İslamiyetten Önceki Türk Devletleri Hangileri

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 8 Ağu 2011 tarihinde açılan konu 1. İslamiyetten Önceki Türk Devletleri Hakkında Bilgiler


  İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK DEVLETLERİ

  I. GÖKTÜRK DEVLETİ
  552 yılında BUMİN KAĞAN tarafından Orta Asya'daki AVAR hakimiyetine son verilerek kuruldu. Başkenti ÖTÜGEN'dir. Bumin KAĞAN kardeşi İSTEMİ YABGU'yu ülkenin batı topraklarına gönderdi.

  İSTEMİ YABGU'NUN BATI SİYASETİ:
  İstemi Yabgu İpek yolunu kontrol etmek amacıyla AKHUNLARA karşı İran'daki SASANİ devletiyle işbirliği yaptı. Bu işbirliği sonucu Akhun Devletinin toprakları Sasaniler ve Göktürkler tarafından paylaşıldı.

  GÖKTÜRK DEVLETİ'NİN İKİYE AYRILMASI VE YIKILMASI:
  Bumin Kağan'dan sonra yerine sırasıyla oğlu Ko-Lo, Mukan(En parlak devir), Tapo ve İşbara geçti. Bu
  süre içinde Batı Yabgusu İstemi Yabgu daima doğudaki hakana bağlı kaldı. Ancak İstemi Yabgu'nun
  ölümünden sonra yerine geçen oğlu TARDU aynı itaati göstermedi.

  II. GÖKTÜRK DEVLETİ(KUTLUK DEVLETİ)
  (682-744)
  I. Göktürk devletinin parçalanıp yıkılmasıyla, Çinin egemenliğinde yaşayan Türkler, 50 yıl süren bir
  esaret dönemi yaşadılar. Bu süre içinde defalarca Çine karşı ayaklandılar. Ancak başarılı olamadılar.
  682 Yılında KUTLUK KAĞAN'ın başlattığı ayaklanma başarılı oldu.

  II. Göktürk Devleti en parlak devrini BİLGE KAĞAN zamanında yaşamıştır. Bilge Kağan ülkeyi kardeşi
  KÜLTİGİN ve veziri TONYUKUK ile yönetmiştir.

  GÖKTÜRK DEVLETİ'NİN TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ:
  1)- Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Göktürk Devleti'dir.
  2)- Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı
  kaynaklarını oluşturmuşlardır.
  3)- Milliyetçilik duygusu, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede
  yaşanmıştır.
  4)- Asya Hun Devleti'nden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı
  başarmışlardır.

  UYGUR DEVLETİ (Orhun uygur devleti)
  Turfan(Doğu Türkistan) Kansu(Sarı Uygur) Devleti
  Uygur Devleti
  ORHUN UYGUR DEVLETİ:
  Karluk ve Basmiller'le birleşerek II. Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR
  DEVLETİ'ni kurdular.(745)
  Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalık (Karabalsagun)'dur.

  BÖGÜ KAĞAN DEVRİ: Bu devirde Uygur Türkleri ile çin arasında iyi ilişkiler kuruldu, ticaret gelişti.
  Bögü Kağan Çine yardım amacıyla "Tibet Seferine" çıktı.

  Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri:
  1- Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
  2- Yerleşik hayata geçtiler. (Türklerde ilk defa yerleşik hayata Uygurlar geçmiştir.)
  3- Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret,bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda
  geliştiler.

  UYGUR DEVLETİ'NİN (ORHUN BÖLGESİ) YIKILIŞI:
  840 yılında bir başka Türk kavmi olan KIRGIZLAR Uygur Devletine son verdiler. Kırgızlar'ın Orhun
  Bölgesinden kovmalarıyla Uygurlar, Kansu ve Turfan bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar.

  TURFAN( DOĞU TÜRKİSTAN) UYGUR DEVLETİ:
  Kırgızlar tarafından kovulan Uygurların bir kısmı Turfan Bölgesi'ne gelerek, burada yeni bir devlet
  kurdular. Bu devletleri de Moğollar tarafından 1207'de yıkıldı. Uygurlar günümüzde Doğu Türkistan diye
  anılan bu bölgede Çin'e bağlı özerk bir devlet olarak yaşamaktadır.

