Hadimi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 15 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hadimi Hayatı Hakkında Bilgi


  Hadimi Hazretleri Hakkında Bilgi


  On sekizinci yüzyılda Osmanlı Devletinde yetişen büyük alimlerden.

  İsmi Muhammed, künyesi Mevlana Ebû Saîddir. 1701 (H.1113) senesinde Konyanın Hâdim kasabasında doğdu. Hadimde doğduğu için Hadimî nisbesi ile tanınmıştır.

  Hadimî hazretleri beş yaşında yüksek ilimler sahibi olan babasından ilim tahsiline başladı. On yaşında Kuran-ı Kerîmi ezberledi. Arabî ve Farisiyi öğrendi. On sekiz yaşına girince babası onu Konyadaki Karatay Medresesine gönderdi. Bu medresede devrin meşhur müderrislerinden olan İbrahim Efendiden beş sene aralıksız ders aldı. Bu hocası ona icazet (diploma) verdikten sonra İstanbulda bulunan devrin en meşhur alimlerinden Kazabadî Ahmed Efendinin medresesine gönderdi.

  Kısa zamanda nâmı İstanbula kadar varan Muhammed Hâdimî hazretleri, önce Pâdişâh Üçüncü Ahmed Han, sonra da Birinci Mahmûd Han tarafından İstanbula dâvet edildi.

  Hâdimî hazretleri talebelere ders vermenin yanısıra, insanların hidâyete gelmesine, İslâm ahlâkını ve hukûkunu öğrenmesine vesîle olmak için çok çalıştı. Pekçok kitap yazdı. Bu eserlerden, İmâm-ı Birgivî hazretlerinin Tarîkat-ı Muhammediye isimli kitâbına yaptığı şerhi çok kıymetlidir. Bu şerhe Berîka ismini vermiştir. Muhtelif târihlerde sık sık basılmıştır.

  Hadimî hazretleri bilhassa fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde yetişerek büyük bir alim olup, babasının medresesinde ders vermeye başlayınca, ilim öğrenmek için, her taraftan akın akın gelen yüzlerce talebe, bu medreseye sığmaz oldu. Hadimliler ona, o medresenin yerine yeni bir medrese yaptırdılar. Hatta kısa bir zaman sonra, bu medrese de kafi gelmeyince, Hadimî büyük izdihamla açık hava tedrisatına başladı. Yaz aylarında şehirden on iki kilometre uzaklıktaki Kervanpınarda ders verirdi. Kışın ise Hadimdeki medresesine dönerdi. Arabî, Farisî, usûl-i fıkıh, fıkıh, tefsir, hadis, kelam ve edebiyat gibi dersler okutan Hadimî; başta oğulları Saîd, Abdullah, Emin ve Numan efendiler olmak üzere, “Ayaklı kütüphane lakabıyla anılan Müftîzade Muhammed Antakî, meşhûr İsmail Gelenbevî, Mehmed Kırkağaçî, Hafız Osman Üskübî, Ahmed Ürgübî, Konyalı İsmail Hakkı, Hacı İsmail Kayserî gibi alimler yetiştirdi.

  1762 (H. 1176) senesinin kış mevsiminde 61 yaşındayken üç gün yatakta yatıp, dördüncü gün ahirete irtihal eden Ebû Saîd Muhammed Hadimî hazretlerinin, başta çocukları olmak üzere, yetiştirdiği pekçok talebesi, memleketin her tarafına dağılmış, gittikleri yerlerde müftîlik ve müderrislik yapmışlar, halkı irşad etmişlerdir. Onun soyundan gelen insanlar içerisinde de birçok ilim adamı yetişmiştir.

  ESERLERİ:

  El-Berîkat-ül-Mahmûdiyye fî Şerhi Tarîkat-il-Muhammediyye,

  Dürer Hâşiyesi,

  Hâşiyetün alâ Tefsîr-i Sûret-in Nebe lil-Beydâvî,

  Risâletün fî Sülûk-in-Nakşibendiyye,

  Risâlet-ül-Huşûi fis-Salâti,

  Risâletün fî Hakk-ıl-Istihlaf,

  Arâyis-ün-Nefâisi fî İlm-il-Mantık,

  Menâfî-ud-Dekâik fî Şerhi Mecâmi-ul-Hakâik
   
Yükleniyor...