Osmanlı Devletinin Fetihleri

'Tarih Bölümü' forumunda Meryem tarafından 4 Ara 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlı Devletinin Fetihleri
  Osmanlı Devletinin Fetih hareketleri
  Osmanlı Devletinin Fetihettiği yerler  OSMANLI DEVLETİNİN DENİZLERDEKİ İLERLEMELERİ

  1. KARADENİZİN BİR TÜRK GÖLÜ HALİNE GETİRİLMESİ
  Fatih, Karadenizin Anadolu kıyılarının güvenlik sorununu çözmek ve Anadolunun siyasi bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Karadeniz Bölgesine seferler düzenledi. Ayrıca, Karadenizi tamamen bir Türk gölü haline getirmeye çalıştı.
  AMASRANIN ALINMASI Batı Karadenizde önemli bir ticaret merkezi olan Amasra, Cenevizlilerin elinde idi. Denizden ve karadan kuşatılan Amasra fethedildi.
  SİNOPUN ALINMASI Sinop, İsfandiyaroğulları (Candaroğulları)nın elinde idi. Fatih bu beyliğin üzerine bir ordu göndererek şehri topraklarına kattı. Ayrıca Anadolu Türk birliği adına önemli bir adım daha atılmış oldu.
  TRABZONUN ALINMASI (1461)
  IV. Haçlı Seferi sonunda Trabzonda bir Rum Devleti kurulmuştu. Rum imparatorları Bizansla aynı soydan gelmekteydiler. Bu imparatorluk, ilerde İstanbul üzerinde hak iddia edebilirdi. Ayrıca bu devlet, Osmanlı Devletine karşı düşmanca bir tutum içerisinde idi. Bazı Avrupa devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtıyor, Akkoyunlularla ortak hareket ediyordu.Fatih, Trabzonu karadan ve denizden kuşattı.Zor durumda kalan Rum kralı şehri teslim etti. Böylece Trabzon da Osmanlı topraklarına katıldı (1461).
  KIRIMIN ALINMASI
  Fatih Sultan Mehmet, Amasra, Sinop ve Trabzonu alarak Karadenizin Anadolu kıyılarında egemenlik kurmuştu. Karadeniz ticaretini tam olarak güvenlik altına almak için Kırımın da alınması gerekiyordu.
  Karadenizin kuzeyinde bulunan Kırım Yarımadasında bir Türk devleti olan Kırım Hanlığı vardı. Venedikliler ve Cenevizliler, yarımadanın kıyılarında koloniler kurup Kırımı ekonomik yönden kendilerine bağlamışlardı. Bu sırada Kırım. Hanlığında iç karışıklıklar başlamıştı. Kırım halkı ile Cenevizliler arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.
  Kırım halkının Cenevizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki büyük bir donanmayı Kırıma gönderdi. Venedik ve Cenevizlilerin elindeki şehirler ele geçirildi.
  Böylelikle Karadeniz, Türk gölü haline geldi.
  II.Beyazıt döneminde Karadeniz sahillerinde yer alan Boğdan üzerine sefer düzenlendi. Kili ve Akkerman kaleleri Osmanlı egemenliğine girdi (1484).
  2. AKDENİZDE TÜRK DENİZCİLİĞİ
  EGE ADALARININ ALINMASI
  Fatih Sultan Mehmet;
  • Boğazların güvenliğini sağlamak,
  • Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak,
  • Ege ticaretini geliştirmek amacıyla, Ege adalarının alınmasına önem verdi.
  Ege adalarının bir kısmı Rodos Şövalyelerinin bir kısmı Venediklilerin bir kısmı da Cenevizlilerin elinde idi. Girişilen faaliyetler sonucu Ege Denizindeki Gökçeada, Taşoz, Semadirek, Bozcaada, Limni, Eğriboz ve Midilli adaları fethedildi.
  Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devletinin denizlerde de güçlü olması için donanmaya önem verdi.
  Kanuni döneminde Karadenizden sonra Akdeniz de Türk denizi haline getirildi.
  RODOSUN FETHİ (1521)
  Rodos adası Anadolunun güneybatı kıyılarına yakın ve Akdenizin güvenliği açısından önemli bir konumda idi. Burası Sen Jan Şövalyelerinin elinde bir korsan yatağı idi.
  Rodos Adasının Alınmak istenmesinin Nedenleri
  1. Rodos adasındaki korsanların, Türklerin Akdeniz ticaretini engellemesi,
