Kimya Terimler Sözlüğü

'Ders notları' forumunda SümbüL tarafından 2 Oca 2010 tarihinde açılan konu

 1. Sözlük
  Kimya
  Terimler Sözlüğü
  Kimya Terimler Sözlüğü

  Kimya Terimler Sözlüğü

  A

  a priori (lat.) = öncül, önceden kabul edilen

  abdomen = karın

  aberration = sapma, sapınç

  ablation = ısıçekim

  abony = abanoz ağacı

  abrasion = aşınma

  abrasive = zımpara, taşlama malzemesi, aşındırıcı

  absolute = mutlak, salt

  absolute alcohol = mutlak alkol

  absolute humidity = mutlak nem

  absolute temperature = mutlak sıcaklık

  absolute zero = mutlak sıfır

  absorbent = soğurucu, soğurgan

  absorbtion = soğurma

  absorbtion gasoline = soğurma benzini

  absorbtion oil = soğurma yağı

  absorbtion plant = soğurma ünitesi

  abstract = özet

  abstract of article = makale özeti

  abstract account = hesap özeti

  abstract = soyut

  abstract noun = soyut isim

  abstraction = soyutlama

  accelerator = hızlandırıcı

  accumulate = birikme

  accumulated = birikmiş

  accumulation = birikim

  accumulator = akü

  accuracy = doğruluk

  acid = asit

  acid anhydride = asit anhidrit

  acid sludge = asit çamuru

  acid treating = asit işlemi

  acid value = asit değeri

  acidimetry = asidimetri, asitölçüm

  actinium = aktinyum(Ac)

  actinoid = aktinitler

  activated = aktifleşmiş

  activated coal = aktif kömür

  activated complex = aktifleşmiş kompleks

  activation = aktifleşme, aktivasyon

  activation analysis = aktifleşme analizi/çözümlemesi

  activation energy = aktifleşme enerjisi

  activator = aktifleştirici

  active = aktif

  active metals = aktif metaller

  active site = aktif nokta

  activity = aktiflik

  activity coefficient = aktiflik katsayısı

  addition = katılma

  addition polymer = katılma polimeri

  additive = katık

  adhesion = yapışma

  adhesive = yapıştırıcı, yapışkan

  adiabatic = ısıgeçirmez

  adsorbent = yüzetutan

  adsorption = adsorpsiyon, yüzetutma

  adsorption indicator = yüzetutma belirteci

  aerate = havayla doyurma (sıvıyı)

  aeresol = havada asıltı (katı veya sıvının havadaki dağılımı; sis, duman vs.)

  aerobic = aerobik, havada yaşayan

  aerogel = köpük (gazın katı veya sıvı içindeki dağılımı)

  affinity = ilgi

  reaction affinity = tepkime ilgisi

  agaphite (min) = agafit, şark firuzesi

  agglomeration = aglomerasyon, toplaşım (sıvı içindeki kolloidal parçacıkların küre biçiminde kümeleşmesi)

  aggregation = agregasyon, yığışım (çözelti içindeki parçacıkların küme oluşturması)

  agitator = karıştırıcı

  air = hava

  air sweetening = havayla tatlılaştırma

  air-blown asphalt = hava-şişirmeli asfalt

  air-condition
  klima, hava-düzenleyici

  air-pollution
  hava kirliliği

  alcohol
  alkol

  aldehyde
  aldehit

  algae
  yosun

  algicide
  yosunkıran (yosun yok etmek için suya katılan madde; örneğin bakır sülfat)

  alkali
  alkali, baz

  alkali treatment
  alkali işlemi

  alkali wash
  alkali yıkaması

  alkalimetry
  bazölçüm

  alkaline
  alkali

  alkaline earth metals
  toprak alkali metaller

  alkaline metals
  alkali metaller

  alkyl-
  alkil-

  alkylation
  alkilleme

  allotrope
  allotrop, ayrıbiçim

  alloy
  alaşım

  alloy steel
  alaşımlı çelik

  alpha
  alfa (a)

  alpha decay
  alfa bozunması

  alpha particle
  alfa taneciği (2He2+)

  alpha rays
  alfa ışınları

  alum
  şap

  aluminum
  alüminyum (Al)

  amber
  kehribar

  americum
  amerisyum (Am)

  amide
  amit

  amination
  aminleme

  amine
  amin

  ammonia, anhydrous
  amonyak,susuz

  amorphous
  amorf, biçimsiz

  amorphous solid
  amorf katı

  anaerobic
  anaerobik, havasızyaşayan

  analysis
  analiz, çözümleme

  analytic
  analitik, çözümsel

  analytical chemistry
  analitik kimya

  angular
  açısal

  angular acceleriton
  açısal ivme

  angular velocity
  açısal hız

  anhydrous
  susuz

  anhydrous solution
  susuz çözelti

  anion
  anyon, eksin

  annealing
  tavlama (cam veya metal)

  anode
  anot, artıuç

  anodic coating
  anodik kaplama

  antenna
  duyarga

  anticlockwise
  zıt saat yönü

  anticoagulant
  pıhtıönler

  antifoam agent
  köpük giderici

  antifreeze
  donönler

  antiknock agent
  vuruntu önleyici

  antimatter
  karşımadde

  antimony
  antimon (Sb)

  antioxidan
  oksitönler

  antistatic agent
  statik elektrik önleyici

  antistripping agent
  sıyırma önleyici

  aperture
  açıklık, aralık (optik sistemlerde ışığın geçmesine izin veren açıklık)

  aqua regia(lat.)
  kral suyu, altın suyu

  aqueous
  sulu

  aqueous solution
  sulu çözelti

  arc furnace
  ark fırını

  area
  meydan, saha

  argon
  argon (Ar)

  argument
  argüman; kanıt, delil

  aroma
  hoş koku

  aromatic
  aromatik

  aromatic compounds
  aromatik bileşikler

  aromatization
  aromatikleştirme

  arrangement
  düzenleme

  arsenic
  arsenik (As)

  article
  makale

  artifical
  yapay

  artificial intelligence
  yapay zeka

  artificial respiration
  yapay solunum

  asbestos
  amyant

  ash
  kül

  asphalt (mineral pitch)
  asfalt

  asphalt cement
  asfalt çimentosu

  asphalt emulssion
  asfalt sıvı asıltısı

  asphalt flux
  asfalt akısı

  asphalt primer
  asfalt altı

  association
  birleşme

  astatine
  astatin (At)

  asymptote
  asimtot, kavuşmaz

  asymptotic
  asimtotik, kavuşmaz gidiş

  atmosphere
  atmosfer

  atmosphere, controlled
  denetlenmiş atmosfer

  atmospheric pollution
  atmosfer kirliliği

  atom
  atom, öğecik

  atomic energy
  atom enerjisi

  atomic fact
  atom olgusu

  atomic mass unit
  atomik kütle birimi

  atomic number
  atom numarası

  atomic structure
  atom yapısı, öğecik yapısı

  atomic theory
  atom kuramı

  atomic units
  atom birimleri, öğeciksel birimler

  atomic volume
  atom hacmi

  atomic weigth
  atom ağırlığı

  atomization
  atomlaştırma, öğecikleşme

  attraction
  çekim

  attractive
  çekici

  attribute
  öznitelik, vasıf

  aufbau
  katyapı

  aufbau principle
  katyapı ilkesi

  austenite
  östenit (çeliğin bir bileşeni)

  austenitic alloys
  östenitik alaşımlar

  autocatalysis
  öztezleştirme, otokataliz

  autofining
  özgiderme (damıtıkları kükürtten ayıran işlem)

  autoignition point
  öztutuşma noktası

  autoionization
  öziyonlaşma

  automatic control
  özdenetim

  automation
  otomasyon

  autooxidation
  özyükseltgenme

  auxilary
  yardımcı

  auxilary equipment
  yardımcı donanım/teçhizat

  Avagadro’s law
  Avagadro yasası

  average
  ortalama

  average boiling point
  ortalama kaynama noktası

  aviation gasoline
  uçak benzini

  axial positio
  eksen konumu

  axis
  eksen

  axis of symmetry
  simetri ekseni

  azeotrope
  eşkaynar

  azeotropic distillation
  eşkaynar damıtma

  azeotropic mixture
  eşkaynar karışım
   
 2. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  B

  back
  geri

  back-bonding
  geri bağlanma

  background
  arkaplan

  background (chem.)
  zemindeğer

  background radiation
  zemindeğer ışıması

  back-titration
  geri titrasyon

  bacteria
  bakteri

  bactericide
  bakteri kıran

  bacteriophage
  bakteri yokedici

  bacteriostat
  bakteri önleyici

  baking powder
  kabartma tozu

  balance
  terazi

  balancing
  denkleştirme

  band
  bant, şerit

  band spectrum
  bant spektrumu

  band-theory of metals
  metallerin bant kuramı

  bar magnet
  çubuk mıknatıs

  barier
  engel

  barier height
  engel yüksekliği

  barion
  baryon, ağırcık

  barium
  baryum (Ba)

