Namık Kemal Aşk Şiirleri

'En Güzel Şiirler' forumunda Bella tarafından 9 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Namık Kemal'in Aşk Şiirleri,


  BEYİTLER

  Sana senden gelir bir işte dâd lâzımsa
  Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa.

  Yüksel ki yerin bu yer değildir;
  Dünyaya gelmek hüner değildir.

  Bize gayret yaraşır, merhamet Allahındır.
  Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır

  Namık Kemal


  YOKTUR

  Gül ruhluların misali yoktur.
  Hurşidin o rengi âli yoktur.
  Ağyar ile ülfet etmek ister
  Ben ölmeden ihtimali yoktur.
  Cevretme değil fedayı aşka,
  Öldürse dahi vebali yoktur.
  Allahadır istinadım ancak
  Nevi beşerin kemali yoktur.

  Namık Kemal
  VATAN ŞARKISI

  Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır
  Serhadimize kala bizim hâk-i bendedir
  Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir
  Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
  Osmanlılarız can verir nâm alırız biz

  Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda
  Can korkusu geçmez ovamızda dağımızda
  Her gûşede bir şir yatar toprağımızda
  Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
  Osmanlılarız can verir nâm alırız biz

  Top patlasın ateşleri etrafa saçılsın
  Cennet kapusu can veren ihvâna açılsın
  Dünyada ne bulduk ki ölümden de kaçılsın
  Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
  Osmanlılarız can verir nâm alırız biz

  Namık Kemal


  KIT'ALAR

  I

  Eylemem ölsem de kızbi ihtiyar,
  Doğruyu söyler gezer bir şairim.
  Bir güzel mazmun bulunca, Eşrafa,
  Kendimi hicveylemezsem kafirim!

  II

  Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için,
  Gelmesin reddeylerim billahi öz kardeşimi.
  Gözlerim ebna-yi ademden o rütbe yıldı kim,
  İstemem ben fatiha, tek çalmasınlar taşımı

  III

  Vakt-i, istibdatta söz söylemek memnu idi;
  Ağlatırtırdı ağzını açsan hükümet ananı!
  Devr-i hürriyetdeyiz şimdi, değişti kaide.
  Söyletirler evvela, sonra s..ler ananı!

  IV

  Çekdiğim çevr ü cefanın sebebinden sorma
  Deme kim: -Badıhave menkabe dellalı budur!
  Habs ile, nefy ile, işkence ile ömür geçer,
  İşte Türkiyye'de şair olanın hali budur!

  V

  Vükela kabrine heykel dikelim şöyle yazıp
  Ki: 'Bunun hal_i hayatına yeri münhal idi
  Sanmayın yavm_i vefatında bilindi kadri
  Sağlığında yine bu böylece bir heykel idi'

  VI
  Padişahım, bir dirahta döndü kim guya vatan,
  Daima birbaltadan bir şahıhali kalmıyor:
  Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi,
  Gitgide zulmetmeğe elde ahali kalıyor

  Namık Kemal
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 7 Ara 2012
 2. Cevap: Namık Kemal Aşk Şiirleri

  Yaaa abicim bu adamın bu kadar şiri yok daha fazlası var ama niye paylaşmıyosunuz nalmıyorum lütfen paylaşın...
   
 3. Cevap: Namık Kemal Aşk Şiirleri

  Hürriyet Kasidesi
  Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
  Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten

  Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten

  Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma
  Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten

  Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
  Ne gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten.

  Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir
  Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten

  Hemen bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fânîye
  Hayatın kadrini âli bilenler, hüsn-i şöhretten.

  Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
  Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten.

  Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
  Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

  Felekten intikam almak, demektir ehl-i idrâke
  Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedâmetten

  Durup ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette
  Çıkar âsâr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten

  Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi
  Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metânetten

  Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
  Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

  Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
  Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

  Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
  hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

  Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
  Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

  Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
  Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

  Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
  Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

  Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
  Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

  Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
  Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

  Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
  Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

  Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
  Ki ednâ zevki âlâdır vezâretten sadâretten

  Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
  Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

  Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
  Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

  Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bidâd
  Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

  Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

  Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
  Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

  Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
  Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

  Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
  Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

  Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
  Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

  Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
  Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

  Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
  Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten

  Namık Kemal
   
 4. Cevap: Namık Kemal Aşk Şiirleri

  Murabba

  Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,
  Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;
  İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
  Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

  Bize gayret yakışır merhamet Allah'ındır;
  Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır;
  Dinle feryadını kim terceme-i âhındır
  İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi...

  Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün;
  Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?
  Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,
  Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

  Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
  Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen;
  Dest-i a'dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan;
  Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi! ...

  Namık Kemal

  Yoktur

  Gül ruhluların misali yoktur.
  Hurşidin o rengi âli yoktur.
  Ağyar ile ülfet etmek ister
  Ben ölmeden ihtimali yoktur.
  Cevretme değil fedayı aşka,
  Öldürse dahi vebali yoktur.
  Allah'adır istinadım ancak
  Nevi beşerin kemali yoktur.

  Namık Kemal
   
 5. Cevap: Namık Kemal Aşk Şiirleri

  Vaveyla

  Nefta 1

  Feminin rengi aksedip tenine
  Yeni açmış güle misal olmuş
  İn'itafiyle bak! ne al olmuş!
  Serv-i simin safalı gerdenine
  Bu letafetle ol nihal-i revan
  Giriyor göz yumunca rü'yama
  Benziyor aynı, kendi hülyama
  Bu tasavvur dokundu sevdama
  Ah böyle gezer mi hiç canan?
  Gül değil arkasında kanlı kefen
  Sen misin sen misin ey garib vatan!


  Nefta 2

  Bu güzellikte hiç bu çağında
  Yakışır mıydı boynuna o kefen?
  Cisminin her mesamı yare iken
  Tuttun evladını kucağında
  Sen gider isen bizi kalır sanma
  Şühedan oldu mevt ile handan
  Sağ kalanlar durur mu hiç giryan?
  Tende yaştan ziyadedir al kan
  Söyleyen söylesin sen aldanma!
  Sen gidersen bütün helak oluruz
  Koynuna can atar da hak oluruz


  Nefta 3

  Git vatan! Kabe'de siyaha bürün
  Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
  Birini Kerbela'da Meşhed'e at
  Kainatta o hey'etinle görün!
  Bu temaşaya Hak da aşık olur
  Göze bir alem eyliyor izhar
  Ki cihanda büyük letafeti var
  O letafet olunsa ger inkar
  Mezhebimce demek muvafık olur
  Aç vatan göğsünü İlah'ına aç!
  Şühedanı çıkar da ortaya saç!


  Nefta 4

  De ki Yâ Râb bu Hüseyn'indir
  Şu mubârek Habîb-i zî-şânın
  Şu kefensiz yatan şehîdânın
  Kimi Bedr-in kimi Hüneyn'indir
  Tazelensin mi kanlı yâreleri?
  Mey dökülsün mü kabr-i eshâba?
  Yakışır mı sanem bu mihrâba?
  Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
  Dininin kalmasın mı bir eseri?
  Adem evlâdı bir takım cânî
  Senden alsın mı sâr-ı şeytânî?

  Namık Kemal
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Namık Kemal Aşk
 1. Sitem
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  3,535
 2. Bella
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  23,918
 3. Merve
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  7,065
 4. EyLüL
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,657
 5. Sitem
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  2,707