İstanbul'un Fethi test soruları

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 28 Mar 2010 tarihinde açılan konu

 1. İstanbulun fethiyle alakalı test soruları
  İstanbulun fethi yazılı soruları


  1. II.Muratın ölümünden sonra oğlu II.Mehmet tekrar padişah oldu. Genç padişah, devletin sınırlarının
  genişletilmesi ve güvenliğin sağlanması için İstanbulun mutlaka alınması gerektiğine inanıyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul un fethinin nedenlerinden biri değildir?
  A) Bizans İmparatorunun II.Mehmetten yardım istemesi
  B) Devletin sınırlarının genişlemesi ve güvenliği için İstanbulun alınmasının kaçınılmaz olması
  C) Bizans İmparatorlarının fırsat buldukça Osmanlı Devletinin içişlerine karışması
  D) Osmanlı Devletinin Avrupaya giden yollarını güvenlik altına almak istemesi

  Çözüm :
  II.Mehmet, padişah olduğu sırada Osmanlı Devleti, Anadolu ve Balkanlarda geniş topraklara sahipti. Bizans
  İmparatorluğunun merkezi olan İstanbul, Osmanlı toprakları arasında kalmıştı. Türk ordusu Rumeliye
  geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşıyordu. Bu durum Osmanlı Devletinin, Anadolu ve Rumeli topraklarının
  güvenliğini tehlikeye düşürüyordu. Türklerin ilerlemesi de engelleniyordu. Ayrıca Bizans İmparatorları fırsat
  buldukça Osmanlı Devletinin içişlerine karışıyorlardı. İstanbul, Asya ve Avrupayı birbirine bağlayan yollar
  üzerinde bulunduğu için son derece önemliydi. İstanbul alınırsa Avrupa içlerine doğru ilerleme
  kolaylaşacaktı. Bütün bunlar İstanbulun fethinin sebepleridir. Ancak Bizans İmparatorunun II.Mehmetten
  yardım istemesi İstanbulun fethinin sebeplerinden biri değildir. Böyle bir durum söz konusu olmamıştır.
  A

  2. II.Mehmet, padişah olduktan hemen sonra İstanbulun fethi için hazırlıklara başladı.
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun fethi için II.Mehmet döneminde yapılan hazırlıklardan biri değildir?
  A) Rumeli Hisarının (Boğazkesen Hisarı) yapılması
  B) Anadolu Hisarının (Güzelcehisar) yapılması
  C) Silivri ve Vize kalelerinin ele geçirilmesi
  D) Surları yıkabilecek büyüklükte toplar dökülmesi

  Çözüm :
  II.Mehmet padişah olduktan sonra, İstanbulun fethi için hazırlıklara başladı. İstanbul daha önceden de bir
  çok kez kuşatılmış fakat alınamamıştı. Bu sebepten durumun ciddiyetini bilen genç padişah, İstanbulun
  kuşatma plânlarını bizzat kendisi hazırladı. Bundan sonra fetih için hazırlıklara girişti. Bu hazırlıkları şöyle
  sıralayabiliriz. Daha önce Yıldırım Beyazit tarafından yapılan Anadolu Hisarının (Güzelcehisar) karşısına
  Rumeli Hisarını (Boğazkesen Hisarı) yaptırdı. Böylece Bizansa Karadenizden gelecek yardımlar önlenmiş
  oldu. İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kalelelerini ele geçirdi. Surları yıkabilecek büyüklükte toplar
  döktürdü. Bu topların plânını kendi çizdi. Surlara yaklaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli
  kuleler yaptırdı. Ayrıca İstanbulu denizden de kuşatmak amacıyla güçlü bir donanma meydana getirdi.
  B seçeneğinde verilen Anadolu Hisarının (Güzelcehisar) yapılması II.Mehmet döneminde yapılan
  hazırlıklardan biri olmadığından doğru seçenek B'dir

  3. İstanbulun fethi, Türk dünyası açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
  A) Osmanlı Devletinde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devri başladı.
  B) Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetiminin Türklerin eline geçmesi.
  C) Doğu Roma İmparatorluğunun sona ermesi.
  D) İstanbulun başkent yapılması.