  barrel
  fıçı, varil

  base
  temel

  basic solution
  temel çözüm

  basic characters
  temel karakterler

  base(chem.)
  baz

  basic solution
  bazik çözelti

  basic lining
  bazik kaplama (fırının bazik bileşikler ile kaplaması)

  basic oxide
  bazik oksit

  basic salt
  bazik tuz

  basic sediment
  dip tortu

  basicity
  bazlık

  battery
  pil, batarya

  battery acid
  batarya asiti

  beaker
  beher

  beam
  demet

  beewax
  balmumu

  being
  varlık

  bending
  eğilme

  benefication
  zenginleştirme

  berkelium
  berkelyum (Bk)

  beryllium
  berilyum (Be)

  beta
  beta (β)

  beta decay
  beta bozunması

  beta rays
  beta ışınları

  bi-
  iki- (önek)

  biatomic
  ikiatomlu

  bidentate
  ikidişli

  big-bang theory
  büyük patlama kuramı

  bile
  safra

  bile pigments
  safra boyarmaddeleri

  bimetal
  ikimetalli

  bimolecular
  iki moleküllü

  binary
  ikili

  binary compound
  ikili bileşikler

  binary hydrogen compounds
  ikili hidrojen bileşikleri

  binder
  bağlayıcı

  binding
  bağlama , bağlam

  binding energy
  bağlama enerjisi

  bio-
  biyo-(öntakı)

  biochemical oxygen demand (B.O.D)
  biyolojik oksijen ihtiyacı

  biochemistry
  biyokimya

  biocide
  biyokıran

  biodegradability
  biyolojik bozunabilirlik

  biophysics
  biyofizik

  biopolymer
  biyopolimer

  bisector(math)
  açıortay

  bismuth
  bizmut (Bi)

  bitter
  acı tat

  bituminous coal
  taş kömürü

  black
  siyah, kara

  black lead
  siyah kurşun

  black phosphorus
  siyah fosfor

  black plate
  siyah saç

  black soap
  siyah sabun

  black-body
  siyah cisim, karagövde

  black-body radiation
  siyah-cisim ışıması

  black-powder
  kara barut

  blast-furnace
  yüksek fırın,izabe fırın

  bleach
  ağartma(k)

  bleaching agent
  ağartıcı

  blended fuel oil
  harmanlanmış yağ yakıt

  blending
  harmanlama

  blending naphtha
  inceltici nafta

  blending value (antiknock)
  harmanlayıcı değer (vuruntu önleyici)

  block diagonalized matrices
  blok köşegenlenmiş matris

  blood
  kan

  blooming
  çiçeklenme (bitkilerin)

  blotting paper
  kurutma kağıdı

  blowpipe
  hamlaç

  boat form
  kayık biçimi

  body (bio)
  beden

  body (phys.)
  cisim

  body-centered cube
  cisim merkezli küp, hacim merkezli küp

  Bohr orbit
  Bohr yörüngesi

  Bohr radius
  Bohr yarıçapı

  boiler
  kazan

  boiler scale
  kazan taşı (buhar kazanlarındaki tortu)

  boiling
  kaynama

  boiling point
  kaynama noktası

  boiling range
  kaynama aralığı

  boiling-point elevation
  kaynama noktası yükselmesi

  bomb calorimeter
  kalorimetre bombası, patlarlı ısıölçer

  bond
  bağ

  bond angle
  bağ açısı

  bond axis
  bağ ekseni

  bond dissociation energy
  bağ ayrışma enerjisi

  bond length
  bağ uzunluğu

  bond order
  bağ derecesi

  bond polarity
  bağ polarlığı

  bond strength
  bağ kuvveti

  double bond
  çift bağ

  bonding
  bağlanma

  bonding orbital
  bağ orbitali

  bonding pair
  bağ çifti

  bone
  kemik

  bone-black
  hayvan kömürü

  boron
  bor (B)

  bottle
  şişe

  bottled gas
  şişelenmiş gaz

  bottoms
  dip tortu (kabın dibinde toplanan sıvı)

  boundary
  sınır, çeper

  boundary layer
  sınır tabakası

  branched carbon chain
  dallanmış karbon zinciri

  branching
  dallanma

  branching process
  dallanma süreci

  branching ratio
  dallanma oranı

  brass
  pirinç(alaşım)

  breating
  nefeslendirme (depolama tanklarındaki gaz haraketi)

  brick
  tuğla

  bridged
  köprülü

  bridging ligand
  köprü ligant

  bright stock
  parlak stok ( yüksek viskoziteli yağlama yağı)

  brine
  tuzlu su (okyanus, göl, yeraltı suları vs)

  brittle
  kırılgan

  brittle material
  kırılgan malzeme

  brittleness
  kırılganlık

  broadenin
  genişleme, enlenme

  bromine
  brom (Br)

  bromine number
  brom sayısı (malzemedeki çift bağ yüzdesini belirten sayı)

  bronze
  tunç (alaşım)

  Brownian movement
  Brown hareketi

  bubble
  kabarcık

  bubble chamber
  kabarcık odası

  bubble point
  kabarcıklanma noktası

  buffer
  tampon

  buffer capacity
  tampon kapasitesi

  buffer solution
  tampon çözelti

  bulk
  yığın

  bulk concentration
  yığın derişimi

  bulk density
  yığın yoğunluğu

  bulk polymerization
  yığın polimerizasyonu

  bumping
  darbe (su içeren petrol ürününün kaynama sırasında kabın duvarına yaptığı vuruntu)

  burette
  büret, damlaç

  burner
  bek

  Bunsen burner
  Bunsen beki

  butter
  tereyağı

  by-product
  yan ürün
   
 3. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  C

  cadmium
  kadmiyum (Cd)

  cage
  kafes

  calcium
  kalsiyum (Ca)

  calibration
  ayarlama

  californium
  kaliforniyum (Cf)

  calorie
  kalori ( 1 gr suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı)

  daily caloric need
  günlük kalori ihtiyacı

  calorimeter
  kalorimetre, ısıölçer

  calsium carbide
  karpit, kalsiyum karbür (CaC2)

  camphor
  kafur

  cap
  başlık, şapka

  capacitance (elec.)
  sığalık

  capacity
  sığa, kapasite

  capillarity
  kılcallık

  capillary
  kılcal

  capillary tube
  kılcal boru

  capped octahedron
  başlıklı sekizyüzlü

  capped square antiprism
  başlıklı kare antiprizma

  capped trigonal prism
  başlıklı üçgen prizma

  capture of electron
  elektron yakalaması

  carbide
  karbür (C4-), bak. calsium carbide

  carbide lamp
  karpit lambası

  carbon
  karbon (C)

  carbon black
  karbon siyahı

  carbon dioxide
  karbon dioksit

  carbon monokside
  karbon monoksit

  carbonization
  koklaştırma

  carburation
  karbürleştirme

  cardboard
  mukavva

  Carnot cycle
  Carnot çevrimi

  carrier
  taşıyıcı

  casting
  döküm

  cast-iron
  dökme demir

  catalist
  katalizör, tezgen

  catalist poisoning
  katalizör zehirlenmesi, tezgen ağılanması

  catalysis
  kataliz, tezleştirme

  catalytic
  katalitik, tezgenli

  catalytic cracking
  katalitik kırma, tezgenli kırma

  catalytic reaction
  katalitik tepkime, tezgenli tepkime

  catalyze
  katalizleme(k), tezgenleme(k)

