Osmanlı Tarihi Kronolojisi

'Ders notları' forumunda Aysell tarafından 3 Oca 2009 tarihinde açılan konu

 1. 1299-1300


  Osmanlı tarihinin başlaması

  1299


  İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

  1302


  Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi

  1302


  III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

  1312


  Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü

  1317


  Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi

  1320


  Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

  1324


  Orhan Gazi'nin tahta geçişi

  1326


  Bursa'nın fethi

  1330


  Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi

  1331


  İznik'in fethi

  1331


  İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

  1334


  Karesi Beyliği'nin ilhakı

  1337


  Kocaeli bölgesinin alınışı

  1346


  Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

  1349-1352


  Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesinin üs olarak alınışı

  1350


  Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü

  1352


  Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

  1354


  Gelibolu'nun fethi

  1361


  İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

  1362


  Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

  1362


  Kadıaskerliğin teşkili

  1363


  Pençik Kanununun çıkışı

  1366


  Gelibolu'nun elden çıkışı

  1371


  Çirmen Zaferi

  1376


  Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1377


  Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

  1385-1386


  Niş ve Sofya'nın alınışı

  1388


  Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

  1389


  I. Kosova Zaferi

  1389


  I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu

  1390


  Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

  1390


  Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası

  1390


  Gelibolu tersanesi'nin inşası

  1391


  İstanbul'un ilk muhasarası

  1393


  Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası

  1396


  Niğbolu Zaferi

  1397-1398


  Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1398


  Kadı Burhaneddin'in ölümü.

  1398


  Karadeniz beyliklerinin ilhakı

  1400


  İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)

  1400


  Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

  1402


  Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti

  1402-1413


  Fetret Devri, iç karışıklıklar

  1409


  Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

  1411


  Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

  1413


  I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

  1413


  (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü

  1416


  Osmanlı-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

  1416


  Macar Seferi

  1417


  Avlonya'nın fethi

  1418


  Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)

  1418-1420


  Samsun bölgesinin zaptı

  1419-1424


  Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması

  1421


  Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu

  1421-1451


  İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)

  1422


  Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı

  1425


  Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

  1425-1426


  İzmir Beyi Cüneyd'in idamı

  1425-1426


  Teke Beyliği'nin intikali

  1427-1428


  Germiyan Beyliği'nin intikali

  1429


  Manyasoğlu Murad tarafından Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı

  1429


  Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu

  1430


  İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)

  1430


  Selanik'in fethi

  1430-1431


  Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

  1431-1432


  Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü

  1432


  Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

  1434


  Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

  1436


  Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

  1437


  Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

  1439


  Semendire'nin alınışı

  1440


  Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

  1440


  Başarısız Belgrad kuşatması

  1444


  Segedin Sulhü

  1444


  II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

  1445


  II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu

  1447


  Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

  1448


  II. Kosova Zaferi

  1451


  II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

  1451-1512


  Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

  1453


  İstanbul'un fethi

  1453


  Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

  1454


  İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

  1458-1460


  Mora'nın ele geçirilişi

  1461


  Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

  1461


  Candaroğulları'nın ilhakı

  1463


  Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

  1463-1470


  İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

  1466


  II. Mehmed'in Arnavut seferi

  1468


  Karamanoğulları'nın sonu

  1468


  II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

  1469


  Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu

  1470


  Eğriboz'un alınışı

  1471


  Fatih Külliyesinin açılışı

  1472


  Topkapı Sarayının inşası

  1473


  Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

  1474


  Ali Kuşçu'nun ölümü

  1475


  Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi

  1476


  Boğdan seferi ve zaferi

  1478


  Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

  1478


  Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü

  1479


  Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

  1480


  Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

  1480


  Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

  1481


  II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

  1481


  100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

  1481


  Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

  1482


  Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

  1483


  Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

  1484


  Boğdan Seferi
   
 2. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1484


  Kili ve Akkirman'ın fethi

  1484-1488


  Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

  1485


  Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

  1485


  Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu

  1486


  Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

  1488


  Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

  1488


  Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

  1489


  Memlüklere karşı toprak kaybı

  1491


  Osmanlı-Memlük Barışı

  1492


  Macar Seferi

  1492


  İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

  1494


  Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili

  1494


  Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı

  1495


  Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

  1497


  İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

  1498


  Lehistan Seferleri

  1499


  Venedik Harbi

  1499


  İnebahtı'nın alınışı

  1499


  Preveze baskını

  15??


  İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

  1500


  Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

  1500-1505


  İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

  1502


  Venedikle sulh

  1503


  Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

  1505


  Bayezid Külliyesi'nin açılışı

  1509


  İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

  1511


  Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

  1512


  II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu

  1512


  Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

  1514


  Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

  1514


  Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

  1514


  Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

  1516


  Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

  1517


  Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

  1517


  Haremeyn'in himaye altına alınması

  1517


  Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

  1517


  Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

  1519


  Celali isyanı

  1519


  Cezayir'in iltihakı

  1520


  I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu

  1520


  Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı

  1520-1550


  Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi

  1521


  Belgrad'ın fethi

  1521


  Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

  1522


  Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

  1522


  Rodos adasının ilhakı

  1524


  Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

  1524


  Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

  1525


  Yeniçeri isyanı

  1525


  İlk Fransız elçisi İstanbul'da

  1525


  Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

  1525


  Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü

  1526


  Mohaç Zaferi

  1526


  Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı

  1527


  Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

  1528


  Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

  1528


  Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

  1529


  Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

  1530-1540


  Divan-ı Selimi'nin yazılması

  1530-1560


  Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

  1530-1588


  Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

  1532


  Alaman Seferi

  1533-1534


  Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini

  1534


  Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

  1534


  Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

  1536


  Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

  1536


  Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

  1537


  Körsof - Avlonya seferi

  1538


  Preveze Zaferi

  1538


  Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

  1540


  Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

  1540-1560


  Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

  1541


  Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

  1543


  Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

  1543


  Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)

