Osmanlı Devletinin Gelişmesini Sağlayan Etkenler Nelerdir ?

'Tarih Bölümü' forumunda YAREN tarafından 24 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlı Devletinin Gelişmesini Sağlayan Etkenler Nelerdir ?

  Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

  İlhanlıların zayıflamasından faydalanan Osman Bey, bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti’ni kurmuştur (1299)

  Osman Gazi’nin, Ahi şeyhlerinden Edebali’nin kızıyla evlenmesi Anadolu halkı tarafından kabullenilmesini ve desteklenmesini sağlamıştır

  Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Gelişmesini Sağlayan Etkenler

  Osmanlı Devleti’nin kısa sürede gelişmesinde;
  Anadolu’da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması
  Merkeziyetçi bir devlet anlayışı benimsenerek hakimiyetin tek elde toplanması
  Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması
  Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması
  Düzenli ve güçlü orduların kurulması
  gibi faktörler etkili olmuştur

  Balkanlardaki Gelişmeler Türklerin Rumeli’ye Geçişi

  Bizans İmparatoru, Osmanlı Devleti’nden aldığı yardımlara karşılık Osmanlı Devleti’ne Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni verdi Böylece Türkler Rumeli’de toprak sahibi olmuşlar ve Balkan fetihlerinde bu kaleyi üs olarak kullanmışlardır

  Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Uyguladığı İskan Siyaseti

  Osmanlıların Balkanlarda takip ettikleri iskan politikasının temel amacı; yeni fethedilen topraklara Anadolu’dan getirilecek Türk halkı yerleştirmek, bunun için özellikle konar-göçerleri tercih etmek ve fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali bulunanları başka yerlere göç ettirmekti

  Anadolu’dan Rumeli’ye ***ürülen halk, büyük yollar üzerinde bulunan ve askeri yönden önemli şehir ve kasabalara yerleştirilmiştir İskan politikasının sonucunda;
  Balkanların Türkleşmesi ve bölgede Türk kültürünün yerleşmesi sağlanmıştır
  Geride düşman kuvveti bırakılmadığı için Osmanlıların Rumeli’de güvenle ilerlemesi sağlanmıştır
  Anadolu’daki yurtsuz Türkmenlere yeni yurtlar bulunmuştur

  Osmanlılar Balkanlarda ele geçirdikleri yerlerde halka hoşgörülü ve adaletli davranmışlar, halkın inançlarına, geleneklerine, dillerine ve kutsal saydıkları değerlere dokunmamışlardır Osmanlı Devleti’nin bu şekilde davranması Balkanlara yerleşmesini ve ele geçirdiği topraklarda tutunmasını kolaylaştırmıştır

  Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Genişlemesi ve Haçlı Seferleri’nin Başlaması

  XIV yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türklerin Balkanlara yerleşmeye başlaması üzerine Balkan uluslarının birleşerek Osmanlı Devleti’yle yaptığı savaşlara Haçlı Savaşları denilmiştir XIV ve XV yüzyıllarda Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde;
  Türklerin Balkan topraklarından atılmak istenmesi
  Papa’nın Hristiyan dünyasını Türkler üzerine kışkırtması
  Türkler karşısında başarısız olan Bizans İmparatorluğu’nun Hristiyan dünyasından yardım istemesi

  gibi nedenler etkili olmuştur

  Osmanlılarla yapılan Haçlı Savaşlarına Macarlar, Sırplar, Bulgarlar, Eflaklılar, Bosnalılar gibi uluslar katılmıştır

  Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk Siyasal Birliğini Sağlaması

  Osmanlı Devleti, Orhan Bey döneminde Karesi Beyliği’ni, I Murat döneminde Germiyanoğullarının topraklarının bir kısmı çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti’ne katılmıştır Ayrıca, Hamitoğulları Beyliği’nden satın alma yoluyla toprak kazanılmıştır Germiyanoğulları ve Hamitoğullarından savaş yapmadan toprak alan I Murat döneminde Karamanoğulları Beyliği’yle savaşlar yapılmıştır

  Anadolu’da siyasal birliği sağlayan asıl faaliyetler Yıldırım Bayezid döneminde başlamıştır

  Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla;
  Anadolu’da Türk siyasal birliği kurulmuştur
  Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz sahillerinin bir bölümü Osmanlıların eline geçmiş, Osmanlı denizciliği güçlenmiştir Adalar Denizi’ndeki gaza faaliyetlerini Osmanlılar üstlenmiştir