  cathode
  katot, eksiuç

  cation
  katyon

  cation analysis
  katyon analizi

  caustic
  kostik

  causting lime
  sönmüş kireç

  cauterize(v)
  dağlamak

  cauterized(adj)
  dağlanmış

  cavity
  kovuk

  cell
  hücre, gözcük

  cement
  çimento

  center
  merkez

  center of gravity
  ağırlık merkezi

  center of mass
  kütle merkezi

  centrifuge
  santrifüj, merkezkaç

  ultracentrifuge
  ultrasantrifüj, üstmerkezkaç

  chain
  zincir

  chain fission reaction
  zincir bölünme tepkimesi

  chain formation
  zincir oluşumu

  chain reaction
  zincirleme tepkime

  chair form
  sandalye şekli

  chalk
  tebeşir

  change of state
  hal değişimi

  chapter
  bölüm(kitapta)

  characteristic
  karakteristik, özgü, özgelik

  charcoal
  odunkömürü

  charge
  yük

  charge density
  yük yoğunluğu

  charge transfer
  yük aktarımı

  chelate
  şelat

  chelation
  şelatlaşma

  chemical-
  kimyasal-

  chemical bond
  kimyasal bağ

  chemical change
  kimyasal değişim

  chemical equilibrium
  kimyasal denge

  chemical manure
  kimyasal gübre

  chemical property
  kimyasal özellik

  chemical shift
  kimyasal kayma

  chemical substance
  kimyasal madde

  chemiluminescence
  kimyasal ışıldama

  chemisorption
  kimyasal tutunma, kimyasal yüzerme

  chemist
  kimyacı

  chemistry
  kimya

  chiral
  kiral

  circularity
  döngüsellik

  circulation
  dolaşım

  circumstance
  durum, ahval

  according to circumstance
  duruma göre

  clamp
  kıskaç

  class
  sınıf

  classification
  sınıflandırma

  clathrate compound
  kafes bileşikleri

  clay
  Attapulgus clay

  kil
  Attapulgus kili

  cleavage
  yarılma

  cleavage plane
  yarılma düzlemi

  clockwise
  saat yönü

  closed shelh
  dolu kabuk

  close-packing
  close-packed structure

  sık istiflenme
  sık istiflenmiş yapı

  cloud chamber
  sis odası

  cluster compound
  küme bileşiği

  coagulation
  pıhtılaşma

  coal
  kömür

  cock
  meşe mantarı; mantar tıpa

  coding
  kodlama

  coefficient
  katsayı

  cognitive
  bilişsel

  coherent light
  eşevreli ışık

  cohesion
  içyapışkanlık

  coke
  kok

  coking
  koklaştırma

  cold
  soğuk

  colimated light
  paralelleştirilmiş ışık

  colleaque
  meslektaş

  collector
  toplayıcı

  collimate
  paralel yapma

  collimator
  paralelleştirici (ışığı)

  collision
  çarpışma

  color film
  renkli film

  color harmony
  renk ahengi

  color, colour
  renk

  dominant color
  baskın renk

  local color
  yerel renkler

  multi-coloured
  çok renkli

  color-blindness
  renk körlüğü

  coloredness
  renklilik

  colorimeter
  renkölçer

  colorimetry
  renkölçüm, renkölçme

  colorlessness
  renksizlik

  colourness
  renksiz

  column
  sütun, kolon

  combination
  birleşme

  combustible gas
  yanıcı gaz

  combustion
  yanma

  combustion products
  yanma ürünleri

  common ion effect
  ortak iyon etkisi

  comparison
  karşılaştırma, mukayese

  compatibility
  bağdaşıklık, uyuşma

  compatible
  bağdaşık

  compile
  derleme

  compiler
  derleyici

  complement
  tamamlayan

  complementary color
  tamamlayıcı renk

  component
  bileşen

  composite
  karma

  composition
  bileşim

  compound
  bileşik

  compressed gas
  sıkıştırılmış gaz

  compressibility
  sıkıştırılabilirlik

  Compton effect
  Compton etkisi

  computer
  bilgisayar

  concantrate
  deriştirme

  concantrated
  derişik

  concentration
  derişim

  concept
  kavram

  conclusion
  sonuç

  concrete
  somut

  concrete(chem.)
  beton

  condensation
  yoğunlaşma

  condensation point
  yoğunlaşma noktası

  condenser
  yoğunlaştırıcı

  condition
  şart

  sufficient condition
  yeterli şartlar

  necessary condition
  gerekli şartlar

  conductance
  iletme

  conduction
  iletim

  conductivity
  iletkenlik

  conductor
  iletken

  configuration
  düzenlenme biçimi

  conservation of energy
  enerji korunumu

  consistence
  kıvam

  consistency
  kıvamlılık

  container
  kap

  contamination
  safsızlık

  contemporary
  çağdaş

  content
  içerik

  contents
  içindekiler

  context
  bağlam

  continuous spectrum
  sürekli spektrum

  continuum light source
  sürekli ışık kaynağı

  control
  denetleme

  controversial point
  tartışmalı nokta

  cooling
  soğuma

  copper
  bakır (Cu)

  core
  nüve

  core structure
  nüve yapısı

  cork oak
  mantar meşesi

  corkscrew
  mantar burgusu, tirbuşon

  corky layer
  mantar tabakası

  coupling constant
  eşleşme sabiti

  coustic soda
  kostik soda, (sodyum hidroksit)

  critacal mass
  kritik kütle

  critacal point
  kritik nokta

  criterion
  ölçüt, kıstas, kriter

  critical
  kritik

  critical pressure
  kritik basınç

  critical temperature
  kritik sıcaklık

  cross-section
  çapraz kesit, kesit alan

  crown-ether
  taç-eter

  crucible
  kroze

  crude
  ham

  crude oil
  ham petrol

  crystal
  kristal, billur, kırılca

  crystal defect
  kristal kusuru, kırılca gediği

  crystal field
  kristal alan

  crystal growth
  kristal büyümesi

  crystalline
  kristalin, billuri

  crystallography
  kristalografi

  cube
  küp

  cube root
  küp kök

  cube-sugar
  kesme şeker

  cultivated mushroom
  kültür mantarı

  cumulative
  birikmiş, toplanmış

  current
  akım, cereyan

  current density
  akım yoğunluğu

  curve
  eğri

  cuvette
  banyo teknesi, küvet

  cycle
  çevrim, dönü

  cycle time
  çevrim süresi, dönü süresi

  cyclic
  dönül, siklik, dolam

  cyclic molecules
  dönül moleküller, dolamlılar

  cyclic operation
  dönül işlem

  cyclic process
  çevrimsel süreç

  cyclotron
  siklotron
   
 4. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  D

  data
  veriler

  datum
  veri

  decay(nuclear)
  bozunma

  decomposition
  bozunma

  deconstruction
  yapıbozum

  dedection limit
  tayin sınırı

  dedector
  dedektör, bulucu

  deduction
  çıkarım

  deep
  derin

  deep structure
  derin yapı

  deep-freeze
  derin dondurucu

  defect
  kusur

  defining characteristics
  tanımlayıcı özellik

  definite proportions law
  belirli oranlar kanunu

  definition
  tanım, tarif

  degeneracy
  eşenerjilik

  degeneration
  yozlaşma

  degree of freedom
  serbestlik derecesi

  delta
  delta (d)

  denominator (math.)
  payda

  dense
  yoğun

  density
  yoğunluk

  department
  bölüm

  chemical department
  kimya bölümü

  derivative
  türev

  design
  tasarım

  detergent
  deterjan, ağartıcı

  determinant
  determinant, belirtken

  development
  kalkınma, inkişaf

  dew point
  çiğlenme noktası

  dextrorotatory
  sağa çeviren

  diagonal
  köşegen

  diagonalization
  köşegenleştirme

  diagram
  diyagram, çizge

  dictionary
  sözlük, lūgat

  diffraction
  kırınım

  diffusion
  difüzyon, yayınım

  diluent
  seyreltici

  dilute
  seyreltik

  dimension
  boyut

  dinamic
  dinamik

  dipole
  iki kutuplu, dipol

  direct
  doğrudan

  direction
  yön, doğrultu

  discharge
  boşaltma

  discharge
  boşalım

  discontinuity
  kesintililik

  discourse
  söylem

  discovery
  keşif

  disharge coefficient
  boşaltma katsayısı

  dislocation
  çıkık

  dispersion
  dağılım, serpinti

  dissociation
  ayrışma

  dissolution
  çözünme

  dissolve
  çözme

  distance
  mesafe

  distillate
  damıtılan, damıtma ürünü

  distillation
  damıtma

  fractional distillation
  ayırımsal damıtma

  distilled water
  damıtık su, saf su

  distinction
  ayırım

  distortion
  tahrifat, yamultma

  diverge
  ıraksama(k)

