Temyiz Kanun Yolu

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 24 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. TEMYİZ:
  Hüküm mahkemesinin kararı yalnız hukuka uygunluk bakımından inceleme konusu
  yapılır
  İncelenen vakıalar tekrar inceleme konusu yapılamaz
  Yeni vakıalar ileri sürülemez (hükümden öce var olan vakıalar)
  Temyiz yalnız hukukun yanlış uygulandığı sebebine dayanabilir
  Hüküm verildikten sonra meydana gelen ve hükmü etkileyecek olan vakıalar
  yargıtayda ileri sürülebilir
  Temyiz Edilebilen Kararlar:
  Kanun tarafından belirlenir
  Kural olarak ilk derece mahkemesinin varmış oldukları bütün nihai kararlar
  temyiz edilemez İstisnai olarak bazı nihai kararlar temyiz edilemez
  Görevsizlik kararı, yetkisizlik kararı, dava dilekçesinin iptali kararı,
  hakimin çekinmesi kararı, davanın iptali kararı… temyiz edilebilir
  Davanın konusuz kalması halinde verilen nihai kararlar da temyiz edilebilir
  Temyiz Edilemeyen Kararlar:
  1miktar ve değeri 40 milyon lirayı geçmeyen menkul mal ve alacak davalarına
  ilişkin nihai kararlar kesindir Yani miktar ve değeri 40 milyon lirayı
  geçmeyen menkul ve alacak davalarına ilişkin her çeşit hukuk mahkemesi nihai
  kararları kesindir, temyiz edilemez
  Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde hükümde, asıl isteminin kabul
  edilmeyen bölümü 40 milyon lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur
  Karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde, temyiz hakkı olmayan
  tarafın düzenleyeceği cevap dilekçesinde hükmü temyiz etmesi mümkündür
  2özel bir kanun hükmü ile bazı nihai kararların kesin olduğu veya yalnız
  başına temyiz edilemeyeceği kabul edilmiş olabilir
  Temyiz edilemeyen kesin kararlara karşı temyiz yoluna başvurulursa, kararı
  veren mahkeme, temyiz isteminin reddine kendisi karar verir
  TEMYİZ (BOZMA) SEBEPLERİ: nihai kararlar ilk derece mahkemelerinin hukuk
  kuralını yanlış uygulamış olması nedeniyle temyiz edilir
  1maddi hukuka dayanan temyiz sebepleri
  2usul hukukuna dayanan temyiz sebepleri
  maddi hukuka dayanan temyiz sebepleri: mesela bir haksız fiilden dolayı
  tazminat davasında, mahkeme haksız fiil şartları mevcut olmadığı halde
  davalıyı tazminata mahkum etmiştir Bu bir temyiz sebebidir İlliyet bağı bulunması gerekir
  Maddi meselenin takdirinde hata edilmesi
  Usul hukukna dayanan temyiz sebepleri: usul hukuku kurallarının yanlış
  uygulanması
  1mutlak temyiz sebepleri: önemli usul hukuku kurallarının yanlış
  uygulanması halinde, bu yanlış uygulamanın verilen kararı mutlaka etkilediği
  farzolunur ki, bu hallere mutlak temyiz sebebi denir Bunlar:
  a) mahkemenin görevsiz olması
  b) tarafları, dava sebebi ve konusu aynı olan bir (aslında iki) dava
  hakkında birbirine çelişik kararlar verilmiş olması- birinin bozulması
  gerekir-
  c) iki taraftan birinin davasını ispat için gösterdiği delillerin kanuni
  sebep olmaksızın reddedilmiş olması
  d) yargı yolunun caiz olmaması (yani idari mahkemenin görevli olması)
  e) bir davaya bakması yasak olan hakimin yargılamaya ve karara iştirak
  etmesi
  f) vekil ve mümessil olmayan kişiler huzuruyla davaya bakılmış ve hüküm
  verilmiş olması
  g) hüküm mahkemesinde davanın görülmesi sırasında tarflardan birince bir
  usul kuralının yanlış uygulandığını ispat edecek derecede itiraz edildiği
  halde mahkemenin bu itirazı incelememiş olması
  h) hükmün gerekçesiz olması
  i) bütün dava şartlarının bulunmaması
  Yargıtay bu sebeplerden birinin mevcut olduğu sonucuna varırsa kararı bozar
  2Nisbi temyiz sebepleri: o usul hukuku kuralı yanlış uygulanmasaydı karar
  başka türlü verilecek idi ise, bu hal temyiz sebebi olarak kabul edilir
  İlliyet bağı bulunması gerekir
  Örneğin gerekli olduğu halde bilirkişi incelemesi yaptırılmadan hüküm
  verilmiş olması
  Mahkemenin yapmış olduğu usul yanlışlığı sonuç üzerine etkili olmalı Hükmün
  sonucunu etkilemeyen usul yanlışlıkları bozma sebebi sayılmaz
  TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI:
  Ancak davanın tarfları başvurabilir
  İhtiyari dava arkadaşları, her biri hükmü yalnız başına temyiz edebilir
  Mecburi dava arkadaşları, verilen hükmü ancak birlikte temyiz edebilirler
  “Hukuki yararın” bulnması gerekli
  Temyiz Süresi:
  1 Asliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 15 gündür Bu süre
  ilamın taraflardan her birine tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye
  başlar
  2 Sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 8 gündür Bu süre ilamın
  taraflardan her birine tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar
  İş mahkemelerinde süre 8 gündür Bu süre tefhim ile başlar
  3 Bir tarafın davayı vekil aracılığı ile takip etmesi halinde, hüküm vekile
  tebliğ edilir Süre bu tebligat ile başlar
  4 Bu süreler geçtikten sonra temyize başvurulamaz
  Temyiz süresini arzu ve ihtiyarı dışında bir nedenle kaçırmış olan taraf,
  eski hale getirme yoluna başvurmak ve aynı zamanda hükmü temyiz etmek
  suretiyle hükmün temyizen incelenmesini sağlayabilir Bundan başka, temyiz
  süresini geçirmiş olan taraf, diğer tarafın süresinde yaptığı temyiz talebi
  üzerine, cevap süresi içinde hükmü temyiz edebilir (katılma yolu ile
  temyiz)
   
