Masa Tenisi Hakemliği

'Spor Gündemi' forumunda YAREN tarafından 10 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Masa Tenisi Hakemleri


  MASA TENİSİ HAKEM YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ KISIM

  GENEL HÜKÜMLER

  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

  Amaç:
  Madde 1 – Bu Yönetmelik Masa Tenisi Müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler.

  Kapsam:
  Madde 2 – Bu Yönetmelik, hakem kurullarının kuruluşuna, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlik dereceleri ve terfilerine, hakemlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile cezalandırılmalarına ilişkin hükümleri kapsar.
  Dayanak:
  Madde 3 – Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar:
  Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü
  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü
  Federasyon : Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu
  İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü
  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü
  İl Temsilcisi : Masa Tenisi İl Temsilcisini
  ITTF : Uluslar arası Masa Tenisi Federasyonunu
  ETTU : Avrupa Masa Tenisi Birliğini
  İfade eder.
  İKİNCİ KISIM
  Esas Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM


  Merkez Hakem Komitesi


  Hakem Kurulu Çeşitleri
  Madde 5 -Hakem Kurulları Merkezde Merkez Hakem Kurulu, İllerde İl Hakem Kurulu ve İlçelerde İlçe Hakem Kurulundan oluşur.
  Merkez Hakem Kurulu
  Madde 6 – Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanınca belirlenen bir görevlinin başkanlığında en az 7, en çok 10 üyeden oluşur. Federasyon Başkanı ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı’nın birlikte belirledikleri üyeler, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile göreve başlar. Merkez Hakem Kurulu, ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından; yazı işlerini yürütecek 1 sekreter ile hakem sicillerini düzenleyecek 2 üyenin seçimini yapar.
  Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi
  Madde 7 – Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.
  Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi;
  a) Üyenin istifa etmesi,
  b) Federasyon Başkanının isteği,
  c) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme durumunda sona erer.
  Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar
  Madde 8 – Merkez Hakem Kurulu Üye Adaylarında şu özellikler aranır.
  a) Uluslararası veya En az 5 yıl faal ve 3 yıl üst üste A klasmanı Ulusal Masa Tenisi Hakemi olmak,
  b) Ceza Yönetmeliği Hükümlerine göre ceza almamış olmak,
  c) Faal Sporcu ve Antrenör olmamak, Merkez Hakem Kurulu As başkanı, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğuyla seçilir. As başkanın, Başkanlıktan istifası durumunda yeniden seçim yapılır. As başkanın, üyelikten herhangi bir sebeple ayrılması durumunda seçim yeni üyenin atanmasından sonra yapılır. Kurul Üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak bir sekreter ve sicil işlerini düzenleyecek iki üye seçerler. Sekreter kurulun yazı işlerini ve Başkanın vereceği diğer işleri yapar. Sicil işlerini yapan üyeler tüm Masa Tenisi Hakemlerinin sicil işlerini düzenler. Boşalan üye yerine Federasyon Başkanı tarafından atama yapılır.
  Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı
  Madde 9 – Federasyon Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.
  a) Merkez Hakem Kurulu ayda bir toplanır.
  b) Merkez Hakem Kurulu Toplantısına, Federasyon Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı As başkan yönetir.
  c) Merkez Hakem Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.
  d) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
  e) Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.
  Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri
  Madde 10 - Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
  a) ITTF’ in hakemlik kurulları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,
  b) Hakem kurslarının açılmasına ilişkin gerekli kriterleri belirlemek, İllerden gelecek olan hakem kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak,
  c) ITTF ve yabancı ülkelerin Masa Tenisi Federasyonlarının düzenleyeceği seminerlere katılacak olan öğretmen ve hakemleri ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirleme ve Genel Müdürün onayına sunmak,
  d) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı öğretmen, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Federasyona öneride bulunmak ve Genel Müdürlükten onay almak,
  e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek, lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
  f) Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak,
  g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri Federasyon aracılığı ile ITTF’ ye uluslararası Hakemlik için teklif etmek, bu adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve ITTF’ ye gönderilmek üzere Federasyona sunmak,
  h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,
  i) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,
  i) Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,
  j) Hakemlerin Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kıyafetlerle yarışma yönetmelerini sağlamak,
  k) Yarışmalarda görev alacak hakemlerin atamasını yapmak,
  l) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak,
  m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve Hakem Bilgi Formunu hazırlamak.(Ek 1)
  Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi
  Madde 11-Merkez Hakem Kurulunun, İl ve İlçe Hakem Kurulunun üzerindeki yetkileri aşağıda gösterilmiştir;
  a) İl ve İlçe Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,
  b) İl ve İlçe Hakem Kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak,
  c) İl ve İlçe Hakem Kurullarının görevlerinin sona erdirilmesi için teklifte bulunmak,
  Hakem Lisansı İptali
  Madde 12 – Hakem Lisansları aşağıdaki hallerde iptal edilir:
  a) İstifa etmek,
  b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,
  c) Özürsüz olarak 3 defa hakemlik görevine gelmemek,
  d) Haysiyet kırıcı hareketlerde bulunmak,
  e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunduğu tespit edilmek,
  f) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği ya da taraflardan maddi veya manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmak,
  g) Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunmak,
  h) Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca haklarında altı ay ve daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak,
  Hakem Kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.
  Yukarıda sayılan maddelerden birinin hakemlerce yapılması halinde, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik yapma hakkı sona erdirilir. Lisanslarının iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 18 May 2013
 2. Cevap: Masa Tenisi Hakemliği