  divergencd
  ıraksama

  divergent
  ıraksak

  divergent lense
  ıraksak mercek

  divergent series
  ıraksak seriler

  dodecahedron
  onikiyüzlü

  donor
  verici

  donor number
  verici sayısı

  dopping
  katkılama

  Doppler broadening
  Doppler genişlemesi

  dose
  doz

  double
  çift

  double bond
  çift bağ

  double-figure
  çift rakam

  doublet
  ikili

  drainage
  direnaj, akaçlama, (fazla suları akıtma)

  draining basin
  iskan havzası

  drier
  kurutucu

  drug
  ilaç

  drug design
  ilaç tasarımı

  dry
  kuru

  drying-oven
  etüv

  dye
  kumaş boyası

  dyestaff
  boya eczası
   
 5. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  E

  earth
  yer, yer kabuğu

  echo
  yankı, akis

  eclipsed
  çakışık

  effect
  etki, tesir

  effective
  etkin

  effective nuclear charge etkin çekirdek yükü
  efficiency
  randıman

  efflorescence
  çiçeklenme (minerallerin)

  effusion
  efüzyon, sızınım

  eigenfunction
  özfonksiyon

  elastic
  esnek

  elasticity
  esneklik, elastikiyet

  elecromagnetic theory
  elektromanyetik kuram, kıvılmıknatıs kuramı

  electric field
  elektrik alan

  electrical charge
  elektrik yükü, kıvıl yük

  electricity
  elektrik, kıvıllık

  electrification
  elektrifikasyon, kıvıllandırma

  electrify
  elektriklendirmek, kıvıllandırmak

  electrochemistry
  elektrokimya, kıvılkimya

  electrode
  elektrot, kıvıluç

  electrodynamics
  elektrodinamik, kıvıldevimbilim

  electrolysis
  elektroliz, kıvılkesim

  electrolyte
  elektrolit, kıvılkesilgen

  electrolytic solution
  elektrolit çözeltisi

  electromagnetism
  elektromanyetizm, kıvılmıknatıslık

  electromotor force
  elektromotor kuvvet, kıvıliter kuvvet

  electron
  elektron, eksicik

  electron affinity elektron ilgisi
  electron transport process elektron taşınım süreci
  electronegativity
  elektronegatiflik, eksiçekerlik

  electroplating
  elektrokaplama

  electrostatics
  elektrostatik, kıvıldinimbilim

  element
  element, öğe

  elemental analysis
  element analizi

  elementary particles
  temel tanecikler

  elimination
  ayrılma

  elimination
  bertaraf etme, eleme

  emerald
  zümrüt

  empiric
  denel, tecrübi

  emptiness
  boşluk

  empty
  boş

  enamel
  mine, dişminesi

  enamel
  emaye

  endothermic
  ısıalan

  energy
  enerji, erke

  energy level enerji düzeyi
  energy transfer enerji aktarımı, erke atlaması
  energy-gap enerji aralığı
  environment
  çevre

  environmental chemistry çevre kimyası
  environmental pollution çevre kirliliği
  enzyme
  enzim, özgen

  epsilon
  epsilon(ε)

  equation

  equation of state
  denklem

  hal denklemi

  equatorial position
  ekvator konumu

  equilibrium
  denge

  equipment
  teçhizat, donanım

  equivalence point
  eşdeğerlik noktası

  equivalent
  eşdeğer

  equivalent gram eşdeğer gram
  equivalent mass eşdeğer kütle
  equivalent proportion law eşdeğer oranlar kanunu
  essence
  öz

  essence(chem.)
  esans

  eta
  eta(η)

  evaluation

  desktop evaluation
  değerlendirme

  masaüstü değerlendirmesi

  evaporation
  buharlaştırma

  evaporator
  buharlaştırıcı, tephir kazanı

  even nuclei
  çift çekirdekler

  evidence
  delil, kanıt

  exact differantial
  tam diferansiyel

  examination
  inceleme

  excite
  uyarma

  excited electron uyarılmış elektron
  excited state uyarılmış hal
  exclusion principle
  dışarlama ilkesi

  exercises
  alıştırmalar

  exitation
  uyarılma

  exothermic
  ısıveren

  expansion
  genleşme

  experience
  deneyim

  experiment
  deney

  experimental error
  deneysel hata

  expert
  uzman

  explanation
  açıklama

  explosion
  patlama

  explosives
  patlayıcılar

  exponential
  üstel

  exposition
  sergileme

  external world
  dış dünya

  extinction coefficient
  sönümleme katsayısı

  extract
  özüt, ekstrat

  extraction özütleme, ekstraksiyon
  extreme
  aşırı
   
 6. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  F

  fabric
  kumaş

  face-centred unit cell
  yüzey merkezli birim hücre

  fatique of metal
  metal yorgunluğu

  fatty acid
  yağ asidi

  fatty substance
  yağlı maddeler

  feed
  besleme

  feedback
  geribesleme

  Fermi level
  Fermi düzeyi

  fertilizer
  suni gübre

  fibre, fiber
  lif

  fibres
  elyaf (lifin çoğulu)

  field
  alan

  figuration
  şekillendirme

  figure

  geometrical figure
  şekil

  geometrik şekiller

  fill
  doldurma

  filler
  dolgu

  filter
  süzgeç

  filter-paper
  süzgeç kağıdı

  filtrate
  süzüntü

  filtration
  süzme

  fine
  ince

  fine-structure ince-yapı
  finishing
  apreleme(tekstil)

  finite
  sonlu

  fire
  ateş

  fire-brick ateş tuğlası
  fixation
  tespit (boyacılık)

  fixative
  tespit maddesi

  flame
  alev

  flament
  fitil

  flammable
  alev alıcı

  flavorous
  lezzetli

  flavour
  lezzet

  flavouring
  lezzetlendirici

  flavourless
  lezzetsiz

  flexibility
  bükülebilirlik

  flint
  çakmaktaşı

  fluid
  akışkan

  fluidity
  akışkanlık

  fluorescence
  floresans, ışınırlık

  fluorescent
  floresan, ışınır

  flux
  akı

  foam
  köpük

  focus
  odak

  focussing
  odaklamak

  fog
  sis

  foil
  folyo

  forbidden
  yasak, izinsiz

  forbidden transition yasak geçiş
  force

  centrifugal force
  kuvvet

  merkezkaç kuvvet

  force constant kuvvet sabiti
  form
  biçim

  formation
  oluşum

  free
  serbest

  free energy
  serbest enerji

  free radical
  serbest radikal

  freezing
  donma

  freezing-point depression donma noktası alçalması
  frequency
  frekans, sıksayı

  friction
  sürtünme

  friction coefficient sürtünme katsayısı
  frontier orbitals
  hudut orbitalleri

  fuel
  yakıt

  fugni(lat)
  mantarlar

  fume
  is

  function
  fonksiyon, işlev

  fundamental unit
  temel birim

  fungiform
  mantarbiçim

  fungoid
  mantarsı

  fungus (lat)
  mantar (bot.)

