Kur’ân’ın Anlaşılmasında Yöntem hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 30 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kur’ân’ın Anlaşılmasında Yöntem hakkında bilgi


  Kur’ân-ı Kerîm müslümanların hayatları için vazgeçilmez bir rehber olarak kabul
  edildiğinden onun doğru anlaşılması için ilk dönemlerden itibaren yoğun bir zihnî faaliyet
  ortaya konmuş ve bunun ürünü olarak zengin bir literatür oluşmuştur. Sahâbe ve onları takip
  eden nesilde şifahî olarak oluşturulan, bir sonraki nesilden itibaren de yazıya geçirilen bu
  mirasın bize kadar gelen ilk örneğini İmam Şâfiî’nin er-Risâle’si teşkil eder. İmam Şâfiî
  “Nasıl anlaşılır?” sorusu yerine “Nasıl açıklıyor?” sorusunu koymuş ve kitabının baş
  tarafında “Allah’ın, kendi hükmünü nasıl ve hangi lafızlarla, kavramlarla açıkladığını”
  tesbit etmeye çalışmıştır.
  Gazzâlî, el-Müstasfâ min ‘ilmi’l-usûl isimli kitabında (I, 339-340), “Hz.
  Peygamber’den duyulan ilâhî kelâmdan Allah’ın muradını anlama” problemini ele almış,
  bunun için hitapta kullanılan dilin bilinmesinin şart olduğunu kaydettikten sonra sözü şöyle
  sürdürmüştür: “Eğer lafız, ‘başka bir mânaya ihtimali bulunmayan’ anlamında ‘nas’ ise
  anlamak için dili bilmek yeterlidir. Eğer sözün birden fazla mânaya ihtimali varsa, yanında
  bir de karîne bulunmadıkça ilâhî murat anlaşılamaz. Karîne de bir kaç çeşittir:
  *‘Hasat günü de hakkını verin’ (En‘âm 6/141) meâlindeki âyette geçen ‘hak’
  kelimesinin ‘öşürdür’ diye açıklanmasında görüldüğü gibi karîne açık bir söz olabilir.
  * ‘ Gökler de O’nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür’ (Zümer 39/67) meâlindeki
  âyette olduğu gibi karîne akıl olabilir.