  Ankara Savaşı (1402)

  Ankara Savaşı’nın yapılmasında;
  Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin Timur’a sığınarak Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaları
  Yıldırım Bayezid’in Timur’dan kaçan Bağdat ve Karakoyunlu hükümdarlarını himaye etmesi
  Çin üzerine sefere çıkmaya hazırlanan Timur’un arkasında güçlü bir Osmanlı Devleti’nin kalmasını istememesi
  Doğu - Batı ticaret yollarını ele geçirmek isteyen Timur’un Anadolu’ya girerek Erzincan ve Sivas’ta katliam yapması

  gibi nedenler etkili olmuştur

  1402 yılında Ankara yakınlarında yapılan savaşı Timur kazanmıştır

  Ankara Savaşı’nın Sonuçları
  Savaşı kazanan Timur, Anadolu beyliklerinin topraklarını tekrar eski sahiplerine geri vermiştir Böylece, Yıldırım Bayezid’in Anadolu’da önemli ölçüde kurduğu siyasal birlik Timur tarafından bozulmuştur Timur bu davranışıyla Anadolu’da güçlü bir devletin bulunmasını engellemeyi amaçlamıştır
  Osmanlı Devleti’nin batı yönündeki ilerleyişi bir süre durmuştur Dolayısıyla Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması gecikmiş ve Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti sarsılmıştır
  Timur’un Anadolu’dan çekilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nde Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır Osmanlı tarihinde “Fetret Devri” olarak bilinen ve 11 yıl süren bu dönemde Osmanlı Devleti dağılmakla karşı karşıya kalmıştır

  Fetret Devri (1402 – 1413)

  Osmanlı tarihinde Ankara Savaşı’ndan sonra padişahsız geçen 11 yıla (1402 – 1413) Fetret Devri denilmiştir

  Fetret Devri’nde yaşanan taht kavgaları Osmanlı Devleti’ni maddi-manevi zarara uğratmıştır Ancak, Osmanlı Devleti kurmuş olduğu sağlam devlet örgütü ve güçlü sosyal kurumlar sayesinde tamamen parçalanıp dağılmaktan kurtulabilmiştir

  Balkanlarda Sarsılan Hakimiyetin Pekiştirilmesi

  Osmanlı Devleti’nin taht kavgalarına ve zayıflamasına rağmen Balkanlarda tutunabilmesinde;
  Tımar sisteminin ve planlı şekilde iskan politikasının uygulanması
  Timur’un Osmanlı ordusunu tamamen imha edememesi
  Osmanlıların Balkanlarda takip ettiği hoşgörülü ve adaletli politikanın Balkan halkını memnun etmesi

  gibi nedenler etkili olmuştur

  Osmanlı Devleti, 1440 – 1444 yılları arasında Balkan ulusları karşısında zor duruma düşmüş ve üst üste mağlubiyetler almıştır II Murat, bu gelişmeler üzerine Osmanlıların aleyhine olan Edirne – Segedin Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır (1444)

  Balkanlardaki başarısızlıklardan dolayı II Murat tahttan çekilerek yerine 12 yaşındaki oğlu II Mehmet’i tahta çıkarmıştır Bu durumdan faydalanarak Türkleri Balkanlardan atmak isteyen Balkan ulusları yeni bir Haçlı ordusu hazırlayarak Osmanlı Devleti’ne saldırdılar Haçlılarla Osmanlı Devleti arasında yapılan Varna Savaşı Türklerin galibiyetiyle sonuçlanmıştır (1444)

  Osmanlı Devleti’nin Varna Savaşı’nı kazanması, Ankara Savaşı’ndan önceki gücüne ulaştığını ve Balkanlardaki başarısızlıklara son verdiğini göstermektedir

  Macar Kralı Hünyadi Yanoş liderliğinde kurulan yeni bir Haçlı ordusu hem Varna Savaşı’nın intikamını almak hem de Türkleri Balkanlardan atmak amacıyla saldırıya geçti Yapılan II Kosova Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazanmıştır (1448)

  Bu savaştan sonra;
  Türkler Balkanlara kesin olarak yerleşmiştir Böylece Türklerin Balkanlardaki hakimiyeti pekiştirilmiştir
  Haçlılar uzun yıllar Osmanlı Devleti’ne saldırmaya cesaret edememişler ve Türklerin Avrupa’daki hakimiyet alanları sürekli genişlemiştir   
Yükleniyor...