  Çözüm :
  İstanbulun fethinin Türk dünyası açısından sonuçları:
  * II.Mehmet “Fatih ûnvanı aldı.
  * Osmanlı Devletinin Rumeli deki ve Anadoludaki toprakları arasında bütünlük sağlandı.
  * Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi, Türklerin eline geçti.
  * İstanbul başkent yapıldı.
  * Osmanlı Devletinde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı.
  * Osmanlı Devletinin İslâm dünyasındaki saygınlığı arttı. Doğu Roma İmparatorluğunun sona ermesi
  İstanbulun fethinin sonuçlarındandır. Ancak Türk dünyası açısından sonuçlarından değil Dünya Tarihi
  açısından sonuçlarından biridir. Doğru seçenek “C dir.

  4. İstanbulun fethi, yalnız Türk tarihinin değil, Dünya Tarihinin de önemli olaylarından biridir.
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun fethinin Dünya Tarihi açısından sonuçlarından biri
  değildir?
  A) Bizans İmparatorluğunun sona ermesi.
  B) Ortodoksların Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı.
  C) Orta Çağın sona ererek Yeni Çağın başlaması.
  D) Osmanlı Devletinde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devrinin başlaması.

  Çözüm :
  İstanbulun fethi, yalnız Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de önemli olaylarından biridir.
  Çünkü yüzyıllardır süregelen Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarihe karıştı. Ortodokslar Osmanlı
  himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı, büyük topların, surları yıktığı görüldü ve topun
  savaşlardaki önemi arttı. Bu durum da feodalite rejiminin yıkılarak yerine mutlak krallıkların kurulmasında
  etkili oldu. İstanbulun fethi Orta Çağın sonu Yeni Çağın başlangıcı kabul edildi. İstanbulun fethi ile Osmanlı
  Devletinde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı. Bu durum fethin dünya tarihi açısından
  sonuçlarından değil. Türk dünyası açısından sonuçlarından biridir. Bu sebepten doğru seçenek Ddir.

  5. Türklerin İstanbulu kuşatacakları haberini alan Bizans İmparatorluğu da karşı tedbirler aldı.
  Aşağıdakilerden hangisi Bizansın aldığı tedbirlerden biri değildir?
  A) Halkın silahlandırılıp surların tamir ettirilmesi
  B) Şahi adı verilen topların döktürülmesi
  C) Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silahın geliştirilmesi
  D) İmparatorun, Haliçin girişini kalın zincirlerle kapattırması

  Çözüm :
  İstanbulun Türkler tarafından kuşatılacağı haberi üzerine Bizans çeşitli hazırlıklar yaptı:
  * İmparator XI.Konstantin, ,Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirme gayreti içindeydi. Böylece papanın
  yardımıyla Avrupa devletlerinin desteğini sağlamayı düşünüyordu. Ancak halk aynı görüşte değildi.
  Bizans Dukası Naturas, “İstanbulda Latin külahı görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim.
  diyordu.
  * İmparator, Haliçin girişini kalın zincirlerle kapattırdı.
  * Halk silahlandırılıp surlar tamir ettirildi.
  * Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silah geliştirildi.
  Şahi adı verilen toplar döktürülmesi Bizansın yaptığı hazırlıklardan biri değildir. Bu toplar Saruca,
  Müslihüddin ve Macar Urban ustaların önerileri üzerine döktürülmüştür. Türkler tarafından yapılan
  hazırlıklardandır. Bu sebepten doğru seçenek Bdir.