  funnel
  huni

  furnace
  fırın
   
 7. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  G

  gamma
  gama

  gap
  aralık

  gasoline
  benzin

  geminal
  ikiz

  generator
  üreteç

  genesis of the elements
  elementlerin yaratılışı

  glass
  cam

  watch glass
  saat camı

  glassy
  camsı

  glase
  sır

  glazing
  sırlama (seramik)

  glue
  tutkal, zamk

  goggles
  koruyucu gözlük

  gold
  altın (Au)

  grade
  cins; sınıf

  grafting
  aşılama (polimer)

  grain
  zerre, tane

  granul
  zerrecik,tanecik

  graphic
  grafik

  graudated cylinder
  mezür, ölçü kabı


  gravity
  yerçekimi

  grease
  makine yağı

  greenhouse
  sera, limonluk

  greenhouse effect
  sera etkisi

  ground state
  temel hal

  group
  grup

  grow
  büyüme

  guest
  konak

  guide
  kılavuz

  gypsum
  alçıtaşı

  gyromagnetic ratio
  dönermıknatıslık oranı

  gyroscope
  jiroskop
   
 8. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  H

  half-life
  yarıömür

  hamiltonian operator
  hamilton işlemcisi

  hammered iron
  dövme demir

  hammering
  dövme

  hard acid
  sert asit

  hard water
  sert su

  hardening
  sertleştirme

  hardness
  sertlik

  hardware
  donanım

  harmony
  ahenk

  heat
  ısı

  heater
  ısıtıcı

  heavy metals
  ağır metaller

  heavy water
  ağır su (D2O)

  henna
  kına

  hepta (Lat.)
  yedi

  herbicide
  ot öldürücü

  heterogeneous
  heterojen, çoktürlü

  heteronuclear
  farkı çekirdekli

  highest order rotation axis
  en yüksek dereceli dönme ekseni

  high-tech
  ileri teknoloji

  hollow
  oyuk

  hollow cathode lamb
  oyuk katot lambası

  homogeneous
  homojen, tektürlü

  homonuclear
  aynıçekirdekli, eşöğecikli

  hood
  çekerocak

  hops
  şerbetçiotu

  horizontal
  yatay

  horsepower
  beygirgücü

  host
  konuk

  host-guest compounds
  konuk-konak bileşikleri

  humidity
  nem, nemlilik

  Hückel approximation
  Hückel yaklaşımı

  hybrid
  melez

  hybrid orbital
  melez orbital

  hybridization
  melezleşme

  hydration
  hidrasyon, susarılım

  hydrogen burning
  hidrojen yanması

  hydrolysis
  hidroliz, suylakesim

  hydrophile
  hidrofil, susever

  hygiene
  sağlık bilgisi, hijyen

  hygrometer
  nemölçer

  hygroscopic
  nem çekici

  hypefine structure
  ince yapı

  hypotetical
  varsayımsal, farazi

  hypothesis
  varsayım, faraziye
   
 9. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  I

  ice
  buz

  identify
  özdeşleşme

  identity
  özdeşlik

  identity operation
  özdeşlik işlemi

  ignition
  ateşleme

  ignition point
  ateşleme noktası

  illuminant
  aydınlatıcı

  illumination
  aydınlatma

  image
  görüntü, imge

  imitation
  taklit

  immersion
  daldırma

  immiscible
  karışmayan

  immunity
  bağışıklık

  impact
  vuruş, vurma

  impermeable
  geçirmez

  improper rotation
  yansımalı dönme

  inactivation
  etkinsizleştirme

  inactive
  etkisiz

  incandestence
  akkor

  incendiary
  yakıcı

  inclusion compound
  kuşatan bileşik

  incompressibility
  sıkıştırılamazlık

  incompressible volume
  sıkıştırılmaz hacim

  increasing
  artma

  increment
  çoğalma

  index
  dizin

  indicator
  indikatör, belirteç

  indigo blue
  çivit macisi

  indirect effect
  dolaylı etki

  induction
  tümevarım (felsefe)

  ineffective
  etkin olmayan

  inefficiency
  etkisizlik

  inert inert, âtıl
  inert pair effect
  âtıl çift etkisi

  infinite
  sonsuz

  infinitesimal
  sonsuz küçük

  inflammable
  tutuşan, alev alan

  influence
  tesir

  information
  bilgi, malumat

  infrared
  kızılaltı, kızılötesi

  inharmonious
  ahenksiz

  initiator
  başlatıcı

  injection
  iğne yapma, enjeksiyon (tıp)

  ink
  mürekkep

  inner-sphere reaction
  iç-küre tepkimeleri

  in-plane vibration
  düzlem-içi titreşim

  input
  girdi

  insecticide
  böcek öldürücü

  instant
  an, lâhza

  instruction
  talimat

  instruction manual
  talimat kitabı / el kitabı

  instrument
  alet, cihaz

  insulator(elek.)
  yalıtkan, izolatör

  integral
  integral, tümlenik

  integration
  bütünleşme

  interaction

  van der Waals interaction
  etkileşim

  van der Waals etkileşimi

  interface
  arayüz

  interfacial tension
  yüzeylerarası gerilim

  interference
  girişim

  interferometer
  girişimölçer, interferometre

  intermediate
  araürün

  intermolecular attraction
  moleküllerarası çekim

  internal conversion
  iç dönüşüm

  interpretation
  yorum

  intersection
  arakesit

  intrinsic
  özgün, hakiki

  intrinsic semiconductor
  öz yarıiletken

  introduction
  giriş

  invariant
  değişmez

  invent
  icat etme(k)

  invention
  icat

  inventor
  mucit, icat eden

  inversion
  evrilme, inversiyon

  inversion center
  evrilme merkezi

  investigation
  araştırma

  investigation
  inceleme, araştırma

  ion
  iyon, yükün

  ionic
  iyonik, yükünsel

  ionic strength
  iyon şiddeti

  ionization
  iyonlaşma

  ionized atom
  iyonlaşmış atom

  iron
  demir (Fe)

  irreducible representation
  indirgenemez temsil

  irreversible
  tersinmez ·

  isobar
  izobar, eşbasınç eğrisi

  isochrone
  eşhacim, eşoylum eğrisi

  isolate
  yalıtma, tecrit etme

  isolated system
  yalıtılmış sistem

  isolation
  yalıtım, tecrit

  isolator
  yalıtkan, tecrit eden

  isomer
  izomer, eşiz

  isomerization
  izomerizasyon, eşizlenme

  isotherm
  izoterm, eşsıcaklık eğrisi

  isotope
  izotop, yerdeş

  isotropic
  eşyönlü
   
 10. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  J

  jade
  yeşim

  juice
  özsu, usare
   
 11. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  K

  kingdom
  alem

  animal kingdom
  hayvanlar alemi

  knead
  yoğurma

  knock
  vurma
   
 12. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  L

  labeling
  etiketleme

  laboratory
  laboratuvar

  lacquer
  doğal vernik

  lame
  lam

  lamelle
  lamel

  lattice
  örgü ·

  lattice points
  örgü noktaları

  laudanum
  afyon ruhu, afyon tentürü

  law
  yasa

  layer
  tabaka, katman

  leaching
  yıkayarak uzaklaştırma

  lead
  kurşun (Pb)

  lead poisoning
  kurşun zehirlenmesi

  leather
  meşin, kösele, tabaklanmış deri

  leaving group
  ayrılan grup

  lenght
  uzunluk

  lens
  mercek

  level
  düzey

  leveling effect
  düzeyleme etkisi

  levorotatory
  sola çeviren

  library
  kütüphane

  licence
  lisans, yüksekokul diploması

  ligand field splitting
  ligant alan yarılması

  lignite (brown coal)
  linyit

  lime

  causting lime
  kireç

  sönmüş kireç

  lime stone kireç taşı
  limited
  sınırlı, mahdut

  limiting angle
  sınır açısı

  limiting conductivity
  sınır iletkenlik

  limiting curve
  sınırlayıcı eğri

  line spectrum
  hat (çizgi) spektrumu

  linear
  doğrusal

  linear-combination
  doğrusal bileşim

  lipid
  yağ (polar olmayan organik çözücülerde çözünen)

  liquefaction
  sıvılaşma süreci, sıvılaşma eğilimi

  liquefaction
  sıvılaştırma

  liquefy
  sıvılaşma(k), sıvılaştırma(k)

  liquescent
  sıvılaşmış

  liqufier
  sıvılaşma

  liquid
  sıvı

  liquid crystal
  sıvı kristal

  liquid fuel
  akaryakıt

  list
  liste

  literature
  edebiyat

  literature
  literatür, basılmış maddeler (broşür, genelge vs)