  *İşaret, hareket ve davranışla öncesi, sonrası gibi pek çok hal karîneleri olabilir.
  Bunları bizzat gören ve yaşayan sahâbe daha sonrakilere, kesin bilgi veya zan hâsıl edecek
  şekilde açık sözlerle veya yukarıda geçenlere benzer karînelerle naklederler...”
  Gazzâlî’nin yaptığı “nas olan ve olmayan sözler” taksimini, mânalarını açarak ve her
  birinin özelliklerini açıklayarak veren usulcülerden Şevkânî (ö. 1250/1832), özetle şunları
  söylemektedir:
  Lafızlar zihinlere, hem mantûkları hem de mefhumlarıyla birtakım mânaları taşırlar.
  Mantûk “söylenen” demektir; mânaya sözden, sözün lugat anlamından ulaşılıyorsa
  anlaşılana terim olarak mantûk denir. Söylenenden, lafızdan değil de onun mânası üzerinde
  düşünülerek, birtakım işaret ve karîneler değerlendirilerek bir başka mânaya ve hükme
  ulaşılıyorsa buna da “mefhum” denir. Mantûk mâna bakımından tek ihtimalli ise “nas”, çok
  ihtimalli ise “zâhir” ismini alır. Lafzın mantûku ile tek mânayı ihtiva etmesi de
  “mutabakat”, “tazammun” ve “iltizam” şekillerinde olursa “sarîh”tir. Belli bir insanın adı
  olan Ahmed lafzının o insanın bütününe delâleti (bütününü anlatması) birincisine
  (mutabakat); eli, ayağı, kalbi gibi parçalarını anlatması (bunların da genelin parçaları olarak
  mânaya dâhil bulunması) ikincisine (tazammun); yürür ve konuşur olduğunu anlatması da
  üçüncüsüne (iltizam) örnektir. İltizamda Ahmed’in insan olduğunu düşünen kimse onun, bir
  ârıza bulunmadıkça yürür ve konuşur olması gerektiği (insan olmaktan bunun lâzım geldiği)
  sonucuna varmaktadır. Bu sonuç, bu mâna Ahmed’in bütünü veya parçası değil başka bir
  ilişki türüyle ona bağlı olan özelliğidir. Bu mânaların tamamı nassın sarih mânalarıdır.
  Sözden mânaya gidiş “iktizâ”, “îmâ” ve “işaret” yollarıyla olursa “gayr-i sarîh”tir.
  Şer‘an veya aklen cümlenin ve mânanın tutarlı, doğru olması belli bir anlayışı (söze
  belli bir mâna vermeyi) zorunlu kılıyorsa “iktizâ delâleti”; cümle ile birlikte bulunan
  hükmü, saçma veya yersiz olmasın diye gerekçe olarak yorumlamak icap ediyorsa, başka bir
  deyişle söz, hükmün gerekçesi olarak değerlendirilmediği taktirde gereksiz olacaksa ve bu
  sebeple gerekçe (illet) olarak değerlendirilmiş olursa “îmâ delâleti”, söyleyenin
  kastetmediği tutarlı bir mâna ortaya çıkıyorsa, akıl bu anlamı da çıkarıyorsa “işaret delâleti”
  söz konusudur.
  Mefhum, söylenenden (mantûk) çıkarılan, ama söylenmemiş olan (söz- de
  geçmeyen) mânadır. Bu da “muvâfık” ve “muhalif” diye ikiye ayrılır. Mefhum diye ifade
  edilen mâna mantûktan anlaşılan mânaya uygun ise “muvâfık mefhum” vardır; bu iki mâna
  hüküm ve etki bakımından eşit ise mefhumdan çıkarılana “lahnü’l-hitâb” denir; “Annene öf
  deme!” sözü, “Bıktım senden deme!” mefhumunu da verir; bu “lahnü’l-hitâb”a örnektir.
  Aynı cümleden çıkarılacak olan “Anneni dövme” mefhumu ise mantûktan daha kuvvetlidir
  ve buna “fahve’l-hitâb” denilmektedir.
  Mantûk ile mefhum arasında uygunluk değil, bir yönden aykırılık (muhalefet) varsa
  muhalif mefhuma ulaşılmış ve buna “delîlü’l-hitâb” ismi de verilmiştir. Muhalif mefhumun
  çeşitlerine girmek sözü uzatacağı için burada birkaç örnekle yetineceğiz: “Kırmızı elma al”
  demek “Yeşil elma alma” demektir. “Çocuk uyanırsa hırkasını giydir” demek “Uyanmazsa
  giydirme” demektir, “Attan şehre girince in” demek, “Girmedikçe inme” demektir...
  (Şevkânî, İrşâdü’l-fuhûl, s. 302-310).
  Klasik usulcüler Arap dilinin, Kur’ân’ın nâzil olduğu çağdan bu yana sahip olduğu
  bu ifade (delâlet) özelliklerini göz önüne alarak lafızdan hareket etmişler, kısmen veya
  tamamen yürürlükten kaldırıldığı- na (nesh) dair kesin delil bulunmayan âyet ve hadislerin
  mânalarını ve hükümlerini bütün zaman ve mekânlar için geçerli kabul etmişler, Kur’ân’ı da
  bu çerçevede anlamaya, açıklamaya çalışmışlardır. Kur’ân’ın ve hadislerin bütününden
  çıkardıkları temel amaçları (makåsıd), yeri geldikçe tek tek âyet ve hadislerin hikmetleri
  olarak değerlendirmişler, buna dayalı açıklamalar yapmışlardır. Belli bir âyet veya hadisin
  ilk bakışta anlaşılan mânası akıl veya makasıdla ya da mânaları açık ve kesin naslar gibi
  daha güçlü bir delille çelişirse zayıf olanı, güçlü olana göre yorumlama (te’vil, uzlaştırma)
  yoluna gitmişlerdir.
  Klasik tefsir usulünde ağırlıklı olarak Kur’ân metninin bağımsızlığına zarar
  vermeden onu anlama çabası esas alınırken son zamanlarda bu çabanın yanında, Kur’ân’ı
  içinde yaşanılan zamanın şartlarına taşıyarak ona yaşanan hayatın gidişini belirleyici bir
  işlev yükleme düşüncesi ağırlık kazanmaya başladı. Bazı çağdaş İslâm âlimleri ve fikir
  adamlarına göre, İmam Şâfiî’den itibaren klasik dönem usûl-i fıkıh ve özellikle ehl-i hadis
  geleneği mensupları, yorumcunun öznelliğine karşı Kur’ân metninin bağımsızlığını koruma
  kaygısını öne çıkarmışlar, ancak zamanla bu kaygının abartılması giderek metni anlayan
  öznenin (fakih, mütekellim vb.), yaşadığı dönemin ve toplumun şartlarından uzak kalması
  sonucunu doğurmuş; bu da Kur’ân-ı Kerîm’in yaşanan çağa taşınmasına ve belirle- yicilik
  işlevine zarar vermiştir.
  Bu ortak tesbite rağmen az çok farklı öneriler geliştirmeye çalışan bazı çağdaş
  âlimlerin paylaştıkları temel öneri, Kur’ân-ı Kerîm’in evrensel mesajlarıyla temel ilke ve
  amaçlarının belli yöntemlerle metinden çıkarılması ve bunların çeşitli tarihî durumlara
  uygulanmasıdır. Bu suretle başlangıç dönemlerinde olduğu gibi bugün de Kur’ân’ı hayatla
  bütünleştirmek, müslümanların ve genel olarak insanlığın sorunlarına Kur’ân’dan çözümler

  üretmek mümkün olacaktır. Burada metni ve yorumcunun tarihî durumunu bir araya getiren
  şey, Kur’ân’ın evrensel ilkeleri ve değerleridir.
  Bununla birlikte Kur’ân’ı anlama konusundaki yeni görüşler de kendi içinde bazı
  problemler taşımakta olup, bunların taraftarlarının kendi aralarında henüz bir yöntem
  birliğine ulaşmış olduklarını söylemek mümkün değildir. Ayrıca klasik yorum usulünü
  devam ettirmenin gerekliliğine inanan kesimin bu tür yeni sayılabilecek yöntem önerilerine
  yönelttikleri eleştiriler de hâlâ ilgili bilim muhitlerince tartışması sürdürülen konular
  arasında bulunmaktadır. Bu tür yeni sayılabilecek yöntem önerilerine karşı çıkarak klasik
  yorum usulünü devam ettirmenin gerekliliğine inanan oldukça güçlü bir kesim de
  mevcuttur.
  Sonuç olarak günümüz İslâm dünyasında Kur’ân’ı anlama ve yorumlama konusunda
  ümit verici tartışmalar yaşanmakta; bütün bu gelişmeler Kur’ân’ın doğru anlaşılması
  yolunda önemli mesafelerin katedilmesine ve Kur’ân araştırmaları alanında ciddi
  çalışmaların ortaya konmasına katkılar sağlamaktadır (bk. Mehmet Paçacı, “Kur’ân” [VII.
  Açıklanması ve Yorumlanması], DİA, XXVI, 398-401).
   
Yükleniyor...