere gönderilenlere verilen yol parası ve zaruri giderleri ve Kurumca uygun görülen Kişisel koruyucu sağlık hizmetleri için gerekli aşı, serum, kontraseptif malzeme v.s. ücretleri,

  Prim; Sigortalıların Temel Teminat Paketinde belirtilen sağlık hizmet ve yardımlarını alabilmeleri için, çalışanlar, işverenler, yoksulluk sınırı üzerinde kazanç veya geliri olanlar veya devletçe Kuruma ödenmesi gereken meblağı,

  Prim yükümlüsü; işverenler, yoksulluk sınırı üzerinde kazanç veya geliri olanların kendisi veya yoksulluk sınırı altında kazanç veya geliri olanlar için devlet adına ödemekle yükümlü kurumu,

  Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler; 18 yaşını doldurmamış çocukları, prim ödeme gücü olmayan; eşi, evli olmayan ve orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan, malul olduğu tespit edilen çocukları ,

  Prim ödeme gücü olanlar; Sosyal Sigorta Kurumlarına tabi olmayıp, kazanç veya gelirleri yoksulluk geliri üzerinde olanlar.

  Birinci basamak sağlık hizmetleri; Tıbbi tanı ve tedavi için ilk müracaat edilecek sağlık ocakları, dispanserler, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, tıbbi gerekliliklere bağlı ambulansla yapılan tıbbi yardım hizmetleri, kurum tabiplikleri, işyeri hekimlikleri tarafından sunulan birinci basamağa yönelik sağlık hizmetleri ile Aile Hekimleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerini,

  İkinci basamak sağlık hizmetleri; Birinci basamak sağlık tesislerince tanı ve tedavisi sağlanamayanların, birinci basamak sağlık hizmetini sunan hekimler tarafından sevk edildikleri eğitim ve özel dal hastaneleri hariç, yataklı sağlık tesislerinden sunulan sağlık hizmetlerini,

  Üçüncü basamak sağlık hizmetleri; Birinci ve ikinci basamak sağlık tesislerinde tanı ve tedavisi yapılamayanların, ileri tetkik ve tedavisi için hekim tarafından sevk edildikleri özel dal, eğitim, üniversite ve araştırma hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerini,

  Sosyal Güvenlik Genel Kurulu; Sosyal Sigorta Kurumlarının yeniden yapılanmasına yönelik Kanunda ortak tanımlanan Kurulu,

  Yoksulluk Sınırı; Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumu Kanununda belirlenen gelir alt sınırını, kapsar.

  Kanunun tamamını okumak için TIKLAYIN
   
Yükleniyor...