  2. Korsanların Batı Anadolu kıyılarını tehdit etmesi,
  3. Mısır ve Suriyeden Anadoluya ulaşan deniz yolunun güvenlik altına alınmak istenmesi.
  Rodos, Kanuninin katıldığı şiddetli bir kuşatma sonunda alındı (1521).
  Ege Denizi bir Türk gölü haline geldi
  SAKIZ ADASI'nın FETHİ
  Ege kıyılarına çok yakın olan ve Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız adası 1566da fethedildi.
  CEZAYİRİN OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMESİ
  Akdenizde bağımsız hareket eden denizcilerin içinde en ünlüsü Hızır Reis idi. Hızır Reis ve kardeşleri önce Doğu Akdenizde daha sonra Batı Akdenizde faaliyet gösterdiler. Zamanla güç kazanan Hızır Reis ve kardeşleri İspanyolların elinden Cezayiri alarak burada bir devlet kurdular.
  Hızır Reisin Osmanlı hizmetine girmesiyle Cezayir, Osmanlı Devletine bağlandı. Bir beylerbeylik haline getirildi. (1533).
  TRABLUSGARPIN ALINMASI (1551)
  Kanuni, Turgut Reisi Trablusgarpı fethetmekle görevlendirdi. Turgut Reis, Trablusgarpı İspanyollardan aldı (1551). Turgut Reis, bu başarısından dolayı Trablusgarp Beylerbeyliğine getirildi.
  KIBRISIN FETHİ (1570 -1571 )
  Doğu Akdenizin en büyük adası olan Kıbrıs, Venediklilerin elinde idi. Osmanlılar için coğrafi konumu itibariyle önemli olan Kıbrısın alınması zorunluydu.
  Kıbrısın Fethinin Nedenleri
  1. Kıbrısta üslenen korsanların Osmanlı ticaret gemilerine saldırması,
  2. Kıbrısın, Venediklilerde bulunmasının Osmanlıların Akdeniz egemenliğini ve Akdeniz ticaretini tehlikeye düşürmesi.
  II.Selimin emri ile vezir Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması bir yıllık kuşatmdan sonra Kıbrısı fethetti (1571 ).
  Kıbrısın Fethinin Sonuçları
  1. Doğu Akdeniz ticaret yollarının güvenliği sağlandı.
  2. Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlandı.
  3. Anadoludan pek çok Türk ailesi Kıbrısa yerleştirildi.
  TUNUSUN ALINMASI (1574)
  Bir kuzey Afrika ülkesi olan Tunus, İspanyolların elindeydi. Buraya gönderilen donanma İspanyolları Tunustan çıkardı. Tunus, Osmanlı Devletine bağlandı (1574).
  FASIN OSMANLI HİMAYESİNE GİRMESİ (1577)
  Kuzey Afrikada bulunan Fasta taht kavgaları yaşanıyordu. Bundan yararlanan Portekizliler, Fasın iç işlerine karışmaya başladılar. Fas halkının Osmanlı Devletinden yardım istemesi üzerine buraya yardım gönderildi. Fasa giren Ramazan Paşa Vadiüsseyl Savaşında Portekizlileri ağır bir yenilgiye uğrattı (1577).
  3. HİNT DENİZ SEFERLERİ VE SONUÇLARI
  Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra Portekizliler;
  1. Hindistanda sömürgeler elde edip Hint Deniz Ticaret Yolunu denetim altına aldılar.
  2. Hint Okyanusundaki Müslüman tüccarların ticaretini engellediler, Müslümanların gemilerine el koydular.
  3. Hindistandaki Müslüman devletlere zorluklar çıkarmaya ve onlar üzerinde egemenlik kurmaya çalıştılar. Bu gelişmeler üzerine Hindistandaki Müslüman devletler Kanuniden yardım istedi. Kanuni de; Hint Deniz Seferlerini başlattı. Bu amaçlarla dört deniz seferi yapıldı. Ancak istenilen sonuçlar elde edilemedi.
  I. Hint Seferi (1538): Mısır Valisi Hadım Süleyman Paşa (Başarısız)
  II. Hint Seferi (1551): Piri Reis (Başarısız)
  III.Hint Seferi (1552):Murat Reis (Başarısız)
  IV. Hint Seferi (1553):Ali Reis (Başarısız)
  Osmanlı Devletinin Hint Deniz Seferlerinde Başarılı Olamamasının Nedenleri
  1. Osmanlı gemilerinin Akdeniz şartlarına göre yapılmış olmasından dolayı Hint okyanusu şartlarına dayanıklı olmaması,
  2.Portekiz donanmasının çok güçlü olması

