Hizmet sözleşmesi

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 7 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Hizmet sözleşme örneği,Hizmet sözleşmeleri,Hizmet sözleşmesi örneği,

  Hizmet Sözleşmesi

  1.TARAFLAR
  Bir taraftan, merkezi adresindeki ile, (bundan böyle “İşveren olarak anılacaktır) diğer taraftan,
  .......................................................................... adresinde mukim arasında.(Bundan böyle “Personel olarak anılacak) aşağıdaki yazılı şartlarla bir Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.

  2.PERSONELİN GÖREVİ
  Personel,İşveren Şirket de olarak
  görev alacaktır.
  Personel, bütün bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında, Kanunlara, Mevzuata, İşveren verile
  talimatlara ve Şirket deki tüm İç yönetmeliklere aynen
  uyacağını , beyan , kabul ve taahhüt eder.

  3.MÜNHASIR ÇALIŞMA
  Personel, tüm mesaisine münhasıran İşveren e tahsis edecek ve işyerinde tam gün çalışacaktır. Hizmet akdinin devamı süresince Personel, kendisine, yahut başka bir işverene ait işyerinde çalışamaz. Yine hizmet akdi süresince Personel in yaptığı çalışmaların sonuçları, etütleri, araştırmaları, raporları ve yeni buluşları, İşverene aittir.

  4.SÖZLEŞME SÜRESİ
  Sözleşme süresi . . / . . / . . . . tarihinden başlamak üzere , 2 yıldır. Taraflar, taraflardan biri bu sürenin bitiminden önce, tek taraflı sözleşmeyi fesh ettiğini, yahut, diğer tarafın , haklı sebeplerle sözleşmeyi fesh etmesine sebebiyet verdiği takdirde, diğer tarafa, 2.000-(İkibin) Amerikan Doları karşılığı Türk lirası tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Amerikan dolarının Türk lirası karşılığının hesaplanmasında, ödeme tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır. Sözleşmenin sona ermesine en az bir ay kala, taraflardan biri, diğerine ulaşacak şekilde yazılı fesih ihbarında bulunmadığı takdirde mukavele, bir yıl için uzar. Takip eden yıllar için de, uzama süresi ve bu feshi ihbar şartı aynen geçerlidir. İş kanunundan doğan bildirimsiz fesih hakları saklıdır.

  5.İŞYERİ
  İşyeri, İşveren in, yukarıdaki adresi merkezidir. Hizmet gereksinimleri sebebiyle İşveren , Personel in işyerini değiştirebilir.

  6.ÜCRET
  Personel e ücret aylık ödenecektir. Geçen aya ait ücret, o ayın son günü tediye edilir. Deneme süresince ücret asgari ücret miktarı kadardır. Bu ücrete, fazla mesai, hafta tatili, resmi tatil günleri ve bayram tatilleri ücrete dahildir. Ücret artışları , Enflasyon Nispetinde (DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi) işveren tarafından düzenlenecektir. İşveren bu düzenlemede, Personel in performansını , kıdemini ve hayat pahalılığını nazara alır.