  1547


  Osmanlı-Habsburg Sulhü

  1547


  Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

  1547


  San'a'nın fethi

  1548


  İkinci İran seferi

  1550


  Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

  1551


  Trablusgarb'ın fethi

  1552


  Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

  1553


  Piri Reis'in ölümü

  1553-1554


  Turgud Reis'in Akdeniz seferi

  1553-1554


  Nahcıvan Seferi

  1555


  İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası

  1556


  Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı

  1557


  Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

  1557


  Süleymaniye külliyesinin açılışı

  1558


  Şakayık-ı Nu'maniye telifi

  1558


  Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması

  1559


  Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

  1560


  Cerbe'nin alınışı

  1560-1600


  Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi

  1561


  Taşköprüzade'nin ölümü

  1562


  Osmanlı-Habsburg Sulhü

  1563


  Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

  1565


  Başarısız Malta kuşatması

  1565


  100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

  1566


  Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu

  1567


  Yemen isyanı

  1568


  Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

  1569


  Astarhan seferi

  1569


  Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

  1569-1595


  Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi

  1571


  Kıbrıs fethinin ikmali

  1571


  İnebahtı hezimeti

  1571


  Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

  1574


  Buğday Zaferi

  1574


  Tunus'un fethi

  1574


  Selimiye'nin açılışı

  1574


  II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu

  1575


  Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi

  1575


  Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

  1577


  Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

  1578


  Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

  1578


  Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

  1578


  Kafkaslarda hareket

  1580


  İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi

  22 Ocak 1580


  İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması

  18 Kasım 1583


  Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

  1583


  Meşale Zaferi

  1584-1588


  Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması

  1585


  Tebriz'in alınışı

  1585


  Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü

  1586


  İlk Sikke tashihi

  1587


  Gürcistan harekatı

  1588


  Gence seferi

  1588


  Resm-i tashih-i sikke konulması

  1588-1606


  Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi

  1589


  İkinci sikke tashihi

  1590


  Osmanlı-İran Antlaşması

  1590


  Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması

  1593


  Osmanlı-Habsburg Savaşları

  1595


  Estergon'un düşüşü

  1595


  III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu

  1596


  Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi

  1598-1663


  Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası

  1599


  Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü

  1600


  Sikke tashihi

  1601


  Kanije Zaferi

  1601


  İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

  1603


  Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması

  1603


  III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu

  1603-1703


  I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

  1607


  Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

  1609-1610


  Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da

  1612


  Osmanlı-İran Antlaşması

  1612


  Hollandalılara ahidname verilmesi

  1613


  Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü

  1614


  Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü

  1615


  İran Savaşı'nın yeniden başlaması

  1615


  Revan Seferi

  1617


  I. Mustafa'nın cülusu

  1617


  İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası

  1618


  I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu

  1618


  Sikke tashihi

  1621


  II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

  1622


  II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

  1623


  I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu

  1624


  Sikke tashihi

  1629


  Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
   
 3. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1634


  İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

  1635


  IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı

  1638


  Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı

  1638


  Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü

  1639


  Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması

  1640


  IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi

  1642


  Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu

  1642-1698


  Hattat Hafız Osman

  1645


  Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

  1648


  İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu

  1648


  Kandiye kuşatması

  1650


  Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)

  1656


  Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması

  1656


  Çınar Vak'ası

  1656


  Köprülüler devrinin başlaması

  1658


  Katip Çelebi'nin ölümü

  1660


  Varad Kalesi'nin alınışı

  1663


  Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi

  1664


  St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

  1666


  Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü

  1669


  Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

  1670


  Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü

  1672


  Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı

  1672


  Bucaş Antlaşması

  1673


  Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi

  1676


  Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

  1678


  Ukrayna'da Çehrin seferi

  1678


  Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi

  1680


  Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)

  1682


  Osmanlı-Rus Antlaşması

  1682


  Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü

  1683


  II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

  1683


  Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü

  1685


  Uyvar'ın elden çıkışı

  1685


  Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

  1686


  Budin'in düşüşü

  1687


  IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu

  1687


  Eğri kalesinin düşüşü

  1687


  Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması

  1688


  Belgrad'ın elden çıkışı

  1690


  Kanije kalesinin düşüşü

  1690


  Belgrad'ın geri alınışı

  1690


  Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti

  1691


  Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü

  1691


  II. Ahmed'in tahta çıkışı

  1691


  Salankamen bozgunu

  1691


  Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

  1695


  II. Ahmed'in ölümü

  1695


  II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

  1697


  Zenta bozgunu

  1698


  Şehremini Baruthanesi yangını

  1698


  Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı

  1699


  Karlofça Antlaşmasının imzalanması

  1700


  Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması

  1702


  İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

  1702


  Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü

  1702


  İstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması

  1703


  Edirne Vak'ası

  1703


  III. Ahmed'in tahta çıkışı

  1703


  "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

  1708


  İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması

  1709


  Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı

  1711


  Prut Zaferi ve Barışı

  1711


  Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü

  1713


  "Zincir" altının çıkarılması

  1715


  Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi

  1716


  Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı

  1716


  "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması

  1718


  Pasarofça Antlaşması

  1718


  Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

  1718-1730


  İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı)

  1720


  İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması

  1720


  Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

  1720


  III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

  1721


  Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

  1723


  İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

  1724-1725


  Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı

  1726


  İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

  1727-1839


  Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi

  1729


  "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

  1729


  Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

  1730


  Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü

  1730


  Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu

  1732


  Osmanlı-İran barışı

  1733


  İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

  1733


  Kefe Mukataası'nın İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi

  1735


  Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

  1736


  Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

  1736


  Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü

  1739


  Belgrad Antlaşması

  1739


  Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

  1742


  Ömer Şifai'nin ölümü

  1743


  Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması

  1745


  Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü

  1746


  Osmanlı-İran barışı

  1747


  Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü

  1748


  Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması

  1748-1755


  İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi

  1751


  Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai…'si)

  1754


  I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu

  1757


  III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu

  1757-1758


  Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması

  1758


  Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu

  1760 (1173)


  Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü

  1766


  Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması

  1768


  Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

  1770


  Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

  1770-1776


  Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması

  1771


  Kırım'ın işgali

  1772


  Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

  1773


  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu

  1773-1774


  Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

  1774


  Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü

  1774


  Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması

  21 Temmuz 1774


  Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması

  29 Nisan 1775


  Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması

  1776


  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi

  10 Mart 1779


  Aynalıkavak Tenkihnamesi

  1780


  Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu

  1781


  Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi

  1783


  Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

  1784


  Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

  1784


  Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri

  8 Ocak 1784


  Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması

  1787-1788


  İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

  17 Ağustos 1787


  Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı

  9 Şubat 1788


  Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi

  1789


  Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü

  Ocak 1789


  Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

  7 Mayıs 1789


  I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması

  11 Temmuz 1789


  Osmanlı-İsveç ittifakı

  1790


  İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü

  31 Ocak 1790


  Osmanlı-Prusya ittifakı

  27 Temmuz 1790


  Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

  18 Eylül 1790


  Yergöğü Mütarekesi

  Ekim - Kasım 1790


  Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

  1791-1799


  Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı)

  4 Ağustos 1791


  Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması

  11 Ağustos 1791


  Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi

  1792


  Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

  1792


  III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

  10 Ocak 1792


  Kırım'ın Rusya'ya bırakılması

  10 Ocak 1792


  Yaş Antlaşması

  1793


  Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

  1793


  Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

  1793


  Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası

  1793


  Zahire Nezareti'nin kurulması
   
 4. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1793-1794


  Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

  1794


  Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

  1795


  Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

  1795


  Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

  1795


  Zahire Hazinesi'nin kurulması

  1797


  Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi

  1797


  Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

  1797


  Pazvandoğlu isyanı

  1797


  Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları

  17 Eylül 1797


  Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması

  1798


  Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı

  3 Ocak 1798


  Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

  1 Temmuz 1798


  Fransa'nın Mısır'a saldırması

  3 Eylül 1798


  Fransa'ya savaş ilanı

  1799


  Neticesiz dış istikraz teşebbüsü

  5 Ocak 1799


  Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak

  Şubat 1799


  Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi

  Mayıs 1799


  Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

  Ağustos 1799


  Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı

  1800


  Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması

  Mart 1800


  Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları

  1801


  Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü

  Ağustos 1801


  Mısır'ın tahliyesine dair mütareke

  1802


  Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

  1802


  Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması

  25 Haziran 1802


  Paris Antlaşması. Fransa ile barış

  1803


  "Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması

  Şubat 1804


  Sırp isyanlarının başlaması

  1805


  Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması

  1805


  Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

  1805


  Tersane Hazinesi'nin kurulması

  1805


  Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi

  Temmuz 1805


  Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini

  1806


  Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası

  1806


  Osmanlı-Rus Savaşı

  1806


  III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

  Ocak 1806


  Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması

  Ekim 1806


  Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi

  1807


  Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

  20 Şubat 1807


  İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi

  Mart - Eylül 1807


  İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi

  25 Mayıs 1807


  Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma

  29 Mayıs 1807


  III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası

  29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808


  IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler

  1808


  Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi

  28 Temmuz 1808


  Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması

  28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808


  Alemdar'ın kısa süren sadareti

  29 Eylül 1808


  Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

  15-16 Kasım 1808


  Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

  5 Ocak 1809


  İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması

  1810


  II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

  1810


  İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi

  1812


  Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

  1812


  Fransız postalarının ilk kuruluşu

  28 Mayıs 1812


  Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi

  1816


  Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini

  1817


  Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü

  Şubat - Mart 1821  Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması

  1823


  Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

  1824


  Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

  1824


  Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

  1826


  İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

  1826


  Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

  14 Haziran 1826


  Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması

  7 Ekim 1826


  Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi

  1827


  Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

  1827


  Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

  1827


  Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması

  4 Nisan 1827


  İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

  Temmuz 1827


  Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi

  20 Kasım 1827


  Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

  26 Nisan 1828


  Rusya'nın savaş ilan etmesi

  1829


  Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

  1829


  Deli Teşkilatının kaldırılması

  14 Eylül 1829


  Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı

  1830


  Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

  1830


  Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması

  1830


  Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  1830-1831


  Nüfus sayımları

  5 Temmuz 1830


  Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri

  1831


  İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

  1831


  Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

  1831-1834


  İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

  1 Kasım 1831


  İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri

  1832


  Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi

  1832


  Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti

  1832


  Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

  1832


  İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

  1832


  İngiliz postalarının kuruluşu

  29 Ocak 1832


  Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması

  12 Aralık 1832


  Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri

  1833


  Feshanenin kuruluşu

  2 Şubat 1833


  Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri

  5 Nisan 1833


  Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi

  Mayıs 1833


  Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

  8 Temmuz 1833


  Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması

  18 Eylül 1833


  Münchengraetz Antlaşması

  1834


  Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

  1834


  Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

  1835


  Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
   
 5. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1835-1845


  İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]

