Nesih nedir nesih hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 30 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Nesih nedir nesih hakkında bilgi

  Sözlükte “değiştirmek ve gidermek” mânasına gelen nesih ilk devirlerde mutlak
  olarak bu anlamlarda kullanıldığı halde fıkıh usulünün oluştuğu ve tedvin edildiği
  zamanlardan itibaren şöyle tanımlanmıştır: “Sonra gelen bir nassın, öncekinin –ikisi bir
  arada olmayacak ölçüde karşıt– hükmünü kaldırması.” Bu iki anlayış farkı sebebiyle
  Kur’ân-ı Kerîm’de nesheden (nâsih) ve neshedilmiş bulunan (mensuh) âyetlerin sayısı farklı
  tesbit edilmiş, hükmü tamamen kaldırmayıp kapsamını daraltan, kayıt ve sınır getiren
  değişiklikleri de nesih sayan ilk devir yorumcularına göre sonraki usulcülerin tanımında
  mensuh âyet sayısı azalmıştır.
  Allah’ın insana ve tabiata hâkim kıldığı kanunlar içinde bir de “değişim kanunu”
  vardır. Buna göre fert ve grup olarak insan bilgisi, becerisi, eseri… değişiklikler geçirmekte,
  bir cihetten ve bir zaman diliminde terakki ederken bir başkasında inişe geçmektedir. Bu
  kanun (kevnî hüküm) karşısında ilâhî dinlerin (şer‘î hükümler) uyumsuz kalması
  düşünülemez; çünkü dini gönderen de tabiat kanunlarını koyan da Allah’tır. Biri diğerinden
  sonra gelen iki din arasına uzunca bir zaman dilimi girdiği için evrensel ve ebedî olan
  hükümler dışında kalan tâlimat ve kuralların değişmesi (sonra gelen dinin, öncekine ait bazı
  hükümleri yürürlükten kaldırması) tabiidir. Ancak bir dinin tebliğ ve tatbikinin ilk
  yıllarında, muhataplarını yeni hükümlere ve uygulamalara alıştırmak maksadıyla, birbirini
  değiştiren hükümlerin arka arkaya gelmesi câiz midir? Bu mesele öteden beri İslâm âlimleri
  arasında tartışılmıştır.
  Sahâbe devrinde anlaşıldığı gibi “özel bir hükmün geneli özelleştirmesi, mutlak olan
  ifadenin sınırlandırılması, bir kayıt veya vasfın ihtirazî (bağlayıcı) olmadığının açıklanması,
  ilk bakışta anlaşılan mânanın kastedilmediğinin beyan edilmesi...” kabilinden
  değişikliklerin, açıklamaların câiz ve vâki olduğu genellikle benimsenmiştir. A ve B gibi
  birbirine her yönden zıt iki hükümden, sonra gelenin öncekini yürürlükten kaldırması
  mânasındaki değişiklik (nesih) Sünnî çoğunluk tarafından câiz görülmüş ve
  örneklendirilmiş olmakla beraber bazı âlimler “Nazarî olarak câizdir, fakat böyle bir örnek
  yoktur” tezini savunmuşlar; neshin gerçekleşmiş bulunduğuna örnek olarak çoğunluğun
  gösterdiği âyetleri farklı yorumlamışlar, arada çelişki bulunmadığını ileri sürmüşlerdir.
  Neshin gerçekleştiğini iddia edenlerden bir kısmı sayıyı hayli kabartır- ken Ebû
  Bekir İbnü’l-Arabî (ö. 543/1148), Süyûtî (ö. 911/1505) gibi âlim- ler sayıyı yirmiye, çağdaş
  âlimlerden Faslı Hâcevî on ikiye, Hindistanlı Şah Veliyyullah (ö. 1176/1762) beşe kadar
  indirmişlerdir (Veliyyullah, el- Fevzü’l-kebîr, s. 21 vd., 56; Hâcevî, el-Fikrü’s-sâmî..., I, 34
  vd.; örnekler için bk. Hayrettin Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, s. 62 vd.).
  Şah Veliyyullah’ın mensuh olduğunu kabul ettiği beş âyetten üçü Resûlullah’la
  ilgilidir. Bunlardan biri ona mahsus evlenme hakkı, diğeri de yine bağlayıcılığı kendilerine
  özgü olan gece namazı (teheccüd) konusundadır; üçüncüsü ise onunla gizli bir şey
  konuşmak isteyenlerin önceden fukaraya sadaka vermelerini isteyen âyettir (Mücâdele
  58/12). Bu üç âyetin mensuh olduğu kabul edilse bile –ki, bu da tartışmaya açıktır– ümmeti
  alıştırarak din kurallarını koyma gerekçesiyle bunların bir ilgisi yoktur; Hz. Peygamber’in
  hayatı ve hayatta olduğu dönemle ilgilidir. Geriye iki âyet kalmaktadır:
  1. Bakara sûresinin 180. âyeti. Ana-babaya ve akrabaya mâkul ölçüde bir malın
  vasiyet edilmesini isteyen bu âyetin hükmünü miras âyetinin (Nisâ 4/11-12) kaldırdığı iddia
  edilmektedir. Halbuki miras âyetinin kendilerine belirli pay getirdiği akraba dışında
  kalanlara vasiyet mecburiyetini devam ettirdiğini, vasiyet âyetini kapsamını daraltarak
  yürürlükte bıraktığını düşünmek, âyetleri böyle yorumlamak ve uzlaştırmak mümkündür.
  22
  2. Enfâl sûresinin 65. âyetinde müminler savaşa teşvik edilmiş, bir müslümana karşı
  on düşmanla vuruşsalar bile galip gelecekleri bildirilmiş; 66. âyette ise sayı azaltılarak ikiye
  karşı bir oranında olsalar bile savaşı kazanacakları ifade edilmiştir. Bu âyetlerden
  ikincisinin birincisini neshettiğini söyleyenlere biz katılmıyoruz. Çünkü savaşta asıl olan
  kazanma ihtimali veya savaşa girme zaruretidir, bunlar da durum ve şartlara göre her zaman
  değişebilir (ayrıca bk. 2/106).
   
Yükleniyor...