  Son düzenleme: 24 Şub 2011
 2. Cevap: Temyiz Kanun Yolu

  Temyiz Talebi:
  Bir kararın temyizen incelenebilmesi için taraflardan birinin kararı temyiz
  etmiş olması gerekir(mutlaka)
  temyiz dilekçesi: temyiz talebi dilekçe ile yapılır Bu dilekçeye aleyhine
  temyiz edilenlerin sayısı kadar suret eklenmelidir
  Temyiz dilekçesi temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan hükmü
  yeterince belli edecek kayıtları taşıması halinde diğer şartlar bulunmasa
  bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır
  Temyiz dilekçesi kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine
  verilebilir
  Temyiz dilekçesi verilirken temyiz eden tarafından gerekli harç ve giderin
  tamamı ödenir
  temyiz dilekçesine cevap (cevap lahiyası) temyiz dilekçesi hükmü veren
  mahkeme aracılığı ile karşı tarafa tebliğ olunur Karşı taraf bu tebliğ
  gününden başlayarak 10 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya başka bir
  mahkemeye cevap dilekçesi verebilir
  Karşı taraf hükmü, süresi içinde temyiz etmemiş olsa bile cevap dilekçesinde
  hükme ilişkin itirazlarını bildirerek temyiz isteğinde de bulunabilir
  (katılma yolu ile temyiz)
  dosyanın yargıtaya gönderilmesi: temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve
  giderlerin tamamının ödenmesi gerekir Eksik ödenmiş ise kararı veren
  mahkeme başkanı tarafından 7 günlük kesin süre verilir Verilen süre içinde
  harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde mahkeme kararın, temyiz edilmemiş
  sayılmasına karar verir Temyiz eden, mahkemenin kararının temyiz edilmemiş
  sayılmasına ilişkin bu kararını, kararın kendisine tebliğinden itibaren 7
  gün içinde temyiz edebilir
  Mahkemenin temyiz talebini reddetmesi: temyiz talebini reddetme yetkisi
  yargıtaya aittir
  2 durumda kararı veren mahkeme temyiz talebinin reddine karar verebilir:
  1temyiz kanuni süre geçtikten sonra yapılırsa
  2temyizi kabil olmayan bir karar ilişkin olursa
  Bu durumlarda ret kararını kendiliğinden temyiz edene tebliğ eder Bu ret
  kararı tebliğinden itibaren 7 gün içinde temyiz edilebilir Yargıtay temyiz
  isteminin reddine ilişkin kararı bozarsa, ilk temyiz dilekçesine göre temyiz
  istemini inceler
  Temyiz Yoluna Başvurmanın Hükmün icrasına Etkisi: bir hükmün aleyhine temyiz
  yoluna başvurulmuş olması kural olarak hükmün icrasını durdurmaz
  Konusu para veya menkul mal olan hükümlerde, teminat göstererek yargıtaydan
  icranın geri bırakılması kararı almak suretiyle hükmün icrası
  durdurulabilir
  Bazı hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez: gayrimenkule ve buna ilişkin
  ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna dair hükümler gibi Bu hükümlerin
  temyiz edilmesi kendiliğinden icrayı durdurur