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar
  Hakemlerin Müsabaka Öncesi Yapması Gereken İşler
  Madde 23 – Hakemler müsabaka öncesinde;
  a) Oyun malzemelerini (masa, file, pano, sayı tabelası) kontrol ederler,
  b) Takım müsabakalarında maç çizelgelerini usulüne uygun olarak doldururlar.
  c) Oyuncuların kıyafet ve raketlerini kontrol ederler.
  d) Yer, masa ve oyun alanı temizliği ile panoların ve diğer materyallerin düzgünlüğünü kontrol ederler.
  Hakemlerin Müsabaka Sırasındaki Görevleri
  Madde 24 – Hakemler Müsabakalarda;
  a) Oyuncuların lisanslarını kontrol ederler,
  b) Kura atışına göre servis sırası ve Masa seçimini belirlerler,
  c) Çiftler oyunlarında servisi atan ve karşılayan oyuncuların adlarını ”Skor Kağıdına” işaretlerler.
  d) Uluslar arası oyun kurallarına göre yarışmaların sağlıklı yürütülmesini ve bitirilmesini sağlarlar.
  Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri
  Madde 25 – Hakemler maç bittikten sonra;
  a) Maçın sonucunu “Skor Kağıdı” ile birlikte müsabaka Başhakemine verirler,
  b) Maç ile ilgili varsa bir açıklaması Müsabaka Başhakemine iletirler,
  c) Müsabaka Başhakemi hazırladığı belge ve raporu yarışmanın bitiş tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Federasyona iletilir.
  Hakemlerin Müsabaka Yönetimi İle İlgili Esaslar
  Madde 26–Federasyonca düzenlenen müsabakaların Başhakemleri Federasyon tarafından, İl ve İlçelerde düzenlenen müsabakaların Başhakemleri İl ve İlçe Hakem Kurullarınca tayin edilir.
  Hakem Kurulları bulunmayan yerlerde Başhakemi İl Masa Tenisi Temsilcisi belirler.
  Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak, haklı gördükleri konularda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Hakemler yarışmalar süresince Özellikle davranışlarına dikkat ederek oyunculara örnek olmalıdırlar. Organizasyonlarda mümkün olduğu kadar oyuncu, antrenör ve idarecilerle ilişkiye giremezler. Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.
  Hakem Olabilme Şartları
  Madde 27 - Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
  a) T.C. vatandaşı olmak,
  b) En az lise mezunu olmak, (milli sporcularda bu şart aranmaz)
  c) 18 yaşından küçük 35 yaşından büyük olmamak,
  d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,
  e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
  f) Ceza Kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
  g) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak,
  h) Kulüplerin Yönetim Kurullarında yönetici veya antrenör olmamak
  Hakemlik Dereceleri ve Başhakem ile Masa Hakemlerinin Görevleri
  Madde 28 – Hakemlik dereceleri şunlardır;
  Aday Hakem: Hakem olabilme niteliklerine sahip olan ve açılan hakem kursuna katılarak, kurs sonunda yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarı gösterenler Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Masa Tenisi Federasyon Başkanının onayı ile aday hakem olurlar. Aday Hakemlik süresi en az bir en çok 2 yıldır. Bu süre Masa Tenisi Federasyonu Başkanının onay tarihi ile başlar. İl Hakem Kurulu veya İl Hakem Kurulu bulunmayan yerlerde il temsilcisi bu süreler içinde başarılı bulduğu Aday Hakemleri İl Müdürlüğü kanalı ile İl Hakemliği terfileri için federasyona teklif eder. İl Müdürlükleri teklif yazısının ekinde aday hakemin adaylık süresi içerisinde yönettiği yarışmaların adı ve tarihlerini belirtir liste yer alır. iki yıl içerisinde teklifi yapılmayan veya terfi edemeyen aday hakemin Hakemliği sona erer.
  İl Hakemi: İl Hakem Kurulunca, Aday Hakemlik için öngörülen süreler içinde başarılı oldukları tespit edilen ve terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifi yapılan Aday Hakemler, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Masa Tenisi Federasyon Başkanının onayı ile il hakemi olurlar ve kendilerine İl Hakemi Lisansı verilir. İl Hakemleri kendi illerindeki yarışmalarda görev yapabilecekleri gibi klasman hakemi olmak koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda görev alabilirler. İl Hakemleri İl yarışmalarında Başhakemlik yapabilirler. Aday Hakemlik dahil en az 5 yıl fiilen hakemlik yapanlardan başarılı olanlar, A ve B Klasmanı hakemi olmaları koşuluyla, İl Hakem Kurulunca İl Müdürlüğü kanalı ile Ulusal hakemliğe terfi için, Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.