  1836


  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

  1836


  İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

  1836


  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

  1836


  İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

  11 Mart 1836


  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

  26 Kasım 1837


  Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

  1838


  Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

  1838


  Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

  1838


  Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

  24 Mart 1838


  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması

  16 Ağustos 1838


  İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

  1839


  "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

  1839


  Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

  1839-1844


  Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

  1839-1845


  Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

  24 Haziran 1839


  Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

  1 Temmuz 1839


  II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi

  3 Kasım 1839


  Tanzimat Fermanı'nın ilanı

  3 Mayıs 1840


  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

  1840


  Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

  1840


  Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

  1840


  Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

  1840


  Posta Nezareti'nin kurulması

  21 Aralık 1840


  Namık Kemal'in doğumu

  1841


  Lübnan olayları

  1841-1906


  Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

  24 Mayıs 1841


  İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması

  13 Temmuz 1841


  Londra Boğazlar Mukavelenamesi

  1842


  Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

  1842-1910


  Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)

  1843


  Hereke Fabrikası'nın kurulması

  1843


  Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

  1843


  Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması

  1843


  Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi

  1 Şubat 1844


  Tashih-i sikke

  1844


  Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

  1845


  İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

  1845


  Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

  Ocak 1845


  Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti

  13 Mart 1845


  Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması

  10 Nisan 1845


  Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

  1846


  Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

  1846


  Rus Ticaret Muahedesi

  16 Şubat 1846


  Zabtiye müşiriyetinin kurulması


  Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

  1847


  Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

  1847


  Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

  1847


  Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

  1847


  İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

  1 Mart 1847


  Recaizade Ekrem'in doğumu

  1848


  Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

  1848


  Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  1848


  İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

  16 Mart 1848


  İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması

  18 Kasım 1848


  Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

  1849


  Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

  1850


  1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1850


  Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1850


  İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

  1850


  Muallim Naci'nin doğumu

  12 Mart 1850


  Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması

  1851


  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1851


  Londra Sergisi

  1851


  Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması

  18 Temmuz 1851


  Encümen-i Daniş'in kurulması

  1852


  Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

  1853


  "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

  1853


  İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

  1854


  İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

  1854


  Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

  1854


  İhtisab teşkilatının lağvı

  12 Mart 1854


  Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

  1855


  Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]

