Rivayet tefsirleri hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 30 Ara 2010 tarihinde açılan konu


 1. Rivayet tefsirleri hakkında bilgi


  Bir âyeti anlamada güçlük ortaya çıktığında doğru mânasını, âyetten ilâhî muradın
  ne olduğunu öncelikle Kur’ân’a sormak gerekir; bu, âyeti açıklayan başka âyetlerin olup
  olmadığını araştırmak demektir. Bu soruyla aranan bulunamazsa ikinci başvuru kaynağı Hz.
  Peygamber’dir. O’nun çağında yaşamayanlar, kendisine doğrudan sorma imkânından
  mahrum olanlar da maksatlarına, hadisler ve sahâbe rivayetleriyle ulaşabileceklerdir.
  Tefsirle ilgili sahâbe rivayetleri, söylediklerini Resûlullah’tan işitmiş olmaları
  ihtimalinden dolayı özellik kazanmaktadır. Sahâbeden sonra gelen neslin (tâbiîn) rivayetleri
  de –nisbeten zayıf da olsa aynı– ihtimali taşıdığı için farklı bir değere sahip görülmüştür.
  Kur’ân-ı Kerîm’i, Kur’ân’a, hadislere, sahâbe ve tâbiîn rivayetlerine dayanarak anlama ve
  yorumlama usulünün ürünü olan tefsirlere rivayet tefsirleri (tefsîr bi’r- rivâye) veya “nakle
  dayanan tefsir” (tefsîr bi’l-me’sûr) denilmektedir. Bu çeşit tefsirin meşhur örnekleri
  Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310/922) Câmi‘u’l-beyân ‘an te’vili âyi’l-Kur’ân, İbn
  Kesîr’in (ö. 744/ 1372) Tefsîrü’l-Kur’ân veya Fethu’l-beyân fî makåsıdi’l-Kur’ân,
  Süyûtî’nin (ö. 911/1505) ed-Dürrü’l-mensûr fi’t-tefsîri bi’l-me’sûr isimli eserleridir.
  Rivayet tefsirleri –bir kısmı sened yönünden zayıf olan– açıklayıcı rivayetler
  yanında dil bilgisine de dayanmakta, ayrıca âyetlerden ictihad yoluyla çıkarılan hükümlere
  yer vermektedir.