Kimya Bölümü Hakkında Bilgiler

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 5 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kimya Bölümü Hakkında Bilgi,
  kimya bölümü hangi üniversitelerde var,
  kimya bölümü iş olanakları,kimya bölümü puanları


  Kimya; biyoloji, fizik, mühendislik ve eczacılık gibi farklı bilim dalları ile iletişim halinde olan bir bilim dalıdır.

  Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimya anabilim dallarından oluşmaktadır.

  Verilmekte olan dersler temel kimya bilgilerini kapsayacak şekilde ve sözü geçen dört anabilim dalı göz önüne alınarak ileri düzeyde oluşturulmuştur. Araştırma laboratuarları, Anadolu Üniversitesi?nin sağladığı olanakların yanı sıra , TÜBİTAK ve DPT?den alınan projelerle bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde cihazlarla donatılmıştır.Kimya bölümünün hedefi, araştırma laboratuarlarında endüstrinin gereksinimi olan sorunları çözebilecek, bağımsız araştırmalar yapabilecek, her türlü kimyasal analizi yapmaya yeterli bilgi ve beceriyle donatılmış elemanlar yetiştirmek ve bu elemanları bilim ve teknolojinin en yeni bilgileri ile donatmaktır.

  Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma / geliştirme laboratuarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.


  AMAÇ

  Bu bölüm, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş; bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanısıra katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip kimyagerler ile geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır.
  Eğitimleri sırasında; kimyayı doğru yorumlamaya, araştırma / geliştirme çalışmaları yürütmeye ve modern analiz tekniklerini teorik ve uygulama temelinde özümsemeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlar; kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile yaşam boyu çağdaş, modern ve bilgili kalabilmenin bilincini de taşımaktadırlar. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.


  AÇILAN PROGRAMLAR

  Bölümde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yeralmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora Programları için Üniversitenin ve Bölümün ihtiyacina göre ilan verilir ve öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünce belirtilen koşulları sağladıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilirler.
  lisans Öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavından aldığı sonuca göre Lisans programına yerleştirilir. Her yıl yaklaşık 50 öğrenci Bölüme kabul edilir. Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencinin mezun olabilmesi için son sınıfta Dönem Projesini alması, bütün derlerden geçmesi ve 2.0 ortalama tutturması gerekmektedir.

  Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yapılmaktadır. İngilizce Yeterlik sınavından kalan öğrenciler 1 yıl İngilizce Hazırlık okuluna devam etmek zorundadırlar.

  Yüksek lisans Öğrenci kabul edildiği Anabilim Dalına bağlı olarak zorunlu dersleri almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için yaklaşık 2 yıl süresi bulunmaktadır.

  Doktora Doktora programı ders alımını ve araştırmayı gerektirmektedir. Derslerin bitiminde öğrenci Yeterlik Sınavına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu sınavı geçtiği taktirde orjinal bir araştırma konusu bularak çalışmaya başlar ve tezini hazırlar. Doktora programını tamamlamak için Yüksek Lisans dışında 4 yıl süreleri bulunmaktadır.


  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

  Aşağıda Bölüm elemanları tarafından gerçekleştirilen araştırma konuları verilmektedir:
  1. Analitik Kimyada Kromatografik Yöntemler.

  a. Bio LC
  b. Kapiler Elektrokromatografi
  c. Afinite Kromatografisi
  d. HPLC
  e. İyon Kromatografisi
  2. Moleküler Baskılama

  3. Çevre Teknolojisi

  4. Biyosensörler

  5. Enzim benzeri yapılar

  6. Enzim Saflaştırılması

  7. Ağır Metal Uzaklaştırması

  8. Süperkritik akışkanlar

  9. Adsorpsiyon

  10. Bilgisayar Destekli Kimyasal Hesaplamalar

  11. Organik Sentez

  12. Kimyasal Kinetik

  13. Organometalik Komplekslerin Sentezi

  14. Polimere dayalı Kataliz ve Adsorbanlar

  15. Heterosiklik Yapılar

  16. Kimyasal Kuantuma Dayalı Hesaplamalar

  17. İletken Polimerler

  Bölümün, 2001 yılından beri uluslar arası dergilerde yayınlanmış 90 civarında yayını bulunmaktadır ve Bölüm elemanları 100'ün üzerinde ulusal ve uluslar arası Konferansa katılmıştır. Yayın sayısı Bölümde dinamik ve aktif bir çalışma ortamının bulunduğunu göstermektedir.


