İmam-ı A´zam Ebu Hanife

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 4 Oca 2009 tarihinde açılan konu

 1. İmam-ı A´zam Ebu Hanife

  Ehl-i sünnetin reisidir.
  Fıkıh bilgilerini, Ehl-i sünnet itikadını topladı.
  Yüzlerce talebesine öğretip, kitaplara geçirilmesine sebep oldu.
  Müslümanlar tarafından kağıt imali bunun zamanında başladı.

  Derin ilmi, keskin zekası, aklı, zühdü, takvası, hilmi, salahı ve cömertliği yüzlerce kitaplara yazılıp anlatılmıştır.
  Talebesi pek çok olup, büyük müctehidler, âlimler yetiştirdi.
  Ehl-i sünnetin yüzde sekseni Hanefi mezhebindedir.

  Asıl adı Numan?dır.
  80 (m. 699) senesinde Kufe?de doğup, 150 [m.767]?de Bağdat'ta şehid edildi.

  Babasının adı, Sabit?tir.
  Acemistan'ın (İran'ın) ileri gelenlerinden bir zatın soyundan olup, Faris oğullarındandır.
  Dedesi Zuta, İslam dinini kabul etmiş ve Hz. Ali'ye ikramda bulunmuştu.
  İlim sahibi salih ve kıymetli bir zat olan babası Sabit, Hz. Ali ile görüşmüş, kendisi, evladı ve zürriyeti için duasını almıştır.

  İmam-ı a?zam, Kufe'de doğup büyüdü ve orada yetişti.
  Ailesinden çok üstün bir terbiye ve din bilgisi aldı.
  Küçük yaşta Kur'an-ı kerimi ezberledi ve Arapçanın o zaman tasnif edilmekte olan sarf, nahv, şiir ve edebiyatını öğrendi.
  Gençliğinin ilk yıllarında Eshab-ı kiramdan Enes bin Malik'i, Abdullah bin Ebi Evfa'yı, Vasile bin Eska'ı, Sehl bin Saide'yi ve hicri 102'de en son Mekke'de vefat eden Ebu't-Tufeyl Amir bin Vasile'yi görmüştür.
  Bunlardan hadis dinlemiştir.

  O zaman Kufe, Irak'ın büyük şehirlerinden ve önemli ilim merkezlerindendi.
  Eski medeniyetlerin yatağı olan Irak'ta değişik dinlere ve sapık itikadlara mensup çeşitli kavimler yaşıyordu.
  Ayrıca itikadı bozuk olan Şia ve Mutezile burada ortaya çıkmış, çölde Hariciler türemişti.
  Diğer taraftan Eshab-ı kiramla görüşüp onlardan Ehl-i sünnet itikadını ve din bilgilerini nakleden Tabiinin büyükleri de orada bulunuyordu.
  Burada hükümet güçlerini ele geçirmek isteyen fırkalar arasında da çetin bir mücadele sürüp gidiyordu.
  İmam-ı a'zam böyle bir muhitte, ilk gençlik yıllarında babası gibi önce ticaretle meşgul olmaya başladı.
  Bir taraftan da sık sık âlimlerin meclisine gidip onları dinliyordu.

  Bu âlimler kargaşalıkları ve fitneleri ortadan kaldırmak için Ehl-i sünnet itikadını yayıyorlar ve sapık fırkalarla mücadele edip onların bozuk fikirlerini çürütüyorlardı.
  Kufe genellikle bu tip münazaralara sahne oluyor, hatta bu münazaralar meclislerden, çarşıya pazara taşıyordu.
  Henüz çok genç yaşta olan imam-ı a'zam da, ailesinden ve gittiği ilim meclislerinden aldığı din bilgileriyle bazen münazaralara katılıyor ve onun üstün kabiliyeti, keskin zekası, derin anlayışı ve çabuk kavrayışlılığı yüzünden okunuyordu.
  Daha ilme başlamadığı halde sapık fırkalara mensup olanlarla yaptığı münazaralarındaki ikna kabiliyeti ve üstün başarıları, zamanın büyük âlimlerinin dikkatini çekmişti.
  Onun bir cevher olduğunu anlayan âlimler, onu ilim öğrenmeye teşvik ettiler.
  O da bu tavsiyelere uyarak ilim öğrenmeye başladı.
   