  6. Fatih, İstanbulu fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti.
  Aşağıdaki yerlerden hangisi, Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmamıştır?
  A) Sırbistan ve Mora B) Bosna – Hersek
  C) Macaristan D) Eflâk ve Boğdan

  Çözüm :
  Fatih, İstanbulu fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlarda, Anadoluda ve
  denizlerde fetihler yaptı. Fatih Osmanlı topraklarının güvenliğini sağlayabilmek için Tuna nehrine kadar olan
  yerleri almak istiyordu. Bu amaçla:
  • Sırbistan
  • Eflak
  • Boğdan
  • Mora Yarımadası
  • Bosna – Hersek
  • Arnavutluku topraklarına kattı. Ancak Macaristan Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmamıştır.
  Macaristanın büyük bir kısmı Kanuni tarafından 1526 Mohaç Zaferi ile Osmanlı yönetimine girmiştir. Doğru
  seçenek Cdir.

  7. İstanbul, II.Mehmetten önce de bir çok kez kuşatılmış fakat alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbulu
  kuşatan milletlerden biri değildir?
  A) Türkler
  B) Araplar
  C) Bulgarlar
  D) Ruslar

  8. Osmanlı padişahlarından II.Mehmete ülke alan, ülke açan anlamına gelen Fatih unvanı verilmiştir.
  II.Mehmetin Fatih unvanı ile anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karadenizi Türk gölü haline getirmesi
  B) İstanbulu alması
  C) Genç yaşta padişah olması
  D) İstanbuldaki azınlıklara hoşgörülü davranması

  9. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Karadenizi Türk gölü haline getirmek amacıyla yapılan fetih
  faaliyetlerinden biri değildir?
  A) Kırım Hanlığının Osmanlı egemenliğine girmesi
  B) Cenevizlilerden Amasranın alınması
  C) Arnavutluğun alınması
  D) Trabzon Rum Devletine son verilmesi

  10. Fatih döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesiyle Osmanlı Devletinin sınırları Adriyatik Denizine
  ulaşmıştır?
  A) Arnavutluk
  B) Eflâk
  C) Trabzon
  D) Kırım

  11. Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

  A) Coğrafi Keşiflerin başlamasıyla
  B) İstanbulun fethedilmesiyle
  C) II.Muratın hükümdar olmasıyla
  D) Kırım Hanlığının Osmanlıya bağlanmasıyla

  12. İstanbulun fethedilmesi hem Türk hem de dünya tarihini etkilemiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi fethin Türk tarihine olan etkilerinden biridir?
  A) Coğrafi Keşiflerin başlaması
  B) Krallıkların güçlenmesi
  C) İstanbulun başkent olması
  D) Orta Çağın kapanıp, Yeni Çağın başlaması

  13. İstanbul, II.Mehmet tarafından fethi edildikten sonra Osmanlı Devletinin başkenti oldu.
  İstanbuldan önce Osmanlı Devletinin başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisiydi?

  A) Edirne
  B) Bursa
  C) Söğüt
  D) Konya

  14. Fatih, İstanbulun fethinden sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlarda, Anadoluda ve denizlerde fetihlere başladı.
  Aşağıdakilerden hangisi Fatihin Anadoluda fethettiği yerlerden biri değildir?
  A) Amasra
  B) Sinop
  C) Boğdan
  D) Trabzon

  15. Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun fethinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünün sağlanması.
  B) Orta Çağın sona erip, Yeni Çağın başlaması.
  C) İstanbulun başkenti olması.
  D) Ortodoks kilisesinin varlığına son verilmesi.

  16. Kanuni döneminde 1533 yılında Avusturya ile imzalanan “Avusturya kralı, protokol bakımından veziriazama eşit sayılacaktır. hükmünün bulunduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstanbul Antlaşması
  B) Edirne Segedin Antlaşması
  C) Amasya Antlaşması
  D) Ankara Antlaşması

  17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Fatih, Venediklilere ayrıcalıklar vermiştir.
  B) II.Bayezit, Karamanoğulları Beyliğine son vermiştir.
  C) Yavuz, Macaristanı Osmanlı Devletine katmıştır.
  D) Kanuni, Hindistana deniz seferleri düzenlemiştir.

  18. Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun fethinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin kolaylaşması.
  B) Karadeniz ticaret yolunun Osmanlı denetimine girmesi.
  C) Osmanlı padişahları halife unvanı kullanmaya başlaması.
  D) Anadoluda Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesi.