  1855


  Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

  1855


  Paris Sergisi

  16 Ağustos 1855


  İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

  9 Eylül 1855


  Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi

  14 Kasım 1855


  Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

  1856


  Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

  1856


  Bank-ı Osmani'nin kurulması

  1856


  Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

  1856


  Islahat Fermanı

  1856-1860


  Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

  1856-1866


  İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

  15 Şubat 1856


  İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

  18 Şubat 1856


  Islahat Fermanı'nın ilanı

  30 Mart 1856


  Paris Barış Antlaşması

  30 Mart 1856


  Rusya'nın bozguna uğraması

  30 Mart 1856


  Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

  22 Mayıs 1856


  İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

  1857


  Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

  1857


  Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

  1857


  Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

  1857-1862


  Beyrut - Şam şosesinin yapımı

  17 Mart 1857


  Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması

  6 Kasım 1857


  Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

  1858


  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1858


  Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

  1858


  Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması
   
 6. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1858-1859


  Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

  6 Haziran 1858


  Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

  8 Haziran 1858


  Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

  1859


  Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

  1859


  Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

  12 Şubat 1859


  Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu

  1860


  Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

  1860


  İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

  1860-1861


  Lübnan ve Suriye Olayları

  1860-1861


  Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

  22 Ekim 1860


  Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

  1861


  Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

  1861


  Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

  1861


  Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

  1861-1866


  Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

  9 Haziran 1861


  Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

  9 Haziran 1861


  David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması

  29 Nisan 1861


  Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

  1862


  Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini

  1862


  Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

  1862


  Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

  1862


  Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

  1862


  Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

  1862


  Mahrec-i Aklam'ın kurulması

  20 Temmuz 1862


  Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması

  8 Ekim 1862


  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi

  1863


  Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

  1863


  Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

  1863


  İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

  1863


  Menafi Sandığı'nın kurulması

  1863


  Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

  1863


  Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

  13 Ocak 1863


  Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması

  18 Şubat 1863


  Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı

  1864


  Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)

  1864


  İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

  1864


  Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

  1864


  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

  1864


  Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

  1864-1876


  Paris'e talebe gönderilmesi

  8 Ekim 1864


  Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

  1865


  Müstakil Romen kilisesinin kurulması

  1865


  İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

  1865


  Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

  Eylül 1865


  Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi

  1866


  Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

  1866


  Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu

  1866


  Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

  1866


  Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

  1866


  Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

  1866


  Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1866-1867


  Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

  1867


  Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

  1867


  Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

  1867


  Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

  1867


  Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

  1867


  Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

  1867


  Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

  1867


  Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu

  1867


  Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

  1867-1876


  İzmir Rıhtımı'nın inşası

  22 Şubat 1867


  Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi

  8 Haziran 1867


  Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi

  21 Haziran 1867


  Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

  1868


  Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

  1868


  Galatasaray Sultanisi'nin açılması

  1868


  İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

  1868


  Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

  1868


  Yunan postasının kapatılması

  1868


  Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

  1868


  Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

  1 Mart 1868


  Adliye Nezareti'nin kurulması

  1 Nisan 1868


  Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması

  1 Eylül 1868


  Mekteb-i Sultani'nin açılması

  1869


  Süveyş Kanalı'nın açılması

  1869


  Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

  1869


  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

  1869


  Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

  8 Nisan 1869


  İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması

  26 Ağustos 1869


  Turuk Nizamnamesi'nin kabulü

  2 Eylül 1869


  Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

  Ekim 1869


  Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması

  1870


  Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

  1870


  Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

  1870


  Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

  1870


  Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

  1870


  Darülfünunun açılması teşebbüsü

  1870-1927


  Kemaledin Bey (mimar)

  20 Şubat 1870


  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
   
 7. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  26 Nisan 1870


  Darü'l-Muallimat'ın açılması

  2 Temmuz 1870


  Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması

  Ekim 1870


  Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi

  1871


  Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

  1871


  Saint-Esprit okulunun kurulması

  1871


  Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

  1871


  Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması

  1871


  Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

  22 Ocak 1871


  İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

  13 Eylül 1871


  Şinasi'nin ölümü

  1872


  Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

  1872


  Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

  1873


  Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

  1873


  Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

  Haziran 1873


  Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi

  1874


  Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

  1874


  Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

  1874


  Kara gümrüklerinin lağvı

  1874


  Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

  1874-1875


  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

  1875


  Bosna-Hersek isyanları

  1875


  Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

  1876


  Bulgar isyanları

  1876


  Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  1876


  Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu

  1876


  Meşrutiyet'in ilanı

  1876


  İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

  1876


  İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

  1876


  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

  1876


  Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması

  23 Mart 1876


  Ziya Gökalp'in doğumu

  23 Aralık 1876


  I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı

  1877


  Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

  1877


  Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

  1877-1878


  Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

  19 Mart 1877


  İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)

  25 Eylül 1877


  Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)