  Ulusal Hakem: İl Hakem Kurulunca, Ulusal hakemlik terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklif edilen İl Hakemleri, Merkez Hakem Kurulunca yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı oldukları takdirde, Ulusal Hakem olurlar ve kendilerine Ulusal Hakem Lisansı verilir. Ulusal Hakemler illerinde ve Klasman hakemi olmaları koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonun düzenlediği yarışmalarda görev alabilirler ve Başhakemlik yapabilirler. Ulusal Hakem olarak en az 5 yıl faal görev yaparak başarılı bulunanlardan son 3 sezon üst üste A klasmanı olanlar ve seçtiği İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden başarılı olanlar Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyonun onayı ile Uluslararası Hakemliğe terfisi için ITTF’ ye teklif edilirler.
  Yukarıda belirtilen dillerden birinde başarılı olabilmek için;
  (a) Kamu personeli dil sınavından veya Üniversite dil sınavından en az 30 puan almak.
  (b) (a) bendinde belirtilen sınavlara girme hakkı olmayanlar için federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren Üniversite lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) kamu personeli dil sınavı ve üniversite dil sınavı seviyesinde yapılan sınavda başarılı olmak.
  (c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerin geçerlilik süreleri dolmamalıdır.
  Uluslararası Hakem: Terfileri için ITTF’ ye teklif edilen Ulusal Hakemler, ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Uluslararası Hakem unvanını alırlar ve kendilerine Uluslararası Hakem Lisansı verilir. Uluslararası hakemler yurt içi ve dışı bütün yarışmalarda görev alabilirler. Uluslararası Hakemler yurt içi yarışmalarda Başhakemlik ve Gözlemci hakemlik yapabilirler. Uluslararası Hakem olarak görev yapanlardan üstün başarı gösterdikleri saptananlar, Merkez Hakem Kurulunun önerisi ve Federasyonun onayı ile Uluslararası Başhakemliğe terfisi için ITTF’ ye teklif edilirler.
  Uluslararası Başhakem: Terfileri için ITTF’ ye teklif edilen Uluslararası hakemler, ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Uluslararası Başhakem unvanını alırlar ve kendilerine Uluslararası Başhakem Lisansı verilir. Uluslararası Başhakemler, yurt içi ve dışı yarışmalarda Başhakemlik yapabilirler.
  Federasyon yarışmalarında Başhakemliği, Merkez Hakem Kurulu üyeleri veya Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği, en az Ulusal Hakemlik derecesine sahip hakemler yapabilirler. İl yarışmalarında ise Başhakemliği, İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri veya üyelik niteliğini taşıyan hakemler yapabilirler. Başhakemler yalnızca Sorumlu Yönetmene bağlı olarak görev yaparlar.
  Başhakemin Görevleri Şunlardır.
  a) Yarışma öncesi salonda gezerek, salonun yarışmalar için hazır olup olmadığını; salonun ışık, ısı, zemin durumu ve benzeri fiziki şartlarını, masa, file, sandalye, sayı tabelası, pano ve benzeri malzemelerin uygunluğunu ve düzenini inceleyerek varsa eksikliklerin giderilmesini yetkililerden ister. Ayrıca hakemlerin kıyafetlerinin uygunluğunu kontrol eder.
  b) Yarışma için görevlendirilmiş hakemler arasından, yeterli sayıda masa hakemi görevlendirir.
  c) Yarışma föylerinin hazırlanarak, yarışma görevlisi hakemlere verilmesini ve yarışma masasına intikalini sağlar.
  d) Yarışmalar sırasında, Uluslararası Masa Tenisi Oyun Kurallarına göre gerekenleri yapar.
  e) Yarışma bitiminde, görevli hakemlerce kendisine iletilen yarışma föyünü inceler, eksiklik yok ise imzalar ve föy nüshalarının ilgililere dağıtımı için tekrar geri verir.
  f) Yarışmaya ilişkin rapor ve belgeleri, yarışmanın bitiminden itibaren, Federasyon yarışmalarında 7 gün içinde Federasyona, il yarışmalarında 3 gün içinde İl Hakem Kurulu sekreterine iletir.
  Masa Hakemlerinin Görevleri Şunlardır.
  a) Kendilerine verilen yarışma programına göre, usulüne uygun şekilde yarışma föylerini doldururlar.
  b) Kendilerine verilen hakem listelerine göre, yarışma föylerine hakemlerin isimlerinin yazarlar.
  c) Zaman ve sırası geldikçe takım veya sporcuları belirledikleri arenaya, yarışma hakemlerini ve yarışma föyünü ve takım listesi fişlerini vermek üzere yazı masasına davet ederler.
  d) Başhakem tarafından incelenip imzalanarak, yarışma görevlisi hakem tarafından ilk nüshası masaya getirilen yarışma föyündeki sonucu, tablodaki yerlerine işlerler.
  e) Tamamlanan grup yarışmaları sonucunda oluşan sıralamaları, Başhakeme danışarak, gerekli yerlere işlerler.
  Hakemlerin Sigortalanması
  Madde 29 – Hakemlerin sigortalanması Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslara göre yürütülür.
  Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar
