Kuşeyri Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 9 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kuşeyri Kimdir


  Kuşeyri Kısaca Hayatı


  Kuşeyrinin gerçek adı Abdülkerîm bin Hevâzin bin Abdülmelik bin Talhâ bin Muhammed Nişâbûrî'dir. Kuşeyri eğitiminden sonra tefsir, hadis ve tasavvufi konularda geniş kapsamlı çalışmalara başladı. İslam mezhebi araştırdı. Hacca gitti, devrin önemli ilim merkezleri olan Bağdat, Şam, Rey gibi şehirleri gezdi. Bu merkezlerde devlet ileri gelenleriyle yakınlıklar kurdu.

  Kuşeyri'nin çalışmaları Kur'an tefsiri, ve tasavvuf ağırlıklıdır. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ona İslam dünyasında büyük ün kazandıran Risaletü'l- Kuşeyri'dir. İki ana bölümden oluşan eserin ilk bölümünde mutasavvıfların görüşlerini, kısa biyografilerini ve onlarla ilgili keramet nev'inden olayları ve sözlerini anlatır. İkinci bölümde ise ağırlık tasavvufi terimlerine ayırmıştır.

  Kuşeyri'ye göre tasavvuf insanı eğiten, geliştiren, kemale ulaştıran, düşünce ve fiil arasında uyum sağlayan bir ilimdir. Ona göre bu bilimi öğrenip uygulayan kimse tüm kötülüklerden uzak kalır, iyi ve yardımsever bir insan olur. Kuşeyri'nin ünlü eseri Risaletü'l- Kuşeyri'ye asırlarca İslam alemindeki tasavvufla ilgili çalışmalarda başucu eseri olmuş ve Batılı birçok araştırmacıda bu eser üzerinde geniş kapsamlı çalışma yapmıştır.

  Bazı Eserleri

  Letâif-ül-İşâret
  El-Mi'râc
  Et-Teysîr fî İlm-it-Tefsîr
  El-Luma' fî Akâid-i Ehl-i Sünne
  El-Akîdet-ül-Kuşeyriyye
  Er-Risâle fit-Tevbe ve Ahkâmihâ
  Kitâbu Âdâb-is-Sûfiyye
  El-Erbaûne Hadîsen
  Kitâb-ül-Münâcaat
  El-Kasîdet-üs-Sûfiyye
  Et-Tevhîd-ün-Nebevî