  7.MESAİ SAATLERİ VE Günlük mesai, saat:09.00 ila 18:30 arasındadır. Öğle
  FAZLA MESAİ tatili bir saat olup , 12.300-13.30 saatleri arasında kullanılır. Cumartesi günleri ise çalışma saatleri 10:00 ila 2:00 arasıdır. Öğle yemeği için İşveren, her ay başında Personel e yemek kuponu verir. Personel,görevi kapsamındaki işleri, günlük mesai saatleri içinde tamamlamakla yükümlüdür. İşveren tarafından yazılı olarak istenmedikçe, fazla mesai yapılamaz ve fazla mesai ücreti talep edilemez.
  8. YILLIK ÜCRETLİ İZİN
  Personel, yılda 2 hafta ücretli izin kullanır. Bir yıl içinde kullanılmayan izni, ertesi yıla devredemez; ve/veya , kullanılmayan izin karşılığı ücret talep olunamaz. Personel, yıllık iznini kullanacağı tarihleri, iki ay önceden İşveren e haber vermekle yükümlüdür.
  9. MESLEK İÇİ EĞİTİM
  Personel İşveren tarafından uygun görülen ve mesleğinin gerektirdiği eğitim programlarından yararlandırılır.
  10. YURT DIŞINDA EĞİTİM
  Yurt dışındaki kısa süreli kurs , eğitim, seminer gibi faaliyetlere katılması, İşveren tarafından uygun görülür ise, İşveren tarafından tespit edilen yol ve konaklama giderleri ile , diğer maddi olanaklar , İşveren tarafından karşılanır. Eğitim gayesi ile, üç aydan fazla bir süre için yurt dışındaki kuruluşlara geçici olarak gönderilen personel, bu sürede ücretsiz izinli sayılır. Bu sürede ücretini, yurt dışında çalıştığı kuruluştan ve onun tespit ettiği barem üzerinden alır. Bu şekilde yurt dışına gönderilen Personel ile İşveren arasındaki hizmet akdi ilişkisi, Personel in yurt dışına gönderilmesinden önce, taraflarca yeniden düzenlenir.Meslek içi eğitim ve yurt dışı eğitim konularını İşveren ayrı İç yönetmeliklerle düzenlemek hakkına sahiptir. Bu düzenleme yapıldığında, İç yönetmelik hükümleri geçerli olur.
  11. SEYAHAT GİDERLERİ
  Görevli olarak yapılan iş seyahatleri giderleri, İşverenin Seyahat Yönetmeliğindeki esaslara uyulması kaydıyla, işveren tarafından karşılanır.


  12. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  Personel;
  a) İşveren in müşterileri ile ilgili olarak , üçüncü kişilere bilgi ve/veya doküman veremez.
  b) İşyerinde çalışan personel, İşveren in uyguladığı çalışma sistemi, İç yönetmelikler, ücretler , eğer var ise, primler, muhasebe kayıtları,idari ve mali durumu , müşteri portföyü ve benzeri Şirket sırları hakkında , bilgi ve/veya belge veremez.
  c) Herhangi bir konuda, İşveren tarafından rapor,araştırma ,, proje ve benzeri bilgileri,kısmen veya tamamen , üçüncü kişilere aktarılamaz..
  d) Şirket tarafından tespit edilen yazılı veya sözlü istihbaratı veya haberi , üçüncü kişilere veremez.
  Bütün bu yükümlülükleri uymayan personelin hizmet sözleşmesine derhal ve İşveren in tek tarafı bildirimi ile son verilebileceği gibi, personel , Şirketin uğradığı zararı, yahut mahrum kaldığı karı , İşverene tazmin ile mükellef olur. İşbu tazminat borcu, Şirketin Personele yapacağı ilk ihbarda muaccel hale gelir ve ayrıca hüküm istihsaline gerek olmaksızın, Personelin ücretinden ve Şirket de mevcut tüm alacaklarından , Şirketçe resen tahsil edilir.
  13.TEBLİGAT ŞEKLİ VE TEBLİGAT ADRESİ
  Bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimler, yazılı şekilde
  yapılmadıkça geçerli olmaz.
  İşveren ve Personel in tebligat adresi, bu sözleşmenin (1)nci maddesinde gösterilmiştir.
  Adres değişikliği, karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe , bu sözleşmede yazılı adreslere gönderilen tebligatlar , o kimseye tebliğ edilmiş sayılır.

  14. YÜRÜRLÜK
  İşbu hizmet sözleşmesi,taraflarca okunup,içeriği tamamen anlaşılmak ve kabul edilmek suretiyle
  . . /. . /. . . . tarihinden itibaren itibaren geçerli olmak üzere, iki nüsha halinde imza altına alınmıştır. İmzalı nüshalar, taraflar arasında teati edilmiştir.


  İŞVEREN PERSONEL​
   
Yükleniyor...