  19. II.Mehmetin İstanbulun fethi için yaptığı hazırlıklardan hangisi, şehrin surlarının yıkılması amacına yöneliktir?

  A) Silivri ve Vizenin alınması
  B) Rumeli Hisarının yapılması
  C) Büyük toplar yaptırılması
  D) Tekerlekli kuleler yaptırılması

  20. Fatih Sultan Mehmetin Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek amacıyla yaptığı en önemli faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İpek Yoluna hakim olmak
  B) Ortodoks Patrikanesini himaye etmek
  C) Donanmayı güçlendirmek
  D) Kırımı Osmanlı Devletine bağlamak

  21. 1453 yılında İstanbulun Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinde
  olduğu söylenemez?

  A) Kavimler Göçüne
  B) Feodalitenin yıkılmasına
  C) Coğrafi Keşiflere
  D) Rönesans hareketlerine

  22. Fatih, İstanbulun fethinden sonra sınırlarını doğuda ve batıda genişletmeye devam etti. Denizlerde
  önemli başarılar kazandı. Karadenizi bir Türk gölü haline getirmeye çalıştı.
  Aşağıdakilerden hangisi Fatihin Karadenizi Türk gölü haline getirmek amacıyla yaptığı
  fetihlerden biri değildir?
  A) Amasranın alınması
  B) Sinopun alınması
  C) Trabzonun alınması
  D) Eğe adalarının alınması

  Çözüm:
  Fatih, Karadenizi bir Türk gölü haline getirmeye çalıştı. Bu amaçla ilk önce Amasra ve Sinop, daha sonra
  Trabzon alındı. Kırım Osmanlılara bağlandı. Amasra Cenevizlilerin elindeydi. Batı Karadenizde önemli bir
  ticaret merkeziydi. Sinop İsfendiyaroğullarının elindeydi. İsfendiyaroğulları savaşmadan Sinopu Osmanlılara
  teslim etti. Trabzonda IV. Haçlı Seferi sonucunda bir Rum Devleti kurulmuştu. Bu şehir de Fatih döneminde
  alındı. Kırımın da Osmanlı Devletine bağlanmasıyla Karadeniz Türk gölü haline geldi. Ege adalarının
  alınması ise Ege Denizinde Türk hakimiyeti kurmaya yöneliktir. Doğru seçenek Ddir.

  23. Karadeniz ticaretinin güvenlik altına alınması için Kırımın alınması gerekli idi.
  Kırım aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından Osmanlı yönetimine alınmıştır?

  A) ll. Beyazit
  B) Fatih Sultan Mehmet
  C) Yavuz Sultan Selim
  D) Kanuni Sultan Süleyman

  Çözüm:
  Fatih, Sinop ve Trabzonu alarak Karadenizin güney kıyılarında egemenlik kurmuştu. Fakat Karadeniz
  ticaretini güvenlik altına almak için Kırımın alınması gerekiyordu. O sırada Kırım yarımadasında bir Türk
  devleti olan Kırım Hanlığı bulunuyordu. Yarımadanın kıyılarında ise Ceneviz kolonileri vardı. Cenevizlilerle
  anlaşmazlığa düşen Kırım halkı Osmanlılardan yardım istedi. Fatih Sultan Mehmet de büyük bir donanmayı
  Kırıma gönderdi. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bu donanma buradaki Ceneviz şehirlerini ele geçirdi.
  Böylece Kırım Hanlığı Osmanlı idaresine girmeyi kabul etti. (1477) Doğru seçenek Bdir.

  24. Fatih, İstanbulun fethinden sonra sınırlarını genişletmeye devam etti. Denizlerde önemli
  başarılar kazandı. Aşağıdakilerden hangisi, Fatihin denizlerde elde ettiği başarılardan biri değildir?

  A) İmrozun alınması
  B) Bozcaadanın fethi
  C) Midillinin alınması
  D) Akkoyunlu Devletine son verilmesi
   
Yükleniyor...