Şiirde Aruz Ölçüsü

'Ders notları' forumunda Büsra tarafından 11 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Aruz Ölçüsü
  Şiirde Aruz Ölçüsü

  [​IMG]
  Arapça bir kelimedir ve “Çadırın ortasına dikilen direk anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak “hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsü demektir.

  1. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatına geçen bu ölçü, XI yüzyıldan itibaren Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır..

  2.Rahat kullanılabilmesi için bol miktarda uzun heceye ihtiyacı olan bu ölçü, aslında Türkçenin kelime yapısına uygun değildir. Bu yüzden Aruzu ilk defa kullanan Karahanlılar Türkçenin kelimelerini bozarak kısa heceleri uzun okuma yoluna gitmişlerdir. Zamanla bu da yeterli olmamış; şairler, Arapça ve Farsça kelimeleri sık sık kullanmaya başlamışlardır. Bu durum, Türk dilinin kelime hazinesinin giderek yabancı kelimelerle dolmasına yol açmış, böylece şairlerin güzel kullanışlarından mahrum kalan Türkçe, anlam ve kavram bakımından yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan Türkçe, aldığı bu yabancı kelime ve kavramları Türkçeleştirdiği zaman güçlü bir dil olmuştur. Aruzla birlikte, halk arasında yaşamaya devam eden milli şiir ölçümüz hece, bu yoksullaşmayı bir ölçüde durdurmuş ve Türkçe kendi geleneği içinde varlığını sürdürmüştür.

  3.1908den sonra şairler arasında başlayan aruz hece tartışması, hecenin zaferi ile sonuçlanmış; ancak Divan Edebiyatı nazım ölçüsü olan aruzun da artık bir Türk şiir ölçüsü olduğu kabul edilmiştir..

  4.Aruz ölçüsü daha çok Divan Edebiyatında kullanılır..

  5.Aruzla yazılan ilk Türk eseri Yusuf Has Hacibin yazdığı Kutadgu Biligdir..

  6. Aruz XI. asırdan beri heceyle beraber kullandığımız ölçüdür. Bu ölçü zamanla Türkçeye en iyi şekilde uygulanmış. Mehmet Âkif, Yahya Kemâl, Faruk Nafiz gibi şairlerimizin elinde ustalıkla kullanılmıştır..

  Not:Aruz ölçüsünün temeli, hecelerin uzun ve kısa olmaları özelliğine dayanır. Ölçünün doğru bulunması için önce mısradaki hecelerin değerinin tespit edilmesi gerekir. Aruz vezninde heceler iki şekilde değerlendirilir..

  Açık / kısa heceler ( . ) ( v ) | Kapalı / uzun heceler ( - ).

  1.Açık / kısa heceler :

  1. Ünlülerle biten hecelerdir.
  2. Bu heceler aruz incelemesinde ( . ) ve ( v ) işaretleriyle gösterilir.
  3. Açık - kısa hecelerin ses değerleri “yarım kabul edilir..

  2. Kapalı / uzun heceler: Tam ses değeri taşıyan hecelerdir..

  1.Ünsüzlerle ve dilimize Arapça ve Farsçadan geçmiş uzun ünlüler (â, î, û )le biten hecelerdir.
  2. Bu heceler aruz incelemesinde (-) işaretiyle gösterilir.
  3. Kapalı- uzun hecelerin ses değeri “tamdır.

  .Not 1: Arapça ve gelme Farsçadan gelme uzun ünlülerle kurulan ( âb, ûl) gibi iki sesli hecelerle; ( rûy, rûy, cûy) gibi üç sesliler yerine göre, aruzda bir buçuk hece değerinde tutulur ve (- . ) işaretiyle gösterilir. Yine bu dillerden gelen iki ünsüz bitişik düzende olan (aşk, ahd) gibi heceler de, yerine göre bir buçuk hece değerinde kabul edilir..
  Not 2:dize sonundaki bütün heceler uzun – kapalı ( - ) hece kabul edilir. Yani dize sonundaki ses ister uzun ister kısa olsun, mutlaka uzundur..

