İlmihal Bilgileri

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 5 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. İslâmî Bilginin Kalbi İlmihal
  İlmihal Bilgileri
  islamda İlmihal

  Semerkand dergisi yazarlarından Ali Sözer, Müslümanların başucu kaynağı olan ilmihaller konusunu ele alıyor


  İlmihal kapsamına giren bilgiler, dinin mükellef saydığı herkesin öğrenmesi gereken bilgilerdir. Çünkü her müslümanın dinî hayatını tanzim ederken lazım olanı bilmesi bir borçtur.

  Dolayısıyla ilmihal denince, bir kitap türünden önce İslâm'ın bir müslümanın hayatına tatbiki anlaşılmalı ve bu mantık üzerinden ilm-i hal denen bilgiler öğrenilmelidir.

  İlmihal (ilm-i hâl), içinde bulunulan duruma dair bilgi demektir. Gündelik hayata dair dinî bilgiler bütününe bu ismi vermek adet olmuştur. Osmanlı Anadolusu'nda temel dinî bilgileri içeren kitaplar bu isimle anılmaya başlanmış, böylece yaygınlaşmıştır.

  İslâmî bir kavram olarak ilmihal, kişinin kendisine, yaratıcısına ve çevresine karşı nasıl davranacağını belirleyen, günlük ihtiyaçlara cevap veren asgari bilgiler toplamını ifade eder.

  İlmihal muhteva çerçevesi belirlenirken genellikle "Cibrîl Hadisi"nden istifade edilmiştir. Bu hadis, Hz. Peygamber s.a.v.'e sahabilerle bulunduğu bir sırada Cebrail a.s.'ın gelip din hakkında bazı sorular sorması, bu soruları Hz. Peygamber s.a.v.'in cevaplaması şeklindedir. Bu sorular "İman nedir?", İslâm nedir?" ve "İhsan nedir?" şeklinde vuku bulmuş, böylece dinin üç temel unsuru olan inanç, ibadet ve ahlâk gündeme getirilmiştir. İşte ilmihal kitapları bu üç esastan hareketle ve bu hadisi delil alarak telif edilmişlerdir.

  İlmihal kapsamına giren bilgiler, dinin mükellef saydığı herkesin öğrenmesi gereken bilgilerdir. Çünkü her müslümanın dinî hayatını tanzim ederken lazım olanı bilmesi bir borçtur. Dolayısıyla ilmihal denince, bir kitap türünden önce İslâm'ın bir müslümanın hayatına tatbiki anlaşılmalı ve bu mantık üzerinden ilm-i hal denen bilgiler öğrenilmelidir.
  Başucu kitap ihtiyacı

  Bir kitap türü olarak ilmihalin tarihî seyri incelendiğinde, eldeki mevcut bilgilere bakarsak, ilmihal ismi verilen eserlere ancak yakın dönem Osmanlı'da rastlanılmaktadır. Fakat çağlar boyunca değişik isimler altında yazılan başucu eserler bu sahadaki ihtiyaca cevap vermişlerdir.

  Son yarım asırda ülkemizde Hanefî mezhebine tabi olan müslümanların en çok kullandığı ilmihali yazan Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerine göre, iyi bir ilmihalde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri, ne çok basit ve kısa yazılması ne de çok uzun ve ayrıntılı olmasıdır. İyi bir ilmihal, bu ikisinin ortası olmalıdır. O şöyle der :


  "Bilindiği gibi İslâm dininin içerdiği hükümler başlıca şu dört kısma ayrılır:

  * İtikada ait hükümler,

  * İbadetlere ve muamelata ait hükümler,

  * Helala, harama, mübah ile mekruha ait hükümler,

  * Ahlâka ait hükümler.

  Bu dört kısım hüküm hakkında pek ayrıntılı, mükemmel kitaplar yazılmış olduğu gibi, pek kısa, basit kitaplar da yazılmıştır. Bununla birlikte bu dört kısımdan her biri çok kere başka başka kitaplar halinde yazılmış, bu dört kısmı bir araya toplayan eserler nisbeten az bulunmuştur.