 2. Cevap: İmam-ı A´zam Ebu Hanife

  İlim öğrenmeye başlayışını kendisi şöyle anlatır:
  ''Bir gün zamanın âlimlerinden Şabi'nin yanından geçiyordum, beni çağırdı ve bana;
  'Nereye devam ediyorsun?' dedi.
  Ben de; 'Çarşıya, pazara!' dedim.
  'Maksadım o değil, âlimlerden kimin dersine devam ediyorsun?' dedi.
  'Hiçbirinin dersinde devamlı bulunamıyorum' dedim.
  'İlim ile uğraşmayı ve âlimler ile görüşmeyi sakın ihmal etme! Ben senin zeki, akıllı ve kabiliyetli bir genç olduğunu görüyorum' dedi.
  Onun bu sözü bende iyi bir tesir bıraktı.
  Çarşıyı, pazarı bırakıp, ilim yolunu tuttum.
  Allahü teâlânın yardımı ile Şabi'nin sözünün bana çok faydası oldu.''

  İmam-ı Şabi'nin tavsiyesinden sonra ilme sarılıp, ders halkalarına devam etmeye başladı.
  İmam-ı a'zam önce kelam ilmini, iman ve itikadı ve münazara bilgilerini Şabi'den öğrendi.
  Kısa zamanda bu ilimlerde parmakla gösterilecek bir dereceye ulaştı.
  Daha sonra Hammad bin Ebi Süleyman'ın ders halkasına katılarak fıkıh ilmine başladı.
  Onun derslerini takip ederken huzurunda gayet edepli oturur, söylediği her şeyi ezberlerdi.
  Hocası talebelerini müzakere yoluyla yoklama yapınca, onun dersleri ezberlediğini görürdü ve benim yanımda ders halkasının başına Numan'dan başka kimse oturmayacak derdi.

  İmam-ı a'zamın hocası Hammad, fıkıh ilmini İbrahim Nehai'den, bu da Alkame'den, Alkame de Abdullah bin Mesud'dan, bu da Peygamber efendimizden öğrenmiştir.
  Hammad'ın derslerine yirmi sekiz yıl devam edip emsalsiz bir dereceye ulaştı, daha ders aldığı sırada fıkıhta tanınıp meşhur oldu.

  Hocası Hammad'ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaz?a gidip Mekke ve Medine'de çoğu Tabiinden olan âlimler ile görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı.
  Ehl-i beytten Zeyd bin Ali'den, Muhammed Bakır'dan ilim öğrendi.
  Muhammed Bakır ona bakıp;
  'Ceddimin şeriatini bozanlar çoğaldığı zaman sen onu canlandıracaksın, sen korkanların kurtarıcısı, şaşıranların sığınağı olacaksın. Şaşıranları doğru yola çevireceksin. Allahü teâlâ yardımcın olacak!' buyurmuştur.

  Tasavvuf bilgilerini Muhammed Bakır, ondan sonra da Silsile-i aliyyenin büyüklerinden olan Cafer-i Sadık hazretlerinden öğrendi.
  Yüksek makamlara kavuştu. Eshab-ı kiramdan İbni Abbas'ın ilmini, Mekke fakihi Ata bin Ebi Rebah'tan ve İkrime'den, Hz. Ömer ve onun oğlu Abdullah'tan nakledilen ilimleri Abdullah bin Ömer'in azatlısı Nafi'den öğrendi.
  Böylece, Eshab-ı kiramdan İbni Mesud ve Hz.Ali'den nakledilen ilimleri de buluşup görüştüğü Tabiinden öğrendi.

  (İlmi kimden aldın?) diye sorulunca da, şu cevabı vermişti:
  ''Hz. Ömer'den ilim alanlar vasıtasıyla Hz. Ömer'den;
  Hz. Ali'den ilim alanlar vasıtasıyla Hz. Ali'den;
  Abdullah bin Mesud'dan ilim alanlar vasıtasıyla da Abdullah bin Mesud'dan aldım..''
   
Yükleniyor...