  5 Ekim 1877


  Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü

  13 Aralık 1877


  Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili

  1878


  Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

  1878


  Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

  1878


  Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

  1878


  Ermeni meselesinin zuhuru

  1878


  Ali Suavi'nin öldürülmesi

  1878


  Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

  1878


  Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

  1878


  Makedonya meselesinin ortaya çıkması

  13 Şubat 1878


  Meclisin kapatılması

  Ekim 1878


  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması

  1879


  II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

  1879


  Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

  1879


  Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

  1879


  Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

  1880


  Vergi reformu

  1880


  Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

  1880


  İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  1880


  Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

  13 Mart 1880


  İstanbul'da bir kız idadisinin açılması

  17 Mayıs 1880


  Ziya Paşa'nın ölümü

  Ekim 1880


  Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  20 Aralık 1880


  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması

  1881


  Mustafa Kemal'in Doğumu

  1881


  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

  1881


  Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

  1881


  Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

  1882


  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

  1882


  Muharrem Kararnamesi'nin neşri

  2 Ocak 1882


  Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması

  1883


  Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

  20 Haziran 1884


  Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

  1 Kasım 1884


  Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması

  2 Aralık 1884


  Yahya Kemal'in doğumu

  1885


  Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

  1885


  Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

  18 Eylül 1885


  Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

  1886


  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1886


  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

  1886


  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1886


  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

  1886-1887


  Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

  1887


  Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
   
 8. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1887


  Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

  5 Şubat 1887


  Beşir Fuad'ın intiharı

  1888


  Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1888


  Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

  2 Aralık 1888


  Namık Kemal'in ölümü

  1889


  İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

  1889


  İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

  27 Mart 1889


  Yakup Kadri'nin doğumu

  1890


  Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

  1891


  Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

  1891


  Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

  1891


  Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

  1891


  Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

  3 Kasım 1891


  Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması

  1892


  Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

  1892


  Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

  1893-1896


  İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

  1894


  Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

  1894


  Sasun'da Ermeni olayları

  1894


  Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

  1895


  İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

  1895


  Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  1895


  Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

  1895


  Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

  14 Şubat 1895


  Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi

  1896


  Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

  1896


  Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

  1896


  Girit isyanının alevlenmesi

  1896


  Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

  1897


  Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

  17 Nisan 1897


  Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

  1898


  Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

  1899


  Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1899


  Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

  1900


  Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

  1900


  İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  31 Ağustos 1900


  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması

  1901


  Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü

  1901


  Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

  1901-1908


  Hicaz demiryolu hattının yapımı

  1902


  Yemen isyanlarının tekrar başlaması

  1902


  Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

  23 Kasım 1902


  Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti

  23 Kasım 1902


  Cum'a-ı Bala ayaklanması

  23 Kasım 1902


  Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması

  8 Aralık 1902


  Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini

  1903


  İdadilerin altı yıla çıkarılması

  2-3 Ağustos 1903


  İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

  2-3 Ağustos 1903


  Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

  31 Ağustos 1903


  Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması

  Eylül 1903


  Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi

  1904


  Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

  1905


  Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

  21 Temmuz 1905


  Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri

  1906


  Akabe olayları ve Akabe krizi

  1908


  Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması

  1908


  Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

  23 Temmuz 1908


  II. Meşrutiyet'in ilanı

  5 Ekim 1908


  Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.

  6 Ekim 1908


  Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri

  17 Aralık 1908


  II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması

  1909


  Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

  1909


  Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

  1909


  Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması

  1909-1910


  Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

  27 Şubat 1909


  Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi

  13 Nisan 1909


  31 Mart Olayı

  19 Nisan 1909


  Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması

  27 Nisan 1909


  II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması

  21 Ağustos 1909


  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına taşınması

  17 Aralık 1909


  Meclisin açılması

  1910


  Arnavutlar'ın ayaklanmaları

  1910


  Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

  1910


  Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire).

  1911


  Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

  1911


  İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

  1911


  Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)

  1911-1912


  Osmanlı İtalyan Savaşı

  1912


  Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı

  1912-1913


  Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

  18 Ocak 1912


  Meclis-i Meb'usan'ın feshi

  25 Mart 1912


  Türk Ocaklarının kurulması

  18 Nisan 1912


  II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması

  18 Nisan 1912


  İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri

  5 Ağustos 1912


  II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi

  22 Temmuz 1912


  Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine

  Eylül - Ekim 1912


  I. Balkan Savaşı

  15 Ekim 1912


  Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması

  29 Ekim 1912


  Kamil Paşa'nın sadareti

  29 Kasım 1912


  Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi

  1913


  Liselerin mevcut idadilerin yerini alması

  23 Ocak 1913


  Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti

  13 Mart 1913


  Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)