  Yargıtay İncelemesi:
  Ön incelemeyi tetkik hakimi yapar
  İnceleme kural olarak dosya üzerinde yapılır
  İstisnai olarak taraflar incelemenin duruşmalı olarak yapılmasını
  isteyebilir
  1tüzel kişiliğin feshine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin
  davalar
  2evlenmenin butlanına, feshine ilişkin davalar
  3boşanma veya ayrılık davaları
  4velayete, nesebe ve kısıtlamaya ilişkin davalar
  5miktar veya değeri 800 milyon lirayı aşan alacak ve menkul, gayrimenkul
  davalarında verilen hükümlerin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak
  yapılması istenebilir
  Bunalrın dışındaki hallerde yargıtayda duruşma istenemez
  Duruşma isteği dilekçede veya lahiyada açıkça belirtilmelidir
  Yargıtay taraflardan bilgi almak üzere kendiliğindende duruşma yapılmasına
  karar verebilir
   
 3. Cevap: Temyiz Kanun Yolu

  Yargıtay Kararı:
  Yargıtay ilk önce temyiz talebinin mesmu olup olmadığını inceler(ön
  inceleme) mesmu olmadığı sonucuna varırsa temyiz talebini esasa girmeden
  reddedermesmu olduğu sonucuna varırsa esasa girerek inceleme yapar
  Yargıtay temyiz incelemesi sırasında iki temyiz dilekçesi ve cevap
  lahiyasında ileri sürdükleri bütün itiraz ve savunmaları göz önünde
  bulundurur
  Vereceği kararı gerekçesiylebirlikte bildirir
  Yargıtay kararı başlıca 3 şekilde olabilir:
  1bozma kararı
  2onama kararı
  3değiştirerek ve düzelterek onama kararı

  BOZMA KARARI
  yargıtay, temyiz sebebini yerinde görürse hüküm mahkemesinin kararını
  tamamen veya kısmen bozar Başka sebeplerden dolayı da bozabilir Yargıtay
  hükmü yalnız bozmakla yetinir, o davayı kendisi karara bağlayamaz
  aleyhe boza yasağı: bir hüküm davanın taraflarından yalnız biri tarafından
  temyiz edilirse, yargıtay temyiz edilen hükmü temyiz eden tarafın aleyhine
  olarak bozamaz!
  aleyhe hüküm verme yasağı: taraflardan yalnız birinin temyizi halinde,
  yargıtayın temyiz eden tarafın lehine olarak verdiği bozma kararına uyan
  mahalli mahkeme de artık, temyiz eden tarafın, önceki karara oranla aleyhine
  olan bir hüküm veremez
  Yargıtay bir kararı bozunca, dava dosyasını kural olarak kararı vermiş olan
  mahkemeye gönderir Uygun göreceği başka bir mahkemeye de gönderebilir
  Yargıtayın bozma kararı üzerine dava dosyası kendisine gönderilen mahkeme
  aşağıdaki ihtimallere göre işlem yapar:
  1yargıtayın bozma kararına karşı karar düzeltme yolu kapalı ise; mahkeme
  kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra, yargıtayın
  bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir
  2karar düzeltme yolu açık ise; bu bozma kararı 15 gün içinde taraflara
  tebliğ edilir
  a)bozma kararının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde karar
  düzeltme yoluna gidilmezse, mahkeme kendiliğinden tarfları hemen duruşmaya
  davet edip dinledikten sonra bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar
  verir
  b)taraflardan biri, bozma kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde
  karar düzeltme yoluna başvurursa, mahkemenin tarafları kendiliğinden
  duruşmaya davet edebilmesi için, karar düzeltme incelemesinin sonuçlanması
  beklemesi gerekir
  Yargıtayın bozma kararı üzerine kendiliğinden (resen) tarafları duruşmaya
  davet eden mahkeme bu duruşmada tarafları dinledikten sonra, iki şekilde
  karar verebilir:
  1mahkeme yargıtayın bozma kararına uyar
  2kendi kararında direnir (ısrar eder)