  KANSU(SARI UYGUR) DEVLETİ:
  Kırgızlardan kaçarak Kansu Bölgesi'ne gelen Uygurlar tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur Devleti
  de denilmektedir. 1209'da Moğolların hakimiyetine girmiştir.

  UYGURLARLA İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR:
  * 18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.
  * Cengiz Han'ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar'ı devlet
  teşkilatı, ticaret, bilim, sanat, alfabe gibi konularda etkilediler.
  * Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri)
  * İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar'la savaştılar.(Sebep Uygurların Budizmi, Karahanlıların
  İslamiyeti yaymak istemeleri.)
  * Tahta harflerden MATBAA'yı oluşturdular, pamuktan KAĞIT yaptılar.
  * Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.

  DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

  1)- İSKİTLER(SAKALAR): MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyinden
  Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise
  Sakalar adını vermişlerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır.

  2)- AKHUNLAR (EFTALİT) DEVLETİ: Hun soyundan gelmektedirler. Afganistan'ın batısında MS.350
  yıllarında kurulan bu Türk Devleti HEFTAL isimli hükümdarından dolayı EFTALİT DEVLETİ diye de
  anılır.


  3)- BAŞKIRTLAR(BAŞKURTLAR): X. yüzyılda İtil(Volga) nehri civarında oturmakta idiler. Moğol istilası
  sırasında Moğol egemenliğine girdiler.

  4)- SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER): Önceleri Hun devletinin egemenliğinde yaşayan Sibirler,
  VI. yüzyıl başlarında Avarların baskısıyla batıya göç ederek Ural dağlarının güney doğusuna yerleştiler.
  * Sasanilerle anlaşarak, Bizans'a karşı savaştılar. Anadolu'ya akınlar yaptılar.

  * Bugünkü SİBİRYA adı Sibir Türklerinden gelir.
  * Avarlara yenilince Hazar Türklerine karıştılar. Hazar Devletinin asıl kitlesini oluşturdular.

  5)- TÜRGEŞ DEVLETİ: I. Göktürk Devletine bağlı olan Türgişler 630 yılında Göktürk devletinin
  yıkılmasıyla serbest kaldılar. BAGA TARKAN Türgiş Devleti'ni kurdu. Kendi adına para bastı.
  II. Göktürk devletinin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. II. Göktürklerin son
  dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına SU-LU KAĞAN geçti. Su-lu Kağan Emevilere
  karşı mücadele etti.

  6)- KARLUKLAR: II. Göktürk Devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar'la birleşerek rol oynadılar.
  * Talas savaşında Çin'e karşı Arapları destekleyerek Orta Asyanın Çinlileşmesini ve İslamiyetin
  yayılmasını kolaylaştırdılar.
  * İslamiyeti kabul eden ilk Türk boylarındandırlar. (İlk boy Kıpçaklar'dır.)
  * İlk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR'ın kurulmasında etkili oldular.

  7)- KIRGIZLAR:
  * 840 Yılında Ötügen'i alarak Uygur Devletine son verdiler.

  8)- KİMEKLER: Batı Göktürk topluluklarındandır. İrtiş ırmağı civarında yaşıyorlardı. XI. yüzyıla doğru
  diğer Türk topluluklarıyla kaynaşarak, yok oldular.

  KARADENİZ'İN KUZEYİNDE KURULAN VE AVRUPA'YA YÜRÜYEN
  TÜRK TOPLULUK VE DEVLETLERİ
  Bunlar Avrupa Hunları, Sabirler, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler,
  Kumanlar(Kıpçaklar) ve Oğuzlar(Uzlar)'dır.

  1)- AVARLAR:
  552 yılında Orta Asya'daki Avar İmparatorluğuna Göktürkler son verince, batıya doğru ilerleyerek
  Romanya'ya giren AVARLAR merkezi MACARİSTAN olan yeni devletlerini kurdular.
  * Çin kaynakları Avarlara JUAN- JUAN demektedir.
  * 619 yılında tek başına, 629 yılında da Sasanilerle ortaklaşa İstanbul'u kuşattılar.

  * Slav topluluklarının göç etmesine neden olarak, bunların doğu Avrupa ve Balkanlara inmesini
  sağladılar. Böylece Balkanların Slavlaşmasında etkili oldular.
  * 805 yılında Franklar tarafından yıkıldılar.