  SUNULAN OLANAKLAR


  Laboratuvar Olanakları Kimya Bölümü aşağıda belirtilen eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler aldıkları dersler çerçevesinde ve proje çalışmalarında bu laboratuvarlardan faydalanırlar. Laboratuvar adları ve programları aşağıda verilmektedir.
  Öğrenci Laboratuvarları
  Genel Kimya Laboratuvarı I Laboratuvarda Gerekli Bilgiler ve Kurallar; Kütlenin Korunumu; Maddeyi Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinden Yararlanarak Tanıma; Kat?lar?n ve Sıvıların Yoğunluğunun Belirlenmesi; Süblimleşme ve Damıtma Deneyleri; Erime ve Kaynama Noktasının Saptanması; Bir Metalin Mol Kütlesinin Saptanması; Potasyum Kloratın Isıl Bozunması; Bakır (II) Karbonattaki CuO Miktarının Tayini; Bakırsülfat Pentahidrat'ın Kristal Suyunun Saptanması; Gazların Molar Hacminin Saptanması.
  Genel Kimya Laboratuvarı II Çözelti Hazırlama; Alkollerin Su ve Eterde Çözünmeleri; Bir Maddenin Çözünürlüğünün Saptanması; Potasyum Nitrat Bakır(II) Nitrat Bileşiminin Saptanması; Kaynama Noktası Yükselmesi ve Donma Noktası Alçalması ile Mol Kütlesinin Tayini; Asit-Baz Titrasyonu; Baryum Sülfatın Çöktürülmesi; Demir(III) Hidroksitin Çöktürülmesi; Metal Etkinliklerinin İncelenmesi; Derişim ve Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi; Yüzey Alanı ve Katalizörün Reaksiyon Hızına Etkisi; Kimyasal Denge.
  Analitik Kimya Laboratuvarı I Hidrojen Sülfür Metodu İle Katyonların Gruplara Ayrılması; Birinci ve İkinci Grup Katyonlarının Karakteristik Reaksiyonları ve Ayrılmaları; Üçüncü, dördüncü ve beşinci grup katyonlarının karakteristik reaksiyonları ve ayrılmaları; Anyonların Gruplara Ayrılması; Birinci ve İkinci Grup Anyonlarının Karakteristik Reaksiyonları ve Ayrılması; Üçüncü, dördüncü ve beşinci grup anyonlarının karakteristik reaksiyonları ve ayrılmaları; 1., 2., 3. Grup Katyonlarının Sistematik Analizi; 4., 5. Grup Katyonlarının Sistematik Analizi; I-V. Grup Anyonlarının Sistematik Analizi.
  Analitik Kimya Laboratuvarı II Gravimetrik Analiz Metodu ile Sülfatların Çöktürülmesi ve Tayini; Gravimetrik Analiz Metodu ile Demirin Çöktürülmesi ve Tayini; Baryum Klorür Dihidrat Molekülünde Kristal Hidratının Gravimetrik Metotla Tayini; Volumetrik Analiz Metodlarında Kullanılan Standart Çözeltiler; Asit-Baz Titrasyonu Yardımıyla Sodyum Karbonat Miktarının Tayini; Klorürün Çöktürme Titrasyonlarında Tayini; EDTA Yardımıyla Su Sertliğinin Tayini; Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlarında Kullanılan Çözeltiler; Mohr Metoduyla Demir Tayini; Potasyum Dikromat ile Demir Tayini; İyodometrik ve İyodimetrik Yöntem ve Bakırın Tayini.