  litmus-paper
  turnusol kağıdı

  loading
  yükleme

  local
  yerel

  lone-pair
  yalın çift

  longitudinal
  boylamasına

  low pressure
  alçak basınç

  lubricant
  yağlayıcı

  lumber
  kereste

  lung
  akciğer
   
 13. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  M

  machine
  makine

  magnet
  mıknatıs

  magnetic field
  manyetik alan

  magnetic polarization
  manyetik kutuplanma

  magnetisation
  mıknatıslama

  magnetochemistry
  mıknatıs kimyası

  magnitude
  büyüklük

  main group elements
  temel/baş grup elementleri

  manual
  el ile yapılan

  manure
  gübre

  manuscript
  el ile yazılmış metin

  marble
  mermer

  margarin
  katıyağ

  mass
  kütle

  mass conconservation law
  kütle korunum kanunu

  mass number
  kütle numarası

  mass percent
  kütle yüzdesi

  mass-energy equivalence
  kütle-enerji eşdeğerliği

  material
  malzeme

  matter
  madde

  maximum
  en büyük, azami

  mean-free-path
  ortalama serbest yol

  mean-life
  ortalama ömür

  mean-velocity
  ortalama-hız

  measure
  ölçme, ölçü

  measurement
  ölçüm

  measurement process
  ölçüm süreci

  measuring cylinder
  ölçülü silindir

  mechanism
  mekanizma

  medical examination
  muayene

  medium
  ortam

  melting
  erime

  melting point
  erime noktası

  membrane
  zar

  memory
  bellek

  menthol
  nane ruhu, mentol

  mercury
  civa (Hg)

  metal coating
  metal kaplama

  metal engraving
  metal oymacılığı

  metal plate
  levha

  metal plating
  metal kaplama

  metalloid
  yarımetal

  metastable
  yarıkararlı

  metastable state
  yarı kararlı durum

  method
  yöntem

  methylene blue
  metilen mavisi

  mica
  mika

  microbe
  mikrop

  micron
  mikron

  microwave
  mikrodalga

  migrate
  göç etme

  migration
  göç

  mild steel
  yumuşak çelik

  milk of lime
  kireç sütü

  mill
  değirmen

  mill
  öğütme

  mine
  maden, maden ocağı

  mineral
  maden, mineral

  mineral oil maden yağı
  mineral water maden suyu
  mineral wool
  maden pamuğu

  minimum
  en küçük, askari

  miscible
  karışabilir

  misciblity
  karışabilirlik

  mixer
  karıştırıcı

  mixing
  karışma

  mixture
  karışım

  mobile
  seyyar, müteharrik, devingen, hareketli

  mode
  kip

  moderate
  mutedil, ılımlı, aşırı derecede olmayan

  modulation

  amplidude modulation

  frequency modulation

  phase modulation
  düzenleme

  genlik düzenleme

  frekans düzenleme

  faz düzenleme

  mohair
  tiftik, Ankara tiftiği

  moisture
  rutubet

  moisture content
  rutubet miktarı

  mold,mould
  küf

  mole concept
  mol kavramı

  mole fraction
  mol kesri

  molecular attraction
  moleküler çekim

  molecular formula
  molekül formülü

  molecular mass
  molekül kütlesi

  molecular orbital theory
  molekül orbital kuramı

  molecular sieve
  moleküler elek

  molecular structure
  molekül yapısı

  molecular volume
  molekül hacmi

  molecular weight
  molekül ağırlığı

  moment of inertia
  eylemsizlik momenti

  monochromatic
  tekrenkli

  mordant
  mordan

  mordanting
  mordanlama

  morphology
  morfoloji, biçim bilim

  mosaic
  mozaik

  motion
  hareket, devinim

  mud
  çamur

  mud-bath
  çamur banyosu

  multichannel
  çok kanallı

  multiple bond
  çoklu bağlar

  multiple proportion law
  katlı oranlar kanunu

  multiplet
  çoklu

  multiplicity
  çokluk

  multivalent
  çok değerlikli

  muscle
  kas, adele

  mushroom
  mantar(bot)

  mutual attraction
  karşılıklı çekim

  mycosis
  mantar hastalığı
   
 14. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  N

  nature
  doğa, tabiat

  nebulization
  sisleştirme

  nebulizer
  sisleştirici

  nectar
  meyve özü, nektar

  negative
  eksi

  net


  network
  ağ, örüt

  nitration
  nitrolama

  nitrogen
  azot (N)

  noble gases
  soy gazlar, asal gazlar

  nodal plane
  düğüm düzlemi

  nodal surface
  düğüm yüzeyi

  noise
  gürültü

  nomenclature
  adlandırma

  non bonding
  bağ yapmayan

  nonaqueous solvent
  susuz çözücüler

  nonbonding orbital
  bağ yapmayan orbital

  non-crossing rule
  kesişmezlik kuralı

  non-linear molecule
  doğrusal olmayan molekül

  notation
  gösterim

  nuclear chemistry
  çekirdek kimyası

  nucleation
  çekirdeklenme

  nuclei
  çekirdekler

  nucleophile
  nükleofil, çekirdek seven

  nucleus
  çekirdek

  number
  sayı, numara

  numerable
  sayılabilen

  numerator
  sayıcı

  numeric
  sayısal

  numeric analysis sayısal analiz/çözümleme
  numerical value
  sayısal değer
   
 15. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  O

  object
  nesne

  obligation
  yükümlülük

  observation
  gözlem

  octet rule
  sekizli kuralı

  odd nuclei
  tek çekirdekler

  odor
  koku

  off-diagonal
  köşegen dışı

  oil
  petrol

  oil
  sıvı yağ

  oil analysis
  yağ analizleri

  oil bath
  yağ banyosu

  oil of vitriol
  zaç yağı, sülfürik asit

  oil-paint
  yağlı boya

  oktahedron
  sekizyüzlü

  oleum
  dumanlı sülfürik asit

  olive oil
  zeytinyağı

  operation
  işlem

  operation
  işlem

  opium
  afyon(bot)

  optical activity
  optikçe aktiflik

  optical density
  optik yoğunluk

  orbit
  yörünge, dolanca

  order
  düzen

  order
  derece, mertebe

  ore
  cevher, filiz

  orientation
  yönlendirme

  oscillating theory
  salınma kuramı

  oscillation
  salınım, salınma

  out of plane bending
  düzlem dışı eğilme

  outer-sphere reaction
  dış-küre tepkimeleri

  output
  çıktı

  oven
  ocak

  overlap
  örtüşme

  overpotential
  aşırıgerilim

  oxidation
  yükseltgenme

  oxidation number
  yükseltgenme sayısı

  oxidazing agent
  yükseltgen

  oxidizing. flame
  yükseltgeyici alev

  oxygen absorbent
  oksijen tutucu

  oxygen blowpipe
  oksijen hamlacı

  oxygen carrier
  oksijen taşıyıcı

  oxygen water
  oksijenli su

  ozone layer
  ozon tabakası
   
 16. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  P

  painless
  ağrısız

  packing effect
  paketleme etkisi

  pain
  ağrı

  paint
  boya

  painting
  boyama

  painter
  ressam

  paired electron
  eşleşmiş elektron

  paper
  kağıt

  parameter
  değişken, parametre

  parchment
  parşömen, üzerine yazı yazılan deri

  partial
  kısmi

  partial pressure
  kısmi basınç

  particle
  tanecik

  partition
  taksim, üleştirme

  paste

  tooth paste
  macun

  diş macunu

  path
  yol

  pattern
  desen, motif

  peanut
  yerfıstığı

  penetration
  girginlik

  pentagonal bipyramid
  beşgen çift piramit

  permanent
  kalıcı

  permanent hardness
  kalıcı sertlik

  permeability
  mıknatıs geçirgenliği

  phase
  faz, evre

  phase diagram
  faz diyagramı, evre çizgesi

  phenomenon
  fenomen, görüngü

  philosophy
  felsefe

  philosophy of science
  bilim felsefesi

  phosphorus
  fosfor (P)

  photolysis
  fotoliz, ışılkesim

  photon
  foton, ışıncık

  photosensitive
  ışığaduyarlı

  pigment
  boyarmadde

  pitch
  zift

  plane
  düzlem

  plaster

  plaster bandage
  alçı

  alçı sargı

  plastering
  alçılama

  plating
  kaplama

  point group
  nokta grubu

  poison

  rat-poison
  zehir

  fare zehiri

  poisonous plants
  zehirli bitkiler

  polar
  kutupsal

  polarity
  kutupsallık

  polarizabiliy
  kutuplanabilirlik

  polarization
  kutuplanma

  polarize
  kutuplama

  polarized
  kutuplanmış

  polarized light
  kutuplanmış ışık

  polaroid
  kutuplayıcı

  polaroid spectacles
  kutuplayıcı gözlük

  pole
  kutup

  polish
  perdah, parlatma

  polishing machine
  perdah tornası

  polished
  perdahlı

  poly-
  çok- (ön takı)