  1-Aruz ölçüsünde heceler açık (kısa), kapalı (uzun) ve medli hece olmak üzere üçe ayrılır..

  2-Başlıca tefileler şunlardır: Fa (-), Fe ul (. -),Fa lün (- -), Fe i lün (. . -),Fâ i lün (- . -), Fe û lün (. - -), Mef û lü (- - .), Fe i lâ tün (. . - -), Fâ i lâ tün (- . - -), Fâ i lâ tü (- . - .), Me fâ i lün (. - . -), Me fâ î lün (. - - -), Me fâ î lü (. - - .), Müf te i lün (- . . -), Müs tef i lün (- - . -), Mü te fâ i lün (. . - . -) Burada tefilelerle parantez içindeki hecelerinin değerlerinin aynı olduğuna dikkat ediniz..

  3-Aruz vezninde tefileler heceleri bölebilir. Hece ölçüsündeki gibi okuyuşta tefilelerde durgu yapılmaz..

  4-Aruz vezninde hecelerin kısalığı ve uzunluğu esas olduğu için bazı Türkçe kelimeler kısa olduğu halde vezin gereği uzun okunur; buna imale denir. İmale kısa heceyi uzun yapar. Arapça ve Farsça kelimelerdeki bazı uzun seslerin vezin gereği kısa okunmasına da zihaf denir. Zihaf ise imalenin tersine uzun heceyi kısa yapmayı sağlar. Hece ölçüsünde böyle bir mesele yoktur. Türk edebiyatında imale çok sayıda bulunmakla beraber zihaf kusuru hoş karşılanmadığı için çok az yapılmıştır..

  5-Farsça tamlama eki olan “-i ile “ve anlamındaki “ü, vü bağlacı vezin gereği uzun da kısa da olabilir..

  6-Medli heceler hafif bir “i, ı sesi varmış gibi okunur. Bahâr kelimesi bahâr, eşkden kelimesi ise eşkden şeklinde söylenmelidir..

  7-Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün kalıbıyla yazılan şiirlerde ilk tefile bazı mısralarda Fâilâtün, son tefile ise Falün olabilir. Bu sadece bu kalıba özgü bir durumdur. Bu kalıpla yazılan şiirlerde başta imale yapmaya gerek yoktur. Farklı tefile parantez içinde hemen altında gösterilir..

  8-kelimelerle aruz veznindeki başarı Muallim Naci ile başlamış olup Türk aruzu Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Âkif Ersoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Hatta Mehmet Âkif o kadar başarılı olmuştur ki bir çok kişi İstiklâl Marşının hece ölçüsüyle yazıldığını zanneder. Oysa bu marş aruzun “Fe i lâ tün / Fe i lâ tün /Fe i lâ tün /Fe i lün kalıbıyla yazılmıştır..

  9-Aruzla yazılan bir şiirin hece sayısı bazan eşit olabilir. Mısralardaki açık kapalı dizilişinin aynı olması o şiirin aruzla yazıldığın gösterir..

  Cânı cânânı bütün vârımı alsın da Hüdâ 15 hece.

  Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ 15 hece.

  10-Sessiz bir harfle biten kelime vezin gereği açık olması gerekirse, kendinden sonra sesli ile başlayan bir hece varsa birinci kelimenin sonundaki harf, ikinci kelimenin ilk hecesine ulanır. Buna ulama denir. Ulama kapalı heceyi açık yapar. Ulama genellikle yapılır; fakat her zaman yapılmak mecburiyetinde değildir..

  11-Servet-i Fünun edebiyatçıları bir şiirde değişik aruz kalıpları kullanmak suretiyle serbest vezne zemin hazırlamışlardır. Cenap Şahabetinin “Elhân-ı Şita adlı şiiri bu şekilde yazılmıştır. Bu şiirdeki bazı mısralar Feilâtün / Mefâilün / Feilün, bazı mısralar ise Mefûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün kalıbıyla yazılmıştır..