  Organik Kimya Laboratuvarı I Benzoik Asitin Kristallendirilmesi; Naftalinin Süblimleştirilmesi; Kimyasal Reaksiyonlara Dayanan Ekstraksiyon; Sudan Hafif Çözücü İle Devamlı Ekstraksiyon; Sudan Ağır Çözücü İle Devamlı Ekstraksiyon; Soxhlet İle Devamlı Ekstraksiyon; Basit Damıtma; Fraksiyonlu Damıtma; Vakumla Damıtma; Su Buharı Damıtması; İnce Tabaka Kromatografisi; Kağıt kromatografisi; Kolon Kromatografisi; Nükleofilik Substitüsyon Reaksiyonları (N-Butanolden N-Bütilbromür eldesi); Eliminasyon Reaksiyonları(1-Hegzanolden 1-Hegzen Eldesi); Elektrofilik Trans Katılma ve Doymamışlık (1-Hegzanolden 1,2-Dibromo Hegzan Eldesi).
  Organik Kimya Laboratuvarı II Katalitik Hidrojenlendirme Reaksiyonları: Nitrobenzenden anilin eldesi; Diazonyum Tuzu Eldesi: Diazonyum tuzundan fenol eldesi, Diazonyum tuzundan bromobenzen eldesi, Diazonyum tuzundan azoboyar madde eldesi; Esterleşme Reaksiyonları: Benzoik asitten etilbenzoat eldesi; Cannizaro Reaksiyonu: Benzaldehitten benzil alkol ve benzoik asit eldesi; Öğrenci Araştırma Deneyleri; Kalitatif Organik Analiz; Sodyum Eritişi; Elementel Analiz; Çözünürlük Testi; Fonksiyonel Grup Analizi.
  Fizikokimya Laboratuvarı I Gazlar: Temel gaz denklemlerinin bulunması; Termokimya: Reaksiyon ısısının ölçülmesi; Kolligatif Özellikler: Mol kütle belirlenmesi; Kısmi Molar Özellikler: Kısmi molar hacmin ölçülmesi; Viskozite: Sıvıların viskozitelerinin ölçülmesi, Polimerlerin molekül ağırlıklarının belirlenmesi; Yüzey Olayları: Sıvıların yüzey gerilimlerinin ölçülmesi, Sıvıların katı yüzeyine adsorpsiyonunun incelenmesi; Fazlar ve Faz Diyagramları: Kısmen karışan sıvıların faz diyagramlarının bulunması; Üç bileşenli sistemlerin faz diyagramlarının bulunması, İki bileşenli sistemlerin sıvı-buhar ve sıvı-katı faz diyagramlarının elde edilmesi.
  Fizikokimya Laboratuvarı II Kimyasal Kinetik: Kompleks oluşum sabitinin ölçülmesi, Halojen değişim reaksiyonunun kinetiği, Bir reaksiyon kinetiğinin spektrometrik yöntemle incelenmesi; Elektrolitik Çözeltilerin Termodinamiği ve İletkenlik: Aktiflik katsayısının bulunması, İletkenliğe sıcaklık ve derişimin etkisi; İyonik Denge: Denge sabitinin bulunması; Elektrokimyasal Piller: Galvanik hücre geriliminin ölçümü, Elektrokimyasal serilerin Voltaik hücreler yardımıyla bulunması, Nernst eşitliğinin eldesi, Potansiyometrik titrasyon; Elektroliz: Suyun elektrolizi, Faraday sabitinin bulunması.
  Anorganik Kimya Laboratuvarı I Bazı Temel İyonik Bileşiklerin, Metal Oksitlerin, Çift Tuzların ve Kovalent Bileşiklerin Sentezi ve Belirli Karakteristiklerinin, Gravimetrik, Volumetrik ve Konduktometrik Yöntemlerle Belirlenmesi Deneyleri: Oksitler: Krom (III) oksit, Bakır (I) oksit, Kalsiyum peroksit 0,4 ve 8 hidrat, Diiyot pentaoksit; Tuzlar: Kalay (II) klorür dihidrat ve susuz, Amonyum permanganat, Potasyum monoklorkromat, Sodyum tiyosülfat, Kurşun iyodür, Magnezyum sülfat heptahidrat; Kovalent Bileşikler: Kalay (IV) iyodür, Baryum bromat, Demir (II) oksalat, Bakır (I) iyodür, Bor asetat.