  Madde 30 – Yabancı Ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alanların Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde, hangi kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir.
  Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi
  Madde 31 – Aday Hakemlik dönemini başarı ile tamamlamış olanlara, Merkez Hakem Kurulunca İl Hakemi lisansı verilir. Hakemlik lisansı her yıl başında Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Liste üzerinde vizeler yapılarak İlgililere ulaştırılmak üzere İl Hakem Kuruluna gönderilir. İl Hakem Kurulları lisansları ilgililere verir. Merkez Hakem Kurulu gerek gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini bir süre için İl Hakem Kuruluna verebilir. Verilen bütün lisanslarla, yapılan vizeler (Ek: 1) formla birlikte Federasyona gönderilir. Ayrıca vizeleri yapılan hakemlere ait liste bir yazı ile birlikte gönderilir.
  Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri
  Madde 32 – Yarışmalar her ne şekilde olursa olsun lisanslı Masa Tenisi Hakemi veya kurs bitirmiş aday hakem ile yönetilir.
  a) Türkiye’de her türlü Masa Tenisi yarışmasında görev alacak Başhakemlerin atanması Merkez Hakem Kurulu görüşü ve Federasyonun onayı ile yapılır.
  b) Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan yarışmaların tüm hakemleri, Merkez Hakem Kurulunun kararı ve Federasyonun onayı ile klasman hakemleri arasından atanır.
  Hakem Klasmanları;
  Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda görev yapacak hakemler için Merkez Hakem Kurulu tarafından bir klasman belirlemesi yapılır.
  A Klasmanı Hakemi: Merkez Hakem Kurulu üyeleri, Uluslararası başhakemler ve Uluslararası hakemler ile gözlemci raporlarında A klasmanı için gerekli olan puanı alan Ulusal ve il hakemlerinden oluşur. Tüm yarışmalarda görev alırlar.
  B Klasmanı Hakemi: Klasman sınavı ve gözlemci raporlarında B klasman için gerekli puanı alan Ulusal ve il hakemleri ile gözlemci raporlarında B klasmanı için gerekli olan puanı alan Uluslararası hakemlerden oluşur. Uluslararası ve Süper lig haricindeki bütün yarışmalarda görev alır. Süper lig yarışmalarının yapıldığı ilde yeterli sayıda A klasmanı hakemi yoksa o ildeki B klasmanı hakemlerle de görev yapılabilir.
  C Klasmanı Hakemi: A ve B Klasmanına girmeyen hakemlerden oluşur. Federasyonca düzenlenen yarışmalarda görev alamazlar. Yalnızca bağlı bulundukları illerde düzenlenen il yarışmalarında görev alırlar.
  Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Şampiyonalarının yapıldığı ilde yeterli sayıda klasman hakemi yoksa Merkez Hakem Kurulu o ildeki klasman dışı hakemlerle görev yapabilir.
  Klasman Sınavları:
  Hakem klasmanları, Merkez Hakem Kurulunca yapılan sınav sonucu belirlenir.
  Klasman sınavları her yıl veya en geç iki yılda bir sezon öncesi açılır. Klasman sınavlarının yer ve tarihi Federasyonca belirlenir. Klasman sınavlarına en az iki yıl faal Ulusal hakemler ile il hakemliğinde en az 3 yıl faal hakemlik yapmış il hakemleri katılabilir.
  Klasman sınavı sonucu; 70 ve üzeri puan alanlar B klasmanı hakemi, 69 ve daha aşağı puan alanlar C klasmanı hakemi olurlar.
  Federasyon, Klasman sınavı sonuçlarını sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazı ile il müdürlüklerine bildirir.
  Klasman Yükselme ve Klasman Düşme:
  Sezon içerisinde yapılan yarışmalarda görev alan hakemler hakkında düzenlenen gözlemci hakem raporları doğrultusunda Merkez Hakem Kurulunca sezon sonunda yeniden Klasman değerlendirmesi yapılır.
  Buna göre, sezon içerisindeki gözlemci hakem raporları ortalaması;
  90-100 puan olan A klasmanı Hakemleri yeni sezonda yine aynı klasmanında bulunur.
  89 ve daha aşağı puan alan A klasmanı Hakemleri B klasmanına iner.
  90-100 puan olan B klasmanı Hakemleri A klasmanına yükselir.
  70-89 puan olan B klasmanı Hakemleri klasmanında kalır.
  69 ve daha aşağı puan alan B klasmanı Hakemleri C klasmanına iner.
  C klasmanına inen hakemler takip eden sezon sonuna kadar açılacak olan Klasman sınavına Klasman yükseltmek amacıyla katılamazlar.
  c) İllerin düzenleyecekleri özel veya resmi karşılaşmaların başhakemi ve hakemlerini İl Hakem Kurulları atar.
  Özel yarışmalarda atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından resmi karşılaşmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde ödenir.
  d) Müsabaka Başhakemi gerek gördüğü durumlarda, yarışmalarda görev alan hakemleri görevinden alabilir.
  Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi
  Madde 33 – Yurtdışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede görev yapabilirler.
  Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar
  Madde 34 – Raporlara dayanarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya Merkez, İl ve İlçe Hakem Kurulları yetkilidir. Ayrıca bu Yönetmeliğin 12 inci Maddesi Hükümleri uygulanır.
  Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi
  Madde 35 – Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez;
  a) İstifa etmek,
  b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,
  c) Federasyon veya İl Yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden 1 yıl görev yapmamak,
  d) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
  e) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, yarışmalarda olan olayları bir tarafın lehine örtbas etmek, bir oyuncunun veya takımın lehine kurallara aykırı olarak çıkar sağlamak,
  f) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek,
  g) Taraflardan birinden veya ikisinden maddi ve manevi çıkar sağlamak,
  h) Masa Tenisi camiası aleyhinde gazete, dergi, radyo veya benzer araçlarla yayın yapmak,
  i) 65 yaşını dolduran hakemler ile açılan Klasman sınavlarına mazeretsiz üst üste iki kez katılmayan hakemlerin lisansları vize edilmez.
  Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi
  Madde 36 – Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla 1 aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.
  Hakemlik Görevine Ara Verilmesi
  Madde 37-Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen İl Hakem Kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl Hakem Kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Uygun görüldüğü takdirde bulundukları kategoriden başlayabilirler.
  Hakemlikten İstifa
  Madde 38 – Hakemler, İl Hakem Kurulu’na yazılı başvuruda bulunarak hakemlikten istifa edebilirler. Tekrar hakemliğe dönmek isteyenler, en az 1 yıl beklemek zorundadırlar. İki kez istifa eden hakemler bir daha hakemlik yapamazlar.
  Gözlemci Hakemlerin Görev ve Yetkileri
  Madde 39 – Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda Merkez Hakem Kurulunun kararı ve federasyonun onayı ile yarışmalarda görevli hakemlerin yarışma yönetimi sırasında Uluslararası Oyun Kurallarına ve yönetmeliklere uygun, tarafsız ve başarılı bir yönetim gösterip göstermediğini denetlemek ve tespit etmek üzere gözlemci hakem görevlendirir. Ancak bu görevlendirmede gözlemci hakemlerin denetleyecekleri hakemlere göre aynı yada daha üst derecede olması esastır. Gözlemci hakemler yarışmalarda Merkez Hakem Kurulu üyelerini denetleyemezler.
  Gözlemci hakemler, yarışmalara ve hakemlere hiçbir şekilde müdahale etmeden yarışmaları izlerler, sadece uygun zamanlarda yarışma föylerini Başhakemden isteyerek inceleyebilirler. Gözlemci hakemler, Başhakem ve Hakemler hakkındaki izlenimlerine ilişkin raporlarını yarışmaların bitiminden itibaren bir hafta içinde Federasyona göndermek zorundadırlar.
  Gözlemci hakem, ITTF tarafından hazırlanan değerlendirme formunu her bir hakem için düzenler.
  Madde 40 – Hakemlerin Denetimi ve Kıyafetleri
  Merkez, İl ve İlçe Hakem Kurulları hakemleri denetlemekle görevlidir.
  Hakemler görevli oldukları sürece;
  a) Aday, İl ve Ulusal Hakemler: Yaz sezonunda; Hardal rengi, sol göğüste cepli, kısa kollu yakalı t-shirt, kahve rengi pantolon (bayan hakemler pantolon yerine diz boyu etek giyebilirler), spor ayakkabı, kış sezonunda; Hardal rengi, sol göğüste cepli, uzun kollu kalın yakalı t-shirt, ve deve tüyü rengi önden fermuarlı hırka veya sweat-shirt kahve rengi pantolon, spor ayakkabı,
  b) Uluslararası Hakemler: Beyaz gömlek, Kahverengi kravat, hardal rengi kruvaze ceket, kahverengi pantolon (bayan hakemler pantolon yerine diz boyu etek giyebilirler) tabanı lastik kahverengi ayakkabı,
  c) Merkez Hakem Kurulu Üyeleri: Uluslararası hakem kıyafetinin aynısını,giymek zorundadır.
  Federasyon, yarışmalarında kıyafet birliği sağlanması için gerekli tedbirleri alır.
  Yürürlükten Kaldırma
  Madde 41 - Bu Yönetmeliğin Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte 4/4/1979 tarih ve 16599 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Masa Tenisi Hakem Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
  Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler
  Madde 42 – Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda;ITTF’ in çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Masa Tenisi Federasyonu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.