  polychromatic
  çokrenkli

  polycylic
  çok dönül, çok dolamlı

  porosity
  gözeneklilik, mesamatlık

  position
  konum

  positive
  artı

  posteriori (lat.)
  soncul, deney sonucu elde edilen

  postulate
  öndoğru, önkabul, kaziye

  power
  güç

  precipitate
  çökelek

  precipitation
  çöktürme

  precipitation titration
  çöktürme titrasyonu

  precision
  kesinlik

  predissociation
  ön ayrışma

  preference
  tercih

  preheater
  ön ısıtıcı

  pressure
  basınç

  presupposion
  ön kabul

  primary
  birincil

  primitive cubic
  basit kübik

  principal axis
  baş eksen

  principle
  ilke

  priority
  öncelik

  probability
  olasılık, ihtimaliyet

  problem
  sorun, mesele

  procedure
  usul, yordam, muamelat

  process

  Haber-Bosh process
  işlem, proses

  Haber-Bosh işlemi/prosesi

  process
  süreç

  process control
  süreç denetimi

  product
  ürün

  propagation
  yayılma

  property
  özellik

  protecting
  koruyucu

  protection
  koruma

  proton affinity
  proton ilgisi

  puckered ring
  zik-zak halka

  pure
  saf, arı

  pure substance
  saf madde

  purification
  saflaştırma, arıtma

  purity
  saflık

  purple
  mor
   
 17. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  Q

  quadruple
  dörtlü

  quadruple bond
  dörtlü bağ

  quadruple point
  dörtlü nokta

  quadrupole dört kutuplu
  qualitative nitel,vasfi
  quality
  nitelik, vasıf

  quantitative
  nicel, miktari

  quantity
  nicelik, kemiyet

  quantum yield
  kuantum verimi

  quarz
  kuvars

  quintuple point
  beşli nokta
   
 18. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  R

  radiation
  ışıma

  radical
  kök

  radio theraphy
  ışın tedavisi

  radius
  yarıçap

  random
  rasgele

  random process
  rasgele süreç

  randomness
  rasgelelik

  range
  aralık

  rare earth metals
  nadir toprak metalleri

  rate
  hız

  rate constant
  hız sabiti

  raw material
  hammadde

  ray
  ışın

  reactant
  tepken, reaktant

  reaction

  abstraction reaction
  tepkime

  sökücü tepkime

  reaction order
  tepkime derecesi

  reasoning
  muhakeme

  receptor(bio.)
  alıcı

  recrystallization
  yeniden kristallendirme

  reduce
  indirgeme

  reduced mass
  indirgenmiş kütle

  reducible representation
  indirgenebilir temsil

  reduction
  indirgenme

  reduction potential
  indirgenme potansiyeli

  reference
  atıf, referans

  references
  kaynaklar

  reflection operation
  yansıma işlemi

  reflux
  geriakım, geridöndürme

  refraction
  kırılma

  refraction point
  kırılma indisi

  refrigeration
  soğutma

  refrigerator
  soğutucu,buz dolabı

  regeneration
  yenileme

  regulator
  düzenleyici

  reinforcement
  takviye

  relation
  bağıntı, görelik, münasebet

  relative
  bağıl, göreli

  relative density
  bağıl yoğunluk

  relative humidity bağıl nem
  relativity
  görelilik

  replacement
  yer değiştirme, yerine koyma

  representation
  temsil, gösterim

  representative elements
  temsilci elementler

  repulsion
  itme

  research

  applied research
  araştırma

  uygulamalı araştırma

  resin
  reçine

  resistence
  direnç, mukavemet

  respiratory mask
  solunum maskesi

  restoration
  onarım

  reverse osmosis
  ters osmoz

  reversibility
  tersinirlik

  reversible
  tersinir

  reversible process
  tersinir süreç

  ring
  halka

  ring molecules
  halkalı moleküller

  road
  yol, karayolu

  roast
  kavurma

  rocking vibration
  sallanma titreşimi

  rotation operation
  dönme işlemi

  rotational motion
  dönme hareketi

  row
  satır

  rubber
  lastik

  rubber
  kauçuk

  rubber cloth
  muşamba

  ruby
  yakut

  rust
  pas
   
 19. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  S

  sabonification
  sabunlaştırma

  salinity
  tuzluluk

  salt
  tuz

  salt of lemon
  limon tuzu

  salve
  merhem

  sample
  numune

  sand
  kum

  sand paper
  zımpara kağıdı

  sapphire
  safir

  satellite
  uydu

  saturated
  doygun

  saturated air
  doygun hava

  saturated compound
  doygun bileşik

  saturated solution
  doygun çözelti

  saturated vapor
  doygun buhar

  saturation
  doyma

  saturation point
  doyma noktası

  saturation pressure
  doyma basıncı

  saturation temperature
  doyma sıcaklığı

  scalar
  sayısal

  scalar product
  sayısal çarpım

  scalar quantity
  sayısal nicelik

  scale
  ölçek

  scanning
  tarama

  scattering
  saçılma

  schema
  şema

  science
  bilim

  scientific
  bilimsel

  scissoring vibration
  makaslama titreşimi

  scorch
  alazlama(k), aleve tutma(k)

  scum
  cüruf (maden)

  search
  arama

  secondary
  ikincil

  section
  kesit

  sedative
  yatıştırıcı

  sediment
  tortu

  sedimentation
  tortulaşma

  seepage
  sızma, sızıntı

  selection rule
  seçim kuralları

  self-
  öz- (önek)

  self-control
  özdenetim

  semi-
  yarı- (önek)

  semiconductor
  yarıiletken

  semimetal
  yarı metal

  semipermeable
  yarı geçirgen

  semitransparent
  yarısaydam

  sensitive
  duyarlı, hassas

  sensitivity
  duyarlılık, hassasiyet

  separatory funnel
  ayırma hunisi

  seperation
  ayırma

  seperator
  ayırıcı

  sequence
  sıralı, ardışık

  series
  dizi

  set
  küme

  shape
  biçim

  sharp
  keskin

  shell
  kabuk

  shielding
  perdeleme

  shielding effect
  perdeleme etkisi

  shift
  kayma

  short-wave
  kısa-dalga

  side
  yan

  side chain
  yan zincir

  side product
  yan ürün

  significant figures
  anlamlı rakamlar/sayılar

  silicon
  silisyum (Si)

  silver
  gümüş (Ag)

  similar
  benzer

  similarity transformation
  benzerlik dönüşümü

  simulation
  benzetim, taklit

  simultaneous
  eşzamanlı, eşanlı

  single bond
  tek bağ

  singlet
  birli, tekli

  sintered glass crucible
  sinterlenmiş cam kroze
  sinterization
  sinterleştirme, topaklaştırma

  site
  yer

  site symmetry
  yer simetrisi

  size
  büyüklük, cesamet

  skeletal vibration
  iskelet titreşimi

  slaked lime
  sönmüş kireç

  slope
  eğim

  slurry
  bulamaç

  smoke
  duman

  soda ash
  soda külü

  soft
  yumuşak

  soft iron
  yumuşak demir

  soft soap
  arap sabunu

  soft water
  yumuşak su

  softening
  yumuşatma

  software
  yazılım

  soil
  toprak

  solar cell
  güneş pili

  solar energy
  güneş enerjisi

  solder
  lehim

  solid
  katı

  solid solution
  katı çözelti

  solid-fuel
  katı yakıt

  solidification
  katılaşma

  solid-state
  katı hal

  solubility
  çözünürlük

  solubility curve
  çözünürlük eğrisi

  solubility product
  çözünürlük çarpımı

  solute
  çözünen

  solution

  acidic solution

  basic solution
  çözelti

  asidik çözelti

  bazik çözelti

  solvent
  çözücü

  soot
  kurum

  sorbtion
  içe tutunma

  sound
  ses

  soundproof
  ses geçirmez

  sour
  ekşi

  source
  menba, kaynak

  space
  uzay

  space group
  uzay grubu

  space lattice
  uzay örgüsü

  spark
  kıvılcım

  spatula
  deney kaşığı, spatül

  specialist
  mütehassıs

  species
  türler

  specific
  özgül

  specific conductivity
  özgül/öz iletkenlik

  specific gravity
  özgül ağırlık

  specific heat
  özgül ısı

  specific rotation
  özgül dönme

  spectator ligand
  seyirci ligant

  speed
  sürat

  sphere
  küre

  spherical
  küresel

  spherical coordinates
  küresel koordinatlar

  spin
  spin

  spin labelling
  spin etiketleme

  spin moment
  spin momenti

  spin trapping
  spin tuzaklama

  spirit
  ispirto

  spirit of salt
  tuz ruhu, hidroklorik asit

  spirit of wine
  şarap ruhu,etanol

  splitting
  yarılma (spektroskopi)