  Anorganik Kimya Laboratuvarı II Bazı Temel Bileşiklerin ve Anorganik Asitlerin Sentezi ve Belirli Karakteristiklerinin, Gravimetrik, Volumetrik, Kondüktometrik, Magnetik Yöntemlerle Belirlenmesi; Asitler: Aminoetan sülfonik asit, İyodik asit; Koordinasyon Bileşikleri: Tetramin bakır (II) sülfat, Hegzaamin kobalt (III) klorür, Cis-potasyum dioksalato diaqua kromat (III), Potasyum trioksalato alüminat, Hegzaamin nikel (II) klorür, Baryum ferrat, Potasyum dioksalato dihidrokso manganat, Sodyum hegzanitro kobaltat, Trans-potasyum diokzalato diaqua kromat (III).
  Aletli Analiz Laboratuvarı I PH-İyonmetre: Asit-baz titrasyonları, Florür tayini; Polarimetre: Şekerin bozunma kinetiğinin incelenmesi, Maltoz ve laktozun çevrilme açılarının bulunması; Refraktometri: Yağ, süt, meyva suyu ve şekerin kırılma indisinden saflığının ve glikoz miktarının belirlenmesi; Kondüktometri: Asit-baz ve çöktürme titrasyonları; UV- Görünür Bölge Spektroskopisi: Glikozun kalibrasyon eğrisinin çizilmesi ve bazı meyvalardaki glikoz miktarının saptanması, Laboratuvarlarda bulunan diğer küçük cihazların kullanımı ve kullanım alanlarının öğrenilmesi.
  Aletli Analiz Laboratuvarı II Bilinen ve Bilinmeyen Maddelerin Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Analizleri; UV-Görünür Bölge Spektroskopisinin Kalitatif ve Kantitatif Tayinlerde Kullanımı; İnfrared Spektroskopisi; Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi Yardımıyla Bilinmeyen Organik Maddelerin Yapılarının Aydınlatılması; Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi; İyon Kromatografisi Yardımıyla Anyon ve Katyon Tayinlerinin Yapılması; UV, NMR, IR Kullanılarak Yapı Analizine Yönelik Deneysel Uygulamalar.
  Endüstriyel Kimya Laboratuvarı İnorganik ve Organik Endüstriyel Ürünlerin Üretimi: Boya, Gübre; Su Analizleri: Kireç-soda ve iyon değiştirme yöntemleriyle su sertliğinin giderilmesi; Petrol Analizleri: Benzin eldesi; Damıtma Yönteminde Kütle Enerji Denkliği Uygulamaları; Bitkisel Yağ Analizleri: İyot sayısı, Serbest asit miktarı tayini, Sabunlaşma sayısı; Polimer Sentezi: Anilin-Formaldehit Reçinesi; Orsat Gaz Analizleri: CO2, O2, CO; Kjeldahl Yöntemiyle Azot Miktar Tayini.
  Araştırma Laboratuvarları
  Spektroskopi Laboratuvarı Bu Laboratuvarda tüm Bölüm elemenlarının araştırmalarında kullanabileceği şekilde Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR), Elementel Analiz Spektroskopisi, UV-VIS Spektroskopisi, Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) ve İyon-Kromatografi cihazları yeralmaktadır.
  Tehlikeli Madde Laboratuvarı Tehlike madde sentezleri, hazırlanmarı ve analizleri için bu Laboratuvar kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen laboratuvarların dışında, bütün anabilim dalları (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimya) kendi araştırma laboratuvarlarına sahiptir ve bu laboratuvarlar TUBİTAK, DPT ve Anadolu Üniversitesinden alınan projelerle modern cihazlarla donatılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma konuları "Araştırmalar Bölümün'de" verilmiştir.

  fen.anadolu.edu.tr​
   
Yükleniyor...