  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Geçici Hükümler
  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kazanılmış hakem hakları saklıdır.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  Madde 43 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 44 -Bu Yönetmelik Hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.


  Bilgi:
  4.4.1979 günlü ve 16599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Masa Tenisi Hakem Yönetmeliği 16.01.1994 günlü ve 21820 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yeniden düzenlenen Masa Tenisi Hakem Yönetmeliği 16 Ocak 1994 gün ve 21820 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Halen yürürlükte bulunan Bu Yönetmeliğin;
  a) 2, 6, 23, 28, 38, 39 ve 40’ıncı maddeleri 09 Ocak 1999 gün ve 23225 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik metni ile;
  b) Değişik 40. maddesi 01.10.2001 gününden geçerli olmak üzere 14 Kasım 2001gün ve 24583 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik metni ile;
  c) 10.10.2003 günlü ve 25255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik metni ile Değişik 23. Maddeye d bendi, 24. Maddeye d bendi ile 42. Madde eklenmiş, Değişik 8. Maddenin birinci fıkrasının a bendi, 9. Maddenin a bendi, 10. Maddenin b, d ve g bentleri, 27. Maddenin c bendi, Değişik 28. Maddenin birinci fıkrasının, 1.2.3. ve 4. paragrafları, 31.Maddesi, 32.Maddenin 1. Fıkrasının 1. cümlesi ile b bendi, 35. Maddenin i bendi, Değişik 39. Maddesi, Değişik 40. Maddesi, değiştirilmiş, 26.Maddenin 3.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
  d) Tüm değişiklikler metne eklenmiştir.

  Alıntı
   
Yükleniyor...