Kadın imam olurmu

'Eğitim Merkezi' forumunda Merve tarafından 9 Mar 2010 tarihinde açılan konu

  1. Kadın, kadınlara imamlık yapabilir mi?

    Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre bir kadının, kadınlara imamlık yapmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu görüşte olanlar, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ümmü Varaka’ya kendi ev halkına imamlık yapma izni vermesini (Ebû Dâvûd, Salât, 62; İbn Hanbel, el-Müsned, VL, 255; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 597) delil gösterirler. Hanefî mezhebine göre kadının, kadınlara imamlık yapması caiz olmakla birlikte, mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 207); Mâlikîlere göre ise caiz değildir.


    (İbn Rüşd, Bidâye, I, 145; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 156) Kadının kadınlara imam olarak namaz kıldırması hâlinde, cemaatten öne geçmeyip, diğer kadınların hizasında/arasında durması gerekir (Abdürrezzâk, el-Musannef, III, 140-141; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 37-38; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 305-306).
     
Yükleniyor...