  12-Bir şiirin vezni en az iki mısradan hareket ederek bulunabilir. Tek mısraa bakarak vezin bulunmaz..

  13-Bu kitaptaki Divan edebiyatına ait şiirlerin imale ve zihaf kusuru olan heceleri altı çizilerek belirtilmiştir..
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 16 May 2012
 2. Cevap: Şiirde Aruz Ölçüsü

  14- Bir şiirin vezni bulunurken şu işlemler yapılır:

  a)Veznini bulacağımız mısraların hecelerindeki uzun seslilere dikkat ederek yazmalıyız.

  b)Önce mısralardaki hecelerin açık mı kapalı mı oldukları tesbit edilir.

  c)Medli hece olup olmayacağı özellikle kontrol edilmelidir. Bu ihmal edilirse bir mısradaki hece değeri eksik çıkar. Mısralardaki heceler sayılarak medli hece olup olmadığı konusunda bir ipucu yakalayabiliriz.

  d)Hecelerin açık kapalı değerleri karşılıklı kontrol edilir. Önce imkân varsa ulama, yoksa imale yapılır. Zihaf çok az bulunduğu için en sonra o ihtimal düşünülür.

  e)Hecelerin karşılaştırılması yapıldıktan sonra açık kapalı değerleri çizgi ve nokta şeklinde ayrı bir yere geçilir. Mısra sayısına göre tefile sayısı tahmin edilmeye başlanır. İlk tefile en az heceden oluşur. Genelde az heceli Fa, Fe i lün, Fâ i lün gibi tefileler sonda bulunur.

  f)Yazılan aruz kalıbı ile işaretler arasında uyum olmasına dikkat etmelidir.

  ARUZ KALIPLARIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR
  1. Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  Saçma ey gö/z eşkden gön / lümdeki od / lare su

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

  Kim bu denlü / tutuşan od / lare kılmaz / çâre su

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

  Fuzûlî

  2.Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  Dinle neyden / kim hikâyet / etmede

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

  Ayrılıklar / dan şikâyet / etmede

  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ Nahifî

  3.Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün

  (Fâilâtün) (Falün)

  Hani ol gül / gülerek gel / diği demler / şimdi

  . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _

  Ağlarım hâ / tıra geldik / çe gülüştük / lerimiz

  _ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

  Mâhir

  4.Feilâtün / Feilâtün / Feilün

  (Fâilâtün) (Falün)

  Ne Süleymân / ne Selîmin / kuluyuz

  . . _ _ / . . _ _ / . . _

  Hazret-i Rab / b-i rahîmin / kuluyuz

  _ . _ _ / . . _ _ / . . _
  Esrar Dede

  5.Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün

  Anı hoş tut / garîbindir / efendi iş / te biz gittik

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

  Gönül derler / ser-i kûyun / da bir dîvâ / nemiz kaldı

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

  Hayâlî

  6. Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün

  Geçer firkat / zamânı böy / le kalmaz

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

  Sağ olsun sev / diğim Mevlâ / kerimdir

  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

  Nâilî

  7. Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün

  Cihânda â / şık-ı mehcû / r[ı) sanma râ / hat olur

  . _ . _ / . . _ _ / . _ _ _ / _ . _

  Neler çeker / bu gönül söy / lesem şikâ / yet olur

  . _ . _ / . . _ _ / . _ . _ / _ . _

  Şeyhülislâm Yahya

  8.Mef'ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  Ağlatma / yacaktın yo / la baktırma / yacaktın

  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

  Ol va'de / -i tekrâr / -be-tekrârı / unutma

  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

  Esrar Dede

  9.Mefûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

  Gül hasre / tinle yolla / ra tutsun ku / lağını

  _ _ . / _ . _ . / . _ _ . / _ . _

  Nergis gi / bi kıyâme / te dek çeksi / n intizar

  _ _ . /. _ _ . / . _ _ . / _ . _
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 16 May 2012
Yükleniyor...