Kur’ân’ın İsim ve Sıfatları hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda anniccha tarafından 30 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kur’ân’ın İsim ve Sıfatları hakkında bilgi

  Kur’ân'ın, "el-Kur’ân" lafzı dışında daha pek çok isim ve sıfatları vardır ki, bunların
  sayısının 90'dan fazla olduğu söylenmiştir. İslam âlimlerinden Zerkeşî ve Süyûtî, Şeyzele’nin
  elli beş isimden söz ettiğini kaydederek (kitâb, kur’ân, kelâm, nûr, hüdâ, rahmet, furkān, şifâ,
  mev‘iza, zikir, kerîm, alî, hikmet, hakîm, müheymin, mübârek, habl, es-sırâtü’l-müstakīm,
  kayyim, fasl, en-nebeü’l-azîm, ahsenü’l-hadîs, tenzîl, rûh, vahy, mesânî, Arabî, kavl, besâir,
  beyân, ilm, hak, hedy [hâdî], aceb, tezkire, el-urvetü’l-vüskā, müteşâbih, sıdk, adl, îmân, emr,
  büşrâ, münâdî, nezîr, mecîd, zebûr, mübîn, beşîr, azîz, belâğ, kasas, suhuf, mükerreme,
  merfûa, mutahhera) bunların anlamlarını açıklamışlardır (el-Burhân fî Ûlûmi’l-Ķur’ân, I, 370-373;
  el-İtķān, I, 159-164).
  Ancak bu kelimelerin bazıları Kur’ân’ın ismi olarak kabul edilebilirse de alî, habl,
  es-sırâtü’l-müstakīm, fasl, nebeün azîm gibi çoğunun isim değil Kur’ân’a bir şekilde işaret
  eden lafızlardan veya onun vasıflarından olduğu görülmektedir. Mesânî ve müteşâbih
  kelimeleri ise ya Kur’ân’ın sadece bir sûresine ya da muhtelif âyetlerine delâlet etmektedir.
  Mâverdî, Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın kendi kitabını “el-kur’ân, el-furkān, el-kitâb, ez-zikir”
  isimleriyle adlandırdığını söyler.
  Muhammed Tâhir b. Âşûr’a göre ise Kur’ân’ın en meşhur isimleri şunlardır:
  Kur’ân, tenzîl, kitâb, furkān, zikr, vahy, kelâmullah. (Tefsîrü 't-tahrîr ve’t- tenvîr; (Darü't-Tûnisiyye
  li’n-neşr).l, 72.
  Yüce Allah, kendi kitabını, çeşitli özellikleriyle tanımlayıp niteleyerek, onun sahip
  olduğu sıfatları, yine Kur' an' ında anlatmıştır.
   
Yükleniyor...