  Mahkemenin kendi kararında direnmesi:
  Mahkeme, yargıtayın bozma kararını doğru bulmuyorsa kendi kararında
  direnebilir
  Mahkeme direnme kararı ile davadan elini çeker
  Direnme kararı nihai karar olduğundan temyiz edilebilir Ancak birinci
  kararı temyiz etmemiş olan tarafın direnme kararını temyiz etmek hakkı
  yoktur Önceki karara karşı temyiz yoluna başvurmuş ve karar lehine bozulmuş
  olan taraf direnme kararını temyiz edebilir
  Direnme kararı temyiz edilince temyiz incelemesi “yargıtay hukuk genel
  kurulunda” yapılır HGK direnme kararını ya doğru bulur, bu halde direnme
  kararını onar veya yargıtay özel dairesinin bozma kararını doğru bulur, bu
  halde ise direnme kararını bozar
  Direnme kararlarının temyiz incelemesinde duruşma yapılmaz
  Mahkeme HGKnun verdiği karara uymak zorundadır Yani artık kararında
  direnemez
  Mahkeme yargıtayın bozma kararının bir kısmına uyar, diğer kısmına ise
  uymayabilir; yani kararın bir kısmında direnebilir
  Mesela mahkeme, yargıtayın bozma kararında gösterdiği birinci bozma sebebine
  uyar, ikinci bozma sebebine karşı direnebilir Bu halde mahkeme, bir kısmi
  uyma ve kısmi direnme kararı ile davadan elini çekmediğinden, verdiği karar
  bir ara karardır Bu nedenle taraflar, mahkmenin kısmi direnme kararını
  yalnız başına temyiz edemezler
  Kısmi uyma ve kısmi direnme kararı vermiş olan mahkeme ilk önce, kısmi uyma
  kararı gereğince, inceleme yapar Bundan sonra mahkeme uyduğu ve direndiği
  kısımların tümü hakkındaki gerekçeli nihai kararını yazıp, taraflara tefhim
  veya tebliğ eder İşte taraflar ancak bu nihai kararı temyiz edebilirler
   
 4. Cevap: Temyiz Kanun Yolu

  Mahkemeler aşağıdaki hallerde direnme kararı veremezler:
  1mahkemenin, merci tayini hakkındaki yargıtay kararına karşı direnme
  hakkı yoktur
  2mahkemelerin verikleri tehir (erteleme) kararları hakkındaki yargıtay
  kararına karşı direnme hakları yoktur
  3iki tarafda yargıtayın bozma kararına uyulmasını isterse, mahkeme bozma
  kararına uymak zorundadır, direnme kararı veremez
  4mahkeme,yargıtayın kanun yararına bozma kararına karşı direnemez
  5hakemler, yargıtayın bozma kararına karşı direnemezler  ONAMA KARARI
  Yargıtay temyiz edilen kararın usul ve kanuna uygun olduğu kanısına varırsa,
  hüküm mahkemesinin karraını (aynen) onar
  Yargıtayın onama kararının sonucunu, mahkeme 15 gün içinde kendiliğinden
  taraflara bildirir
  Yargıtayın kararına karşı karar düzeltme yolunun kapalı olduğu hallerde,
  yargıtayın onama kararı ile, mahalli mahkeme hükmü kesinleşir Karar
  düzeltme yolunun açık olduğu hallerde ise yargıtayın onama kararı ile hüküm
  hemen kesinleşmiş olmaz Bu halde hükmün kesinleşebilmesi için, yargıtayın
  onama kararına karşı 15 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurulmamış
  olması ve başvurulmuş olup da, karar düzeltme talebinin yargıtayca
  reddedilmiş olması gerekir

  HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEREK VE DÜZELTİLEREK ONANMASI
  Aşağıdaki 3 halde yargıtay mahalli mahkemenin hükmünü değiştirerek ve
  düzelterek onayabilir
  1temyiz olunan hükmün kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş
  olmasından dolayı bozulması gerekmek de olup da kanuna uymayan husus
  hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde
  yargıtay, hükmü değiştirerek ve düzelterek onayabilir Mesela temyiz edilen
  hüküm esas yönünden kanuna uygundur, ancak harç, vekalet ücreti, faiz
  konularında yanlışlık yapılmıştır Bu halde yargıtay yapılan yanlışlığı
  düzelterek hükmü onayabilir
  2tarafların kimliklerine aityanlışlıklarla yazı, hesap ve diğer açık
  ifade yanlışlıklarından dolayı da, esas yönünden kanuna uygun olan hüküm
  bozulamaz, hüküm bu yanlışlar düzeltilmek suretiyle onanır
  3hükmün sonucu esas bakımından usul ve kanuna uygun olup da, gösterilen
  gerekçe doğru görülmezse, yargıtay dairesi, gerekçeyi değiştirerek ve
  düzelterek hükmü onar
  Karar düzeltme yoluna başvurulması üzerine de, yargıtay mahalli mahkeme
  hükmünü düzelterek onayabilir
  Temyiz eden sonradan temyiz talebinden feragat ederse yargıtay, gene esas
  hakkında temyiz incelemesi yapamaz, temyiz incelemesine yer olmadığına karar
  vererek, dosyayı mahalli mahkemeye gönderir
  netten alıntı..