  30 Mayıs 1913


  I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi

  11 Haziran 1913


  Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti

  29 Haziran 1913


  Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

  21 Temmuz 1913


  Edirne'nin geri alınması

  29 Ağustos 1913


  Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması

  14 Kasım 1913


  Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

  14 Aralık 1913


  Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı

  1914


  Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması

  1914


  Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

  1914


  Islah-ı Medaris Nizamnamesi

  1914


  Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)

  8 Şubat 1914


  Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")


  14 Mayıs 1914


  III. Dönem Meslis-i Meb'usan

  28 Haziran 1914


  Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi

  28 Temmuz 1914


  Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı

  1 Ağustos 1914


  Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı

  2 Ağustos 1914


  Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)

  2 Ağustos 1914


  Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması

  4 Ağustos 1914


  Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması

  10 Ağustos 1914


  Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi
   
 9. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  9 Eylül 1914


  1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

  12 Eylül 1914


  İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması

  29 Eylül 1914


  İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması

  29 Ekim 1914


  Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

  Kasım - Aralık 1914


  Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

  3 Kasım 1914


  Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  5 Kasım 1914


  İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  11 Kasım 1914


  Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı

  14 Kasım 1914


  Cihad-ı Ekber ilanı

  14 Kasım 1914


  İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması

  18 Aralık 1914


  Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi

  1915


  Evrak-ı nakdiyye çıkarılması

  1915


  Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

  1915


  Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

  Ocak - Şubat 1915


  Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

  Ocak - 18 Mart 1915


  Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları

  27 Mayıs 1915


  Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

  1916


  Hicaz ve Mekke'nin kaybı

  1916


  İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması

  1916


  Tevhid-i Meskukat Kanunu

  1916


  Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)

  1917


  Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması

  1917


  Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü

  1917


  Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu

  1917


  Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı

  1917


  Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü

  25 Mart 1917


  Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

  6 Nisan 1917


  Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı

  1918


  Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü

  3 Mart 1918


  Brest Litowsk Antlaşması

  3 Temmuz 1918


  Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması

  2 Ekim 1918


  Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

  8 Ekim 1918


  Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti

  30 Ekim 1918


  Mondros Mütarekesi'nin imzalanması

  3-4 Kasım 1918


  Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri

  8 Kasım 1918


  İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti

  13 Kasım 1918


  İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

  1919


  Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası

  1919


  İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması

  4 Mart 1919


  4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi

  15 Mayıs 1919


  Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri

  19 Mayıs 1919


  Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi

  23 Temmuz 1919


  Erzurum Kongresi

  4 Eylül 1919


  Sivas Kongresi

  2 Ekim 1919


  Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti

  22 Ekim 1919


  Amasya Protokolü

  24 Ekim 1919


  Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi

  29 Kasım 1919


  Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı

  1920


  Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi

  16 Mart 1920


  İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi

  5 Nisan 1920


  Ferid Paşa'nın sadareti

  11 Mayıs 1920


  Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı

  10 Ağustos 1920


  İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması

  2-3 Aralık 1920


  Gümrü Antlaşması'nın imzalanması

  1921


  Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü

  27 Ocak - 12 Şubat 1921


  Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti

  31 Mart 1921


  II. İnönü Zaferi

  3 Eylül 1921


  Sakarya Meydan Savaşı

  20 Eylül 1921


  Fransa ile barış

  1922


  Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi

  27 Ağustos 1922


  Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası

  30 Ağustos 1922


  Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi

  9 Eylül 1922


  İzmir'in kurtuluşu

  11 Ekim 1922


  Mudanya Mütarekesi

  1 Kasım 1922


  Saltanatın ilgası

  16 Kasım 1922


  Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması

  16 Kasım 1922


  Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi

  1923


  Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması

  24 Temmuz 1923


  Lozan Barış Antlaşması

  25 Eylül 1923


  Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi

  13 Ekim 1923


  Ankara'nın başşehir olarak kabulü

  29 Ekim 1923


  Cumhuriyet'in ilanı

  3 Mart 1924


  Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları
   
Yükleniyor...