  Elbette ayrıntılı eserlere ihtiyacımız yok diyemeyiz. Fakat öyle uzun uzadıya yazılmış eserleri okumaya, onlardan kendisi için en lüzumlu meseleleri ayırt etmeye de herkesin gücü yetmez. Mesleği ve vakti de buna elverişli olmaz. Pek kısa yazılmış eserler ise ihtiyacı yeteri derecede karşılayamaz, maksadı temin edemez. Hele bu gibi eserler pek kapalı ibarelerle yazılmış bulunursa istenilen faydaların elde edilmesi büsbütün güçleşir."

  Günümüzde oldukça çeşitlenmiş olan ilmihal kitaplarının yanında, oldukça zayıf kalan ilmihal eğitimimize geçmeden önce Fahr-i Kâinat Efendimiz s.a.v. rehberliğinde İslâm'ın nasıl öğretildiğini görelim.
  İlk dönemde dinî eğitim

  Efendimiz s.a.v.'in tebliğ hayatı Mekke ve Medine olmak üzere iki safhadan oluşur. Siyasî ve sosyal şartlar farklı olduğu için süreçler de farklı gelişmiştir.

  Fahr-i Kâinat Efendimiz s.a.v. peygamberliğinin ilk günlerinde Hz. Ebu Bekir r.a.'ı İslâm'a şöyle davet etmişti:

  "Ben Allah'ın rasulü ve nebisiyim. Beni emirlerini insanlara tebliğ etmem için gönderdi. Seni Hak olan Allah'a çağırıyorum. Vallahi o Hak'tır. Ey Ebu Bekir, seni bir olan, ortağı bulunmayan Allah'a davet ediyorum. O'ndan başkasına ibadet etmemeye, O'nun emirlerine boyun eğmeye çağırıyorum." (İbn İshak)

  Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Osman ve diğer ilk müslümanları da -Allah onlardan razı olsun- bu sözlere yakın ifadelerle İslâm'a davet etmiş, önce Allah'ın bir olduğunu öğretmişti. Sonra da kulluğun gereği olarak abdest almayı ve namaz kılmayı, ayrıca Allah'ın kullarına yakışan dürüstlüğü ve ahlâkı...

  İlk Müslümanlar Mekke'de Efendimiz s.a.v. ile gizlice görüşüyor ve O'ndan İslâm'ı öğreniyorlardı. Özellikle Dârü'l-Erkâm denilen toplanma yeri bu yönüyle hem ilk okul, hem de ilk mescid hükmündeydi. Orada gizlice toplanıp Kur'an okuyorlar, İslâm'ın hükümlerini öğreniyorlar ve namaz kılıyorlardı. Dışarıdan geçenler duymasınlar diye sureleri gizlice okuyorlardı. Nitekim daha sonra müslümanlar emniyete kavuşmalarına rağmen bu günlerden kalan bir sünnet olarak öğle ve ikindi namazları cemaatle kılındığında gizli okumaya devam ettiler.

  Efendimiz s.a.v.'den İslâm'ı öğrenen sahabilerin her biri yeterli bilgiyi öğreniyor ve kendi ibadet hayatlarının yanında, özellikle müşriklerle girdikleri tartışmalarda onlara galip geliyorlardı. İmana, ibadetlere, adalete ve sosyal hayata dair hükümleri en ince ayrıntısına kadar öğreniyorlar, bilmediklerini Efendimiz s.a.v.'e soruyorlardı. Bu sayede Efendimiz s.a.v. ile birlikte diğer müslümanlar da İslâm'ı tebliğ ediyorlardı. Bunu bizzat Efendimiz s.a.v. buyuruyor, kendisinden duyduklarını diğer insanlara iletmelerini söylüyordu.

  Efendimiz s.a.v. hac mevsiminde Medine'den gelen altı kişiyi İslâm'a davet etmiş ve onlar da ertesi sene, ilk Akabe Biatı denilen görüşmeye sayıları artarak gelmişlerdi. Bir sonraki sene sayıları yetmişi geçmişti. Allah Rasulü s.a.v. de onlarla birlikte Mus'ab b. Umeyr r.a.'ı İslâm'ı öğretmesi için göndermişti. Mus'ab r.a. Medine'ye varır varmaz kolları sıvamış ve İslâm devletinin ilk merkezi olacak bu şehrin insanlarına İslâm'ı öğretmişti.


  Semerkand Dergisi / Ali Sözer / Şubat 2012 - 158. sayı.

  serhaber.com

  [​IMG]
   
Yükleniyor...