İngilizce Müzik Terimleri

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 1 May 2009 tarihinde açılan konu

 1. İngilizce Türkçe

  staff dizek

  grand staff piyano dizek düzeni

  note nota

  leger line ek çizgi

  clef anahtar

  treble clef sol anahtarı

  bas clef fa anahtar

  alto clef 3.çizgi do anahtarı

  tenor clef 4.çizgi do anahtarı

  keyboard klavye, tuşe

  sharp diyez

  flat bemol

  natural bekar

  double sharp çift diyez

  double flat çift bemol

  semi-tone, half step yarım perde

  whole tone, whole tone tam perde

  pitch ses bölgesi, ses noktası

  octave oktav

  scale dizi

  interval aralık

  chromatic scale kromatik dizi

  A la

  B si (Alman sisteminde si bemol)

  C do

  D re

  E mi

  F fa

  G sol

  H Alman sisteminde si bekar

  chord akor

  chord progression akor bağlantıları

  cadence kadans, kalış

  key signature donanım

  key tonalite

  accidental arıza (diyez, bemol, bekar)

  whole note birlik nota

  half note ikilik nota

  quarter note dörtlük nota

  eighth note sekizlik nota

  dotted note noktalı nota

  note duration nota süresi

  harmony armoni

  prime birli (aralık)

  augmented artmış, artık (aralık)

  diminished eksiltilmiş, eksik (aralık)

  whole tone tam ton

  inversion çevrim

  tonic eksen (I.derece)

  subdominant alt çeken (IV. derece)

  dominant çeken (V. derece)

  enharmonic anarmonik, sesdeş

  diatonic diyatonik

  chromatic kromatik, alaca

  tune, melody ezgi, melodi

  natural minor scale doğal minör dizisi

  relative minor ilgili minör

  relative major ilgili majör

  major büyük

  minor küçük

  harmonic minor scale armonik minör dizisi

  melodic minor scale melodik minör dizisi

  circle of fifths beşliler halkası

  root kök

  root position kök durumu

  triad üst üste üçlülerden oluşan akor

  first inversion birinci çevrim

  second inversion ikinci çevrim

  six-four chord altı-dört akoru

  major chord majör akor

  minor chord minör akor

  augmented chord artık akor

  diminished chord eksiltilmiş akor

  perfect fifth tam beşli

  minor second küçük ikili

  major second büyük ikili

  minor third büyük üçlü

  major third küçük üçlü

  perfect fourth tam dörtlü

  minor sixth küçük altılı

  major sixth büyük altılı

  minor seventh küçük yedili

  major seventh büyük yedili

  dominant seventh chord çeken yedili akoru

  rhythm ritm