  2)- BULGARLAR:
  Batı Hunları ve Ogur Türklerinin karışmasıyla ortaya çıkan Türk topluluğuna BULGAR denir. (Bulgar
  kelimesi karışmak anlamındadır.)

  BÜYÜK BULGARYA DEVLETİ
  Tuna Bulgar Kama(Volga=İtil)
  Devleti Bulgar Devleti

  * Karadeniz'in kuzeyinde Göktürk Devletinin yıkılmasıyla "Büyük Bulgarya Devleti" kuruldu. Ancak
  kurucusu KUBRAT'ın ölümüyle Hazarlar tarafından yıkıldı. Bulgarların bir kısmı Tuna nehri, bir
  kısmı da Volga nehri kıyılarına göç etmek zorunda kaldı.

  Tuna Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devleti'nin yıkılmasından sonra Tuna boylarına (Bugünkü
  Bulgaristan) göç eden Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devletini kurdular.
  * KURUM HAN zamanında Bizans'ı kuşattılar. (Avarlardan sonra Bizans'ı kuşatan
  2. türk kavmidir.)
  * Bu bölgedeki halkın çoğu Slav olduğu için Türkler zamanla Slavlaşmaya
  başladılar. Boris Han zamanında Hırıstiyanlığı kabul ettiler.
  * Daha sonra ortaya çıkan bugünkü Bulgaristan Devleti Türk değil Slav
  devletidir.
  * Bugünkü Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Osmanlılar zamanında balkanlara
  yerleştirilen Türklerdir.
  Kama Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devletinin yıkılmasından sonra Volga=İtil kıyılarına giden
  Bulgarlar burada Kama Bulgar Devletini kurdular.
  * Hükümdarları Almış Han zamanında(X. yüzyıl) müslüman oldular.
  * 1236'da Moğolların egemenliğine girdiler. Altınorda Devletinin
  parçalanmasıyla kurulan KAZAN HANLIĞInın esas kitlesini oluşturdular.
  (Kama Bulgarlarına bugün KAZAN TÜRKLERİ denilir.)

  3)- HAZARLAR
  Kuzey Karadeniz ve Kafkaslar arasındaki bölgede Göktürk Devletinin yıkılmasıyla HAZAR KAĞANLIĞI
  kuruldu.
  * Ticarette geliştiler.
  * Hazar yöneticileri Museviliği benimsediler. Halk arasında Hırıstiyanlık ve müslümanlık yayılmıştı.
  * Hazarlar ülkelerinde farklı dinleri içinde bulundurduklarından yüksek bir HOŞGÖRÜ vardı.

  4)- MACARLAR:
  * Fin Ugor kavmi ile OGUR Türklerinin karışmasıyla MACAR kavmi ortaya çıkmıştır.
  * 896 yılında kendi adlarını verdikleri MACARİSTAN'a gelerek devletlerini kurdular.
  * X. yüzyılda Hırıstiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler. (Bundan sonra Türklük özelliklerini
  kaybetmeye başladılar.)

  5)- PEÇENEKLER:
  * Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Dinyesper nehirleri arasındaki bölgeye yerleştiler.
  * Kiev Prensliğini yenerek, Rusların Karadeniz'e inmelerini engellediler.
  * 1071 Malazgirt Savaşına Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak katıldılar. Ancak Selçukluların
  kendileri gibi Türk olduklarını anlayınca Selçuklu ordusu saflarına katıldılar.

  6)- KUMANLAR (KIPÇAKLAR):
  * Volga'yı aşarak Avrupa'ya ve Balkanlara girmişlerdir.
  * Kıpçakların Karadeniz'in kuzeyinde hakim oldukları topraklara "KIPÇAK BOZKIRLARI" denilmektedir.
  * Macaristan'a giden Kıpçaklar ROMEN devletinin kurulmasında etkili olmuşlardır.

  7)- UZLAR (OĞUZLAR):
  * Tarihte türk Milletinin siyasi, kültür ve medeniyet alanında en büyük rolü oynayan koludur.
  * Oğuzlara; Bizanslılar UZ, Ruslar TORKİ veya TORK, Araplar GUZ demişlerdir.
   
  Son düzenleme: 8 Oca 2013
Yükleniyor...