Türk Ticaret Kanununa Göre İşletmeler

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda HazaN tarafından 14 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. ticaret kanuna göre işletme türleri, Türk ticaret kanunu işletme çeşitleri, ticaret kanununa göre şirket türleri

  TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ ŞİRKET TÜRLERİ:

  KOLLEKTİF ŞİRKETLER

  Kollektif ortaklıklar T.T. K. m. 153de tanımlanmıştır. “ Ticari bir işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek maksadı ile hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş şirket kollektif şirkettir.

  Kollektif Ortaklığın Kuruluşu

  Ortaklık Sözleşmesi:

  Ortaklık sözleşmesi şekil açısından yazılı olmalı ve imzalar noterce onanmalıdır.
  Ortaklık sözleşmesinde içerik açısından şu hususları içermelidir;
  - - Ortakların ad ve soyadları ile ikametgahları ve uyrukları
  - - Ortaklığın kollektif olduğu
  - - Ortaklığın ticaret ünvanı ve merkezi
  - - Ortaklığın konusu
  - - Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para mahiyetnde olmayan sermayesinin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu, eğer kişisel emek sözkonusu ise bu emeğin niteliği ve kapsamı (T.T.K. m. 155/5)Ticaret ortaklıkları arasında sermaye koyma açısından en çok serbestlik tanınan ortaklık tipi, kollektif ortaklıktır. İktisadi ve mali yarar sağlayan her türlü edim kollektif ortaklığa sermaye olarak konabilir. TTK m.139 da bunlarden bazıları örneksel olarak sayılmıştır: Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler, imtiyaz, ihtira beratları ve markalar gibi sınai haklar, her nevi gayrimenkuller, menkul ve gayrimenkullerin faydalanma ve kullanma hakları, şahsi emek, ticari itibar, ticari işletmeler, telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değeri olan sair haklar.
  - - Ortaklığı temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birliktemi imza koymaya yetkili oldukları (TTK m. 156/6 )
  - - Sözleşmede bulunması ihtiyari (İsteğe bağlı ) hususlar : Kanunumuzun, kolleftif ortaklık sözleşmesinde yer almasını istediği hükümler TTK m. 155/6 . bentlerinde yer alan ve yukarıda açıklanan hususlardan ibarettir. Bunlara ve emredici hükümlere aykırı olmamak kaydı ile ortaklar sözleşmeye diledikleri hükümleri ihtiyari olarak koyabilirler.

  Tescil ve İlan:

  Kollektif ortaklığın tüzel kişilik kazanması ve kollektif olarak nitelendirilmesi için ayrıca TTK m. 157 hükümleri uyarınca tescil ve ilanı şarttır.
  Tescil talebi ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline karşı, ortaklığı kuranlar tarafından, sözleşmenin düzenlenmesinden itibaren 15 gün içerisinde yapılır.

  Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Medeni Haklardan İstifade Ehliyeti:

  Kollektif ortaklık, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

  2.KOMANDİT ŞİRKETLER

  Komandit ortaklıklar “Adi Komandit Ortaklıklar ve “ Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Kollektif şirket ile komandit şirket arasındaki temel fark, kollektif ortaklıkta ortaklık borç ve yükümlülüklerinden dolayı üçüncü kişilere karşı ortakların tümünün sorumu müteselsil ve sınırsız olduğu halde, komandit ortaklıkta bazılarının sorumu sınırsız ve müteselsil , diğerlerinin ise sınırlı oluşudur. Sınırsız ve müteselsil sorumlu ortağa
  “Komandite , sınırlı sorumlu ortağa “Komanditer denir.

  3.ANONİM ŞİRKETLER

  Ttk 269. Maddesi anonim ortaklığı “ Anonim şirket, bir ünvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mameleki ile mesul bulunan şirkettir. Ortakların mesuliyeti taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahduttur. Diye tanımlamıştır.
  Anonim ortaklıkta asgari sermaye payı en az 5 000 000 000 olmalıdır.

  4.LİMİTED ŞİRKETLER

  Limited ortaklık bir unvan altında, sigortacılıktan başkaca iktisadi amaç ve konular için kurulan, sermayesi belirli, ortakların sorumu yüklendikleri sermaye payı ile sınırlı, medeni haklardan yararlanma ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip, en az iki, en çok elli ortak tarafından kurulan bir ticaret ortaklığıdır.
  Limited ortaklık sermayesinin belirli ve paylara bölünmüş olması gerekir.

  TACİR KİMDİR ? Bir ticari işletmeyi gelir sağlamak amacı ile kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.

  Tacirler defter tutma sorumluluğu bakımından ikiye ayrılırlar.

  1.Sınıf Tacirler : Bilanço esasına göre defter tutarlar.
  2.Sınıf tacirler : İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

  KİMLER 1. SINIF TACİRDİR ? ( V.U.K MADDE 177YE GÖRE )

  Bir takvim yılı içinde;
  1-Satın aldıkları malları işledikten sonra veya olduğu gibi satan ve yıllık alımlarının tutarı ......................................... den çok olan. Satışlarının toplamı ..................................- TL yı aşanlar
  2-Hizmet yada ulaştırma işi ile uğraşanlarda Gayri Safi İş Hasılatı ......................................TLyı aşanlar
  3- Bütün ticaret şirketleri hasılatları ne olursa olsun 1. Sınıftırlar. (Anonim, limited, kollektif, komandit )
  4- Kendi isteği ile 1. Sınıf olmayı isteyenler
  5- Diğer tüzel kişiler
   
Yükleniyor...