  OSMANLI DEVLETİ'NİN BALKANLARDAKİ İLERLEMELERİ
  -II.Mehmet, İstanbulu aldıktan sonra bu şehri korumak ve Balkanlarda tutunabilmek için Tuna nehrine kadar olan yerlerin alınmasını gerekli görüyordu.
  -İstanbul Türkler tarafından kuşatıldığı sırada Avrupa devletleri arasında siyasi birlik yoktu. Bu nedenle Bizansa yardıma gelememişlerdi. Ancak İstanbulun fethi üzerine Avrupa devletleri Haçlı birliği kurmak için papanın kışkırtmasıyla harekete geçti.
  -Fatih Sultan Mehmet, Avrupa Hıristiyan birliğinin oluşmasını önlemek ve Balkanlarda Türk varlığını kalıcı hale getirmek için fetih hareketlerine girişti.
  -O dönemde Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı duran şu devletler vardı:
  -Morada Bizans Despotlukları
  -Arnavutluk Krallığı
  -Eflak ve Boğdan prenslikleri
  -Bosna ve Hersek prenslikleri.
  -Ayrıca denizci bir devlet olan Venedik Cumhuriyeti ile Cenevizlilerin Mora ve Dalmaçya kıyılarında üsleri vardı. Bazı Ege adaları da bunların elindeydi.
  -Fatih İstanbulu aldıktan hemen sonra Balkanların fethine girişti.
  -1459'da Belgrat hariç tüm Sırbistan alındı
  -1460'da Atina dışındaki tüm Mora Yarımadası alındı
  -1473'de Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti ortadan kaldırıldı ve Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlandı
  -1463'de Bosna,1479'da Hersek alındı
  -1474'de Kırım'ın alınması ile Karadeniz bir Türk denizi haline gelmiştir

  Kanuni Sultan Süleyman Zamanında ise;
  -1521'de Belgrat ele geçiriliyor
  -1454 - 1459 arasında Sırbistan'a üç sefer düzenlendi, Sırbistan ele geçirildi
  -1460'ta Mora despotları ortadan kaldırıldı
  -1462 yılında Eflak, 1476 yılında da Boğdan Beyliği alındı
  -1463 yılında Bosna, 1465'te de Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlandı

  Bu fetih hareketi ile Balkanlar'da siyasi birlik sağlanmıştır
  -Bosna- Hersek Osmanlıya bağlandı
  -Arnavutluk fethedildi 1479
  -Venediklilerle yapılan savaşlar sonunda Venediklilerle 1479 İstanbul Ant imzalandı Bu ant ile Venediklilere kapitülasyonlar verildi.
   
Yükleniyor...