  sponge
  sünger

  spontaneous
  kendiliğinden

  spontaneous combustion
  kendiliğinden yanma

  spontaneous process
  kendiliğinden süreç

  square
  kare

  square antiprism
  kare antiprizma

  square planar
  kare düzlem

  stability
  kararlılık

  stability constant
  kararlılık sabiti

  stabilization energy
  kararlılık enerjisi

  stable
  kararlı

  staggered
  çapraz

  stainless steel
  paslanmaz çelik

  standard
  standart

  standard deviation
  standart sapma

  standard electrode potential
  standart elektrot potansiyeli

  standard hydrogen electrode
  standart hidrojen elektrodu

  standard state
  standart hal

  standard substance
  standart madde, kıyas maddesi

  standart condition
  standart koşullar

  standart solution
  ayarlı çözelti

  starch
  nişasta

  state
  hâl

  state of matter
  maddenin hâlleri

  state of nature
  doğa hâli

  state function
  hâl fonksiyonu

  static
  durgun

  statics
  statik, durukbilim

  stationary
  durağan

  steady-state
  kararlı-hal

  steam
  subuharı

  steam destilation
  subuharı damıtması

  steam jacket
  subuharı ceketi

  steam point
  subuharı noktası

  steam trap
  subuharı tuzağı

  steel
  çelik

  steric hindrance
  sterik engel

  sterile
  arınık (tıp), steril

  sterilization
  arındırma

  stick
  çubuk,sırık

  still-pot
  imbik

  stimulant
  uyarıcı

  stimulus
  uyarı

  stoichiometric compound
  tamkatlı bileşikler

  stoichiometry
  stokiyometri, tamkatlama

  stoma
  gözenek

  stomach
  mide

  stone
  taş

  stopcock
  anahtarlı musluk

  strain
  zorlama

  stray
  kaçak

  strength
  mukavemet

  strengthening
  kuvvetlendirme

  stress
  gerginlik

  stretch
  germe

  stretching
  gerilme

  stripping
  sıyırma

  stripping voltametry
  sıyırma voltametrisi

  strong
  kuvvetli

  structural adaptation
  yapısal intibak

  structural formula
  yapısal formül

  structure
  yapı

  sub
  alt- (ön takı)

  subatomic
  atomaltı

  suberication
  mantarlaşma

  suberin
  mantar özü

  subgroup
  altgrup

  subject
  konu

  subject
  özne

  subscription
  abone

  subshell
  altkabuk

  substance
  madde, kimyasal madde

  substitution
  yerdeğiştirme, değiştirim

  suction
  emme

  sufficient condition
  yeter koşul

  sugar
  şeker

  sugar beet
  şeker pancarı

  sugar cane
  şeker kamışı

  sugar-candy
  akide şekeri

  sulfur
  kükürt (S)

  superconductor
  süperiletken

  supercooling
  aşırı soğutma

  superheated
  kızgın

  superheated vapor
  kızgın buhar

  superheating
  aşırı ısıtma

  supersaturated solution
  aşırıdoygun çözelti

  supersaturation
  aşırı doygunluk

  superstructure
  üstyapı

  supplementary angle
  bütünler açı

  support
  destek

  supporting electrolyte
  destek elektroliti

  surface
  yüzey

  surface area
  yüzey alanı

  surface energy
  yüzey enerjisi

  surface tension
  yüzey gerilim

  surfactant
  yüzey etkin madde

  symbol
  simge, rumuz, sembol

  symmetry
  simetri

  symmetry element
  simetri eleman

  symmetry operation
  simetri işlemi

  syneresis
  büzülme

  synonymous
  eş anlamlı

  synthesis
  sentez, bireşim

  synthesize
  sentezleme

  synthetic
  sentetik, suni

  syringe
  şırınga
   
 20. Cevap: Kimya Terimler Sözlüğü

  T

  table
  çizelge

  tablet
  hap

  tacticity (polm.)
  yönlenme

  tall oil
  çam sakızı

  tallow
  donyağı, içyağı

  tanning
  tabaklama

  tap
  musluk

  tap water
  musluk suyu

  tar
  katran

  tare
  dara

  target
  hedef

  taste
  tat

  tasteless
  tatsız

  temperature
  sıcaklık

  tempering
  menevişleme

  template effect
  kalıp etkisi

  temporary hardness
  geçici sertlik

  tendency
  eğilim, temayül

  tension
  gerilim

  tensor
  tensör, gerey

  term symbol
  terim sembolü

  terminal


  terminal atom
  uç atom

  ternary
  üçlü

  ternary compound
  üçlü bileşik

  ternary system
  üçlü sistem

  tersiyer
  üçüncül

  tertiary
  üçüncül

  tetrahedron
  dörtyüzlü

  text
  metin

  textile
  dokuma, mensucat

  theoretical
  kuramsal, nazari

  theoretical chemistry
  kuramsal kimya

  theory
  kuram, nazariye

  thermal-
  termal-, ısıl (ön takı)

  thermal conductivity
  termal iletkenlik

  thermal energy
  termal enerji, ısıl erke

  thermo-
  termo-, ısıl- (ön takı)

  thermochemistry
  termokimya, ısılkimya

  thermodynamics
  termodinamik, ısıldevimbilim

  thermolysis
  ısıl ayrışma

  thermometry
  termometri, sıcaklıkölçüm

  thermopile
  termopil, ısılpil

  thesaurus
  kavramlar dizini, eşanlamlılar

  thinner
  inceltici

  thorium
  toryum ( Th)

  thread
  iplik

  threshold
  eşik

  threshold-energy
  eşik enerjisi

  time
  zaman

  timing
  zamanlama

  tin
  kalay ( Sn)

  tin plating
  kalaylama

  tissue
  doku

  tool-kit
  alet takımı

  topology
  topoloji, ilinge

  torch
  meşale

  torsional vibration
  burulma titreşimi

  total angular momentum
  toplam açısal momentum

  total hardness
  toplam sertlik

  totaly symmetric
  tamamen simetrik

  toxic
  toksik, zehirli

  toxicity
  toksisite, zehirlilik

  toxin
  toksin, zehir, ağu

  trace element
  eser element

  tracer element
  izleyici element

  trademark
  ticari marka

  trajectory
  gidişizi, yörünge

  transfer
  aktarım

  transform
  dönüştürme

  transformation

  transformation of energy
  dönüştürüm

  enerjinin dönüştürülmesi

  transformer
  dönüştürücü, transformatör

  transition
  geçiş

  transition element
  geçiş elementleri

  transition probability
  geçiş ihtimaliyeti

  transition time
  geçiş süresi

  translation
  ötele(n)me

  translational contribution
  ötelenme katkısı

  translational motion
  ötelenme hareketi

  translucent
  yarısaydam

  transmission
  geçirim

  transmittance
  geçirgenlik

  transparency
  geçirgenlik özelliği

  transparent
  geçirgen, şeffaf

  transplant
  nakletme

  transplantation

  tissue transplantation

  organ transplantation
  nakil

  doku nakli

  organ nakli

  transport number
  taşıma sayısı

  transportation
  taşınım

  trap
  tuzak

  trapping
  tuzaklama

  treatment
  muamele

  tree
  ağaç

  trial and error
  deneme-yanılma

  trigonal bipyramit
  üçgen çift piramit

  triple
  üçlü

  triple bond
  üçlü bağ

  triple salt
  üçlü tuz

  triplet
  üçlü

  triplet splitting
  üçlü yarılma

  tungsten
  tungsten ( W)

  tupe
  tüp

  turbulance
  burgaç, türbülans

  twisting vibration
  bak.vibration

  two-fold axis of symmetry
  iki katlı simetri ekseni
   
Yükleniyor...